Obchodní podmínky pro Microsoft Store

Spotřebitelské obchody po celém světě

Aktualizováno v březnu 2022

Vítá vás online obchod Store společnosti Microsoft. Označení „Store” se vztahuje na naše weby společnosti Microsoft, na které je přístup prostřednictvím služeb Microsoft Store, Office Store, Obchod Xbox a Obchod Microsoft Store, které umožňují procházet, prohlížet, pořizovat, kupovat a hodnotit a recenzovat produkty a služby a digitální obsah, včetně filmů, televizních pořadů, aplikací, her a jiného digitálního zboží (souhrnně „Digitální obsah”), zařízení, herních konzolí a dalšího obsahu (společně s digitálním obsahem, souhrnně „Produkty”). Prostřednictvím obchodu Store poskytuje společnost Microsoft také přístup k celé řadě prostředků, včetně oblastí pro stahování, softwaru, nástrojů a informací o softwaru, službách a dalším sortimentu (souhrnně „Služby“). Těmito Obchodními podmínkami („Obchodní podmínky”) se řídí vaše používání obchodu Store a dalších služeb Microsoftu uvedených v těchto Obchodních podmínkách a také nákupy, které v obchodě Store provedete. Některé produkty a služby nabízené v obchodě Store nabízejí i jiní prodejci než Microsoft. Používáním obchodu Store nebo jakýchkoli služeb dostupných prostřednictvím obchodu Store nebo zakoupením nějakého Produktu prostřednictvím obchodu Store přijímáte tyto Obchodní podmínky, Prohlášení společnosti Microsoft o ochraně osobních údajů (viz níže uvedený oddíl Ochrana soukromí a osobních údajů) a příslušné podmínky a ujednání, zásady nebo právní omezení, které najdete v obchodu Store nebo které jsou uvedeny v těchto Obchodních podmínkách (souhrnně „Zásady obchodu Store“), a vyjadřujete s nimi svůj souhlas.

Pečlivě si přečtěte všechny Zásady obchodu Store. Pokud se Zásadami obchodu Store nesouhlasíte, nemůžete obchod Store používat.

Společnost Microsoft může Zásady obchodu Store bez předchozího upozornění kdykoli aktualizovat nebo změnit. Viz oddíl 19.

Podmínky související s vaším používáním obchodu Store

1. Členský účet. Zajistíte, aby všechny informace o účtu, které nám poskytnete, byly aktuální, úplné a přesné. Podmínkou pro založení účtu může být také žádost o přijetí smlouvy o poskytování služeb nebo samostatných podmínek používání. Vaše používání účtu pro přístup k obchodu Store a veškerému obsahu, který z obchodu Store získáte, se řídí všemi podmínkami, jimiž se řídí váš účet Microsoft, s nimiž jste byli při otevření účtu seznámeni. Další informace naleznete ve Smlouvě o poskytování služeb společnosti Microsoft. Zodpovídáte za zachování důvěrnosti údajů o vašem účtu a hesle a za všechny aktivity, které v rámci vašeho účtu proběhnou.

2. Vyloučení nezákonného a zakázaného používání. Obchod Store nebudete používat k žádnému účelu, který je nezákonný nebo zakázaný na základě těchto Obchodních podmínek, Zásad obchodu Store nebo jiných podmínek, které se vztahují na vaše používání obchodu Store. Obchod Store nesmíte používat žádným způsobem, který by mohl poškodit, vyřadit z činnosti, přetížit či jinak nepříznivě ovlivnit jakýkoli server společnosti Microsoft nebo sítě (sítí) připojené (připojených) k serveru společnosti Microsoft, a nesmíte bránit v užívání obchodu Store jakékoli jiné straně. Nesmíte se pokoušet získat neoprávněný přístup k obchodu Store, jiným účtům, počítačovým systémům ani sítím připojeným k jakémukoli serveru společnosti Microsoft nebo k obchodu Store prolomením ochrany, neoprávněným zjištěním hesla ani jinými způsoby. Žádnými prostředky nesmíte získat ani se pokoušet získat materiály nebo informace, které nejsou prostřednictvím obchodu Store záměrně zpřístupněny. Nesmíte obchod Store používat způsobem, který by porušoval práva třetích stran, včetně úmyslného poškození nějaké fyzické či právnické osoby, včetně společnosti Microsoft. Žádné produkty, informace ani služby získané z obchodu Store nesmíte komerčně distribuovat, zveřejňovat, licencovat ani prodávat.

3. Materiály, které poskytnete společnosti Microsoft nebo vystavíte v obchodě Store. Společnost Microsoft si neosvojuje vlastnická práva na obsah, který jí poskytnete nebo který vystavíte, nahrajete, vložíte či odešlete do obchodu Store (např. názory, hodnocení, recenze nebo návrhy) nebo do přidružených služeb společnosti Microsoft k posouzení ostatními uživateli (jednotlivě „Příspěvek“, souhrnně „Příspěvky“). Udělujete však společnosti Microsoft bezplatné, trvalé, neodvolatelné, globální, nevýhradní a dále licencovatelné právo používat, upravovat, přizpůsobovat, reprodukovat, překládat, upravovat, předvádět, distribuovat nebo zobrazovat vaše Příspěvky, včetně vašeho jména, v jakémkoli médiu nebo z nich vytvářet odvozená díla. Pokud publikujete nějaký Příspěvek v oblasti obchodu Store, kde bude obecně a bez omezení dostupný online, může se váš Příspěvek objevit v propagačních ukázkách nebo materiálech na obchod Store a/nebo Produkty, Služby nebo obsah nabízené v obchodě Store. Zaručujete a prohlašujete, že jste (a budete) držitelem všech práv nezbytných k vytvoření všech Příspěvků, které poskytnete, a že udělujete tato práva společnosti Microsoft, a to globálně a po dobu platnosti těchto práv.

