PRODEJNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI MICROSOFT
Zákaznický obchod, Evropský hospodářský prostor
Aktualizace: září 2019
 
Vítejte v online službách Store a maloobchodních prodejnách společnosti Microsoft provozovaných společností Microsoft Ireland Operations Limited se sídlem na adrese One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Ireland.
 
Termín „Store“ je označení pro naše online a maloobchodní prodejny, které vám umožňují procházet, prohlížet, získávat, nakupovat, hodnotit a recenzovat zboží a služby, včetně zařízení, herních konzolí, digitálního obsahu, aplikací, her a mnoho dalšího. Tyto prodejní podmínky (dále „prodejní podmínky“) se vztahují na užívání obchodů Microsoft Store, Office Store, Xbox Store, Windows Store a dalších služeb Microsoft (souhrnně „Store“), které těmto prodejním podmínkám podléhají. Prostřednictvím Storu poskytuje společnost Microsoft přístup k celé řadě prostředků, včetně oblastí pro stahování, softwaru, nástrojů a informací o softwaru, službách a dalším zboží (souhrnně „služby“ a společně se Storem „Store“).
Zboží nabízené ve Storu označujeme termínem „produkt“ nebo „produkty“. Mnoho produktů nabízených ve Storu je nabízeno jinými subjekty, než je společnost Microsoft.
 
Používáním Storu nebo získáváním produktů a služeb ze Storu přijímáte tyto prodejní podmínky, prohlášení společnosti Microsoft o zásadách ochrany osobních údajů (viz níže uvedený oddíl Ochrana soukromí a osobních údajů) a příslušné podmínky a ujednání, zásady nebo vylučující ustanovení, které najdete ve Storu nebo v těchto prodejních podmínkách (souhrnně „zásady Storu“), a vyjadřujete s nimi svůj souhlas. Doporučujeme vám si zásady Storu pozorně prostudovat. JESTLIŽE SE ZÁSADAMI STORU NESOUHLASÍTE, NEMŮŽETE STORE ANI SLUŽBY POUŽÍVAT.
 
Pokud společnost Microsoft provozuje maloobchodní prodejnu ve vaší zemi nebo oblasti, můžou se k ní vztahovat jiné nebo dodatečné zásady. Společnost Microsoft může kdykoli aktualizovat nebo změnit kterékoli zásady bez předchozího upozornění.
 
Podmínky související s vaším používáním Storu
1. Členský účet. Pokud Store nebo služba vyžaduje, abyste si založili účet, musíte provést registrační proces a poskytnout nám aktuální, úplné a přesné informace podle požadavků příslušného registračního formuláře. Podmínkou pro založení účtu může být také žádost o přijetí smlouvy o poskytování služeb nebo samostatných podmínek používání. Používání účtu pro přístup ke Storu a obsahu, který jste si ve Storu pořídili, podléhá všem podmínkám, kterými se řídí účet Microsoft. Další informace naleznete ve smlouvě o poskytování služeb společnosti Microsoft. Zodpovídáte za uchování důvěrnosti údajů o vašem účtu a hesle a nesete odpovědnost za všechny aktivity, které v rámci vašeho účtu proběhnou.
 
2. Vyloučení nezákonného a zakázaného používání. Podmínkou používání Storu a služeb je vaše záruka, že Store nebudete používat pro účely, které jsou nezákonné nebo zakázané těmito prodejními podmínkami, zásadami Storu nebo jakýmikoli dalšími podmínkami, které se na vaše používání Storu vztahují. Store nesmíte používat žádným způsobem, který by mohl poškodit, deaktivovat, přetížit či jinak nepříznivě ovlivnit jakýkoli server společnosti Microsoft nebo sítě připojené k serveru společnosti Microsoft, a nesmíte bránit v užívání Storu jiné straně. Nesmíte se pokoušet získat neoprávněný přístup ke Storu, jiným účtům, počítačovým systémům ani sítím připojeným k jakémukoli serveru společnosti Microsoft nebo ke Storu prolomením ochrany, neoprávněným zjištěním hesla ani jinými způsoby. Žádnými prostředky nesmíte získat ani se pokoušet získat materiály nebo informace, které nejsou prostřednictvím Storu záměrně zpřístupněny. Nesmíte používat Store způsobem, který by porušoval práva třetích stran, včetně úmyslného poškození nějaké fyzické či právnické osoby, včetně společnosti Microsoft. Žádné produkty, informace nebo služby získané ze Storu nesmíte komerčně distribuovat, zveřejňovat, licencovat ani prodávat.
 
