Publikováno:
Datum účinnosti: 15. srpna 2022
Smlouva o poskytování služeb společnosti Microsoft
Vaše osobní údajeVaše osobní údaje1_YourPrivacy
Shrnutí

1. Vaše soukromí. Vaše soukromí je pro nás důležité. Prostudujte si Prohlášení společnosti Microsoft o ochraně osobních údajů (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839) („prohlášení o ochraně osobních údajů“), v němž se popisuje, jaké typy dat shromažďujeme o vás a vašich zařízeních („data“), jak s vašimi daty nakládáme a na jakých právních základech je naše zpracování vašich dat postaveno. Prohlášení o ochraně osobních údajů také popisuje, jak společnost Microsoft používá váš obsah, kterým je vaše komunikace s ostatními; příspěvky, které zašlete společnosti Microsoft prostřednictvím služeb; a soubory, fotografie, dokumenty, zvuky, digitální díla, živá vysílání a videa, které nahrajete, uložíte, vysíláte nebo sdílíte prostřednictvím služeb („váš obsah“).

Celý text
Váš obsahVáš obsah2_yourContent
Shrnutí

2. Váš obsah. Mnoho našich služeb vám umožňuje uchovávat nebo sdílet váš obsah či přijímat materiály od ostatních uživatelů. Neuplatňujeme nárok na vlastnická práva k vašemu obsahu. Váš obsah zůstává ve vašem vlastnictví a nesete za něj odpovědnost.

 • a. Pokud svůj obsah sdílíte s ostatními uživateli, berete na vědomí, že tito uživatelé mohou mít možnost po celém světě používat, ukládat, zaznamenávat, rozmnožovat, vysílat, přenášet, sdílet a zobrazovat váš obsah k účelům, ke kterým jste tento svůj obsah zpřístupnili ve službách, aniž by vám za to platili. Nechcete-li ostatním tuto možnost poskytnout, nepoužívejte služby ke sdílení svého obsahu. Prohlašujete a zaručujete, že po dobu platnosti těchto podmínek máte (a budete mít) veškerá nezbytná práva ke svému obsahu odeslanému, uchovávanému nebo sdílenému ve službách a že shromažďování, užívání a uchovávání vašeho obsahu prostřednictvím služeb neporuší žádný zákon ani právo třetích stran. Důrazně doporučujeme, abyste si pravidelně vytvářeli záložní kopie svého obsahu. Společnost Microsoft nenese odpovědnost za váš obsah ani za materiály, které ostatní uživatelé odesílají, uchovávají či sdílejí pomocí našich služeb.
 • b. V rozsahu nezbytném pro poskytování služeb vám a ostatním uživatelům (což může zahrnovat změnu velikosti, podoby nebo formátu vašeho obsahu pro účely lepšího uložení nebo zobrazení), ochranu vás a služeb a zdokonalení produktů a služeb společnosti Microsoft poskytujete společnosti Microsoft celosvětově platnou a bezplatnou licenci k duševnímu vlastnictví k užívání vašeho obsahu, například k vytváření kopií obsahu, uchovávání, přenášení, přeformátování a distribuci obsahu prostřednictvím komunikačních nástrojů a k zobrazení vašeho obsahu ve službách. Pokud svůj obsah zveřejníte v oblastech služby, ve kterých se zobrazí jako veřejně nebo bez omezení přístupný online, může se váš obsah zobrazit v ukázkách neb materiálech podporujících službu. Některé služby jsou podporovány prostřednictvím inzerce. Mechanismy řízení přizpůsobování reklamního obsahu využívané společností Microsoft jsou uvedeny na adrese https://choice.live.com. K cílení inzerce nepoužíváme obsah vašich e-mailů, konverzací, videohovorů ani hlasové pošty, či vaše dokumenty, fotografie a jiné osobní soubory. Naše zásady inzerce jsou podrobně popsány v prohlášení o ochraně osobních údajů.
Celý text
Etický kodexEtický kodex3_codeOfConduct
Shrnutí

3. Pravidla chování.

 • a. Obsah, materiál nebo akce, které porušují tyto podmínky, nejsou povoleny. Souhlasem s těmito podmínkami se zavazujete k dodržování následujících pravidel:
  • i. Neprovádějte nezákonné činnosti.
  • ii. Nevykonávejte činnosti, které zneužívají děti, poškozují je nebo hrozí jejich poškozením.
  • iii. Neposílejte spam ani se nezapojujte do phishingu. Spam jsou nechtěné nebo nevyžádané hromadné e-maily, zveřejnění, požadavky na kontakty, SMS (krátké textové zprávy), rychlé zprávy nebo podobná elektronická komunikace. Phishing je zasílání e-mailů nebo jiných elektronických sdělení s úmyslem podvodně nebo nezákonně přimět příjemce ke sdělení osobních nebo citlivých informací, například hesel, dat narození, čísel národního pojištění, čísel pasu, informací o kreditní kartě, finančních informací nebo jiných citlivých informací, případně získání přístupu k účtům nebo záznamům, nepozorované získání dokumentů nebo jiných citlivých informací, plateb a/nebo finančních výhod.
  • iv. Veřejně nezobrazujte nevhodný obsah nebo jiné materiály (včetně například nahoty, krutosti, pornografie, urážlivého jazyka, grafického násilí nebo trestné činnosti) ani služby nepoužívejte ke sdílení takového obsahu.
  • v. Nevykonávejte aktivitu, která je podvodná, falešná nebo zavádějící (např. žádosti o peníze pod falešnou záminkou, předstírání jiné totožnosti, manipulace se službami za účelem zvýšení počtu přehrání nebo ovlivňování pořadí, hodnocení a komentářů).
  • vi. Záměrně neobcházejte omezení přístupu nebo dostupnosti služeb.
  • vii. Nezapojujte se do činnosti, která může poškodit vás, služby nebo ostatní uživatele (například přenos virů, stalking, zveřejňování obsahu podporující terorismus nebo násilný extremismus, nenávistné vyjadřování či podpora násilí vůči druhým).
  • viii. Neporušujte práva ostatních uživatelů (např. neoprávněné sdílení hudby nebo jiného materiálu, na který se vztahují autorská práva, opětovný prodej nebo další distribuce map Bing nebo fotografií).
  • ix. Nevykonávejte aktivitu, která porušuje soukromí ostatních uživatelů.
  • x. Nepomáhejte ostatním porušovat tato pravidla.
 • b. Vynucení. Vyhrazujeme si právo zamítnout váš obsah, pokud překračuje limity úložiště nebo velikosti souboru povolené službou. Pokud porušíte jakoukoli z povinností uvedených v oddíle 3.a výše nebo jinak závažným způsobem porušíte tyto podmínky, můžeme proti vám podniknout kroky včetně (mimo jiné) okamžitého zastavení poskytování služeb nebo ukončení účtu Microsoft z řádného důvodu nebo zablokování doručování komunikace (například e-mailů, sdílení souborů nebo okamžitých zpráv) do a ze služeb. Vyhrazujeme si právo váš obsah kdykoli zablokovat nebo jej odebrat ze služeb, pokud zjistíme, že porušuje rozhodné právo nebo tyto podmínky. Při šetření domnělých porušení těchto podmínek si společnost Microsoft vyhrazuje právo zkontrolovat váš obsah. Služby však nemonitorujeme a nepokoušíme se o to. Další informace o tom, jak společnost Microsoft řeší určité typy porušujícího obsahu v našich spotřebitelských službách, naleznete ve zprávě o obsahu týkajícím se digitální bezpečnosti (http://www.microsoft.com/en-us/corporate-responsibility/digital-safety-content-report).
 • c. Použití pro služby Xbox. Kliknutím zde (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=868531) získáte další informace, jak se tento etický kodex vztahuje na všechny služby Xbox, včetně předplatného Xbox Game Pass, služby Games for Windows Live a her, aplikací, služeb a obsahu společnosti Xbox Games Studios, poskytovaných společností Microsoft. Porušení pravidel chování prostřednictvím služeb Xbox (definovaných v oddílu 13.a.i) může vést k pozastavení nebo zákazu účasti na službách Xbox, včetně propadnutí licencí k obsahu, času zlatého členství ve službě Xbox a zůstatků na účtu Microsoft souvisejících s účtem.
 • d. Pokyny pro komunitu Microsoft Start. Pokyny pro komunitu Microsoft Start (https://www.msn.com/en-ie/community/guideline) upravují práci registrovaných uživatelů se zprávami a profesionálně vytvořeným obsahem v této službě. Porušení Kodexu chování prostřednictvím Pokynů pro komunitu Microsoft Start může vést k pozastavení nebo zákazu komentování v komunitě nebo ke zrušení účtů Microsoft.
Celý text
Užívání služeb a podporaUžívání služeb a podpora4_usingTheServicesSupport
Shrnutí

4. Používání služeb a podpory.

 • a. Účet Microsoft. Pro přístup k mnoha službám je nezbytný účet Microsoft. Pomocí účtu Microsoft se můžete přihlásit k produktům, webům a službám poskytovaným společností Microsoft a některými partnery společnosti Microsoft.
  • i. Vytvoření účtu. Účet Microsoft vytvoříte zaregistrováním online. Souhlasíte, že při registraci k účtu Microsoft nepoužijete žádné nepravdivé, nepřesné nebo zavádějící informace. V některých případech vám může účet Microsoft přiřadit třetí strana, například váš poskytovatel internetových služeb. Pokud jste účet Microsoft obdrželi od třetí strany, může mít tato třetí strana k vašemu účtu dodatečná práva, jako je právo k účtu Microsoft přistupovat nebo jej zrušit. Prostudujte si všechny dodatečné podmínky, které vám třetí strana poskytla, protože společnost Microsoft nenese za tyto dodatečné podmínky odpovědnost. Pokud účet Microsoft vytvoříte jménem subjektu, například svého podniku nebo zaměstnavatele, prohlašujete, že máte oprávnění za tento subjekt přijímat závazky podle těchto podmínek. Přihlašovací údaje k účtu Microsoft nesmíte převést na jiného uživatele nebo subjekt. Za účelem ochrany vašeho účtu uchovávejte své údaje o účtu a heslo v tajnosti. Zodpovídáte za veškeré aktivity v rámci účtu Microsoft.
  • ii. Užívání účtu. Účet Microsoft je nutné využívat, aby zůstal aktivní. To znamená, že pokud není v zásadách aktivity na účtu Microsoft uvedených na adrese https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2086738 nebo v nabídce placených služeb poskytováno delší období nebo nevyžaduje-li zákon jinak, musíte se k účtu Microsoft přihlásit alespoň jednou za dva roky, aby účet Microsoft a všechny související služby zůstaly aktivní. Pokud se během tohoto období nepřihlásíte, budeme předpokládat, že účet Microsoft je neaktivní, a zrušíme jej. Důsledky ukončení účtu Microsoft naleznete v oddíle 4.a.iv.2. Do doručené pošty outlook.com nebo do služby OneDrive (odděleně) se musíte přihlásit alespoň jednou ročně, jinak e-mailový účet outlook.com a službu OneDrive zrušíme. Pokud se rozumně domníváme, že váš účet Microsoft je ohrožen podvodným používáním třetí stranou (například v důsledku jeho narušení), společnost Microsoft je oprávněna váš účet pozastavit, dokud nepotvrdíte jeho vlastnictví. Na základě povahy narušení můžeme být nuceni zrušit přístup k některému nebo veškerému vašemu obsahu. Pokud máte problémy s přístupem k účtu Microsoft, přejděte na tuto adresu (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238656).
  • iii. Děti a účty. Vytvořením účtu Microsoft nebo používáním služeb přijímáte a vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami a prohlašujete, že jste dosáhli věku dospělosti stanoveného v zemi, kde žijete, nebo váš rodič či jiný zákonný zástupce vyjádřil souhlas s těmito podmínkami vaším jménem. Pokud nevíte, zda jste dosáhli věku dospělosti tak, jak je stanoven v zemi, ve které žijete, nebo tomuto oddílu nerozumíte, před založením účtu Microsoft požádejte o pomoc rodiče nebo jiného zákonného zástupce. Pokud jste rodič nebo jiný zákonný zástupce nezletilé osoby, vy i tato nezletilá osoba přijímáte tyto podmínky a nesete odpovědnost za dohled nad používáním účtu Microsoft nebo služeb, včetně nákupů, touto nezletilou osobou, a to bez ohledu na to, zda je účet nezletilé osoby založen nyní nebo později.
  • iv. Zrušení účtu.
   • 1. Mimo jakýchkoli práv máte právo na zrušení v souladu s oddílem „Zásady poskytování náhrad“ níže (oddíl 9.g). Kdykoli a z jakéhokoli důvodu máte nárok konkrétní služby nebo svůj účet Microsoft zrušit. Chcete-li účet Microsoft zrušit, přejděte na adresu https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618278. Pokud nás požádáte, abychom váš účet Microsoft zrušili, můžete si zvolit jeho pozastavení na dobu 30 nebo 60 dní pro případ, že byste si to rozmysleli. Po uplynutí těchto 30 nebo 60 dní bude váš účet Microsoft zrušen. Vysvětlení toho, co se stane po zrušení účtu Microsoft, naleznete v oddíle 4.a.iv.2 níže. Pokud se během doby pozastavení znovu přihlásíte, účet Microsoft bude znovu aktivován.
   • 2. V případě zrušení vašeho účtu Microsoft (z vaší nebo z naší strany) nastane několik věcí. Zaprvé, vaše právo tento účet Microsoft využívat pro přístup ke službám okamžitě zaniká. Zadruhé, odstraníme vaše data nebo váš obsah související s účtem Microsoft nebo jinak zrušíme spojení mezi vámi a účtem Microsoft (pokud zákony nevyžadují uchování obsahu nebo dat, jejich vrácení nebo převod vám nebo třetí straně, kterou určíte). V důsledku toho již nemusíte mít možnost přistupovat ke službám (nebo ke svému obsahu uloženému v těchto službách), které vyžadují účet Microsoft. Data a obsah byste si proto měli pravidelně zálohovat. Zatřetí, můžete ztratit přístup k získaným produktům.
 • b. Pracovní nebo školní účty. K některým službám společnosti Microsoft se můžete přihlásit za použití pracovního nebo školního e-mailu. Pokud tak učiníte, souhlasíte s tím, že vlastník domény spojené s vaší e-mailovou adresou může být informován o existenci vašeho účtu Microsoft a jeho přidružených odběrů, kontrolovat nebo spravovat váš účet, získat přístup k vašim datům a zpracovávat je, a to včetně obsahu vašich sdělení a souborů, a že společnost Microsoft může informovat vlastníka domény v případě narušení účtu nebo dat. Dále souhlasíte, že vaše užívání služeb společnosti Microsoft může být předmětem dohod, které společnosti Microsoft uzavřela s vámi nebo vaší organizací, a že tyto podmínky nemusí platit. Pokud již máte účet Microsoft a používáte oddělenou pracovní nebo školní e-mailovou adresu pro přístup ke službám podle těchto podmínek, můžete být pro pokračování přístupu ke službám vyzváni k aktualizaci e-mailové adresy spojené s vaším účtem Microsoft.
 • c. Dodatečné vybavení / datové tarify. K užívání mnoha služeb budete potřebovat připojení k Internetu nebo datový či mobilní tarif. Může být vyžadováno také dodatečné vybavení, například náhlavní souprava, kamera nebo mikrofon. Nesete odpovědnost za zajištění veškerého připojení, plánů nebo vybavení potřebného k užívání Služeb a za úhradu poplatků účtovaných poskytovateli připojení, tarifů a vybavení. Tyto poplatky jsou nad rámec poplatků, které nám platíte za užívání služeb, a jsou nevratné. Ověřte u svého poskytovatele, zda se na vás nějaké takové poplatky vztahují.
 • d. Oznámení služby. Pokud vám potřebujeme něco sdělit ohledně služby, kterou využíváte, zašleme vám oznámení služby a informace, které musíme ze zákona poskytnout. Pokud jste nám pro účet Microsoft poskytli svou e-mailovou adresu nebo telefonní číslo, můžeme vám zasílat oznámení služeb prostřednictvím e-mailu či SMS (textové zprávy), a to i za účelem ověření vaší totožnosti, ještě před registrací čísla vašeho mobilního telefonu a ověřením vašich nákupů. Oznámení služby vám můžeme také zaslat jiným způsobem (například prostřednictvím zprávy v produktu). Na přijímání oznámení prostřednictvím SMS se mohou vztahovat sazby za data nebo zasílání zpráv. Doporučujeme vám sledovat a udržovat, e-mailovou adresu, kterou jste uvedli. Pokud nesouhlasíte s příjmem sdělení elektronickou formou, musíte přestat služby užívat.
 • e. Podpora. Zákaznická podpora pro některé služby je k dispozici na adrese https://support.microsoft.com. Některé služby mohou poskytovat samostatnou nebo doplňkovou zákaznickou podporu v souladu s podmínkami uvedenými na adrese https://www.microsoft.com/support-service-agreement, není-li určeno jinak. Podpora nemusí být k dispozici pro předběžné verze nebo beta verze funkcí či služeb. Pokud žijete v EU, můžete také odeslat stížnost platformě EU Řešení sporů online (https://ec.europa.eu/consumers/odr); MSODR@microsoft.com použijte pouze na formuláři stížnosti, nikoli pro jakýkoli jiný účel.
 • f. Ukončení vašich služeb. Pokud jsou vaše služby zrušeny (ať již vámi, nebo námi), zaprvé, vaše právo na přístup k těmto službám okamžitě zaniká a platnost vaší licence k softwaru souvisejícího se službami končí. Zadruhé, odstraníme vaše data nebo váš obsah související s vašimi službami nebo jinak zrušíme spojení mezi vámi a účtem Microsoft (pokud zákony nevyžadují uchování obsahu nebo dat, jejich vrácení nebo převod vám nebo třetí straně, kterou určíte). V důsledku toho již nemusíte mít možnost přistupovat ke službám (nebo ke svému obsahu uloženému v těchto službách). Data a obsah byste si proto měli pravidelně zálohovat. Zatřetí, můžete ztratit přístup k získaným produktům. Pokud jste zrušili svůj účet Microsoft a nemáte žádný další účet, prostřednictvím kterého byste mohli přistupovat ke službám, vaše služby mohou být okamžitě zrušeny.
Celý text
Využívání aplikací a služeb třetích stranVyužívání aplikací a služeb třetích stran5_usingThird-PartyAppsAndServices
Shrnutí