Společnost Microsoft nemá povinnost odškodnit vás za používání vašeho Příspěvku. Společnost Microsoft není povinna jakýkoli Příspěvek vystavit ani použít a kdykoli může dle vlastního uvážení jakýkoli Příspěvek odstranit. Společnost Microsoft nenese žádnou odpovědnost ani záruku za vaše Příspěvky ani za obsah, které jiní vystaví, nahrají, vloží nebo odešlou do obchodu Store.

Pokud hodnotíte nebo recenzujete nějakou aplikaci v obchodě Store, může vám společnost Microsoft e-mailem zaslat obsah od vydavatele této aplikace.

4. Odkazy na weby třetích stran. V obchodě Store se mohou vyskytovat odkazy na weby třetích stran, které vedou mimo obchod Store. Tyto propojené weby nejsou pod kontrolou společnosti Microsoft a společnost Microsoft nenese odpovědnost za jejich obsah ani za odkazy, které propojený web obsahuje. Společnost Microsoft vám tyto odkazy poskytuje pouze pro vaše pohodlí a zahrnutí odkazu neznamená, že společnost Microsoft tento web schvaluje. Používání webu třetí strany může podléhat podmínkám a ujednáním a zásadám ochrany osobních údajů této třetí strany a před jejich souhlasem byste si tyto informace měli pečlivě přečíst.

Podmínky související s prodejem Produktů

5. Zeměpisná dostupnost. Dostupné Produkty a Služby se mohou lišit v závislosti na vaší oblasti nebo zařízení. Kromě toho mohou existovat omezení vztahující se na místo, kam můžeme dodávat Produkty nebo kde můžeme poskytovat Služby či Digitální obsah. K dokončení nákupu můžete být požádáni o uvedení platné fakturační a dodací adresy v zemi nebo oblasti obchodu Store, v níž nakupujete.

6. Pouze koncoví uživatelé. Produkty a Služby dostupné v obchodě Store jsou k dispozici pouze pro nákup a používání koncovými uživateli a nejsou k dispozici pro nákup nebo používání prodejci.

7. Omezení vývozu. Na Produkty a Služby se mohou vztahovat zákony a předpisy upravující cla a omezení vývozu. Jste povinni dodržovat všechny příslušné mezinárodní a vnitrostátní zákony a předpisy.

8. Fakturace. Poskytnutím způsobu platby společnosti Microsoft: (i) prohlašujete, že jste oprávněni uvedený způsob platby používat a že veškeré poskytnuté platební údaje jsou pravdivé a přesné; (ii) opravňujete společnost Microsoft k tomu, aby vám účtovala poplatky za veškeré Produkty nebo Služby, které zakoupíte; a (iii) opravňujete společnost Microsoft k tomu, aby vám účtovala všechny placené funkce obchodu Store, k jejichž odběru jste se zaregistrovali nebo které používáte. Máte povinnost neprodleně aktualizovat svůj účet vždy, když dojde ke změně údajů daného účtu, včetně své e-mailové adresy, čísel a dat vypršení platnosti vašich kreditních karet, abychom mohli provádět vaše transakce a v případě potřeby vás v souvislosti s nimi kontaktovat. Fakturu vám můžeme vystavit (a) předem; b) v době nákupu; c) krátce po nákupu; nebo (d) dle rozhodného práva v případě předplatných pravidelně. U služeb předplatného Microsoft a služeb předplatného třetích stran, které jsou fakturovány prostřednictvím společnosti Microsoft, vám můžeme účtovat poplatky až do výše schváleného předplatného a předem a v souladu s podmínkami vašeho předplatného vás upozorníme na jakoukoli změnu částky, která bude účtována za opakované předplatné. Současně vám můžeme účtovat částky za více předchozích zúčtovacích období, které dosud nebyly zpracovány.  Další informace ohledně opakované fakturace předplatného služeb Microsoft a služeb předplatného třetích stran fakturovaných prostřednictvím společnosti Microsoft najdete v oddílu 9.

9. Produkty a Služby na bázi předplatného: periodická fakturace; automatické prodloužení.

Služby předplatného společnosti Microsoft Pokud jste nějaký Produkt nebo Službu získali prostřednictvím obchodu Microsoft Store a jsou zde uvedeny jako jedna ze zahrnutých Služeb v rámci Smlouvy o poskytování služeb společnosti Microsoft pro ROW („Služby předplatného Microsoft”), platí podmínky a ujednání týkající se vašeho předplatného a periodické fakturace uvedené v podmínkách Smlouvy o poskytování služeb společnosti Microsoft (ROW). Informace o správě Služby předplatného společnosti Microsoft najdete v tématu Služba předplatného společnosti Microsoft.  Chcete-li spravovat služby předplatného společnosti Microsoft pro Xbox (například Xbox Live Gold nebo Xbox Game Pass), přejděte na stránku Služby předplatného společnosti Microsoft pro Xbox.

Služby předplatného třetích stran fakturované prostřednictvím společnosti Microsoft. Pokud jste prostřednictvím obchodu Microsoft Store získali jakýkoli jiný Produkt nebo Službu, které jsou založeny na předplatném a u kterých společnost Microsoft uplatňuje periodickou fakturaci, platí následující Podmínky a ujednání v tomto oddílu 9 těchto Obchodních podmínek: Dle rozhodného práva, provádíte-li nákup na základě předplatného (např. každý týden, každý měsíc, každé tři měsíce nebo jednou ročně (podle potřeby), berete na vědomí a souhlasíte s tím, že schvalujete opakovanou platbu a platby budou společnosti Microsoft uskutečněny způsobem, který jste zvolili v předem zvolených pravidelných intervalech, dokud předplatné neukončíte vy nebo společnost Microsoft nebo jiným způsobem v souladu s jejími podmínkami. Schválením opakovaných plateb opravňujete společnost Microsoft ke zpracování těchto plateb prostřednictvím elektronického inkasa nebo převodů, případně elektronických příkazů k platbám z určeného účtu (v případě plateb prostřednictvím automatizovaného zúčtovacího střediska nebo podobných plateb) nebo jako stržení z určeného účtu (v případě kreditní karty nebo podobných plateb) (souhrnně „Elektronických plateb”). Předplatné se obvykle fakturuje nebo účtuje před příslušným termínem předplatného. Pokud je jakákoli platba vrácena jako neuhrazená nebo pokud je jakákoli kreditní karta nebo podobná transakce nepřijata nebo odmítnuta, vyhrazují si společnost Microsoft nebo její poskytovatelé služeb právo inkasovat libovolnou příslušnou vrácenou položku, poplatek za odmítnutí nebo jiné poplatky, jak to dovoluje rozhodné právo.

