Riešenie problémov: Klávesnice

Riešenie problémov s bezdrôtovým pripojením a pripojením Bluetooth®

Kontrola a obnovenie napájania


Kontrola batérií (nabíjateľných)


Skúste nabiť zariadenie. Úplné nabitie zariadenia môžete trvať hodinu alebo viac. Pozrite si dokumentáciu dodanú so zariadením.


Poznámky


 • V softvéri sa môže zobraziť upozornenie na nízky stav nabitia batérií. Ak sa však vyskytol problém s bezdrôtovým pripojením, stav batérií nemusí byť presný. Ak sa upozornenia zobrazujú aj po výmene batérií, pokračujte ďalšími riešeniami uvedenými v tomto článku.
 • Niektoré nabíjateľné batérie možno budete musieť aj vymeniť. Informácie o batériách nájdete v dokumentácii dodanej so zariadením.

Kontrola batérií (nenabíjateľných)


 1. Skontrolujte, či ste do zariadenia vložili správny typ batérií. Informácie o batériách nájdete v dokumentácii dodanej so zariadením.
 2. Všetky batérie vymeňte za nové.

Obnovenie napájania zariadenia


 1. Ak je zariadenie vybavené vypínačom, vypnite zariadenie.
 2. Ak sú v zariadení vložené vymeniteľné batérie, vyberte ich a znova vložte. Skontrolujte, či sú správne umiestnené.
 3. Ak je zariadenie vybavené vypínačom, zapnite zariadenie.

Vyhľadanie aktualizácií softvéru


Vyhľadanie aktualizácií systému Windows


 1. Na Windows 7/8/8.1, stlačte "Windows"+"R", zadajte "Ovládací panel", kliknite na tlačidlo OK, kliknite na položku Systém a zabezpečeniekliknite na položku Windows Update.
 2. Prevezmite a nainštalujte aktualizácie s vysokou prioritou a vlastné aktualizácie, najmä aktualizácie týkajúce sa hardvéru.
 3. Systém Windows 10 automaticky nainštaluje dôležité aktualizácie.

Kontrola pripojenia USB medzi počítačom a vysielačom


Odpojte a znova zapojte vysielač.


 1. Odpojte a znova zapojte bezdrôtový vysielač.
 2. Ak je bezdrôtový vysielač zapojený do rozbočovača USB, odpojte rozbočovač a potom ho znova zapojte.

Zapojte bezdrôtový vysielač do iného portu na tom istom počítači.


 • Ak máte viacero portov USB, zapojte bezdrôtový vysielač do iného portu USB v tom istom počítači.
 • Ak je bezdrôtový vysielač zapojený do rozbočovača USB:
  1. Zapojte rozbočovač do iného portu USB na tom istom počítači.
  2. Skontrolujte, či používate napájaný rozbočovač, ktorý je vhodný pre napájané zariadenia USB.
  3. Skúste bezdrôtový vysielač zapojiť priamo do portu USB na počítači.

Obnovenie bezdrôtového pripojenia


Pripojte všetky ostatné bezdrôtové zariadenia od spoločnosti Microsoft.


 1. Stlačte tlačidlo na bezdrôtovom vysielači.
 2. Stlačte tlačidlo pripojenia (Connect ) na spodnej strane zariadenia.

Optimalizácia signálu


Skontrolujte umiestnenie bezdrôtového zariadenia.


Bezdrôtový vysielač a zariadenie musia byť správne umiestnené. Vyskúšajte nasledujúce riešenia:


 • Premiestnite bezdrôtové zariadenie bližšie k bezdrôtovému vysielaču.
 • Ak máte bezdrôtovú myš aj klávesnicu, umiestnite ich do rovnakej vzdialenosti od prijímača.
 • Otočte vysielač na bočnú stranu alebo dolnou stranou nahor.

Niektoré bezdrôtové a káblové objekty môžu spôsobovať rušenie vášho bezdrôtového zariadenia. Ak chcete zabrániť rušeniu vysielača, nepoužívajte zariadenie v blízkosti týchto predmetov:


 • bezdrôtové sieťové zariadenia,
 • bezšnúrové a mobilné telefóny,
 • hračky na diaľkové ovládanie,
 • mikrovlnné rúry,
 • káble vedené rovnobežne s káblami bezdrôtového vysielača,
 • kovové povrchy dotýkajúce sa zariadenia,
 • iné bezdrôtové ukazovacie zariadenia a vysielače.

Nastavenie zariadenia Bluetooth

Pomocou nasledujúcich informácií môžete vyriešiť problém s bezdrôtovým zariadením Bluetooth (klávesnicou alebo myšou).

Kontrola pripojenia medzi počítačom a vysielačom Bluetooth


 • Skontrolujte, či je pripojenie Bluetooth aktívne.