5. Používání aplikací a služeb třetích stran. Služby vám mohou umožňovat přístup nebo získávání produktů, dalších služeb, webových stránek, odkazů, obsahu, materiálů, her, znalostí, integrace, botů nebo aplikací od nezávislých třetích stran (společností nebo osob jiných než Microsoft) („Aplikace a služby třetích stran”). Mnohé z našich služeb vám také mohou pomoci s vyhledáním, požadováním nebo interakcemi s aplikacemi nebo službami třetích stran nebo vám umožní sdílet váš obsah nebo data. Berete na vědomí, že používáním našich služeb od nich požadujete poskytnutí aplikací a služeb třetích stran. Aplikace a služby třetích stran vám mohou umožňovat ukládání vašeho obsahu nebo dat u vydavatele, poskytovatele nebo provozovatele aplikací a služeb třetích stran. Aplikace a služby třetích stran mohou vyžadovat splnění zásad ochrany osobních údajů nebo přijetí jejich podmínek podmiňujících jejich instalaci nebo užívání. V oddílu 13.b jsou uvedeny dodatečné podmínky pro aplikace získané prostřednictvím určitých obchodů vlastněných nebo provozovaných společností Microsoft nebo jejími afilacemi (včetně mimo jiné obchodů Office Store, Microsoft Store na konzoli Xbox a obchodu Microsoft Store v systému Windows). Před získáním, užíváním, požadováním nebo propojením svého účtu Microsoft s jakýmikoli aplikacemi a službami třetích stran byste si měli přečíst podmínky a zásady ochrany osobních údajů třetích stran. Žádné takové podmínky třetích stran nemění tyto podmínky. Společnost Microsoft vám v rámci aplikací a služeb třetích stran neposkytuje žádnou licenci k duševnímu vlastnictví. Potvrzujete, že přebíráte všechna rizika a povinnosti vyplývající z vašeho užívání těchto aplikací a služeb třetích stran a společnost Microsoft vůči vám ani jiným subjektům nenese žádnou odpovědnost a nemá žádné povinnosti ve vztahu k informacím nebo službám poskytovaným kteroukoli z aplikací nebo služeb třetích stran.

Celý text
Dostupnost službyDostupnost služby6_serviceAvailability
Shrnutí

6. Dostupnost služby.

 • a. Služby, aplikace a služby třetích stran nebo materiály a produkty nabízené prostřednictvím služeb mohou být čas od času nedostupné, mohou být nabízeny v omezeném rozsahu nebo se mohou lišit v závislosti na vaší oblasti nebo zařízení, případně v závislosti na jiných externích faktorech, například internetovém nebo síťovém připojení. Změníte-li místo přiřazené k vašemu účtu Microsoft, můžete znovu požádat o získání produktů, které vám byly zpřístupněny a které jste uhradili v předchozím regionu vašeho působení.
 • b. Děláme maximu pro to, aby služby byly vždy funkční; nicméně tyto služby nejsou nabízeny s garantovanou úrovní kvality a u všech online služeb dochází k občasnému narušení nebo výpadkům. V případě výpadku nebo narušení služby vám může být dočasně znemožněno získání vašeho obsahu. Doporučujeme vám, abyste si svůj obsah a data ukládaná ve v těchto službách nebo aplikacích a službách třetích stran pravidelně zálohovali.
Celý text
Aktualizace služeb nebo softwaru a změny těchto podmínekAktualizace služeb nebo softwaru a změny těchto podmínek7_updatesToTheServicesOrSoftwareAndChangesToTheseTerms
Shrnutí

7. Aktualizace služeb nebo softwaru a změny těchto podmínek.

 • a. O zamýšlené změně těchto podmínek vás budeme informovat. Tyto podmínky můžeme změnit, pokud je to nezbytné (i) s ohledem na rozhodné právo, mimo jiné včetně změny takového práva; (ii) v důsledku rady nebo příkazu na základě rozhodného práva; (iii) z důvodu vývoje služeb; (iv) z technických důvodů; (v) na základě provozních požadavků nebo (vi) v důsledku změny podmínek ve prospěch uživatele. O zamýšlené změně vás budeme informovat před zahájením platnosti této změny, a to prostřednictvím uživatelského rozhraní, v e-mailové zprávě nebo jiným přijatelným způsobem. Poskytneme vám možnost zrušit služby alespoň 30 dní před začátkem platnosti změny. Pokud budete služby používat po datu účinnosti změny, souhlasíte se změněnými podmínkami. Pokud s novými podmínkami nebudete souhlasit, musíte zastavit užívání služeb a zrušit účet Microsoft dle pokynů uvedených v oddílu 4.a.iv. Na tento fakt vás také výslovně upozorníme, když vás budeme informovat o zamýšlené změně těchto podmínek.
 • b. Společnost Microsoft může automaticky kontrolovat verzi vašeho softwaru, který je nutný pro poskytování služeb, a bezplatně stahovat aktualizace softwaru či změny nastavení s cílem aktualizovat, zlepšovat a dále vyvíjet služby. K dalšímu používání služeb může být také nutné aktualizovat software. Na takové aktualizace se vztahují tyto podmínky, pokud k nim nejsou připojeny dodatečné nebo jiné podmínky. V takovém případě platí tyto jiné podmínky. Pokud dodatečné nebo jiné podmínky spojené s aktualizacemi nepřijmete, nebudete aktualizace moci používat ani získávat. Společnost Microsoft se k dodávání aktualizací nezavazuje a nezaručuje, že bude podporovat verzi systému, pro kterou jste software, aplikace, obsah nebo jiné produkty zakoupili nebo licencovali. Mohou vám být poskytovány automatické nebo ruční aktualizace, které nejsou nezbytné pro zajištění souladu služeb z důvodů uvedených v tomto oddílu. Přijetím těchto podmínek souhlasíte s tím, že vám budou tyto aktualizace poskytovány.
 • c. Služby se snažíme neustále zdokonalovat. Kdykoli a bez omezení můžeme změnit služby, odstranit funkce nebo v tomto ohledu ukončit přístup k aplikacím a službám třetích stran, pokud naše smlouvy se třetími stranami již nepovolují zpřístupnění jejich materiálů, pokud tyto materiály již nemůžeme poskytovat, v důsledku technologického pokroku nebo pokud je na základě zpětné vazby zákazníků nutné provést změnu. Pokud v důsledku změny služeb ztratíte přístup ke svému obsahu, budeme vás informovat předem. V případě placených služeb vás před jakoukoli podstatnou změnou služeb budeme také informovat. Mimo rozsah vyžadovaný rozhodným právem nemáme žádnou povinnost poskytovat dříve zakoupené materiály, digitální zboží (definované v oddílu 13.j) nebo aplikace k opětovnému stažení nebo nahrazení. Jestliže zrušíme placenou službu, vrátíme vám poměrnou část uhrazených plateb odpovídající zbývající části vašeho nároku na službu před zrušením.
 • d. Abyste mohli používat materiál chráněný ochranu DRM, například určitou hudbu, hry, filmy, knihy a další obsah, software DRM může automaticky kontaktovat server práv online a stahovat a instalovat dostupné aktualizace technologie DRM.
Celý text
Softwarová licenceSoftwarová licence8_softwareLicense
Shrnutí

8. Softwarová licence. Pokud se softwarem není dodávána samostatná licenční smlouva společnosti Microsoft (například pokud používáte aplikaci společnosti Microsoft, která je poskytována v rámci systému Windows, vztahují se na takový software licenční podmínky společnosti Microsoft pro operační systém Windows), vztahují se na software, který vám v rámci služeb poskytujeme, tyto podmínky. Aplikace získané prostřednictvím určitých obchodů vlastněných nebo provozovaných společností Microsoft nebo jejími afilacemi (včetně mimo jiné obchodů Office Store, obchodu Microsoft Store v systému Windows a obchodu Microsoft Store na konzoli Xbox) se řídí oddílem 13.b.i níže.

 • a. Pokud budete dodržovat tyto podmínky, udělujeme vám právo nainstalovat a používat jednu kopii softwaru na jedno zařízení po celém světě, a to pouze jedním uživatelem v rámci vašeho používání služeb. U určitých zařízení může být takový software předinstalován pro vaše osobní nekomerční využívání služeb. Software nebo web, který je poskytován jako součást služeb, může zahrnovat kód třetí strany. Licence ke skriptům a kódu třetích stran, na které odkazují nebo které uvádějí software nebo web, jsou vám poskytovány třetími stranami, které jsou jejich vlastníky, nikoli společností Microsoft. Případná sdělení ke kódu třetích stran jsou přiložena pouze pro vaši informaci.
 • b. Software je poskytován v rámci licence, nikoli prodáván, a společnost Microsoft si vyhrazuje všechna práva k softwaru, která nebyla výslovně udělena v rámci těchto podmínek. Tato licence vám neposkytuje žádná práva k níže uvedeným úkonům, které nemůžete provádět nezákonně:
  • i. obcházet technologická opatření ochrany obsažená v softwaru nebo službách či s nimi související;
  • ii. rozkládat, dekompilovat, dešifrovat, hackovat, napodobovat, využívat nebo provádět zpětnou analýzu jakéhokoli softwaru nebo aspektu zahrnutého ve službách nebo přístupného prostřednictvím služeb, s výjimkou a pouze v rozsahu, v jakém je tato činnost výslovně povolena příslušným autorským právem.
  • iii. oddělovat komponenty softwaru nebo služeb k použití na jiných zařízeních;
  • iv. publikovat, kopírovat, pronajímat, poskytovat na leasing, prodávat, exportovat, importovat, distribuovat nebo půjčovat software nebo služby, pokud vás k tomu společnost Microsoft výslovně neoprávní;
  • v. převádět software, jakékoli licence k softwaru nebo jakákoli práva k přístupu nebo užívání služeb;
  • vi. používat služby jakýmkoli nepovoleným způsobem, který by mohl narušit jejich použití jinými uživateli nebo umožnil získání přístupu k jakékoli službě, datům, účtu nebo síti;
  • vii. umožnit přístup ke službám nebo měnit jakékoli zařízení schválené společností Microsoft (například konzole Xbox, zařízení Microsoft Surface atd.) pomocí neschválených aplikací třetí strany.
Celý text
Platební podmínkyPlatební podmínky9_paymentTerms
Shrnutí

9. Platební podmínky. Pokud si zakoupíte službu, vztahují se na váš nákup tyto platební podmínky, a vy s nimi souhlasíte.