Nebudeme-li vás informovat jinak, musíte si v případě, že využíváte nějakou nabídku zkušební doby, před koncem této doby službu zrušit, jinak vám za ni budou účtovány poplatky. Dle rozhodného práva, pokud službu na konci zkušební doby nezrušíte, opravňujete nás, abychom vám Produkt nebo Službu naúčtovali prostřednictvím vámi zvoleného způsobu platby.

Pokud je ve vaší zemi, oblasti, kraji nebo státě povoleno automatické prodloužení, můžete si zvolit automatické prodlužování Produktů nebo Služeb na konci stanoveného období poskytování služeb. Pokud si zvolíte automatické prodlužování Produktu nebo Služby, můžeme automaticky prodloužit termín Produktu nebo Služby na konci aktuální doby poskytování a účtovat vám aktuální cenu za dobu prodloužení, pokud se nerozhodnete Produkt nebo Službu dle níže uvedených pokynů zrušit. Prodloužení vám budeme účtovat pomocí vašeho vybraného nastavení způsobu platby, bez ohledu na to, zda bylo registrováno v den prodloužení, nebo poskytnuto později. Před datem prodloužení můžete Produkt nebo Službu zrušit, abyste se vyvarovali fakturace za obnovení. Pokud po datu prodloužení předplatného zrušíte automatické obnovení, Produkt nebo Službu splníme až do konce období prodloužení a za tento Produkt nebo Službu vám nebudeme automaticky znovu nic účtovat. Další informace o tom, jak jsou Služby předplatného od třetích stran fakturovány prostřednictvím společnosti Microsoft, najdete na webu Služby předplatného společnosti Microsoft. V souladu s podmínkami vašeho předplatného vás předem upozorníme na jakoukoli změnu částky účtované za opakovaná předplatná.

Pokud žijete v Izraeli, můžete si vybrat, zda vám některé Produkty nebo Služby budou nadále nepřetržitě poskytovány, dokud je nezrušíte. Pokud si vyberete trvající Produkt nebo Službu, budeme vám je na konci každého fakturačního období opakovaně účtovat, dokud daný Produkt nebo Službu dle níže uvedených pokynů nezrušíte. Pro každý opakující se poplatek, ať už byl zaúčtován k datu předplatného nebo později, použijeme vámi zvolený způsob platby. Produkt nebo Službu můžete zrušit jakýmkoli způsobem uvedeným na izraelské domovské stránce společnosti Microsoft v sekci „Zrušení služby”. Budete se muset přihlásit ke svému účtu nebo se identifikovat pomocí svého uživatelského ID a platebních údajů. Informace o tom, jak získat refundaci, pokud na ni máte nárok, najdete na stránce Zrušení předplatného společnosti Microsoft v Izraeli. V souladu s podmínkami vašeho předplatného vás předem upozorníme na jakoukoli změnu částky účtované v rámci opakovaných poplatků.

Služby předplatného třetích stran nefakturované prostřednictvím společnosti Microsoft. Pokud jste jakýkoli Produkt nebo Službu získali prostřednictvím obchodu Microsoft Store nebo jiným způsobem za použití svého účtu Microsoft, který je na bázi předplatného a jehož periodickou fakturaci neprovádí společnost Microsoft, podívejte se na podmínky a ujednání, které vám předložil příslušný vývojář nebo poskytovatel, který provádí periodickou fakturaci daného Produktu nebo Služby.

10. Omezení dostupnosti, množství a objednávek Produktu. Ceny a dostupnost Produktů se mohou kdykoli a bez předchozího upozornění změnit. Společnost Microsoft může omezit množství, které lze zakoupit v rámci jedné objednávky, na jeden účet, jednu kreditní kartu, jednu osobu nebo jednu domácnost. Pokud Produkty, které si objednáte, nebudou dostupné, můžeme vás kontaktovat a nabídnout vám jinou možnost. Rozhodnete-li se nabízený alternativní Produkt nekoupit, vaši objednávku zrušíme.

Společnost Microsoft si vyhrazuje právo kdykoli odmítnout, nepřijmout, zrušit, ukončit nebo nezpracovat objednávku (včetně přijatých objednávek) a vrátit vám peníze, které jste za objednávku zaplatili, z důvodů, mezi které mimo jiné patří, že jste nesplnili podmínky uvedené v okamžiku objednávky, že vaši platbu nelze zpracovat, že objednané Produkty nejsou dostupné, že jsou ceny nebo jiné informace o materiálu v obchodě Store nepřesné, nebo z důvodu jiných chyb. V případě cenových nebo jiných chyb můžeme podle našeho uvážení buď (a) vaši objednávku nebo nákup zrušit, nebo (b) vás kontaktovat s žádostí o další pokyny. V případě zrušení vám bude deaktivován přístup k veškerému souvisejícímu Digitálnímu obsahu.