3. Materiály, které poskytnete společnosti Microsoft nebo vystavíte ve Storu. Společnost Microsoft si neosvojuje vlastnická práva na materiály, které jí poskytnete (včetně zpětné vazby, hodnocení a návrhů) nebo vystavíte, nahrajete, vložíte či odešlete Storu nebo přidruženým službám Microsoft k posouzení ostatními uživateli (jednotlivě „příspěvek“, souhrnně „příspěvky“). Udělujete však společnosti Microsoft právo celosvětově používat, upravovat, přizpůsobovat, reprodukovat, distribuovat a zobrazovat vaše příspěvky (například k propagačním účelům), včetně vašeho jména. Pokud zveřejníte svůj příspěvek v oblastech Storu, kde bude online a bez omezení dostupný široké skupině uživatelů, může se objevit v ukázkách nebo materiálech, které Store propagují. Zaručujete a prohlašujete, že jste (a budete) držitelem všech práv nezbytných k vytvoření všech příspěvků, které poskytnete, a k udělení těchto práv společnosti Microsoft, a to po celém světě a po dobu platnosti těchto práv.
 
Za používání vašeho příspěvku nebudou vypláceny žádné honoráře. Společnost Microsoft není povinna jakýkoli příspěvek vystavit ani použít a kdykoli může podle vlastního uvážení jakýkoli příspěvek odstranit. Společnost Microsoft nenese odpovědnost za vaše příspěvky ani za materiál, který vystaví, nahrají, vloží nebo odešlou pomocí Storu ostatní uživatelé.
 
Pokud hodnotíte nebo recenzujete aplikaci ve Storu, společnost Microsoft vám může e-mailem zaslat obsah od vydavatele této aplikace.
 
4. Odkazy na weby třetích stran. Store může zahrnovat odkazy na weby třetích stran, které vedou k opuštění Storu. Tyto propojené weby nejsou pod kontrolou společnosti Microsoft a společnost Microsoft nenese odpovědnost za jejich obsah ani za odkazy, které propojený web obsahuje. Společnost Microsoft vám tyto odkazy poskytuje pouze pro vaše pohodlí a zahrnutí odkazu neznamená, že společnost Microsoft tento web schvaluje. Používání webů třetích stran může podléhat podmínkám a ujednáním těchto stran.
 
Podmínky související s prodejem produktů A SLUŽEB
 
5. Zeměpisná dostupnost. Dostupnost produktů se může lišit v závislosti na vaší oblasti nebo zařízení. Kromě toho mohou existovat omezení ohledně toho, kam můžeme zboží dodávat nebo kde můžeme služby či digitální obsah poskytovat. Chcete-li provést nákup, můžete být požádáni o uvedení platné fakturační a dodací adresy v zemi nebo oblasti Storu, v níž nakupujete.
 
6. Pouze koncoví uživatelé. Chcete-li nakupovat produkty ze Storu, musíte být koncovým uživatelem. Prodejci nejsou k nákupům oprávněni.
 
7. Omezení vývozu. Na produkty pořízené ve Storu se mohou vztahovat zákony a předpisy upravující cla a omezení vývozu. Souhlasíte, že budete dodržovat všechny příslušné mezinárodní a vnitrostátní zákony a předpisy.
 