 • a. Poplatky. Pokud je některá část služeb zpoplatněna, zavazujete se příslušný poplatek uhradit. Pokud není uvedeno jinak, požadovaná cena za služby zahrnuje veškeré příslušné daně. Za uhrazení těchto daní a dalších poplatků odpovídáte vy. Není-li uvedeno jinak, daně jsou vypočítávány na základě vaší polohy v okamžiku registrace účtu Microsoft. Po zaslání sdělení o skutečnosti, že jsme od vás neobdrželi platbu včas a v plné výši, můžeme pozastavit nebo zrušit váš přístup ke službám, pokud částku v plné výši v příslušné lhůtě neuhradíte. Pozastavení nebo zrušení služeb z důvodu nezaplacení může vést ke ztrátě přístupu k účtu a možnosti použití účtu a jeho obsahu. V důsledku připojení k internetu prostřednictvím podnikové nebo jiné privátní sítě, která maskuje vaši polohu, mohou být účtovány poplatky odlišné od poplatků uvedených pro vaši skutečnou polohu. V závislosti na vašem umístění mohou některé transakce vyžadovat převod měn nebo být zpracovány v jiné zemi. Za takové služby může vaše banka účtovat dodatečné poplatky spojené s použitím debetní či kreditní karty. Další informace získáte u své banky.
 • b. Váš fakturační účet. Při registraci do služby budete požádáni o poskytnutí údajů o způsobu platby, který použijete k úhradám poplatků za službu. V případě všech služeb mimo službu Skype jsou vaše fakturační údaje a způsob platby dostupné a lze je změnit na webu správy účtu Microsoft (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618281); v případě softwaru a produktů Skype se přihlaste k portálu účtu na adrese https://skype.com/go/myaccount. Kromě toho povolujete společnosti Microsoft používat veškeré aktualizované fakturační údaje týkající se vašeho vybraného způsobu platby poskytované bankou, u které je veden váš účet, nebo příslušnou platební sítí. Souhlasíte s tím, že neprodleně aktualizujete informace o svém účtu a další informace, včetně vaší e-mailové adresy nebo způsobu platby, abychom mohli dokončit vaše transakce a kontaktovat vás v souvislosti s vašimi transakcemi podle potřeby. Pokud nám oznámíte, že svůj způsob platby již nechcete používat, a neposkytnete nám na naši žádost, abyste tak učinili v příslušném časovém rámci, jiný způsob platby, můžeme vaši placenou službu pozastavit nebo zrušit. Změny vašeho fakturačního účtu neovlivní poplatky účtované vašemu fakturačnímu účtu do doby, než jsme mohli na změny vašeho fakturačního účtu přiměřeně zareagovat.
 • c. Účtování. Poskytnutím údajů o způsobu platby společnosti Microsoft (i) prohlašujete, že jste k použití poskytnutého způsobu platby oprávněni a že veškeré vámi uvedené fakturační údaje jsou pravdivé a přesné; (ii) opravňujete společnost Microsoft k tomu, aby vám účtovala poplatky za služby nebo dostupný obsah k úhradě pomocí vašeho způsobu platby; a (iii) opravňujete společnost Microsoft k tomu, aby vám účtovala použití veškerých placených součástí služeb, ke kterým jste se zaregistrovali v době platnosti těchto podmínek. Jak bylo uvedeno, fakturovat můžeme (a) předem; (b) v době nákupu; (c) krátce po nákupu nebo (d) pravidelně v případě, že se jedná o opakované předplacené služby. Můžete vám účtovat částku až do vámi schválené výše. O jakékoli změně účtované částky budete v případě opakovaných předplacených produktů předem informováni a v případě změny výše částky budete moci služby zrušit ještě před změnou ceny. Můžeme vám současně za několik předchozích účtovacích období účtovat částky, které předtím nebyly zpracovány.
 • d. Opakované platby. Pokud si služby zakoupíte na bázi předplatného (např. měsíčně, každé tři měsíce nebo jednou ročně), souhlasíte, že povolujete opakované platby; takové platby budou společností Microsoft prováděny vámi v opakovaných intervalech, se kterými jste souhlasili, a to do ukončení předplatného služby vámi nebo společností Microsoft. Vaše služby musíte zrušit před datem další fakturace, aby vám nebylo naúčtováno další používání vašich služeb. Poskytneme vám pokyny, jak je možné služby zrušit. Opakující se platby za vybrané služby můžete spravovat ve svém účtu Microsoft (https://account.microsoft.com/services). Schválením opakovaných plateb opravňujete společnost Microsoft k uložení vašeho platebního nástroje a zpracování těchto plateb prostřednictvím elektronického inkasa nebo převodů, případně jako elektronických příkazů k platbám z určeného účtu (v případě plateb prostřednictvím sítě Automated Clearing House nebo podobných plateb), nebo jako stažení z určeného účtu (v případě použití kreditních karet nebo podobných plateb) (souhrnné označení „elektronické platby“). Poplatky za odběr jsou obvykle účtovány před příslušným obdobím odběru. Pokud je jakákoli platba vrácena neuhrazená nebo pokud dojde k zamítnutí transakce z kreditní karty nebo podobné transakce, společnost Microsoft nebo její poskytovatelé služeb si vyhrazují právo strhnout jakýkoli příslušný poplatek za vrácení položky, zamítnutí nebo nedostatečné prostředky a takovou platbu zpracovat jako elektronickou platbu.
 • e. Online výpisy a chyby. V případě všech služeb mimo Skype vám společnost Microsoft poskytne online výpis vyúčtování na webu pro správu účtu Microsoft (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618284), kde si jej můžete zobrazit a vytisknout. V případě účtu Skype si online výpis můžete zobrazit přihlášením k účtu na adrese www.skype.com (https://www.skype.com). Jedná se o jediný výpis vyúčtování, který poskytujeme. V závislosti na službách a vaší zemi může být poskytnuta faktura včetně DPH. Pokud ve výpisu dojde k chybě, opravíme ji co nejdříve, jakmile nás na ni upozorníte (nebo si jí všimneme) a my vyúčtování přezkoumáme. Doporučujeme vám, abyste nás o zjevných chybách ve vyúčtování informovali do 120 dnů od okamžiku, kdy se poprvé ve vyúčtování objeví, jelikož během této doby je pro nás jednodušší chyby opravit. Své žádosti pro tyto účely můžete adresovat službě zákaznické podpory podle pokynů v oddílu 4.e.
 • f. Zásady poskytování náhrad. Budete mít nárok na zrušení („čas na rozmyšlenou“) po dobu čtrnácti (14) dní ode dne nákupu, a to bez uvedení důvodu. Pokud je služba v okamžiku zrušení poskytnuta částečně, získáte poměrnou náhradu. Uznáváte, že čas na rozmyšlenou končí s úplným doručením služby a váš nákup pak nelze refundovat. Když si od nás zakoupíte digitální obsah, ztratíte právo na zrušení od okamžiku, kdy zahájíte stahování. Nestanoví-li zákon jinak nebo neuvádí-li to konkrétní nabídka služeb, jsou všechny nákupy konečné a jejich úhrady nevratné. Pro všechny služby mimo služby Skype jsou informace a pokyny ke zrušení služby a vyžádání refundace za použití našeho formuláře vrácení, pokud máte na refundaci nárok, uvedeny na webu pro správu účtu Microsoft (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618284). V případě služby Skype vyplňte formulář vrácení pomocí informací uvedených zde (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618286). Pokud se domníváte, že vám společnost Microsoft poplatek naúčtovala omylem, musíte ji kontaktovat a my záležitost prošetříme. Pokud vydáme refundaci nebo kredit, nemáme žádnou povinnost vydat stejnou nebo podobnou refundaci v budoucnu. Tyto zásady poskytování náhrad nemají vliv na práva podle platných zákonů. Další informace o peněžitých náhradách naleznete v části Nápověda (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618283).
 • g. Zrušení služeb. Služby můžete zrušit na stránce správy služeb a odběrů svého účtu Microsoft (https://account.microsoft.com/) nebo kontaktováním služby zákazníkům podle popisu v oddílu 4.e výše. Zrušením placených služeb se zastaví účtování dalšího používání služby. Doporučujeme přejít zpět na nabídku popisující služby, protože (i) nemusíte obdržet náhradu v době zrušení; (ii) může se na vás vztahovat povinnost uhradit poplatky za zrušení; (iii) může se na vás vztahovat povinnost uhradit všechny poplatky vyúčtované k tíži vašeho fakturačního účtu za poskytování služeb před datem zrušení a (iv) můžete zrušením služeb ztratit přístup k vašemu účtu a možnost jeho použití. Vaše data budeme zpracovávat v souladu s popisem uvedeným v oddílu 4 výše v tomto dokumentu. Jestliže služby zrušíte, skončí služby na konci aktuálního období služeb nebo, pokud vám účtujeme periodicky, skončí vaše služby na konci období, ve kterém jste je zrušili. Pokud u své banky iniciujete vrácení nebo zrušení platby za služby, budeme mít za to, že jste platbu zrušili k datu, kdy byla provedena původní platba, a opravňujete nás k okamžitému zrušení služby a/nebo zrušení veškerého obsahu, který vám byl poskytnut výměnou za takovou platbu.
 • h. Nabídky zkušební doby. Účastníte-li se jakékoli nabídky zkušební doby, může po vás být požadováno zrušení zkušebních verzí služeb v časovém rámci, který je vám sdělen při přijetí nabídky, aby vám nebylo účtováno pokračování používání služeb na konci zkušebního období.
 • i. Propagační nabídky. Společnost Microsoft může služby čas od času nabízet na zkušební dobu, během které vám za služby nebude účtovat žádné poplatky. Společnost Microsoft si vyhrazuje právo naúčtovat vám poplatek za takové služby (za běžnou sazbu) v případě, že porušujete podmínky a ujednání nabídky.
 • j. Změny cen. Je-li pro vaši nabídku služby stanoveno pevné období a cena, tato cena zůstane platná po celé toto období. Budete-li chtít nadále využívat služby, bude nutné přijmout novou nabídku a cenu. Jsou-li vaše služby odebírány periodicky (například jednou měsíčně), nemají žádný specifický časový rozsah a nejedná-li se o nabídku na vyzkoušení, může z naší strany dojít ke změně ceny služby v případě přidání nových nebo inovovaných funkcí, a to v rozsahu, v jakém došlo ke zvýšení nákladů na poskytování této služby, případně v reakci na změny na trhu (například v souvislosti s náklady na pracovní síly, výkyvy kurzů měn, změnami v oblasti daní nebo předpisů, inflací, licenčními poplatky či náklady na infrastrukturu a administrativními poplatky). Budeme vás informovat alespoň 30 dní předtím, než změna ceny začne platit. Poskytneme vám možnost zrušit služby před začátkem platnosti změny ceny, v souladu s oddílem 9.h výše. Při sdělení informací o změně účtované částky vás budeme také informovat o důvodech a rozsahu těchto cenových změn a o tom, že tato nová cena začne platit v případě, že nezrušíte užívání těchto služeb. O postupu případného zrušení těchto služeb vás budeme také informovat.
 • k. Platby vám. Pokud vám dlužíme platbu, souhlasíte, že nám včas poskytnete přesné informace potřebné k provedení platby. Zodpovídáte za uhrazení daní a poplatků, které mohou vzniknout jako následek této platby. Musíte také dodržet všechny námi určené další podmínky ohledně vašeho práva na jakoukoli platbu. Pokud obdržíte chybnou platbu, můžeme ji vymáhat zpět. Souhlasíte s tím, že s námi v tomto úsilí budete spolupracovat. Platba může být také snížena bez sdělení pro vyrovnání případného předchozího přeplatku.
 • l. Pozdní platby. V případě pozdních plateb jste povinni uhradit přiměřené náklady vzniklé vymáháním včas nezaplacených úhrad, včetně nákladů na právního zástupce a dalších právních poplatků a nákladů, jak stanoví zákon a omezení. Pokud nezaplatíte plnou částku včas ani poté, co jsme vám odeslali připomenutí obsahující upozornění, že vaše služby budou v případě včasného neuhrazení platby pozastaveny nebo zrušeny, můžeme vaše služby pozastavit nebo zrušit. Pozastavení nebo zrušení služeb se můžete vyhnout, uhradíte-li požadovanou platbu v čase uvedeném v připomenutí. Postup bude odlišný, pokud se jedná o nevýznamnou chybějící částku. Chybějící částky menší než 2 % z celkové hodnoty faktury jsou vždy považovány za nevýznamné. Pozastavení nebo zrušení služeb z důvodu nezaplacení může vést ke ztrátě přístupu k účtu Microsoft.
 • m. Dárkové poukázky. Zpětný odběr a použití dárkových poukázek (mimo dárkových poukázek služby Skype) se řídí podmínkami a ujednáními dárkových poukázek společnosti Microsoft (https://support.microsoft.com/help/10562/microsoft-account-gift-card-terms-and-conditions). Informace o dárkových poukázkách pro službu Skype naleznete na stránce nápovědy služby Skype (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=615383).
 • n. Platební metoda využívající bankovní účet. Pro svůj účet Microsoft si můžete zaregistrovat vhodný bankovní účet a používat jej jako platební metodu. Vhodné bankovní účty zahrnují účty vedené finanční institucí, která přijímá přímé inkaso (např. finanční instituce v USA, která podporuje položky sítě Automated Clearing House („ACH“), evropská finanční instituce, která podporuje platební oblast SEPA („SEPA“) nebo „iDEAL“ v Nizozemsku). Platí také podmínky, se kterými jste souhlasili při přidávání svého bankovního účtu jako platební metody ve svém účtu Microsoft (např. „mandát“ v případě SEPA). Potvrzujete a zaručujete, že zaregistrovaný bankovní účet je veden pod vaším jménem a že jste oprávněni tento účet registrovat a používat jako platební metodu. Registrací nebo výběrem svého bankovního účtu jako platební metody opravňujete společnost Microsoft (nebo jejího zástupce) k inicializaci jednoho či více inkas na celkovou částku nákupu či poplatku za odběr (v souladu s podmínkami vašeho odběru) z vašeho bankovního účtu (a v případě potřeby k inicializaci jednoho nebo více připsání částky na váš bankovní účet za účelem opravy chyb, refundace či k podobným účelům) a finanční instituci, u které je váš účet veden, opravňujete k odečtení těchto debetních a připsání těchto kreditních položek. Rozumíte, že toto oprávnění zůstává plně v platnosti a účinnosti, dokud z účtu Microsoft neodstraníte informace o svém bankovním účtu. Pokud se domníváte, že vám byla nějaká částka naúčtována omylem, obraťte se co nejdříve na zákaznickou podporu podle pokynů v oddíle 4.e výše. Zákony platné ve vaší zemi mohou také omezovat vaši odpovědnost v případě podvodných, chybných či neoprávněných transakcí z vašeho bankovního účtu. Registrací nebo výběrem bankovního účtu jako platební metody uznáváte, že jste si tyto podmínky přečetli, rozumíte jim a souhlasíte s nimi.
Celý text
Smluvní strany, rozhodné právo a místo řešení sporůSmluvní strany, rozhodné právo a místo řešení sporů10_contractingEntityChoiceOfLaw
Shrnutí

10. Smluvní strany, rozhodné právo a místo řešení sporů. Pokud žijete (nebo, jste-li podnik, je-li vaše hlavní místo podnikání) v Evropské unii, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku, Švýcarsku nebo Spojeném království a využíváte-li bezplatné nebo placené služby, uzavíráte smlouvu se společností Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irsko (registrována na úřadu pro registraci společností v Irsku pod číslem 256796, DIČ: IE 8256796 U, se sídlem na adrese 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irsko). Na všechny vaše nároky týkající se bezplatných a placených služeb se vztahují zákony Irska. Máte však nárok na povinnou ochranu spotřebitele v souladu se zákony země, do které vaše služby poskytujeme a ve které máte bydliště (nebo v případě firmy, ve které máte hlavní místo podnikání). S ohledem na jurisdikci můžete vy nebo společnost Microsoft zvolit příslušný soud v zemi, do které vaše služby poskytujeme a ve které máte své bydliště (nebo své hlavní místo podnikání), a to pro všechny spory, které vznikly v důsledku těchto podmínek či v souvislosti s nimi, nebo si můžete zvolit příslušný soud v Irsku.