Přístup k Digitálnímu obsahu přidruženému k vašemu účtu můžeme zakázat z jakéhokoli důvodu. Abychom ochránili obchod Store nebo potenciální postižené strany, můžeme Digitální obsah odebrat i z vašeho zařízení nebo jej na něm deaktivovat. Některý Digitální obsah a aplikace mohou být v určitý čas nedostupné nebo mohou být nabízeny po omezenou dobu. Dostupnost může být ovlivněna příslušnou oblastí. Pokud tedy informace o svém účtu nebo profilu zařízení změníte na jinou oblast, pravděpodobně nebudete moci zakoupený Digitální obsah znovu stáhnout nebo streamovat. Je možné, že Digitální obsah, který jste zaplatili v předchozí oblasti, budete muset znovu zakoupit. Mimo rozsah vyžadovaný rozhodným právem nemáme žádnou povinnost poskytnout zakoupený Digitální obsah k opětovnému stažení nebo nahrazení.

11. Aktualizace. Pokud je to možné, společnost Microsoft bude automaticky vyhledávat a stahovat aktualizace vašich aplikací, a to i v případě, že nebudete přihlášeni do obchodu Store. Nechcete-li automatické aktualizace aplikací z obchodu Store dostávat, můžete si změnit nastavení. Některé aplikace z obchodu Office Store, které jsou zcela nebo částečně hostovány online, však mohou být kdykoli aktualizovány vývojářem aplikace a nemusí vyžadovat vaše svolení. Některé jiné aplikace nemusí být bez přijetí aktualizací přístupné.  Pokud se rozhodnete nestahovat ani neinstalovat aktualizace, vaše aplikace už nemusí být dostupné, podporované nebo nemusejí obsahovat dřívější funkce.

12. Softwarové licence a užívací práva. Software a další Digitální obsah zpřístupněné prostřednictvím obchodu Store jsou vám licencovány, nikoli prodávány. Aplikace stažené přímo z obchodu Store se řídí Standardními licenčními podmínkami pro aplikaci („SALT”), pokud nejsou v aplikaci poskytnuty jiné licenční podmínky. (Aplikace stažené z obchodu Office Store se neřídí podmínkami SALT a mají samostatné licenční podmínky.)

Na Digitální obsah získaný prostřednictvím obchodu Store se vztahují Pravidla pro používání digitálního zboží. Berete na vědomí a uznáváte, že vaše práva s ohledem na Digitální obsah jsou omezena těmito Obchodními podmínkami, zákony o autorských právech a Pravidly používání digitálního zboží. Softwarové licence zakoupené prostřednictvím obchodu Store podléhají licenční smlouvě, která je k tomuto softwaru přiložena, a při nákupu, stažení nebo instalaci softwaru budete vyzváni k souhlasu s touto smlouvou. Jakákoli reprodukce nebo další distribuce Digitálního obsahu, která je v rozporu s příslušnými licenčními podmínkami, pravidly pro používání a rozhodným právem, je výslovně zakázána a může být přísně postihována podle občanského a trestního práva. Osobám, které se porušení dopustí, hrozí postihy v maximální možné míře.

Chcete-li bezplatně získat kopii příslušné licenční smlouvy nebo záruky na zabalený software, obraťte se před otevřením jakéhokoli balení softwaru na Podporu obchodu Microsoft Store.

Další podmínky a ujednání. Kromě softwaru a dalších Produktů nebo Digitálního obsahu určených ke stažení vám může společnost Microsoft nabídnout i další Produkty a Služby, které jsou k dispozici v obchodě Store, na které se mohou vztahovat samostatné licenční smlouvy pro koncové uživatele, podmínky použití, podmínky poskytování služeb nebo jiné podmínky a ujednání. Pokud tyto Produkty nebo Služby zakoupíte, instalujete nebo použijete, můžete být při podmínce pro jejich nákup, instalaci nebo použití vyzváni také k přijetí těchto podmínek.

Pro praktické účely vám může společnost Microsoft jako součást obchodu Store nebo v rámci softwaru nebo Produktů a Služeb zpřístupnit k použití a/nebo ke stažení nástroje a pomůcky, které nejsou součástí zakoupených produktů. S výjimkou případů, kdy je to v rozporu s rozhodným právem, se společnost Microsoft zříká veškerých požadavků, záruk, podmínek a příslibů s ohledem na přesnost výsledků nebo na výstup z takových Služeb, nástrojů a pomůcek.

Při používání nástrojů a pomůcek zpřístupněných v obchodě Store nebo v rámci libovolného Produktu respektujte práva k duševnímu vlastnictví druhých.

13. Kódy ke stahování softwaru a obsahu. Některý Digitální obsah vám dodáváme prostřednictvím odkazu ke stažení zpřístupněného na vašem účtu Microsoft spojeného s nákupem. Podle ustanovení odstavce uvedeného níže ukládáme obvykle odkaz na stahování a související digitální kód pro tyto nákupy na váš účet Microsoft na dobu 3 let od data nákupu, neslibujeme je však uložit na pevně stanovenou dobu. U Produktů s předplatným, které jsou dodávány prostřednictvím odkazu ke stažení, mohou platit jiné podmínky a práva na ukládání, které si můžete přečíst a odsouhlasit v době, kdy zakoupíte své předplatné.

Náš program pro ukládání digitálních kódů můžeme kdykoli zrušit nebo upravit. Souhlasíte také s tím, že můžeme kdykoli a z jakéhokoli důvodu přestat podporovat ukládání kódů pro jeden nebo více Produktů, mimo jiné na konci životního cyklu podpory Produktu, po kterém již nebudete mít k odkazu pro stažení nebo digitálnímu kódu přístup. Pokud náš program zrušíme nebo upravíme tak, že již nebudete mít ve svém účtu k odkazu ke stažení nebo k digitálním kódům přístup, upozorníme vás alespoň 90 dní předem pomocí kontaktních údajů pro související účet Microsoft.

14. Ceny.

Obchod Store nemá záruku na shodu cen, která zaručuje odpovídající inzerovanou cenu, kterou na stejné zboží nabízejí další prodejci.

U některých Produktů můžeme nabízet možnost předběžného objednání před datem jejich dostupnosti. Další informace o našich zásadách předobjednávky najdete na naší stránce Předobjednávky.