8. Účtování. Poskytnutím způsobu platby společnosti Microsoft: (i) prohlašujete, že jste oprávněni uvedený způsob platby používat a že veškeré poskytnuté platební údaje jsou pravdivé a přesné; (ii) opravňujete společnost Microsoft k tomu, aby vám účtovala poplatky za všechny produkty, služby nebo dostupný obsah zakoupené pomocí vašeho způsobu platby; a (iii) opravňujete společnost Microsoft k tomu, aby vám účtovala všechny placené funkce Storu, k jejichž odběru jste se zaregistrovali nebo které používáte. Zavazujete se neprodleně aktualizovat svůj účet a další informace, včetně své e-mailové adresy, čísel a dat vypršení platnosti svých kreditních karet, abychom mohli provádět vaše transakce a v případě potřeby vás v souvislosti s nimi kontaktovat. Faktury vám můžeme vystavovat (a) předem; b) v době nákupu; c) krátce po nákupu; nebo (d) pravidelně v případě předplatných. Poplatky vám můžeme účtovat až do vámi schválené výše a předem vás budeme informovat o jakékoli změně částky účtované za pravidelná předplatná. Můžeme vám současně účtovat částky za více předchozích zúčtovacích období, které dosud nebyly zpracovány. Viz oddíl Volba automatického prodloužení níže.
 
Pokud vás nebudeme informovat jinak, musíte si v případě, že využíváte nějakou nabídku zkušební doby, před koncem této doby službu zrušit, jinak vám za ni budou účtovány poplatky. Pokud službu na konci zkušební doby nezrušíte, opravňujete nás, abychom vám produkt nebo službu naúčtovali prostřednictvím vámi zvoleného způsobu platby.
 
9. Pravidelné platby. Při nákupu zboží, služeb nebo digitálního obsahu na základě předplatného (například jednou týdně, měsíčně, jednou za 3 měsíce nebo jednou za rok (podle konkrétní situace)) berete na vědomí a souhlasíte s tím, že povolujete pravidelné platby, a tyto platby budou prováděny ve prospěch společnosti Microsoft vámi zvoleným způsobem a ve zvolených opakujících se intervalech, dokud vy nebo společnost Microsoft předplatné neukončíte. Schválením pravidelných plateb opravňujete společnost Microsoft ke zpracování těchto plateb prostřednictvím elektronického inkasa nebo převodů, případně jako elektronických příkazů k platbám z určeného účtu (v případě plateb prostřednictvím automatizovaného zúčtovacího střediska nebo podobných plateb), nebo jako stržení z určeného účtu (v případě kreditní karty nebo podobných plateb) (souhrnně „elektronické platby“). Předplatné se obvykle fakturuje nebo účtuje před příslušným obdobím předplatného. Pokud dojde k vrácení platby bez uhrazení nebo k zamítnutí transakce prováděné kreditní kartou či podobné transakce, společnost Microsoft nebo její poskytovatelé služeb si vyhrazují právo na odebrání jakékoli příslušné vratné položky, poplatku za zamítnutí nebo nedostatečný zůstatek a ke zpracování takové podobné platby jako elektronické platby.
 
10. Omezení dostupnosti, množství a objednávek. Ceny a dostupnost zboží, služeb a digitálního obsahu ve Storu se mohou kdykoli a bez předchozího upozornění změnit. Společnost Microsoft může omezit množství, které lze zakoupit v rámci jedné objednávky, na jeden účet, jednu kreditní kartu, jednu osobu nebo jednu domácnost. Pokud zboží, služby nebo digitální obsah, které si objednáte, nejsou nebo se po vaší objednávce stanou nedostupné, můžeme vás kontaktovat a nabídnout vám alternativní produkt. Jestliže se nerozhodnete nabízenou alternativu zakoupit, vaši objednávku zrušíme.
 
Společnost Microsoft může kdykoli jakoukoli objednávku odmítnout nebo zamítnout a vrátit vám zaplacenou částku, a to z oprávněných důvodů, které mohou mimo jiné zahrnovat případy, kdy nesplníte podmínky stanovené v době objednávky, vaši platbu nelze zpracovat, objednané produkty, digitální obsah nebo služby nejsou k dispozici, nebo pokud došlo ke zjevné chybě v ceně nebo jiným chybám. V případě chyb v ceně či jiných chyb si vyhrazujeme právo (a) vaši objednávku nebo nákup zrušit, nebo (b) se na vás obrátit s alternativní nabídkou. V případě zrušení vám bude deaktivován přístup k veškerému souvisejícímu obsahu.
 