Celý text
ZárukyZáruky11_Warranties
Shrnutí

11. Záruky. Pokud jste zákazník, místní zákony vám mohou poskytovat určitá práva. Mezi tato práva patří povinnost společnosti Microsoft poskytovat služby s využitím přiměřené péče a dovedností. Žádné ustanovení těchto podmínek nemá za cíl omezit nebo vyloučit naši odpovědnost za jakékoli porušení těchto podmínek společností Microsoft a vy budete mít prospěch ze zákonné záruky na shodu a skryté vady podle práva země, do které směřujeme vaše služby. Více informací o svých zákonných právech se dozvíte zde (https://www.microsoft.com/en-gb/store/b/aboutwarranties). S VÝHRADOU VÝŠE UVEDENÉ ZÁRUKY A S VÝJIMKOU PŘÍPADŮ, KDY JSME VE ZLÉ VÍŘE SKRYLI VADY NEBO KDY TYTO VADY ZNEMOŽNILY POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB, A S VÝJIMKOU PLACENÝCH PRODUKTŮ SKYPE POSKYTUJEME SLUŽBY „TAK, JAK JSOU“, „SE VŠEMI VADAMI“ A „TAK, JAK JSOU K DISPOZICI“. NEZARUČUJEME PŘESNOST ANI VČASNOST SLUŽEB. UZNÁVÁTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE POČÍTAČOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY NEJSOU BEZCHYBNÉ A ŽE MŮŽE DOCHÁZET K OBČASNÝM VÝPADKŮM. NEMŮŽEME ZARUČIT, ŽE SLUŽBA BUDE NEPŘERUŠOVANÁ, VČASNÁ, BEZPEČNÁ A BEZCHYBNÁ NEBO ŽE NEDOJDE KE ZTRÁTĚ DAT. SPOLEČNOST MICROSOFT A JEJÍ AFILACE, PRODEJCI, DISTRIBUTOŘI A DODAVATELÉ NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ SMLUVNÍ ZÁRUKY ANI PODMÍNKY. MÁTE VŠECHNY POVINNÉ ZÁRUKY STANOVENÉ ZÁKONEM, ALE NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM VYLUČUJEME VEŠKERÉ POVINNÉ ZÁRUKY, VČETNĚ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, ODBORNÉHO ÚSILÍ A NEPORUŠENÍ PRÁV.

Celý text
Omezení odpovědnostiOmezení odpovědnosti12_limitationOfLiability
Shrnutí

12. Omezení odpovědnosti.

 • a. Společnost Microsoft není odpovědná za váš obsah, materiály nebo ostatní materiály třetí strany, včetně odkazů na weby třetích stran a aktivity uživatelů. Tento obsah a aktivity nelze přičíst společnosti Microsoft a nepředstavují názor společnosti Microsoft.
 • b. Společnost Microsoft ponese odpovědnost pouze v případě, že byly porušeny důležité závazky vyplývající ze smlouvy nebo je-li to jiným způsobem vyžadováno příslušnými zákony.
 • c. Společnost Microsoft, její zástupci nebo právní zástupci nejsou odpovědní za nepřímé škody, včetně finanční ztráty, například ztráty zisku, pokud společnost Microsoft, její zástupci nebo právní zástupci nejednali v hrubé nedbalosti nebo v rámci úmyslného nekalého jednání.
 • d. Veškerá zákonná odpovědnost bez zavinění společnosti Microsoft, včetně zákonem stanovené odpovědnosti za porušení záruky, zůstává omezením odpovědnosti nedotčena. Totéž platí pro odpovědnost společnosti Microsoft, jejích zástupců nebo právních zástupců v případě podvodu nebo nedbalosti s následkem zranění nebo úmrtí jednotlivce.
 • e. Společnost Microsoft nenese odpovědnost za neplnění nebo prodlevu při plnění svých povinností podle těchto podmínek v rozsahu, ve kterém je takové neplnění způsobeno okolnostmi mimo přiměřenou kontrolu společnosti Microsoft (například pracovní spory, vyšší moc, válka nebo teroristické aktivity, záměrné poškození, nehody nebo dodržování platných zákonů či vládních výnosů). Společnost Microsoft vynaloží veškeré úsilí k minimalizaci účinků těchto událostí a k plnění povinností, které nebyly dotčeny.
Celý text
Podmínky specifické pro službuPodmínky specifické pro službu13_service-SpecificTerms
Shrnutí

13. Podmínky specifické pro službu. Podmínky před a za tímto oddílem 13 se obecně vztahují na všechny služby. Tento oddíl obsahuje podmínky specifické pro službu, které doplňují obecné podmínky. Tyto podmínky specifické pro službu mají přednost v případě rozporu s obecnými podmínkami.