  Ak zariadenie pripájate použitím interného pripojenia Bluetooth, skontrolujte, či sú bezdrôtové pripojenia aktívne. Mnoho prenosných počítačov je vybavených prepínačom, klávesom alebo klávesovou skratkou, ktorá aktivuje bezdrôtové pripojenia.
 • Ak myš nemá vlastný vysielač, aktivujte pripojenie Bluetooth v počítači. Ak myš nie je vybavená vlastným vysielačom, vysielač musí byť vstavaný v stolovom alebo prenosnom počítači alebo musíte použiť externý vysielač od inej spoločnosti ako Microsoft. Spôsob pripojenia myši k počítaču pomocou pripojenia Bluetooth a spôsob aktivovania pripojenia Bluetooth sa líšia v závislosti od toho, ako je to implementované v počítači. Možno sa budete musieť obrátiť na výrobcu počítača alebo na výrobcu vysielača Bluetooth, aby ste zistili, ako aktivovať pripojenie Bluetooth v počítači a ako v ňom pridať zariadenie.

Obnovenie bezdrôtového pripojenia k zariadeniu Bluetooth


 • Spárujte zariadenie Bluetooth s počítačom.
 • Ak počítač nezistí zariadenie od spoločnosti Microsoft s pripojením Bluetooth, znova vytvorte bezdrôtové pripojenie. Ak sa snažíte používať bezdrôtovú klávesnicu alebo myš od spoločnosti Microsoft s pripojením Bluetooth a toto vstupné zariadenie nefunguje, počítač pravdepodobne nerozpoznal zariadenie. Ak chcete problém vyriešiť v počítači so systémom Windows, znova vytvorte bezdrôtové prepojenie s počítačom. Ďalšie informácie nájdete v článku 811798 technickej podpory spoločnosti Microsoft na lokalite http://support.microsoft.com/kb/811798

Riešenie zlyhania pripojenia, keď sa inštalačný softvér nedokáže pripojiť k zariadeniu od spoločnosti Microsoft s pripojením Bluetooth


Ak sa počas inštalácie nedokáže inštalačný softvér pripojiť k zariadeniu prostredníctvom pripojenia Bluetooth, musíte nastavenie vysielača zmeniť tak, aby používal režim Bluetooth spravovaný hardvérom.


Ďalšie informácie nájdete v článku 953694 technickej podpory spoločnosti Microsoft na lokalite http://support.microsoft.com/kb/953694

Otvorenie programu Bluetooth


Existuje niekoľko verzií programov Bluetooth, ktoré pomáhajú s pripojením zariadenia k bezdrôtovému vysielaču Bluetooth. Pozrite si dokumentáciu dodanú s počítačom alebo sa obráťte na výrobcu počítača a požiadajte ho o informácie, ako používať jeho program.

Hardvér
Umiestnenie softvéru Bluetooth
Niektoré počítače so systémom Windows 10
Kliknite na Štart > Nastavenia > Zariadenia > Bluetooth
Niektoré počítače so systémom Windows 8.1
Zobrazte Ponuku kľúčových tlačidiel > Nastavenia > Zmeniť nastavenie PC > PC a zariadenia > Bluetooth
Niektoré počítače so systémom Windows 7
Kliknite na tlačidlo Štart > Ovládací panel > Hardvér a zvuk > Zariadenia Bluetooth.
Niektoré počítače so systémom Windows Vista
Kliknite na tlačidlo Štart > Ovládací panel > Hardvér a zvuk > Zariadenia Bluetooth.
Niektoré počítače so systémom Windows XP
Kliknite na tlačidlo Štart > Ovládací panel > Tlačiarne a hardvér > Zariadenia Bluetooth.
Niektoré počítače od spoločnosti Toshiba
Kliknite na tlačidlo Štart > Všetky programy > Toshiba > Bluetooth > Nastavenie zariadenia Bluetooth.
Iné počítače
Pozrite si dokumentáciu dodanú s počítačom alebo sa obráťte na výrobcu počítača.

Poznámka. Ak počítač nedokáže zistiť vysielač Bluetooth, softvér Bluetooth nebude dostupný v ponukách systému Windows.

Vytvorenie pripojenia Bluetooth, keď zariadenie neodpovedá


Ak nemožno vytvoriť pripojenie Bluetooth, pravdepodobne budete musieť odstrániť nereagujúce zariadenie zo systému a potom ho znova pridať.


 1. Otvorte program Bluetooth v počítači. Program Bluetooth zvyčajne nájdete v okne Ovládací panel alebo v aplikácii Nastavenia.
 2. Ak je nereagujúce zariadenie Bluetooth uvedené v zozname, vyberte ho a kliknite na položku Odstrániť zariadenie.
 3. Ak chcete zariadenie znova pripojiť k počítaču, stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlo pripojenia na spodnej strane zariadenia. Keď indikátor na vrchnej strane zariadenia zabliká na červeno a zeleno, zariadenie môžu do dvoch minút rozpoznať iné zariadenia Bluetooth.
 4. Ak je zariadenie uvedené v zozname, vyberte ho a pripojte ho podľa pokynov.

