Swap phone Hero

Tri ân khách hàng Nokia

Lên đời Lumia 430 với giá giảm 320,000đ

Khám phá ngay

Microsoft Lumia 430 Hai SIM