Celý text
XboxXbox13a_XboxLive
Shrnutí
 • a. Xbox.
  • i. Osobní nekomerční užívání. Online služba Xbox, hry Xbox Game Studios (včetně Mojang Games) (https://www.xbox.com/xbox-game-studios), aplikace, předplatné (např. nabídka předplacených služeb Xbox Game Pass), služby (např. Xbox Cloud Gaming) a obsah poskytovaný společností Microsoft (souhrnně „Služby Xbox“) jsou určeny pouze pro vaše osobní a nekomerční použití.
  • ii. Služby Xbox. Když se přihlásíte k odběru služeb Xbox, budou informace o vašem hraní, aktivitách a používání her a služeb Xbox sledovány a sdíleny s příslušnými třetími stranami, včetně vývojářů her, aby společnost Microsoft mohla poskytovat služby Xbox a aby tyto třetí strany mohly provozovat hry a služby, které nepatří společnosti Microsoft. Propojíte-li svůj účet služeb Microsoft Xbox s účtem služby, která není poskytována společností Microsoft, nebo se přihlásíte ke svému účtu služeb Xbox za účelem přístupu ke službě, která není poskytována společností Microsoft (například vydavatel her jiný než společnost Microsoft vydávající aplikace a služby třetí strany), souhlasíte, že: (a) společnost Microsoft může s touto stranou, která není součástí společnosti Microsoft, sdílet omezené informace týkající se účtu a používání (mimo jiné včetně gamertagu, skóre hráče, herního skóre, herní historie, údajů o používání a seznamu přátel), jak je uvedeno v Prohlášení společnosti Microsoft o ochraně osobních údajů, a (b) pokud to umožňuje vaše nastavení ochrany osobních údajů služby Xbox, může mít strana, která není součástí společnosti Microsoft, také přístup k vašemu obsahu z herní komunikace nebo jiných aplikací, které používáte, když jste přihlášeni ke svému účtu u této strany, která není součástí společnosti Microsoft. Pokud to povoluje nastavení ochrany osobních údajů služby Xbox, je společnost Microsoft oprávněna zveřejnit vaše jméno, jmenovku hráče, obrázek hráče, motto, avatara, záběry z her a hry, které hrajete, v rámci komunikace s osobami, kterým to povolíte.
  • iii. Váš obsah. V rámci vytváření komunity služeb Xbox udělujete společnosti Microsoft, jejím afilacím a poskytovatelům dílčích licencí bezplatné a celosvětově platné právo k užívání, změně, rozmnožování, distribuci, vysílání, sdílení a zobrazování vašeho obsahu nebo jména, jmenovky hráče, obrázku hráče, mota či avataru, které jste zveřejnili ve službách Xbox, a to jako celek nebo částečně jakýmkoli způsobem nebo s využitím jakýchkoli procesů v rámci libovolných materiálů nebo podpory.
  • iv. Herní manažeři. Některé hry mohou využívat herní manažery, ambasadory nebo hostitele. Herní manažeři a hostitelé nemají oprávnění mluvčích společnosti Microsoft. Jejich názory nemusí nutně odrážet názory společnosti Microsoft.
  • v. Děti na Xboxu. Jste-li nezletilá osoba užívající služby Xbox, váš rodič nebo jiný zákonný zástupce může mít kontrolu nad mnoha aspekty vašeho účtu a přijímat hlášení o vašem užívání služeb Xbox.
  • vi. Herní měna nebo virtuální zboží. Služby Xbox mohou zahrnovat virtuální herní měnu (například zlato, mince nebo body), kterou lze zakoupit od společnosti Microsoft nebo jejím jménem pomocí skutečných platebních prostředků pod podmínkou dosažení dospělosti v zemi vašeho pobytu. Služby Xbox mohou také zahrnovat virtuální digitální položky nebo zboží, které lze zakoupit od společnosti Microsoft nebo jejím jménem za skutečné platební prostředky nebo pomocí herní měny. Herní měnu a virtuální zboží nelze nikdy považovat za skutečné platební prostředky, zboží ani jiné položky peněžní hodnoty od společnosti Microsoft nebo kterékoli další strany. Kromě omezené, osobní, odvolatelné, nepřenositelné, nesublicencovatelné licence pro použití herní měny a virtuálního zboží ve službách Xbox nemáte žádné právo ani nárok na takovouto herní měnu nebo virtuální zboží spojené s kteroukoli hrou nebo aplikací Xbox, zobrazující se nebo pocházející ze služeb Xbox, ani jakékoli jiné atributy spojené s použitím služeb Xbox nebo uložené ve službách Xbox. Společnost Microsoft může svoji nabídku herní měny nebo virtuálního zboží čas od času změnit.
  • vii. Aktualizace softwaru. U každého zařízení, které se spojí se službami Xbox, můžeme automaticky kontrolovat vaši verzi softwaru konzoly Xbox nebo aplikace Xbox a stahovat aktualizace nebo změny konfigurace softwaru konzoly Xbox nebo aplikací Xbox, včetně aktualizací a změn, které vám zabrání v přístupu ke službám, v hraní padělaných her či aplikací Xbox nebo používání nepovolených hardwarových periferních zařízení ve spojení s konzolí Xbox.
  • viii. Podvodný a manipulativní software. U každého zařízení, které se může připojit ke službám Xbox, můžeme automaticky zkontrolovat, zda neobsahuje nepovolený hardware nebo software, který umožňuje podvádění a manipulaci v rozporu s pravidly chování nebo těmito podmínkami, a stahovat softwarové aplikace nebo změny konfigurace aplikace Xbox, včetně těch, které vám zabrání v přístupu ke službám Xbox nebo v používání nepovoleného hardwaru nebo softwaru, který umožňuje podvádění nebo manipulaci.
  • ix. Další podmínky předplatného. Předplatné služeb Xbox se řídí dalšími podmínkami uvedenými v dokumentu Další podmínky předplatného Xbox (https://www.xbox.com/legal/subscription-terms).
  • x. Neaktivní předplatná služeb Xbox. Společnost Microsoft může ve vybraných zemích vypnout opakované účtování a zastavit opakované poplatky, pokud po určitou dobu nepoužíváte předplatné služeb Xbox. Před vypnutím opakovaného účtování vás společnost Microsoft na tuto skutečnost upozorní. Další informace, včetně příslušné doby nečinnosti, naleznete v části Časté dotazy k zásadám pro nečinnost (https://support.xbox.com/help/subscriptions-billing/manage-subscriptions/xbox-subscription-inactivity-policy).
Celý text
ObchodObchod13b_Store
Shrnutí
 • b. Store. Pojem „obchod“ označuje službu, která vám umožňuje procházet, stahovat, nakupovat a hodnotit a psát recenze o aplikacích (pojem „aplikace“ zahrnuje hry) a ostatní digitální obsah. Tyto podmínky se týkají používání konkrétních obchodů vlastněných nebo provozovaných společností Microsoft nebo jejími afilacemi (včetně mimo jiné obchodu Office Store, obchodu Microsoft Store v systému Windows a obchodu Microsoft Store ve službě Xbox). Pojem „Office Store“ označuje službu Store pro produkty a aplikace Office pro sady Office, Microsoft Office 365, SharePoint, Exchange, Access a Project (verze 2013 a novější) nebo jiné služby značky Office Store. Pojem „obchod Microsoft Store v systému Windows” označuje obchod vlastněný nebo provozovaný společností Microsoft nebo jejími afilacemi, určený pro zařízení se systémem Windows, například telefony, PC a tablety, nebo jakoukoli jinou službu, která je opatřena značkou Microsoft Store a je přístupná v zařízeních se systémem Windows, jako jsou telefony, PC nebo tablety. Pojem „obchod Microsoft Store na konzoli Xbox” označuje obchod vlastněný nebo provozovaný společností Microsoft nebo jejími afilacemi a zpřístupněný na konzolích Xbox nebo jakoukoli jinou službu, která je opatřena značkou Microsoft Store a je přístupná na konzoli Xbox.
  • i. Licenční podmínky. V příslušné službě Store budeme uvádět vydavatele jednotlivých dostupných aplikací. Nejsou-li pro aplikaci stanoveny jiné licenční podmínky, standardní licenční podmínky pro aplikace („SALT“) uvedené na konci těchto podmínek představují smlouvu mezi vámi a vydavatelem aplikace uvádějící licenční podmínky vztahující se na aplikaci, kterou jste si stáhli prostřednictvím kteréhokoli obchodu vlastněného nebo provozovaného společností Microsoft nebo jejími afilacemi (kromě obchodu Office Store). Stručně řečeno, tyto podmínky zahrnují užívání služeb společnosti Microsoft a dalších služeb poskytovaných prostřednictvím těchto služeb. Oddíl 5 těchto podmínek se vztahuje také na jakékoli aplikace a služby třetích stran získané prostřednictvím služby Store. Na aplikace stahované prostřednictvím obchodu Office Store se podmínky SALT nevztahují a mají samostatné licenční podmínky.
  • ii. Aktualizace. Společnost Microsoft bude automaticky vyhledávat a stahovat aktualizace pro vaše aplikace, i když nejste přihlášeni k příslušné službě Store. Pokud automatické aktualizace aplikací služby Store nechcete přijímat, můžete si změnit nastavení služby Store či systému. Určité aplikace služby Office Store, které jsou zcela nebo částečně hostovány online, mohou být kdykoli aktualizovány vývojářem aplikace a nemusejí vyžadovat vaše svolení.
  • iii. Hodnocení a recenze. Odešlete-li hodnocení nebo recenzi pro aplikaci nebo jiné digitální zboží ve službě Store, můžete obdržet e-mail od společnosti Microsoft s obsahem od vydavatele dané aplikace nebo digitálního zboží. Jakýkoli takovýto e-mail pochází od společnosti Microsoft. Společnost Microsoft nesdílí vaši e-mailovou adresu s žádnými vydavateli aplikací nebo jiného digitálního zboží, které získáte prostřednictvím obchodu.
  • iv. Upozornění k bezpečnosti. Aby nedošlo k možnému poškození, nepříjemným pocitům nebo namáhání zraku, je třeba při používání her nebo dalších aplikací dělat pravidelné přestávky, zejména pokud v důsledku užívání cítíte bolest nebo únavu. Udělejte si přestávku, pokud cítíte nepříjemné pocity. Nepříjemné pocity mohou zahrnovat pocity nevolnosti, dezorientaci, bolest hlavy, únavu, namáhání zraku nebo suché oči. Používání aplikací vás může rozptýlit a zhoršit vaši schopnost vnímat okolí. Vyhněte se místům, kde můžete zakopnout, nízkým stropům či křehkým nebo cenným věcem, u kterých může dojít k poškození. Velmi malé procento osob může po vystavení určitým vizuálním obrazům, například blikajícím světlům nebo vzorům, které se mohou v aplikacích objevit, zaznamenat záchvat. I lidé bez předchozích záchvatů mohou mít nediagnostikovaný zdravotní problém, který je může způsobit. Mezi příznaky mohou patřit závratě, změna vidění, škubání, trhání nebo třes končetin, dezorientace, zmatení, ztráta vědomí a křeče. Pokud takové příznaky zaznamenáte, ihned přestaňte aplikaci používat a vyhledejte lékaře. Pokud jste již dříve zaznamenali příznaky spojené se záchvaty, konzultujte lékaře ještě před použitím aplikací. Rodiče by měli sledovat, zda jejich děti při používání aplikací takové příznaky nevykazují.
Celý text
Funkce rodinného účtu MicrosoftFunkce rodinného účtu Microsoft13c_MicrosoftFamily
Shrnutí
 • c. Funkce rodinného účtu Microsoft. Rodiče a děti mohou rodinný účet Microsoft, včetně aplikace Microsoft Family Safety používat k budování vzájemné důvěry na základě vzájemného pochopení toho, jaké chování, weby, aplikace, hry, fyzická umístění a útrata jsou v rámci dané rodiny vhodné. Rodiče mohou rodinný účet vytvořit na adrese https://account.microsoft.com/family (nebo podle pokynů na zařízení Windows či konzole Xbox) a přizváním dětí nebo dalších rodičů. Pro příslušníky rodiny je k dispozici mnoho funkcí, takže si při zadávání souhlasu s vytvořením rodinného účtu nebo začleněním do něj a při nákupu digitálního zboží pro rodinný přístup důkladně prostudujte uvedené informace. Vytvořením rodinného účtu nebo začleněním do něj prohlašujete, že rodinný účet budete používat v souladu s jeho účelem a nebudete jej používat neoprávněným způsobem k nezákonnému přístupu k informacím jiné osoby.
Celý text
Skupinové zasílání zprávSkupinové zasílání zpráv13d_GroupMessaging
Shrnutí
 • d. Skupinové zasílání zpráv. Různé služby společnosti Microsoft vám umožní posílat zprávy ostatním uživatelům prostřednictvím hlasových nebo SMS zpráv („zprávy“) nebo umožnit společnosti Microsoft a afilacím pod kontrolou společnosti Microsoft takové zprávy zasílat vám nebo jednomu či více uživatelům vaším jménem. POKUD SPOLEČNOSTI MICROSOFT ČI AFILACÍM POD KONTROLOU SPOLEČNOSTI MICROSOFT DÁTE POKYN K ZASLÁNÍ TAKOVÉ ZPRÁVY, PROHLAŠUJETE A ZARUČUJETE, ŽE VY I JAKÁKOLI OSOBA, KTERÉ MÁME ZASLAT ZPRÁVU PODLE VAŠEHO POKYNU, SOUHLASÍTE S PŘIJETÍM TAKOVÝCH ZPRÁV A JAKÝCHKOLI JINÝCH SOUVISEJÍCÍCH ADMINISTRATIVNÍCH TEXTOVÝCH ZPRÁV OD SPOLEČNOSTI MICROSOFT A AFILACÍ POD JEJÍ KONTROLOU. „Administrativní textové zprávy“ jsou periodické transakční zprávy z konkrétní služby společnosti Microsoft, mimo jiné „uvítací zpráva“ nebo pokyny, jak zastavit přijímání zpráv. Pokud si vy nebo členové skupiny již nepřejete přijímat takové zprávy, můžete se kdykoli z odběru dalších zpráv od společnosti Microsoft či jejích afilací odhlásit za použití poskytnutých pokynů. Pokud si již nepřejete přijímat takové zprávy nebo být součástí skupiny, souhlasíte s tím, že jejich odběr zrušíte či skupinu opustíte za použití pokynů poskytnutých v příslušném programu nebo službě. Pokud máte důvody se domnívat, že si člen skupiny již nadále nepřeje přijímat takové zprávy či být součástí skupiny, souhlasíte s tím, že tohoto člena odstraníte ze skupiny. Dále prohlašujete a zaručujete, že vy i jakákoli osoba, které máme podle vašeho pokynu zaslat zprávu, jste srozuměni s tím, že každý člen skupiny je odpovědný za náklady spojené s poplatky za zasílání zpráv, které účtuje příslušný mobilní operátor, včetně veškerých poplatků za zasílání mezinárodních zpráv, které mohou být účtovány za zprávy zaslané z telefonních čísel v USA.
Celý text
Skype, Microsoft Teams a GroupMeSkype, Microsoft Teams a GroupMe13e_Skype
Shrnutí
 • e. Skype, Microsoft Teams a GroupMe.
  • i. Tísňové služby. Tradiční telefonické služby poskytované prostřednictvím mobilní nebo pevné linky a služby Skype, Microsoft Teams a GroupMe se od sebe podstatnými způsoby liší. Společnost Microsoft má podle platných místních nebo vnitrostátních pravidel, předpisů nebo zákonů omezené povinnosti nabízet přístup k tísňovým službám, jako je tísňové volání na čísla 911 nebo 112 („Tísňové služby“), prostřednictvím aplikací Skype, Microsoft Teams a GroupMe.
  • ii. Pouze omezené softwarové verze funkce Skype to Phone v aplikaci Skype mohou ve velmi omezeném počtu zemí a v závislosti na použité platformě podporovat volání na tísňové linky. Podrobnosti o dostupnosti a konfiguraci této funkce naleznete zde: http://www.skype.com/en/legal/emergency-calling/. Pokud je tísňové volání přes Skype to Phone spojeno, musíte uvést údaje o své fyzické poloze, aby vám mohly tísňové služby pomoci. Společnost Microsoft nezaručuje, že vaše tísňové volání bude spojeno. Další informace o volání na číslo 112, vyhrazenou tísňovou linku pro EU, naleznete na adrese www.skype.com/go/emergency.
  • iii. Změny placených produktů Skype. Pokud provedeme změny placených produktů Skype, které jsou ve váš neprospěch, upozorníme vás na změny a na vaše právo ukončit dotčený produkt před změnou minimálně třicet dní předem. Pokud produkt před nabytím účinnosti změn neukončíte, se změnami souhlasíte. Na tuto skutečnost vás v rámci oznámení výslovně upozorníme.
  • iv. Rozhraní API pro přenos. Pokud chcete službu Skype používat v souvislosti s přenosy, musíte splňovat podmínky služby pro přenosy uvedené na adrese https://www.skype.com/go/legal.broadcast. Chcete-li použít jakékoli aplikační programové rozhraní („API”) vystavené nebo zpřístupněné společností Microsoft, musíte splnit příslušné licenční podmínky, které jsou k dispozici na adrese www.skype.com/go/legal.
  • v. Zásady poctivého užívání. Na vaše používání softwaru a produktů Skype se mohou vztahovat zásady dovoleného používání. Prostudujte si tyto zásady, které vás chrání před podvodem a zneužitím a mohou omezovat typ, délku nebo objem volání či zpráv, které můžete provádět a odesílat. Tyto zásady jsou do těchto podmínek začleněny odkazem. Naleznete je na adrese https://www.skype.com/go/terms.fairusage.
  • vi. Mapování. Software a produkty Skype obsahují funkce, které vám umožňují odesílání informací nebo uvádění vaší polohy na mapách pomocí mapové služby. Používáním těchto funkcí souhlasíte s těmito podmínkami a podmínkami Map Google dostupnými na adrese https://www.google.com/intl/en_ALL/help/terms_maps.html.
  • vii. Osobní nekomerční užívání. Software a produkty Skype jsou nabízeny výhradně pro vaše osobní a nekomerční užití. Aplikaci Skype smíte používat v práci k vlastní obchodní komunikaci.
  • viii. Číslo Skype, Skype To Go. Poskytne-li vám společnost Microsoft číslo aplikace Skype nebo Skype To Go, souhlasíte, že nejste vlastníkem tohoto čísla a máte právo jej používat po neomezeně dlouhou dobu. V některých zemích vám může být číslo namísto společností Microsoft zpřístupněno partnerem společnosti Microsoft a musíte s tímto partnerem uzavřít samostatnou smlouvu. Další podrobnosti o číslu Skype viz https://go.skype.com/home.skype-number.
  • ix. Skype Manager. „Účet administrátora služby Skype Manager“ vytváříte a spravujete vy jako individuální administrátor skupiny Skype Manager, nikoli jako obchodní subjekt. Svůj osobní účet Microsoft můžete propojit se skupinou služby Skype Manager („Propojený účet“). Pro službu Skype Manager můžete určit další administrátory, pokud přijmou tyto podmínky. Pokud čísla Skype přidělíte propojenému účtu, nesete odpovědnost za dodržování požadavků souvisejících s místem bydliště nebo umístěním svých uživatelů propojeného účtu. Pokud se rozhodnete propojený účet odstranit ze skupiny služby Skype Manager, může dojít ke ztrátě přiřazených předplatných, nevyužitého kreditu a čísel Skype a váš obsah nebo materiály spojené s odstraněným propojeným účtem již nemusejí být dostupné. Souhlasíte, že veškeré osobní údaje svých uživatelů propojeného účtu budete zpracovávat v souladu se všemi platnými zákony o ochraně osobních údajů.
  • x. Poplatky a vratky u služby Skype. Poplatky splatné za volání na telefony mimo předplatné zahrnují poplatek za spojení (účtovaný jednou za hovor) a minutovou sazbu uvedenou na adrese www.skype.com/go/allrates. Poplatky za hovor budou odečteny z vašeho zůstatku kreditu Skype. Společnost Microsoft je oprávněna změnit sazby za volání na telefony a čísla s premium sazbami, které nejsou součástí předplatného. Pokud jsou změny významné a nejsou ve váš prospěch (například pokud sazby zvýšíme), informujeme vás e-mailem nebo jiným vhodným způsobem minimálně třicet (30) dní před datem, kdy změny sazeb vstoupí v platnost. Po uplynutí třiceti (30) dní budou pro váš další hovor účtovány nové sazby. Aktuální sazby naleznete na adrese www.skype.com/go/allrates. Pokud nové sazby nepřijímáte, hovor neprovádějte. Poplatky za necelé minuty volání a jednotlivé centy budou zaokrouhleny nahoru na další celou jednotku. Není-li uvedeno jinak, všechny ceny za placené produkty Skype zahrnují příslušné daně, včetně DPH. DPH je vypočtena na základě zadané fakturační adresy. Výslovně se vzdáváte jakéhokoli práva na refundaci DPH od společnosti Microsoft, pokud by výše DPH splatné společností Skype daňovým úřadům byla z nějakého důvodu nižší než částka DPH vybraná od vás. Placené produkty Skype nejsou dostupné pro zákazníky na Mount Athos, Kanárských ostrovech, francouzských zámořských departementech, Alandských ostrovech, ostrovech Channel Islands, ostrově Helgoland, v oblasti Büsingen / Buesingen, Ceuta, Melilla, Livigno, Campione d'Italia a v italských vodách jezera Lugano. Pokud jste použili placený produkt Skype, váš čas na rozmyšlenou vyprší a váš nákup nelze vrátit ani za něj vyplatit peněžitou náhradu. Využití kreditu Skype, přidělení čísla Skype nebo využití objemů předplatného přestavuje plné doručení nebo používání placeného produktu Skype. Výslovně souhlasíte, že čísla Skype mohou být přidělena před koncem času na rozmyšlenou a po přidělení již nemohou být refundována. Po uplynutí času na rozmyšlenou mohou být v souladu s těmito podmínkami refundována pouze nevyužitá předplatná služby Skype s nevypršenou platností. Čas na rozmyšlenou a refundace se nevztahují na placené produkty Skype, které (i) jsou zakoupeny prostřednictvím partnera třetí strany, (ii) jsou uhrazeny hotově za použití platebních metod třetí strany (například prostřednictvím elektronické peněženky); (ii) nejsou přímo zakoupeny online od společnosti Microsoft (např. poukázky nebo předplacené karty) nebo (iv) jsou přiřazeny k vašemu účtu třetí stranou. Bez ohledu na výše uvedené můžete mít podle platných zákonů nárok na vrácení jakéhokoli předplaceného zůstatku předplatného v případě, že změníte své číslo Skype na jiného poskytovatele.
  • xi. Kredit Skype. Společnost Microsoft nezaručuje, že zůstatek svého kreditu Skype budete moct využít k zakoupení všech placených produktů Skype. Pokud kredit Skype nepoužijete po období 180 dní, změní společnost Microsoft stav vašeho kreditu na neaktivní. Kredit Skype můžete znovu aktivovat na odkaze pro opakovanou aktivaci na adrese https://www.skype.com/go/store.reactivate.credit. Zaškrtnutím příslušného políčka při nákupu kreditu Skype můžete povolit funkci automatického dobíjení. Je-li tato funkce povolena, váš zůstatek kreditu Skype se dobije o stejnou částku prostřednictvím zvoleného způsobu platby vždy, když klesne pod limit, který společnost Skype může čas od času nastavit. Pokud jste si předplatné zakoupili s využitím jiné metody platby než kreditní karty, služby PayPal nebo Moneybookers (Skrill) a povolili jste funkci automatického dobíjení, bude váš zůstatek kreditu Skype dobit o částku nezbytnou k zakoupení vašeho dalšího opakovaného předplatného. Funkci automatického dobíjení můžete kdykoli zakázat změnou nastavení portálu účtu v aplikaci Skype.
  • xii. Poplatky za zasílání zpráv do zahraničí. Služba GroupMe pro každou vytvořenou skupinu aktuálně používá čísla ve Spojených státech amerických. Každá textová zpráva odeslaná nebo přijatá z čísla služby GroupMe se bude počítat jako mezinárodní textová zaslaná na číslo ze Spojených států amerických nebo přijatá z čísla ze Spojených států amerických. V závislosti na vaší poloze může produkt Microsoft Teams používat telefonní číslo, které lze považovat za mezinárodní textovou zprávu. Pro informace o souvisejících poplatcích za zasílání mezinárodních zpráv kontaktujte svého poskytovatele.
Celý text
Bing a MSNBing a MSN13f_BingandMSN
Shrnutí
 • f. Bing a Microsoft Start (včetně služby MSN).
  • i. Materiály Bing a Microsoft Start. Články, text, fotografie, mapy, videa, přehrávače videa a materiály třetích stran dostupné ve službách Bing a Microsoft Start, včetně těch, které jsou poskytovány prostřednictvím robotů, aplikací a programů společnosti Microsoft, jsou určeny pouze pro nekomerční osobní použití. Ostatní použití, například stahování, kopírování nebo opakovaná distribuce těchto materiálů či používání těchto materiálů a produktů k vytvoření vašich vlastních produktů, je povoleno pouze v rozsahu konkrétně povoleném společností Microsoft nebo vlastníky práv či příslušnými zákony na ochranu autorských práv. Společnost Microsoft nebo ostatní vlastníci práv si vyhrazují všechna ostatní práva k materiálu, která nebyla společností Microsoft výslovně udělena v rámci těchto licenčních podmínek.
  • ii. Mapy Bing. Bez našeho písemného souhlasu nesmíte používat funkci ptačí perspektivy k vládnímu použití pro USA, Kanadu, Mexiko, Nový Zéland, Austrálii nebo Japonsko.
  • iii. Služba Bing Places. Pokud službě Bing Places poskytnete data nebo obsah, poskytujete tím společnosti Microsoft celosvětovou, bezplatnou licenci k duševnímu vlastnictví s právem užívat, kopírovat, ukládat, upravovat, slučovat, propagovat, přenášet, zobrazovat nebo distribuovat tato data nebo obsah jako součást služby a k těmto právům poskytnout licenci třetím stranám.
Celý text
CortanaCortana13g_Cortana
Shrnutí
 • g. Cortana.
  • i. Osobní nekomerční užívání. Cortana je služba osobní asistentky společnosti Microsoft. Funkce, služby a obsah poskytované službou Cortana („služby Cortana“) jsou určeny pouze pro vaše osobní a nekomerční využití.
  • ii. Funkce a obsah. Cortana poskytuje různé funkce a některé z nich jsou personalizované. Služby Cortana vám mohou umožnit přístup ke službám, informacím nebo funkcím poskytovaným jinými službami společnosti Microsoft nebo aplikacím či službám třetích stran. Podmínky specifické pro službu, které jsou uvedené v oddílu 13, se vztahují také na vaše užívání příslušných služeb společnosti Microsoft, ke kterým přistupujete prostřednictvím služeb Cortana. Cortana poskytuje informace pouze pro účely plánování a měli byste je používat na základě vlastního nezávislého úsudku. Společnost Microsoft nezaručuje spolehlivost, dostupnost ani včasnost přizpůsobeného prostředí poskytnutého službou Cortana. Společnost Microsoft nenese odpovědnost, pokud funkce Cortana zpozdí nebo vám znemožní přijetí, zobrazení nebo odeslání sdělení či oznámení či přijetí služby.
  • iii. Aplikace a služby třetích stran. V rámci poskytování služeb Cortana může Cortana navrhovat a pomáhat vám při interakci s aplikacemi a službami třetích stran (dovednosti nebo připojené služby třetích stran). Pokud si tak zvolíte, Cortana může za účelem poskytnutí požadovaných služeb vyměňovat informace s aplikacemi a službami třetích stran, například vaše PSČ a dotazy a odpovědi vrácené aplikacemi a službami třetích stran. Cortana vám může umožnit nákupy prostřednictvím aplikací a služeb třetích stran za použití předvoleb a nastavení účtu, která jste zadali přímo u těchto aplikací a služeb třetích stran. Vaši službu Cortana můžete kdykoli odpojit od aplikací a služeb třetích stran. Na vaše používání služeb Cortana pro připojení k aplikacím a službám třetích stran se vztahuje oddíl 5 těchto podmínek. Vydavatelé aplikací a služeb z řad třetích stran mohou změnit nebo ukončit fungování funkcí svých aplikací nebo služeb, případně zrušit integraci se službami Cortana. Společnost Microsoft nenese odpovědnost ani nemá žádné povinnosti ve vztahu k softwaru nebo firmwaru poskytovanému výrobcem.
  • iv. Zařízení podporující funkci Cortana. Zařízení umožňující přístup ke službám Cortana jsou produkty nebo zařízení, která mohou přistupovat ke službám Cortana, nebo produkty či zařízení, která jsou se službami Cortana kompatibilní. Zařízení podporující funkci Cortana zahrnují zařízení nebo produkty třetích stran, které společnost Microsoft nevlastní, nevyrábí a nevyvíjí. Společnost Microsoft nenese za tato zařízení nebo produkty třetích stran odpovědnost.
  • v. Aktualizace softwaru. Můžeme automaticky zkontrolovat vaši verzi softwaru služeb Cortana, který je potřebný k poskytování služeb, a stáhnout aktualizace či změny konfigurace softwaru, aniž bychom vám za to cokoli účtovali, a vyžadovat od výrobců zařízení podporujících funkci Cortana, aby software služeb Cortana udržovali aktuální.
Celý text
Služby OfficeSlužby Office13h_officeBasedServices
Shrnutí
 • h. Služby Office.
  • i. Služby Microsoft 365 Home, Microsoft 365 Personal, Office Online, Sway, OneNote.com a jakýkoli jiný odběr služeb Microsoft 365 nebo služby označené značkou Office slouží k vašemu osobnímu užívání na nekomerční bázi, jestliže jste nezískali práva ke komerčnímu užívání uzavřením samostatné smlouvy se společností Microsoft. Užívání aplikací, například Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive, Access a Publisher, ve službě Microsoft 365 Family, Microsoft 365 Personal a jakýchkoli jiných službách v rámci odběru služby Microsoft 365 se řídí dodatečnými licenčními podmínkami umístěnými na adrese https://aka.ms/useterms a těmito podmínkami.
  • ii. Outlook. Outlook zahrnuje použití map Bing. Veškerý obsah poskytnutý prostřednictvím služby Bing Maps včetně geokódů lze použít pouze v rámci produktu, jehož prostřednictvím je obsah poskytován. Vaše používání map Bing se řídí podmínkami použití map Bing pro koncového uživatele, které jsou k dispozici na adrese go.microsoft.com/?linkid=9710837 a prohlášením společnosti Microsoft o ochraně osobních údajů, které je k dispozici na adrese go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686.
Celý text
Zdravotní robotyZdravotní roboty13i_MicrosoftHealthServices
Shrnutí
 • i. Zdravotní roboty. Zdravotní roboti, kteří mohou obsahovat akční plány, přehledy, připomínky a další funkce, nejsou zdravotnickými prostředky a jsou určeny pouze pro účely fitness a wellness s programem vydaným poskytovatelem lékařské péče. Nejsou navrženy ani určeny jako náhrada profesionálního lékařského poradenství ani pro použití v diagnostice chorob či jiných stavů ani při léčbě, zmírňování či prevenci chorob. Přebíráte plnou odpovědnost za vaše používání zdravotních robotů. Společnost Microsoft neodpovídá za rozhodnutí, která učiníte na základě informací obdržených ze zdravotních robotů. Před použitím zdravotních robotů byste se s případnými otázkami ke zdravotnímu stavu, dietě, fitness nebo wellness programu měli vždy obrátit na lékaře. Nikdy neignorujte odbornou lékařskou radu ani neoddalujte kontaktování lékaře z důvodu informací, které získáte prostřednictvím služeb. Stejně jako každá jiná technologie nemusejí zdravotní roboty z různých důvodů, například z důvodu výpadku elektrické energie nebo připojení, fungovat tak, jak bylo zamýšleno.
Celý text
Digitální zbožíDigitální zboží13j_DigitalGoods
Shrnutí
 • j. Digitální zboží. Prostřednictvím služeb Microsoft Groove, Microsoft Films a TV, Store, služeb Xbox či jiných souvisejících nebo budoucích služeb vám může společnost Microsoft umožnit získat, poslouchat, zobrazit, přehrávat nebo číst (podle toho, co je relevantní) hudbu, obrázky, video, text, knihy, hry nebo další materiály („digitální zboží“), které můžete získat v digitální formě. Digitální zboží je určeno výhradně pro vaše osobní, nekomerční užívání a zábavu. Souhlasíte, že nebudete distribuovat, vysílat, veřejně předvádět, veřejně zobrazovat nebo přenášet kopie digitálního zboží. Digitální zboží může být ve vlastnictví společnosti Microsoft nebo třetích stran. Za všech okolností však souhlasíte a uznáváte, že vaše práva v souvislosti s digitálním zbožím jsou omezena těmito podmínkami, autorskými právy a pravidly užívání uvedenými na adrese https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143. Souhlasíte, že digitální zboží získané prostřednictvím jakýchkoli služeb se z žádného důvodu včetně záměru zatajit nebo změnit vlastnická práva nebo zdroj digitálního zboží nepokusíte pozměňovat. Společnost Microsoft nebo vlastníci digitálního zboží jsou příležitostně oprávněni bez upozornění digitální zboží ze služeb odebrat.
Celý text
OneDriveOneDrive13k_OneDrive
Shrnutí
 • k. OneDrive
  • i. Přidělení úložiště. Obsahuje-li váš účet OneDrive více obsahu, než je určeno v podmínkách vašeho bezplatného nebo placeného odběru služby OneDrive, a nereagujete-li na sdělení společnosti Microsoft o nutnosti situaci napravit odstraněním přebytečného obsahu či přestoupením na nový plán předplatného s větším úložištěm do 30 dní od oznámení (nebo v delší lhůtě uvedené v oznámení), vyhrazujeme si právo váš účet uzavřít a smazat váš obsah ve službě OneDrive či k němu ukončit přístup.
  • ii. Údržba. V závislosti na faktorech, jako je vaše zařízení, připojení k internetu nebo snaha společnosti Microsoftu zachovat výkon a integritu služeb, může občas docházet k prodlevám při ukládání nebo synchronizaci obsahu do služby OneDrive.
  • iii. Oznámení o uplynutí doby účinnosti. Před uzavřením vašeho účtu OneDrive z důvodu nečinnosti podle oddílu 4.a.ii vám poskytneme nejméně jednoměsíční lhůtu. Pokud jste platící uživatel služby OneDrive, váš účet nebude z důvodu nečinnosti uzavřen po jakoukoli dobu, za jakou jste za použití služby OneDrive zaplatili.
  • iv. Změny služby OneDrive. Rovněž vás upozorníme nejméně s předstihem 30 dnů, pokud v důsledku změny placených či bezplatných služeb OneDrive ztratíte přístup ke svému obsahu.
  • v. Předplatné. Pokud snížíme vaše limity úložiště služby OneDrive nebo službu OneDrive zrušíme, můžete zrušit své předplatné služby OneDrive a my vám vrátíme poměrnou část vašeho předplatného. V případě takové změny vás upozorníme s předstihem nejméně 30 dnů, přičemž své předplatné musíte zrušit v rámci lhůty uvedené v příslušném sdělení.
Celý text
Program Microsoft RewardsProgram Microsoft Rewards13l_MicrosoftRewards
Shrnutí
 • l. Program Microsoft Rewards.
  • i. Program Microsoft Rewards („Program”) vám umožňuje získat využitelné body za vaše aktivity, například kvalifikované vyhledávání, nákupy a další nabídky společnosti Microsoft. Nabídky se mohou v rámci jednotlivých trhů lišit. Vyhledávání je činnost, při které jednotliví uživatelé ručně a v dobré víře zadávají text za účelem získání výsledků vyhledávání v prohlížeči Bing pro účely získávání informací tímto uživatelem a nezahrnuje žádné dotazy zadávané robotem, makrem ani jinými automatizovanými nebo podvodnými prostředky („vyhledávání”). Získávání je proces nákupu zboží nebo stahování a získávání licencí k digitálnímu obsahu od společnosti Microsoft, ať již bezplatně, nebo za úplatu („získávání”). Body odměn nejsou poskytovány za každý nákup od společnosti Microsoft. Společnost Microsoft může nabízet další možnosti pravidelného získávání bodů a žádná nabídka na získání bodů nebude dostupná natrvalo. Získané body můžete využít k získání odměn uvedených na stránce, která slouží k uplatnění těchto bodů, na adrese https://aka.ms/redeemrewards („odměny”). Další informace naleznete v oddílu Odměny na adrese support.microsoft.com (https://support.microsoft.com) („často kladené dotazy”).
   • 1. Požadavky na programy. Potřebujete platný účet Microsoft a vaše zařízení musejí splňovat minimální systémové požadavky (https://account.microsoft.com/rewards/). Program je otevřený pro uživatele, kteří mají bydliště nebo sídlo společnosti na trzích uvedených v často kladených dotazech. Jednotlivci mohou mít pouze jeden účet programu, i když mají více e-mailových adres, a na domácnosti se vztahuje limit šesti účtů. Program slouží výhradně pro vaše osobní a nekomerční užití.
   • 2. Body. Získané body nemůžete převádět na nikoho jiného, s výjimkou darování vašich bodů neziskové organizaci uvedené na seznamu centra pro využití bodů. Body nejsou vaším osobním vlastnictvím a výměnou za tyto body nelze získat žádnou hotovost ani jiné finanční prostředky. Body jsou vám udělovány na základě propagace. Body si nemůžete koupit. Společnost Microsoft může omezit množství bodů nebo odměn na jednu osobu, domácnost nebo na stanovené období (například den), pokud to nevede k vašemu znevýhodnění jednáním, které není prováděno v dobré víře. V rámci programu můžete za jeden kalendářní rok využít maximálně 550 000 bodů. Body získané v rámci programu nejsou platné ani využitelné v kombinaci s žádným jiným programem nabízeným společností Microsoft nebo třetími stranami. Platnost nevyužitých bodů vyprší, pokud v průběhu 18 měsíců nezískáte ani nevyužijete žádné další body.
   • 3. Odměny. Své body můžete uplatnit nebo můžete věnovat body některé z uvedených neziskových organizací na stránce uplatnění získaných bodů (https://aka.ms/redeemrewards) nebo se přihlásit k automatickému přispívání neziskovým organizacím prostřednictvím dárcovského programu. Množství jednotlivých odměn může být omezené a tyto odměny budou udělovány podle pořadí jejich získání. Můžete být požádáni o poskytnutí dodatečných informací, například vaší adresy a telefonního čísla (jiného než VOIP nebo bezplatného čísla), a také můžete být požádáni o zadání kódů pro ochranu před podvodem nebo podepsání dodatečných právních dokumentů, abyste mohli získané body využít k získání odměn. Jakmile si objednáte odměnu, nemůžete objednávku zrušit ani vrátit a požadovat vrácení bodů, s výjimkou vadných produktů nebo pokud tak vyžaduje příslušný zákon. Objednáte-li si odměnu, která není na skladě nebo je nedostupná z jiných důvodů, můžeme poskytnout náhradu se srovnatelnou hodnotou nebo rozhodnout o vrácení vašich bodů. Společnost Microsoft může aktualizovat odměny nabízené na stránce pro využití bodů nebo ukončit nabízení konkrétních odměn. Získání některých odměn může být podmíněno věkem. Všechny požadavky tohoto typu budou zahrnuty do příslušné nabídky. Nesete odpovědnost za uhrazení všech federálních, státních a místních daní a všech dalších nákladů spojených s přijetím a užíváním odměny. Odměny vám budou zaslány na e-mailovou adresu přiřazenou k účtu Microsoft, a proto udržujte svoji e-mailovou adresu stále aktuální. Odměny, které nelze dodat, nebudou poskytnuty znovu a dojde k jejich propadnutí. Odměny nelze dále prodávat. Další informace o automatickém věnování bodů neziskovým organizacím naleznete v častých dotazech k programu Darujte se službou Bing (https://www.microsoft.com/rewards/give-mode-overview).
   • 4. Zrušení vaší účasti v programu. Pokud si již nepřejete být účastníky programu Microsoft Rewards, postupujte dle pokynů na stránce pro odhlášení (https://account.microsoft.com/rewards/optout?confirm=false). Odhlásíte-li se, okamžitě ztrácíte všechny dostupné body. Váš účet v programu může být zrušen, pokud se k němu nepřihlásíte alespoň jednou v průběhu 18 měsíců. Společnost Microsoft si dále vyhrazuje právo na zrušení účtu v programu náležejícího konkrétnímu uživateli v případě neoprávněného zásahu, zneužití nebo podvodného použití programu nebo porušení těchto podmínek. Při zrušení programu (vámi nebo námi) nebo v případě jeho pozastavení budete mít 90 dnů na využití svých bodů. Pokud tak neučiníte, vaše body propadnou. V okamžiku zrušení zaniká vaše právo na užívání programu a získávání dalších bodů.
   • 5. Další podmínky. Společnost Microsoft si vyhrazuje právo vás vyřadit, znemožnit váš přístup k programu nebo vašemu účtu odměn a odebrat vaše body, odměny a příspěvky na charitu, je-li přesvědčena, že jste neoprávněně zasáhli nebo zneužili kteroukoli část programu, nejste oprávněni k získání odměny ze zákonných důvodů (například kvůli zákonům o exportu) nebo můžete být zapojeni do aktivit porušujících tyto podmínky.
Celý text
Služba AzureSlužba Azure13m_Azure
Shrnutí
 • m. Služba Azure Vaše užívání služby Azure se řídí podmínkami a ujednáními samostatné smlouvy, na jejímž základě jste služby získali, jak je uvedeno na stránce s právními informacemi týkajícími se služby Microsoft Azure na adrese https://aka.ms/AA7z67v.
Celý text
Microsoft SoundscapeMicrosoft Soundscape13n_MicrosoftSoundscape
Shrnutí
 • n. Microsoft Soundscape. Berete na vědomí, že služba Microsoft Soundscape (1) není určena, zamýšlena ani zpřístupněna jako zdravotnický prostředek či zdravotnické prostředky a (2) není určena coby náhrada profesionální lékařské rady, diagnózy, léčby či posouzení a jako taková by neměla být používána coby náhrada profesionální lékařské rady, diagnózy, léčby či posouzení ani místo nich.
Celý text
Power PlatformPower Platform13o_PowerPlatform
Shrnutí
 • o. Power Platform. Vaše užívání služby Power Platform se řídí podmínkami a ujednáními samostatné smlouvy, na jejímž základě jste služby získali, jak je uvedeno na stránce s právními informacemi týkajícími se služby Power Platform na adrese Microsoft Power Platform (https://powerplatform.microsoft.com/business-applications/legal/).
Celý text
RůznéRůzné14_15_16_17_miscellaneous
Shrnutí