Pokud není uvedeno jinak, nezahrnují ceny uvedené v obchodě Store daně ani poplatky (Daně), které se mohou vztahovat na váš nákup. Ceny uvedené v obchodě Store nezahrnují ani náklady na doručení. Daně a náklady na doručení (jsou-li uplatňovány) budou k částce vašeho nákupu přičteny a zobrazeny na stránce pro dokončení nákupu. Za uhrazení těchto Daní a nákladů jste výlučně zodpovědní vy sami.

V závislosti na vaší lokalitě mohou některé transakce vyžadovat převod měn nebo zpracování v jiné zemi. Pokud použijete kreditní nebo debetní kartu, může vám vaše banka za převod měny nebo zpracování Služeb účtovat dodatečné poplatky. Další informace získáte u své banky.

15. Zásady vracení produktů

Způsobilé Produkty. Akceptujeme vracení a výměny způsobilých Produktů ve lhůtě 30 dnů od data nákupu nebo stažení (podle situace). Jakýkoli produkt, který zakoupíte nebo stáhnete, který není níže uveden jako způsobilý nebo se řídí samostatnými zásadami nebo podmínkami vracení produktů, bude pro účely tohoto oddílu 15 považován za způsobilý produkt.  Způsobilý Produkt jednoduše vraťte ve stavu, jako by byl nový, a v původním obalu spolu se všemi díly, součástmi, návody k použití a dokumentací, které byly původně součástí balení. Tyto zásady vracení produktů nemají vliv na žádná zákonná práva, která se mohou vztahovat na váš nákup.

Balený software a hry musí být vráceny s neporušenou záruční nálepkou a musí obsahovat všechna média a kódy Product Key. V rámci omezené výjimky mohou být během lhůty pro vrácení vráceny i otevřené softwarové a herní balíčky, pokud nejste spokojeni s licenční smlouvou nebo zárukou, ale pouze v případě, že jste nepořídili ani neuchováváte žádné jejich kopie.

I když nějaký Produkt, balený software nebo balené hry vrátíte, budou tyto Obchodní podmínky platit i po dobu mezi jejich nákupem či stažením (dle situace) a vrácením.

Když realizujete opravňující vrácení, připíšeme vám plnou částku bez původních poplatků za dopravu a manipulaci (pokud nějaké byly) a refundaci obvykle obdržíte přibližně do 3–5 pracovních dnů. Refundace bude provedena na stejný účet s použitím stejného způsobu platby, který byl použit k provedení objednávky (pokud si nevyberete kredit v obchodu Store ve výši refundace).

Úplné informace o způsobu vrácení způsobilých Produktů najdete na naší stránce Vracení produktů a refundace.

Nezpůsobilé Produkty. Některé Produkty nejsou způsobilé k vrácení nebo refundaci. Pokud zákon nebo konkrétní nabídka nestanoví jinak, všechny nákupy těchto typů Produktů jsou konečné a nerefundovatelné. Mezi Produkty, které nejsou způsobilé pro vrácení a refundaci, mimo jiné patří:

 • Digitální aplikace, hry, obsah v aplikaci, předplatná v aplikaci, filmy, televizní pořady a související obsah kromě Digitálních herních produktů a Služeb předplatného společnosti Microsoft (na které se vztahují níže uvedené zásady pro vrácení);
 • Služby předplatného třetích stran fakturované prostřednictvím společnosti Microsoft (které se řídí níže uvedenými zásadami pro vracení produktů);
 • dárkové karty a služby/předplatná (například Skype, Xbox Live);
 • produkty, které jsou vyrobené na míru nebo na zakázku;
 • speciální objednávkové produkty, nejsou-li součástí propagační nabídky v obchodě Store;
 • produkty s pamětí RAM (Random Access Memory);
 • služby, které byly uplatněny nebo využity;
 • zboží z výprodeje zásob nebo zboží označené jako „Závěrečný výprodej” nebo „Zboží, které nelze vrátit”

Pokud žijete na Tchaj-wanu, mějte na paměti, že v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele na Tchaj-wanu a jeho příslušnými nařízeními jsou všechny nákupy týkající se Digitálního obsahu poskytovaného prostřednictvím nehmotného formuláře nebo online Služeb konečné a nerefundovatelné, pokud byly tento obsah nebo Služba poskytnuty online. V takovém případě nemáte nárok na lhůtu na rozmyšlení ani na refundaci.

Zásady vracení peněz na Služby předplatného společnosti Microsoft. Úplné informace ohledně refundace Služeb předplatného společnosti Microsoft najdete v oddílu 9.

Předplatná třetích stran fakturovaná prostřednictvím společnosti Microsoft. Pokud zákon nebo konkrétní nabídka Služby nestanoví jinak, jsou všechny nákupy konečné a nerefundovatelné. Další informace o předplatných třetích stran najdete na stránce se zásadami pro vracení produktů.

16. Platby vám. Pokud vám dlužíme nějakou platbu, poskytnete nám včas veškeré přesné informace, které potřebujeme, abychom mohli platbu provést. Za veškeré daně a poplatky, které vám v důsledku této platby mohou vzniknout, jste zodpovědní vy. V rozsahu povoleném rozhodným právem musíte také dodržovat veškeré další naše podmínky uplatněné na vaše právo na platbu. Pokud nějakou platbu obdržíte omylem, můžeme ji stornovat nebo požadovat její zpětnou úhradu. V takových případech s námi budete spolupracovat. Platbu ve váš prospěch můžeme také bez předchozího upozornění snížit, abychom vyrovnali případný předchozí přeplatek.

17. Dárkové karty a poukázky na kredit Skype.

Uplatnění a použití jiných dárkových karet společnosti Microsoft se řídí Podmínkami a ujednáními pro dárkové karty společnosti Microsoft.