Prečo myš Bluetooth, ktorá bola neaktívna, reaguje s oneskorením?


S cieľom predĺžiť výdrž batérie prejdú zariadenia Bluetooth po 8 až 10 minútach nečinnosti do stavu dlhodobého spánku. Môže trvať niekoľko sekúnd, kým sa myš Bluetooth znova pripojí po tom, ako po dlhodobom spánku budete pokračovať v jej používaní. Následne si môžete všimnúť oneskorenie medzi použitím myši a reakciou na obrazovke.

Používanie iných zariadení Bluetooth s bezdrôtovým vysielačom Microsoft Bluetooth


Bezdrôtová technológia Bluetooth umožňuje pripojiť k počítaču viacero kompatibilných zariadení. S bezdrôtovým vysielačom Microsoft Bluetooth možno budete môcť používať iné zariadenia Bluetooth, ale spoločnosť Microsoft takéto pripojenie nie vždy podporuje.


Informácie o používaní iných zariadení Bluetooth s bezdrôtovým vysielačom Microsoft Bluetooth nájdete v dokumentácii dodanej so zariadením.


V prípade novších zariadení prevezmite najnovšiu verziu softvéru z webovej stránky na prevzatie softvéru pre hardvér.

Pripojenie klávesnice Wedge Mobile Keyboard k tabletu


Klávesnica Bluetooth Wedge Mobile Keyboard sa s väčšinou počítačov predvolene páruje s využitím zabezpečeného jednoduchého párovania (SSP) prostredníctvom prístupového kľúča. Niektoré tablety však nemusia podporovať párovanie SSP s prístupovým kľúčom.


Ak chcete úspešne spárovať klávesnicu Wedge Mobile Keyboard s takýmto tabletom, použite nasledujúci alternatívny režim párovania.

Párovanie klávesnice prostredníctvom párovania SSP bez prístupového kľúča


 1. Stlačte kláves Fn a držte ho stlačený pri súčasnom stláčaní tlačidla pripojenia, ktoré sa nachádza pod klávesnicou. Po uplynutí 3 až 5 sekúnd na klávesnici začne striedavo blikať zelené a červené svetlo. To naznačuje, že klávesnica je rozpoznateľná pre tablet do 6 minút.
 2. V ponuke Štart tabletu vyberte možnosť Ovládací panel a v zobrazení kategórií vyhľadajte položku Hardvér a zvuk.
 3. Vyberte položku Pridať zariadenie.
 4. Ak je klávesnica uvedená v zozname, vyberte ju a podľa pokynov úspešne spárujte klávesnicu Wedge Keyboard so svojím tabletom.

Poznámka

Ak chcete klávesnicu spárovať s tabletom alebo iným počítačom, ktorý podporuje párovanie SSP s prístupovým kľúčom, stlačte a podržte stlačené iba tlačidlo pripojenia (Connect).

Problém s odpojením technológie Bluetooth

Ak sa technológia Bluetooth odpája:
Na paneli úloh systému Win10 kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu systému Windows > Kliknite na položku Ovládací panel >Správca zariadení >Vyhľadajte hardvér Bluetooth a rozbaľte > Získajte názov modulu Bluetooth a dvakrát naň kliknite >V okne vlastností vyberte možnosť Správa napájania > Zrušte začiarknutie políčka Povoliť počítaču ušetriť energiu vypnutím tohto zariadenia.

Myš alebo klávesnica Bluetooth sa znova nepripojí potom, ako bola dlhší čas nečinná


Ak ste myš alebo klávesnicu dlhší čas nepoužívali, môže sa stať, že zariadenie sa bude dať znova používať až po reštartovaní systému alebo vypnutí a zapnutí rádiového modulu Bluetooth.


Ďalšie informácie nájdete v článku 2758967 technickej podpory spoločnosti Microsoft na lokalite http://support.microsoft.com/kb/2758967

Klávesnici sa nepodarilo spustiť aplikáciu kalkulačka pomocou vstavaného klávesu aplikácie.


Ak sa pokúšate spustiť kalkulačku pomocou vstavaného klávesu klávesnice a kalkulačka sa buď nespustí, alebo sa spustí za inými aplikáciami, pravdepodobne to znamená, že softvér Mouse and Keyboard Center nie je aktualizovaný.


Najnovšiu aktualizáciu nájdete TU. Identifikujte v tomto zozname svoju klávesnicu alebo ju vyhľadajte na vyhľadávacom paneli. Po identifikovaní klávesnice na ňu ťuknite alebo kliknite, čím prejdete na stránku s dostupnými súbormi na prevzatie. V časti Softvér a ovládače kliknite na dostupnú aktualizáciu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.