14. Různé. Účinnost tohoto oddílu a oddílů 1, 9 (pro částky vzniklé před koncem platnosti těchto podmínek), 10, 11, 12, 16 a těch, které se uplatňují po ukončení platnosti těchto podmínek, zůstane zachována i po ukončení nebo zrušení platnosti těchto podmínek. Svá práva a povinnosti uvedené v těchto podmínkách můžeme kdykoli a bez upozornění v úplnosti nebo částečně postoupit, převést nebo je můžeme zrušit (dokud vám to nezpůsobí újmu). Tyto podmínky a práva k užívání služeb nesmíte postoupit, převést nebo jinak zrušit. Pokud žijete v Německu, nic vám nebrání v postoupení jakékoli peněžní pohledávky vůči společnosti Microsoft. Toto je úplná smlouva mezi vámi a společností Microsoft, která se týká vašeho užívání služeb. Nahrazuje jakékoli dřívější smlouvy mezi vámi a společností Microsoft, které se týkají vašeho užívání služeb. Všechny části těchto podmínek platí v maximálním rozsahu povoleném příslušnými zákony. Pokud soud nebo arbitr rozhodne, že nesmíme určitou část těchto podmínek uplatňovat, jak je zde uvedeno, můžeme tyto podmínky nahradit co nejpodobnějšími podmínkami, které lze podle daných zákonů uplatnit. Ostatní části podmínek se nezmění. Tyto podmínky se uzavírají výhradně mezi vámi a námi. Nezahrnuje žádné další osoby kromě nástupců a postupníků společnosti Microsoft. Nadpisy oddílů jsou poskytnuty pouze pro referenci.