Informace o uplatnění poukázek na kredit Skype jsou dostupné na stránce Podpory společnosti Skype v sekci „Jak mohu uplatnit svůj poukaz Skype” zde: Jak mohu používat poukázky a předplacené karty Skype? | Podpora Skype.

18. Služby zákazníkům. Další informace o možnostech poskytování služeb zákazníkům najdete na naší stránce Podpory obchodu Microsoft Store: Obraťte se na Podporu obchodu Microsoft Store.

OBECNÉ PODMÍNKY

19. Změny podmínek. Společnost Microsoft může prodejní podmínky kdykoli bez předchozího upozornění změnit. Váš nákup se řídí Obchodními podmínkami platnými v době vaší objednávky, které slouží jako kupní smlouva mezi námi. Může se stát, že před dalším nákupem společnost Microsoft bez upozornění prodejní podmínky změní. Při každé návštěvě obchodu Store si proto Obchodní podmínky znovu prostudujte. Doporučujeme vám, abyste si v době nákupu nějakého Produktu Obchodní podmínky uložili nebo vytiskli, abyste se na ně mohli v budoucnu odkázat.

20. Věková omezení. Berete na vědomí, že jste oprávněni zadat objednávku a provádět jakékoli další právní úkony, které se od vás vyžadují na základě těchto Obchodních podmínek.  Na vaše používání obchodu Store, včetně nákupů, se může vztahovat věkové omezení.

21. Ochrana soukromí a osobních údajů. Vaše soukromí je pro nás důležité. K provozování a poskytování služeb obchodu Store používáme určité informace, které od vás získáváme. Přečtěte si Prohlášení společnosti Microsoft o ochraně osobních údajů, které popisuje, jaké typy údajů o vás a vašich zařízeních (Údaje) shromažďujeme, a jak vaše údaje používáme. Prohlášení o ochraně osobních údajů dále popisuje, jak společnost Microsoft používá vaši komunikaci s ostatními; příspěvky a zpětnou vazbu, které odesíláte společnosti Microsoft prostřednictvím obchodu Store; a soubory, fotografie, dokumenty, audio, digitální díla a videa, která nahráváte, ukládáte nebo sdílíte na svých zařízeních nebo prostřednictvím obchodu Store (Váš obsah). Používáním obchodu Store výslovně souhlasíte se shromažďováním, používáním a zveřejňováním vašeho Obsahu a Údajů společností Microsoft, jak je uvedeno v Prohlášení o ochraně osobních údajů.

22. Vyobrazení a barvy Produktů. Společnost Microsoft si dává záležet, aby vyobrazila barvy a obrázky produktů co nejvěrněji, nemůže však zaručit, že barva, kterou vidíte na obrazovce svého zařízení nebo na monitoru, bude přesně odpovídat barvě Produktu.

23. Chyby v prezentaci obchodu Store. Usilovně pracujeme na zveřejňování přesných informací, obchod Store pravidelně aktualizujeme a opravujeme nalezené chyby. Jakýkoli obsah v obchodě Store však může být v kterémkoli okamžiku nesprávný nebo zastaralý. Vyhrazujeme si právo kdykoli provádět v obchodě Store změny, které se mohou týkat cen produktů, specifikací, nabídek a dostupnosti.

24. Ukončení používání nebo přístupu. Společnost Microsoft může váš účet nebo používání obchodu Store kdykoli ukončit, a to z jakéhokoli důvodu. Takovým důvodem může být mimo jiné i porušení těchto Obchodních podmínek či Zásad obchodu Store, případně situace, kdy obchod Store přestane být provozován společností Microsoft. Používáním obchodu Store souhlasíte s tím, že (v souladu s těmito podmínkami) odpovídáte za jakékoli provedené objednávky nebo poplatky, které vám budou před takovým ukončením účtovány. Společnost Microsoft může kdykoli, z jakéhokoli důvodu a bez předchozího upozornění provoz obchodu Store změnit, ukončit nebo jinak pozastavit.

25. Záruky a omezení opravných prostředků. S výjimkou případů, kdy je to podle vašeho místního rozhodného práva zakázáno, se společnost Microsoft a její dodavatelé, distributoři, přeprodejci a poskytovatelé obsahu zříkají všech výslovných a nepřímo vyjádřených záruk, garancí a podmínek, včetně obchodovatelnosti, uspokojivé kvality, vhodnosti pro určitý účel, zdatně řemeslně provedeného úsilí, vlastnického nároku nebo nezasahování. Produkty nebo Služby prodávané nebo dostupné prostřednictvím obchodu Store jsou opatřeny zárukou (pokud vůbec) pouze na základě licenčních dohod nebo záruk výrobce s nimi spojených. S výjimkou případů uvedených v doprovodné licenční smlouvě nebo v záruce výrobce a v souladu s vašimi zákonnými právy:

 • Váš nákup a používání jsou na vaše vlastní nebezpečí;
 • Produkty a Služby poskytujeme „tak, jak jsou”, „se všemi chybami” a „tak, jak jsou k dispozici”;
 • Přebíráte celé riziko, pokud jde o jejich kvalitu a výkon;
 • Pokud se prokáže, že jsou vadné, přebíráte celé náklady za veškerý potřebný servis nebo opravu.

Společnost Microsoft nezaručuje přesnost ani aktuálnost informací dostupných v obchodě Store nebo v rámci Služeb. Uznáváte, že počítačové a telekomunikační systémy nejsou bezchybné a může docházet k občasným výpadkům. Společnost Microsoft neručí za to, že přístup k obchodu Store nebo Službám bude probíhat nepřerušovaně, včas, bezpečně či bezchybně nebo že nedojde ke ztrátě obsahu.