Abychom ochránili vás, Store nebo potenciálně postižené strany, můžeme z vašeho zařízení odebrat nebo na něm deaktivovat hry, aplikace, obsah nebo služby. Některý obsah a aplikace mohou být v určitý čas nedostupné nebo mohou být nabízeny po omezenou dobu. Dostupnost může být ovlivněna oblastí. Pokud si tedy na účtu nebo zařízení oblast změníte, je možné, že si nebudete moci znovu stáhnout obsah nebo aplikace či znovu streamovat určitý obsah, který jste si zakoupili. V takovém případě si možná budete muset znovu zakoupit obsah nebo aplikace, za které jste již zaplatili v předchozí oblasti. Mimo rozsah vyžadovaný rozhodným právem nemáme žádnou povinnost poskytovat zakoupený obsah nebo aplikace k opětovnému stažení nebo nahrazení.
 
11. Aktualizace. Pokud je to možné, společnost Microsoft bude automaticky vyhledávat a stahovat aktualizace vašich aplikací, a to i v případě, že nebudete přihlášeni do Storu. Pokud nechcete automatické aktualizace aplikací Storu dostávat, můžete si změnit nastavení. Některé aplikace Office Storu, které jsou zcela nebo částečně hostovány online, však mohou být kdykoli aktualizovány vývojářem aplikace a nemusí vyžadovat vaše svolení. Některé jiné aplikace nemusí být bez přijetí aktualizací přístupné.
 
12. Softwarové licence a užívací práva. Software a další digitální obsah zpřístupněný prostřednictvím Storů je vám licencován, nikoli prodáván. Na aplikace stahované přímo ze Storu se vztahují standardní licenční podmínky pro aplikace („SALT“), které si můžete přečíst na adrese [https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=838610&clcid=0x0809], pokud nejsou k dané aplikaci poskytnuty jiné licenční podmínky (na aplikace stahované z Office Storu se podmínky SALT nevztahují, protože mají samostatné licenční podmínky). Softwarové licence zakoupené v maloobchodní prodejně společnosti Microsoft podléhají licenční smlouvě, která je k tomuto softwaru přiložena, a při nákupu, stažení a/nebo instalaci softwaru budete vyzváni k souhlasu s touto smlouvou. Kromě toho se na software a další digitální obsah zpřístupněný prostřednictvím Storu vztahují pravidla pro používání uvedená na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143. Jakákoli reprodukce nebo další distribuce softwaru či zboží, která je v rozporu s příslušnými licenčními podmínkami, pravidly pro používání a rozhodným právem, je výslovně zakázána a může být přísně postihována podle občanského a trestního práva. Osobám, které se porušení dopustí, hrozí postihy v maximálním možné míře.
 
POKUD MÁTE PŘED OTEVŘENÍM JAKÉHOKOLI BALENÉHO SOFTWARU ZÁJEM O BEZPLATNÉ POSKYTNUTÍ TEXTU PŘÍSLUŠNÉ LICENČNÍ SMLOUVY PRO BALENÝ SOFTWARE, KONTAKTUJTE MALOOBCHODNÍ PRODEJNU SPOLEČNOSTI MICROSOFT (VIZ ODDÍL OZNÁMENÍ A KOMUNIKACE NÍŽE).
 
DALŠÍ PODMÍNKY A UJEDNÁNÍ. Kromě softwaru a dalších produktů určených ke stažení vám mohou být ve Storu nabízeny i další produkty a služby, na které se mohou vztahovat samostatné licenční smlouvy pro koncové uživatele, podmínky pro použití, podmínky poskytování služeb nebo jiné podmínky a ujednání. Pokud tyto produkty zakoupíte, stáhnete nebo použijete, můžete být vyzváni také k přijetí těchto podmínek jako podmínky pro nákup, stažení, instalaci nebo použití.
 