15. Zřeknutí se ustanovení o ochraně koncového uživatele jako spotřebitele. Pokud jste mikropodnik, malý podnik nebo nezisková organizace, souhlasíte s tím, že se vzdáváte veškerých nároků, které by vám jinak náležely na základě čl. 102 odst. 1, 3 a 5, čl. 105 odst. 1 a čl. 107 odst. 1 a 3 evropského kodexu pro elektronické komunikace (směrnice 2018/1972).

16. Zákony o vývozu. Jste povinni dodržovat veškeré národní i mezinárodní právní předpisy na kontrolu vývozu, které se vztahují na software nebo služby a zahrnují omezení destinací, koncových uživatelů a koncového používání. Další informace o omezeních vývozu naleznete na adrese https://www.microsoft.com/exporting.

17. Vyhrazení práv a zpětná vazba. Není-li v těchto podmínkách výslovně uvedeno jinak, společnost Microsoft vám neuděluje licenci ani žádná jiná práva žádného typu na základě patentů, know-how, autorských práv, obchodních tajemství, ochranných známek nebo jiného duševního vlastnictví, které vlastní nebo ovládá společnost Microsoft či jakýkoliv související subjekt, včetně mino jiné názvu, firemního vzhledu, loga či ekvivalentů. Pokud společnosti Microsoft poskytnete nápad, návrh či zpětnou vazbu včetně mimo jiné nápadů na nové produkty, technologie, propagační akce, názvy produktů, zpětné vazby k produktu a vylepšení produktu („zpětná vazba“), udělujete společnosti Microsoft bez povinnosti vám uhradit poplatek či licenční poplatky či bez jiných povinností právo na základě vaší zpětné vazby vytvořit či nechat vytvořit odvozená díla či zpětnou vazbu používat, sdílet a komerčně využívat, a to jakýmkoliv způsobem a k jakémukoliv účelu. Neposkytnete takovou zpětnou vazbu, která by byla předmětem licence vyžadující, aby společnost Microsoft poskytla třetím stranám licenci k svému softwaru, technologiím nebo dokumentaci proto, že do nich vaši zpětnou vazbu zahrnula.

Celý text
SDĚLENÍSDĚLENÍNOTICES
Shrnutí

Sdělení a postupy týkající se uplatňování nároků při porušení práv k duševnímu vlastnictví. Společnost Microsoft respektuje práva k duševnímu vlastnictví třetích stran. Máte-li nároky ve věci porušování práv k duševnímu vlastnictví, včetně porušení autorských práv, doporučujeme příslušné sdělení odeslat stanovenému zástupci společnosti Microsoft. Podrobné informace a kontaktní údaje naleznete v dokumentu Sdělení a postup uplatnění nároků při porušení autorského práva (https://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/infringement).

Společnost Microsoft používá postupy stanovené v článku 17 zákoníku Spojených států amerických, oddíl 512 k zodpovězení oznámení o porušení autorských práv. Za odpovídajících okolností může společnost Microsoft také zakázat nebo ukončit účty uživatelů společnosti Microsoft, kteří práva porušují opakovaně.

Sdělení a procedury týkající se práv k duševnímu vlastnictví v reklamách. Přečtěte si článek Pokyny k duševnímu vlastnictví (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243207), kde naleznete informace o právech k duševnímu vlastnictví v souvislosti s naší reklamní sítí.

Doložky o autorských právech a ochranných známkách. Služby jsou chráněny autorskými právy © společnosti Microsoft Corporation anebo jejích dodavatelů, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Všechna práva vyhrazena. Podmínky zahrnují pokyny k ochranné známce a značce Microsoft (https://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/trademarks/usage/general.aspx) (v aktuálním znění). Microsoft a názvy, loga a ikony všech produktů a služeb a veškerého softwaru společnosti Microsoft mohou být rovněž neregistrované nebo registrované ochranné známky skupiny společností Microsoft ve Spojených státech amerických a v dalších zemích. Na adrese https://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/trademarks/EN-US.aspxje uveden seznam ochranných známek společnosti Microsoft, který ovšem nemusí být úplný. Názvy skutečných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků. Veškerá práva, která nejsou těmito podmínkami výslovně udělena, jsou vyhrazena. Určitý software použitý na některých webových serverech společnosti Microsoft je částečně založen na práci skupiny Independent JPEG Group. Copyright © 1991-1996 Thomas G. Lane. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva k softwaru „gnuplot”, používanému na některých webových serverech společnosti Microsoft, náležejí těmto vlastníkům: © 1986‑1993 Thomas Williams, Colin Kelley. Všechna práva vyhrazena.

Sdělení v souvislosti se zdravotnickými službami. Společnost Microsoft neposkytuje lékařské ani jiné zdravotní poradenství, diagnózy a léčbu. V případě otázek ke zdravotnímu stavu, dietě, fitness nebo wellness programu byste se měli vždy obrátit na lékaře nebo jiného kvalifikovaného poskytovatele zdravotní péče. Nikdy neignorujte odbornou lékařskou radu ani neoddalujte kontaktování lékaře z důvodu informací, které získáte prostřednictvím služeb.

Kurzy akcií a údaje o indexech (včetně hodnot indexů). Finanční údaje poskytnuté prostřednictvím služeb slouží výhradně pro vaše osobní a nekomerční užití. Bez samostatné písemné dohody s příslušným nezávislým poskytovatelem licence nesmíte v souvislosti s vydáváním, vytvářením, sponzorováním, obchodováním, marketingem a propagací jakýchkoli finančních nástrojů či investičních produktů (například derivátů, strukturovaných produktů, investičních fondů, fondů obchodovaných na burze, investičních portfolií apod., jejichž cena, návratnost nebo výkon instrumentu či investičního produktu má základ ve sledování jakýchkoli z těchto finančních údajů, nebo je ke sledování určena či s ním jinak souvisí) používat žádné finanční údaje ani značky jakéhokoli nezávislého poskytovatele licence.

Finanční sdělení. Společnost Microsoft není obchodníkem s cennými papíry, dealerem ani registrovaným investičním poradcem ve smyslu federálního zákona USA o cenných papírech ani zákonů o cenných papírech v jiných jurisdikcích a neposkytuje jednotlivcům poradenské služby v oblasti vhodnosti investování, koupě ani prodeje cenných papírů ani jiných finančních produktů nebo služeb. Žádný obsah služeb nepředstavuje nabídku nebo pobídku k nákupu nebo prodeji jakýchkoli cenných papírů. Společnost Microsoft ani její poskytovatelé licencí dodávající kurzy akcií či údaje o indexech neschvalují ani nedoporučují žádné určité finanční produkty ani služby. Žádný obsah služeb není zamýšlen jako profesionální rady, včetně, ale nikoli výhradně, rad investičních nebo daňových.

Sdělení k vizuálnímu standardu H.264/AVC a video standardu VC-1. Tento software může zahrnovat technologii vizuálního dekódování H.264/AVC a/nebo VC-1, které jsou licencovány společností MPEG LA, L.L.C. Tato technologie představuje formát určený k datové kompresi videoinformací. Na základě požadavku společnosti MPEG LA, L.L.C. uvádíme toto upozornění:

TENTO PRODUKT JE LICENCOVÁN V RÁMCI LICENCÍ PORTFOLIA PATENTŮ H.264/VC-1 PRO OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ POUŽITÍ ZE STRANY SPOTŘEBITELE KE (A) KÓDOVÁNÍ VIDEA V SOULADU SE STANDARDY („VIDEOSTANDARDY“) A/NEBO K (B) DEKÓDOVÁNÍ VIDEA H.264/VC-1 A VC-1, KTERÉ BYLO KÓDOVÁNO UŽIVATELEM V RÁMCI OSOBNÍCH A NEKOMERČNÍCH AKTIVIT A/NEBO BYLO ZÍSKÁNO OD POSKYTOVATELE VIDEA, KTERÝ MÁ LICENCI K POSKYTOVÁNÍ TAKOVÉHOTO VIDEA. NENÍ UDĚLENA ANI NEMŮŽE BÝT ODVOZENA ŽÁDNÁ LICENCE K LIBOVOLNÉMU JINÉMU POUŽITÍ. DALŠÍ INFORMACE LZE ZÍSKAT OD SPOLEČNOSTI MPEG LA, L.L.C. VIZ WEB MPEG LA (https://www.mpegla.com).

Pouze pro účely objasnění toto sdělení neomezuje ani nebrání užívání softwaru poskytovaného na základě těchto podmínek pro běžné obchodní účely, které jsou součástí takového podnikání, jež nezahrnují (i) další distribuci softwaru třetím stranám nebo (ii) vytváření materiálu pomocí technologií vyhovujících VIDEO STANDARDŮM pro šíření třetím stranám.