Pokud navzdory těmto Obchodním podmínkám máte jakýkoli důvod pro vymáhání škod vzniklých z obchodu Store nebo v souvislosti s obchodem Store (včetně Služeb) nebo jakýmkoli nabízeným Produktem, bude vaše výhradní náprava spočívat v tom, že od společnosti Microsoft nebo jejích dodavatelů, prodejců, distributorů a poskytovatelů obsahu získáte přímou celkovou škodu až do výše (1) ceny nebo poplatku za jeden měsíc jakékoli Služby, předplatného nebo podobného poplatku (bez nákupní ceny za hardware, software, podporu nebo rozšířené záruky) nebo (2) 100,00 USD v případě, že neproběhla úhrada za Službu, předplatné nebo podobný poplatek.

Můžete mít určitá práva vyplývající z místních zákonů. Cílem této smlouvy není tato práva ovlivnit, pokud jsou platná.

26. Omezení odpovědnosti. Souhlasíte s tím, že nebudete mít nárok na zpětné získání žádného jiného odškodného ani ztrát, včetně následného, zvláštního, nepřímého, náhodného odškodného nebo odškodného s represivní funkcí, ani ušlého zisku. Omezení a výjimky uvedené v oddílech 25 a 26 platí i v případě, že vám vzniknou škody, a to i v případě, že jsme o možnosti vzniku škody věděli nebo měli vědět. Některé státy nebo provincie/oblasti neumožňují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod, výše uvedené omezení nebo vyloučení se na vás tedy nemusí vztahovat.

V maximálním rozsahu povoleném rozhodným právem se tato omezení a výjimky vztahují na všechny nároky v rámci jakékoli právní teorie týkající se obchodu Store (včetně Služeb), tyto Obchodní podmínky nebo jakékoli nabízené Produkty, včetně ztráty obsahu, libovolného viru nebo malwaru, který ovlivňuje vaše používání obchodu Store, nebo jakéhokoli Produktu nebo Služby dostupných v obchodě Store; nebo selhání při zahájení nebo plnění přenosů nebo transakcí.

27. Interpretace těchto Podmínek. Všechny části těchto Obchodních podmínek jsou platné v maximálním rozsahu povoleném příslušnými zákony. Ve své jurisdikci trvalého pobytu (nebo v případě firmy ve vašem sídle) můžete mít větší práva. Bude-li zjištěno, že část těchto Obchodních podmínek nelze vynutit tak, jak je uvedeno v písemné podobě, můžeme tyto podmínky nahradit podobnými podmínkami v rozsahu vymahatelném podle příslušných právních předpisů, ale zbývající část těchto Obchodních podmínek se nezmění. Tyto Obchodní podmínky jsou pouze pro váš a pro náš prospěch. Nejsou ve prospěch žádné jiné osoby, s výjimkou nástupců a přidělenců společnosti Microsoft. Pokud si produkty nebo služby zakoupíte na jiných webech společnosti Microsoft, mohou platit jiné podmínky.

28. Postoupení práva. V rozsahu dovoleném na základě rozhodného práva můžeme svá práva a povinnosti vyplývající z těchto Obchodních podmínek kdykoli bez předchozího upozornění postoupit či převést nebo jiným způsobem předat, a to buď v celku, nebo částečně. Vy svá práva vyplývající z těchto Obchodních podmínek postoupit ani převést nemůžete.

29. Oznámení a komunikace. Informace ohledně dotazů na zákaznickou podporu naleznete na stránce Oddělení prodeje a podpory v obchodě Store. V případě sporů postupujte podle postupu při oznamování uvedeném v tomto oddílu.

30. Smluvní strana, Rozhodné právo a Místo řešení sporů.

a. Severní nebo Jižní Amerika mimo USA a Kanadu. Pokud žijete (nebo v případě firmy máte sídlo) v Severní nebo Jižní Americe mimo USA a Kanadu, uzavíráte smlouvu se společností Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Interpretace těchto Obchodních podmínek a nároky z důvodu jejich porušení bez ohledu na zásady volby zákona se řídí právem státu Washington. Všechny ostatní nároky (včetně ochrany spotřebitele, nekalé hospodářské soutěže a přečinů) se řídí zákony země, do které obchod Store a Služby směřujeme.

b. Střední východ nebo Afrika. Pokud žijete (nebo v případě firmy máte sídlo) na Středním východě nebo v Africe, uzavíráte smlouvu se společností Microsoft Ireland Operations Limited, Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irsko. Interpretace těchto Obchodních podmínek a nároky z důvodu jejich porušení, bez ohledu na konflikt se zásadami zákona, se řídí zákony Irska. Všechny ostatní nároky (včetně ochrany spotřebitele, nekalé hospodářské soutěže a přečinů) se řídí zákony země, do které obchod Store a Služby směřujeme. Vy i my neodvolatelně vyjadřujeme svůj souhlas s výhradní jurisdikcí a jurisdikcí Irska při všech sporech vzniklých z těchto Obchodních podmínek nebo obchodu Store nebo s nimi souvisejícími.

c. Asie nebo Jižní Pacifik, s výjimkou zemí uvedených níže. Pokud žijete (nebo v případě firmy máte sídlo) v Asii (s výjimkou Číny, Japonska, Koreje nebo Tchaj-wanu), uzavíráte smlouvu se společností Microsoft Regional Sales Pte Ltd., korporací organizovanou podle singapurského práva, s registrovaným sídlem na adrese 182 Cecil Street, #13-01 Frasers Tower, Singapur. Interpretace těchto Obchodních podmínek a nároky z důvodu jejich porušení bez ohledu na konflikt zásad zákona se řídí právem státu Washington. Všechny ostatní nároky (včetně ochrany spotřebitele, nekalé hospodářské soutěže a přečinů) se řídí zákony země, do které obchod Store směřujeme. Jakýkoli spor vyplývající z těchto Obchodních podmínek nebo obchodu Store nebo v jejich souvislosti, včetně jakékoli otázky týkající se jejich existence, platnosti nebo ukončení, bude postoupen rozhodčím řízením v Singapuru a konečně řešen v souladu s rozhodčími pravidly organizace Singapur International Arbitration Center (SIAC) s ohledem na to, která pravidla budou považována za začleněná do tohoto ujednání. Tribunál bude sestávat z jednoho arbitra, který bude jmenovaný prezidentem organizace SIAC. Jazykem arbitra řízení bude angličtina. Rozhodnutí arbitra bude konečné, závazné a nesporné a může být použito jako základ pro rozsudek v kterékoli zemi nebo oblasti.