PRO PRAKTICKÉ ÚČELY VÁM MŮŽE SPOLEČNOST MICROSOFT JAKO SOUČÁST STORU, SLUŽEB, NEBO V RÁMCI SOFTWARU ČI ZBOŽÍ ZPŘÍSTUPNIT K POUŽITÍ A/NEBO KE STAŽENÍ NÁSTROJE A POMŮCKY, KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ ZAKOUPENÉHO PRODUKTU ČI SLUŽEB. SPOLEČNOST MICROSOFT NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ DODATEČNÉ ZÁRUKY K ZÁRUKÁM UVEDENÝM V ODDÍLU ZÁRUKY PRODUKTU, POKUD JDE O PŘESNOST VÝSLEDKŮ NEBO VÝSTUPŮ Z TAKOVÝCH NÁSTROJŮ NEBO POMOCNÝCH PROGRAMŮ.
 
Při používání nástrojů a pomůcek zpřístupněných ve Storu nebo v rámci softwaru či zboží respektujte práva k duševnímu vlastnictví ostatních.
 
13. Kódy ke stahování softwaru a obsahu. Některý software a obsah vám dodáváme tak, že vám na účet Microsoft spojený s nákupem poskytneme odkaz ke stažení. Podle ustanovení odstavce uvedeného níže ukládáme obvykle odkaz na stahování a související digitální kód pro tyto nákupy na váš účet Microsoft na dobu 3 let od data nákupu, neslibujeme je však ukládat na pevně stanovenou dobu. U produktů s předplatným, které jsou dodávány prostřednictvím odkazu ke stažení, mohou platit jiné podmínky a práva na ukládání, které si můžete přečíst a odsouhlasit v době zahájení předplatného.
 
Souhlasíte s tím, že můžeme kdykoli zrušit nebo upravit náš program pro ukládání digitálních kódů. Souhlasíte také s tím, že můžeme kdykoli a z jakéhokoli důvodu přestat podporovat ukládání kódů pro jeden nebo více produktů, mimo jiné na konci životního cyklu podpory produktu, po kterém již nebudete mít k odkazu pro stažení nebo digitálnímu kódu přístup. Pokud náš program zrušíme nebo upravíme tak, že již nebudete mít ve svém účtu k odkazu ke stažení nebo k digitálním kódům přístup, upozorníme vás alespoň 90 dní předem pomocí kontaktních údajů pro související účet Microsoft.
 
14. Ceny. Pokud máme ve vaší zemi nebo oblasti maloobchodní prodejnu Microsoft, mohou se ceny, výběr produktů a propagační akce v ní lišit od nabídky ve službě Store, která je poskytována online. Společnost Microsoft nezaručuje, že cena, produkt nebo propagační akce nabízená online bude dostupná nebo uznána také v maloobchodní prodejně společnosti Microsoft a naopak.
 
Store nenabízí záruku vyrovnání ceny. Nebudeme upravovat cenu tak, aby se vyrovnala ceně nabízené pro stejné položky jinými prodejci.
 
U některých produktů můžeme nabízet možnost předběžného objednání před datem jejich dostupnosti. Další informace o našich zásadách pro předběžné objednávky naleznete na stránce pojednávající o předběžných objednávkách https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=834935&clcid=0x0809.
 
Pokud není uvedeno jinak, zahrnují ceny uvedené ve Storu daně nebo poplatky („daně“), které se mohou vztahovat na váš nákup. Ceny uvedené ve Storu však nezahrnují náklady na doručení. Daně a náklady na doručení (jsou-li uplatňovány) budou k částce vašeho nákupu přičteny a zobrazeny na stránce pro dokončení nákupu. Za uhrazení těchto daní a nákladů jste výlučně zodpovědní vy sami.
 
V závislosti na vaší lokalitě mohou některé transakce vyžadovat převod měn nebo zpracování v jiné zemi. Pokud použijete kreditní nebo debetní kartu, může vám vaše banka za tyto služby účtovat dodatečné poplatky. Další informace získáte u své banky.
 