Sdělení k video standardu H.265/HEVC. Tento software může zahrnovat technologii kódování H.265/HEVC. Na základě požadavku společnosti Access Advance LLC uvádíme toto upozornění:

POKUD JE ZAHRNUTA V SOFTWARU, VZTAHUJE SE NA TECHNOLOGII H.265/HEVC JEDEN NEBO VÍCE NÁROKŮ PATENTŮ HEVC UVEDENÝCH NA ADRESE: PATENTLIST.ACCESSADVANCE.COM. V ZÁVISLOSTI NA TOM, JAK JSTE SOFTWARE ZÍSKALI, MŮŽE BÝT TENTO PRODUKT LICENCOVÁN V RÁMCI PATENTOVÉHO PORTFOLIA SPOLEČNOSTI HEVC ADVANCE.

Pokud je tento software nainstalován v zařízení společnosti Microsoft, další informace o licencích naleznete na adrese: aka.ms/HEVCVirtualPatentMarking.

Celý text
STANDARDNÍ LICENČNÍ PODMÍNKY PRO APLIKACESTANDARDNÍ LICENČNÍ PODMÍNKY PRO APLIKACESTANDARDAPPLICATIONLICENSETERMS
Shrnutí

STANDARDNÍ LICENČNÍ PODMÍNKY PRO APLIKACE
PRO APLIKACE NABÍZENÉ V RÁMCI EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU

OBCHOD MICROSOFT STORE, OBCHOD MICROSOFT STORE V SYSTÉMU WINDOWS A OBCHOD MICROSOFT STORE V KONZOLI XBOX

Tyto licenční podmínky jsou smlouvou mezi vydavatelem aplikace a vámi. Přečtěte si je, prosím. Vztahují se na softwarové aplikace, které stáhnete ze služby Microsoft Store, Microsoft Store na Windows nebo Microsoft Store na Xbox (každá z nich je uvedena v těchto licenčních podmínkách jako „obchod”), včetně všech aktualizací nebo doplňků aplikace, nejsou-li k aplikaci poskytovány samostatné podmínky. V takovém případě platí tyto samostatné podmínky.

POKUD TYTO PODMÍNKY NEPŘIJMETE, NEMÁTE PRÁVO A NESMÍTE STAHOVAT ANI POUŽÍVAT APLIKACI.

Vydavatel aplikace označuje právnickou osobu uvedenou v obchodě, která vám poskytuje licenci k aplikaci.

Dodržíte-li tyto licenční podmínky, máte následující práva.

 • 1. PRÁVA K UŽÍVÁNÍ A INSTALACI. Aplikaci můžete nainstalovat a užívat na zařízeních se systémem Windows nebo konzolích Xbox podle popisu v pravidlech užívání (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143) stanovených společností Microsoft. Společnost Microsoft si vyhrazuje právo svoje pravidla užívání (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143) kdykoli změnit.
 • 2. INTERNETOVÉ SLUŽBY.
  • a. Souhlas pro internetové nebo bezdrátové služby. Pokud se aplikace připojuje k počítačovým systémům prostřednictvím Internetu, přičemž toto připojení může probíhat mimo jiné přes bezdrátovou síť, vaše užívání aplikace znamená váš souhlas s přenosem standardních informací o zařízení (včetně - avšak nikoli pouze - technických informací o vašem zařízení, systému, aplikačním softwaru a periferiích) pro internetové nebo bezdrátové služby. Jsou-li v souvislosti s vaším používáním služeb, ke kterým přistupujete prostřednictvím dané aplikace, uvedeny další podmínky, platí také tyto podmínky.
  • b. Zneužití internetových služeb. Žádnou internetovou službu nesmíte používat žádným způsobem, který by ji záměrně poškodil nebo zhoršil možnosti jejího použití nebo použití bezdrátové sítě pro jiné uživatele. Službu nesmíte použít k pokusu o získání neoprávněného přístupu k jakýmkoli službám, datům, účtům či síti, a to žádným způsobem.
 • 3. ROZSAH LICENCE. Aplikace se neprodává, pouze se uděluje licence k jejímu užívání. Tato smlouva vám poskytuje pouze určitá práva k užívání aplikace. Pokud společnost Microsoft zakáže možnost použití aplikací na vašich zařízeních dle vaší smlouvy se společností Microsoft, dojde k zániku jakýchkoli přidružených licenčních práv. Všechna ostatní práva si vyhrazuje vydavatel aplikace. Pokud vám rozhodné právo bez ohledu na tato omezení neposkytuje více práv, smíte aplikaci užívat pouze způsobem výslovně povoleným v této smlouvě. Současně musíte dodržovat veškerá technická omezení v aplikaci, která umožňují její užívání pouze určitými způsoby. Nesmíte:
  • a. Překračovat technická omezení aplikace.
  • b. Provádět zpětnou analýzu, dekompilaci nebo rozklad aplikace, s jedinou výjimkou případů, kdy je to výslovně povoleno příslušnými ustanoveními autorského zákona, která se týkají počítačových programů.
  • c. Vytvářet více kopií aplikace, než je určeno v této smlouvě nebo povoleno rozhodným právem bez ohledu na toto omezení.
  • d. Publikovat aplikaci nebo ji jinak zpřístupňovat způsobem, který by umožňoval jiným uživatelům její zkopírování.
  • e. Pronajímat aplikaci, půjčovat ji nebo poskytovat na leasing.
  • f. Převést aplikaci nebo tuto smlouvu na libovolnou třetí stranu.
 • 4. DOKUMENTACE. Je-li s aplikací dodávána dokumentace, můžete tuto dokumentaci kopírovat a používat pro osobní referenční účely.
 • 5. TECHNOLOGIE A OMEZENÍ EXPORTU. Aplikace může podléhat zákonům a předpisům o kontrole exportu nebo technologií platným ve Spojených státech amerických i v dalších zemích. Musíte dodržovat všechny příslušné místní i mezinárodní zákony a předpisy o exportu, které se vztahují na technologii používanou nebo podporovanou aplikací. Tyto zákony zahrnují omezení týkající se cílových destinací, koncových uživatelů a koncového využití. Informace o produktech pod značkou Microsoft naleznete na webu společnosti Microsoft věnovaném exportu (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=868967).
 • 6. SLUŽBY PODPORY. Chcete-li se informovat, zda jsou k dispozici služby podpory, obraťte se na vydavatele aplikace. Společnost Microsoft, výrobce telefonu ani váš poskytovatel bezdrátového připojení (není-li některý z těchto subjektů vydavatelem aplikace) nenesou odpovědnost za poskytování služeb podpory k aplikaci.
 • 7. ÚPLNÁ SMLOUVA. Tato smlouva, všechny příslušné zásady ochrany osobních údajů, veškeré dodatečné podmínky týkající se aplikace a podmínky pro doplňky a aktualizace tvoří úplnou licenční smlouvu o aplikaci mezi vámi a vydavatelem aplikace.
 • 8. PŘÍSLUŠNÉ ZÁKONY.
  • a. Spojené státy americké a Kanada. Pokud jste aplikaci pořídili ve Spojených státech amerických nebo Kanadě, řídí se výklad těchto podmínek, nároky spojené s jejich porušením a veškeré další nároky (včetně ochrany spotřebitele, nekalé soutěže a občanskoprávních deliktů) bez ohledu na principy kolize norem zákony státu nebo provincie vašeho pobytu (nebo vašeho hlavního místa podnikání, jedná-li se o podnik).
  • b. Mimo Spojené státy americké a Kanadu. Pokud jste aplikaci získali na území jakékoli jiné země, bude se tato smlouva řídit zákony této jiné země.
 • 9. PRÁVNÍ ÚČINEK. Tato smlouva popisuje určitá zákonná práva. Zákony vašeho státu nebo země vám mohou poskytovat i další práva. Tato smlouva nemění vaše práva v rámci právního řádu vašeho státu nebo země, pokud zákony vaší země nebo státu nepovolují jejich změnu.
 • 10. ODMÍTNUTÍ ZÁRUK. Aplikace je licencována, „jak stojí a leží“, „se všemi chybami“ a „tak, jak je k dispozici“. Vydavatel aplikace svým jménem, jménem společnosti Microsoft (pokud společnost Microsoft není vydavatelem aplikace), poskytovatelů bezdrátového připojení, přes jejichž sítě je aplikace poskytována, a všech našich příslušných afilací, prodejců, zástupců a dodavatelů („zahrnuté strany“) odmítá poskytnout jakékoli výslovné záruky, garance a podmínky ve vztahu k aplikaci. Máte všechny povinné záruky stanovené zákonem, ale neposkytujeme žádné další záruky. V rozsahu povoleném místními zákony platí, že zahrnuté strany vylučují všechny předpokládané povinné záruky včetně záruk prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, bezpečnosti, pohodlnosti a neporušení práv.
 • 11. OMEZENÍ OPRAVNÝCH PROSTŘEDKŮ A ŠKOD.
  • a. Vydavatel aplikace nenese odpovědnost za žádný uživatelský obsah ani jiný materiál třetích stran, včetně odkazů na webové stránky třetích stran a aktivit poskytovaných uživateli. Tento obsah a aktivity nelze přičíst vydavateli aplikace a nepředstavují jeho názor.
  • b. Vydavatel aplikace nese odpovědnost pouze v případě, že dojde k porušení zásadních povinností uložených těmito licenčními podmínkami.
  • c. Vydavatel aplikace, jeho zástupci nebo právní zástupci nejsou odpovědní za nepředvídatelné škody, atypické škody nebo finanční ztrátu s ohledem na nepřímé škody, včetně ztráty zisku, pokud vydavatel aplikace, jeho zástupci nebo právní zástupci nejednali v hrubé nedbalosti či v rámci úmyslného nekalého jednání.
  • d. Veškerá zákonná odpovědnost bez zavinění vydavatele aplikace, včetně mimo jiné odpovědnosti na základě zákona o odpovědnosti za produkt a zákonem stanovené odpovědnosti za porušení záruky, zůstává omezením odpovědnosti nedotčena. Totéž platí pro odpovědnost vydavatele aplikace, jeho zástupců nebo právních zástupců v případě podvodu nebo nedbalosti s následkem zranění nebo úmrtí jednotlivce.
  • e. Z těchto licenčních podmínek aplikace a z používání aplikace nebo služeb zpřístupněných prostřednictvím aplikace neplynou žádné další smluvní nebo právní nároky kromě těch zahrnutých v odstavcích (a) až (e) tohoto oddílu 11.
Celý text
Zahrnuté službyZahrnuté službyserviceslist
Shrnutí

Na následující produkty, aplikace a služby se vztahuje smlouva o poskytování služeb společnosti Microsoft, ale nemusejí být k dispozici na vašem trhu.

 • Account.microsoft.com
 • Aplikace Bing Search
 • Aplikace Bing
 • Aplikace Device Health
 • Aplikace Mapy
 • Bing Dictionary
 • Bing Image and News (iOS)
 • Bing Maps
 • Bing Pages
 • Bing Rebates
 • Bing Search APIs/SDKs
 • Bing Translator
 • Bing Webmaster
 • Bing.com
 • Bingplaces.com
 • Cortana skills by Microsoft
 • Cortana
 • Default Homepage and New Tab Page on Microsoft Edge
 • Dev Center App
 • Dictate
 • education.minecraft.net
 • Face Swap
 • Feedback Intake Tool for Azure Maps (aka “Azure Maps Feedback”)
 • Forms.microsoft.com
 • forzamotorsport.net
 • Groove Music Pass
 • Groove
 • GroupMe
 • Hry Minecraft
 • Hry, aplikace a weby od divize Xbox Game Studios
 • Hry, aplikace a weby pro Windows vydávané společností Microsoft
 • Kolekce
 • LineBack
 • Matematická řešení Microsoft
 • Microsoft 365 Business Standard, Microsoft 365 Business Basic a Microsoft 365 Apps*
  • * Dokud nebude pro používání těchto služeb vytvořena komerční doména. Pak budou namísto toho platit samostatné podmínky společnosti Microsoft pro komerční organizace.
 • Microsoft 365 Consumer
 • Microsoft 365 Family
 • Microsoft 365 Personal
 • Microsoft Academic
 • Microsoft Add-Ins for Skype
 • Microsoft Bots
 • Microsoft Defender pro jednotlivce
 • Microsoft Educator Community
 • Microsoft Filmy a TV pořady
 • Microsoft Health
 • Microsoft Kolekce
 • Microsoft Launcher
 • Microsoft Pay
 • Microsoft Pix
 • Microsoft Research Interactive Science
 • Microsoft Research Open Data
 • Microsoft Search v Bingu
 • Microsoft Soundscape
 • Microsoft Start
 • Microsoft Support and Recovery Assistant pro Office 365
 • Microsoft Teams
 • Microsoft Translator
 • Microsoft Wallpaper
 • Microsoft XiaoIce
 • Minecraft Realms Plus and Minecraft Realms
 • Mixer
 • MSN Dial Up
 • MSN Explorer
 • MSN Food & Drink
 • MSN Health & Fitness
 • MSN Money
 • MSN News
 • MSN Premium
 • MSN Sports
 • MSN Travel
 • MSN Weather
 • MSN.com
 • Next Lock Screen
 • Odkaz na Windows
 • Office 365 Pro Plus optional connected experiences
 • Office in Microsoft 365 Consumer
 • Office in Microsoft 365 Family
 • Office in Microsoft 365 Personal
 • Office pro web (dříve Office Online)
 • Office Store
 • Office Sway
 • Office.com
 • OneDrive.com
 • OneDrive
 • OneNote.com
 • Outlook.com
 • Paint 3D
 • Presentation Translator
 • Propojení s telefonem
 • Rinna
 • rise4fun
 • Rodina Microsoft
 • Seeing AI
 • Send
 • Skype in the Classroom
 • Skype Manager
 • Skype.com
 • Skype
 • Smart Search
 • Snip Insights
 • Spreadsheet Keyboard
 • Store
 • Sway.com
 • to-do.microsoft.com
 • Translator for Microsoft Edge
 • Translator Live
 • UrWeather
 • ux.microsoft.com
 • Video Breakdown
 • Visio Online
 • Web Translator
 • whiteboard.office.com
 • Windows Live Mail
 • Windows Live Writer
 • Windows Movie Maker
 • Windows Photo Gallery
 • Windows Store
 • Xbox Cloud Gaming
 • Xbox Game Pass
 • Xbox Live Gold
 • Xbox Live
 • Xbox Music
 • Xbox Store
 • Účet Microsoft
Celý text
Subjekty uzavírající smlouvu jako afilace (pro placené služby v části oddílu 10(b))Subjekty uzavírající smlouvu jako afilaceAffiliateContractingEntities
Shrnutí

Momentálně neexistují žádné subjekty uzavírající smlouvu jako afilace. Vaším subjektem uzavírajícím smlouvu je Microsoft Ireland Operations Limited.

Celý text
15. června 20220