d. Japonsko. Pokud žijete (nebo v případě firmy máte sídlo) v Japonsku, uzavíráte smlouvu se společností Microsoft Japan Co., Ltd (MSKK), Shinagawa Grand Central Tower, 2-16-3 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075. Tyto Obchodní podmínky a jakékoli záležitosti vyplývající z nich nebo obchodu Store se řídí zákony Japonska.

e. Korejská republika. Pokud žijete (nebo v případě firmy máte sídlo) v Koreji, uzavíráte smlouvu se společností Microsoft Korea, Inc., 12. floor, Tower A, The K-Twin Tower, Jongro 1 gil 50, Jongro-gu, Soul, Korea, 03142. Tyto Podmínky a jakékoli záležitosti vyplývající z nich nebo obchodu Store se řídí zákony Koreje. V Koreji žádná z těchto Obchodních podmínek neomezuje vaše práva udělená platnými zákony a předpisy (včetně zákona o elektronickém obchodu a zákona o obchodních podmínkách). V případě rozporu mezi těmito Obchodními podmínkami a platnými zákony a předpisy mají přednost tyto Podmínky a v takovém rozsahu budou příslušné části těchto Obchodních podmínek neplatné.

f. Tchaj-wan. Pokud žijete (nebo v případě firmy máte sídlo) na Tchaj-wanu, uzavíráte smlouvu se společností Microsoft Taiwan Corporation, 18F, č. 68, Sec. 5, Zhongxiao E. Rd., Xinyi District, Taipei 11065, Tchaj-wan. Tyto Obchodní podmínky a jakékoli záležitosti vyplývající z nich nebo obchodu Store se řídí zákony Tchaj-wanu. Další informace o společnosti Microsoft Taiwan Corporation najdete na internetových stránkách Ministerstva hospodářství R.O.C. (http://gcis.nat.gov.tw/main/index.jsp). Vy i my neodvolatelně jmenujeme tchajwanský distrikt Tchaj-pej jako soud první instance, který je příslušný pro veškeré spory vyplývající z těchto Podmínek nebo obchodu Store v maximálním rozsahu povoleném zákony na Tchaj-wanu.

31. Oznámení.

a. Oznámení a postupy týkající se uplatňování nároků při porušení práv k duševnímu vlastnictví. Společnost Microsoft respektuje práva duševního vlastnictví třetích stran. Pokud si přejete zaslat oznámení o porušení duševního vlastnictví, včetně nároků na porušení autorského práva, použijte naše postupy k zaslání Oznámení o porušení. ŽÁDNÉ DOTAZY, KTERÉ SE NETÝKAJÍ TOHOTO POSTUPU, NEOBDRŽÍ ODPOVĚĎ.

Společnost Microsoft využívá postupy uvedené v článku 17 právního řádu Spojených států, části 512 k odpovědi na oznámení o porušení autorských práv. Za vhodných okolností může společnost Microsoft také deaktivovat nebo ukončit účty uživatelů služeb Microsoft, kteří mohou být opakovanými porušovateli.

b. Poznámky k autorskému právu a ochranným známkám.

Veškerý obsah obchodu Store a Služeb je chráněn autorským právem ©2022 společnosti Microsoft Corporation anebo jejích dodavatelů a Poskytovatelů třetích stran na adrese One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Všechna práva vyhrazena. My nebo naši dodavatelé a další Poskytovatelé třetích stran jsme držiteli vlastnických, autorských a jiných práv na ochranu duševního vlastnictví týkajících se obchodu Store, Služeb a obsahu. Microsoft a názvy, loga a ikony všech Produktů a Služeb společnosti Microsoft mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Microsoft ve Spojených státech, Kanadě a v jiných zemích.

Seznam ochranných známek společnosti Microsoft najdete na stránce Pokyny pro ochrannou známku a značku Microsoft. Názvy skutečných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků. Všechna práva, která nejsou těmito prodejními podmínkami výslovně udělena, jsou vyhrazena.

32. Bezpečnostní upozornění. Aby nedošlo k možnému zranění, nepohodlí či namáhání zraku, je třeba používání her nebo jiných aplikací pravidelně přerušovat, zejména pokud vám jejich používání způsobuje nějaké bolesti či únavu. Pokud máte nepříjemné pocity, udělejte si přestávku. Nepříjemné pocity mohou zahrnovat nevolnost, závratě, dezorientaci, bolesti hlavy, únavu, namáhání zraku nebo suché oči. Používání aplikací vás může rozptylovat a zhoršovat vaši schopnost vnímat okolí. Vyvarujte se schodům a jiným místům, kde můžete zakopnout, nízkým stropům a křehkým nebo cenným předmětům, které by se mohly poškodit. Vystavení určitým vizuálním obrazům, jako jsou blikající světla nebo vzory, které se mohou v aplikacích objevit, může u velmi malého procenta lidí vyvolat záchvaty. I lidé bez předchozích záchvatů mohou mít nediagnostikovaný zdravotní problém, který je může způsobit. Mezi příznaky mohou patřit závratě, změna vidění, tiky, záškuby nebo třes končetin, dezorientace, zmatenost, ztráta vědomí nebo křeče. Pokud takové příznaky zaznamenáte, ihned přestaňte aplikaci používat a vyhledejte lékaře. Pokud se u vás příznaky spojené se záchvaty vyskytly už někdy dříve, poraďte se s lékařem ještě před použitím aplikace. Rodiče by měli sledovat, zda jejich děti při používání aplikací takové příznaky nevykazují.