15. Volba automatického prodloužení. Pokud je ve vaší zemi, oblasti, kraji nebo státě povoleno automatické prodloužení, můžete si zvolit automatické prodlužování produktů nebo služeb na konci stanoveného období poskytování služeb. Před prodloužením kteréhokoli produktu nebo služby na nové období vás upozorníme e-mailem. Jakmile vás upozorníme, že jste si zvolili automatické prodlužování produktu nebo služby, můžeme produkt nebo službu automaticky prodloužit na konci aktuální doby poskytování a účtovat vám aktuální cenu za dobu prodloužení, pokud jste se nerozhodli produkt nebo službu zrušit, jak je popsáno níže. Připomeneme vám také, že vám budeme prodloužení účtovat pomocí vašeho vybraného nastavení způsobu platby, bez ohledu na to, zda bylo registrováno v den prodloužení, nebo poskytnuto později. Poskytneme vám také pokyny k tomu, jak můžete produkty nebo služby zrušit. Pokud nechcete, aby vám bylo prodloužení účtováno, musíte produkt nebo službu zrušit před datem prodloužení.
 
16. Zásady vracení produktů. Tyto zásady vracení produktů jsou poskytovány jako doplněk právních záruk nebo jiných práv na vrácení zboží, které vám mohou plynout ze zákona (viz oddíl Záruky produktu níže). V souladu s našimi kritérii pro vracení produktů můžete po zakoupení způsobilého produktu odstoupit od kupní smlouvy a bez udání důvodu požádat o vrácení peněz do třiceti (30) kalendářních dnů. Třicet (30) kalendářních dnů od doručení lhůta pro odstoupení od smlouvy vyprší.
 
Pokud máte podle rozhodného práva ve vaší zemi nebo oblasti nárok na delší lhůtu pro odstoupení od smlouvy, bude platná tato lhůta.
Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás o svém rozhodnutí informovat před uplynutím určené lhůty. Obraťte se na naše oddělení prodeje a podpory https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=824761&clcid=0x0809 a sdělte nám své rozhodnutí, abychom mohli zahájit proces vrácení. Můžete použít tento formulář pro odstoupení od kupní smlouvy https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=866214&clcid=0x809, není to však nutné.
 
Pokud uplatníte právo na odstoupení od kupní smlouvy, vrátíme vám částku, kterou jste zaplatili za produkty a jejich doručení (výjimkou jsou dodatečné náklady vzniklé v důsledku vaší volby jiného než nejlevnějšího způsobu standardního doručení, který nabízíme). Vrácení peněz je obecně třeba provést původním způsobem platby. Související produkty nám musíte vrátit bez zbytečného prodlení (nejpozději do 14 dnů ode dne podání žádosti o vrácení) a na vlastní náklady.
 
Jako podmínka vrácení a v rozsahu stanoveném rozhodným právem platí následující požadavky. Všem vráceným produktům musí být věnována přiměřená péče (nesmí například vykazovat známky opotřebení nebo poškození a musí být ve stavu, který nám umožňuje jejich další prodej). Balený software a hry musí být vráceny s neporušenou záruční nálepkou.
 
Během svátků a jiných období můžeme lhůtu na odstoupení od kupní smlouvy prodloužit. Pokud je u určitého produktu ve Storu inzerována lhůta delší, bude platit toto inzerované období.
 
Při vracení zboží je vždy třeba přiložit původní nebo dárkovou stvrzenku, původní dokumentaci, návody k použití, registrace, součásti a komponenty (včetně kabelů, ovladačů a příslušenství) a původní balení výrobce. Pokud nebudou dodržena naše kritéria pro vracení, může v souladu s rozhodným právem nedodání těchto položek vrácení nebo výměnu zboží znemožnit či pozdržet.
 
Některé zboží není k vracení způsobilé. Pokud konkrétní nabídka produktu nestanoví jinak, všechny nákupy tohoto typu produktů jsou konečné a nevratné a nebudete mít právo od nich odstoupit:
 
  • digitální aplikace, hry, obsah aplikací a předplatné, hudba, filmy, televizní pořady a související obsah;
  • karty ke službám/předplatným (např. Skype, Xbox Live, Groove Music Pass);
  • digitální dárkové karty, které byly uplatněny;
  • produkty, které byly přizpůsobeny nebo upraveny, a
  • služby, které byly provedeny nebo využity.
Úplné informace o způsobu vracení způsobilých produktů naleznete na stránce pojednávající o vracení zboží a refundaci https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=723276&clcid = 0x0809.
 
17. Platby vám. Pokud vám dlužíme platbu, souhlasíte s tím, že nám včas poskytnete veškeré přesné informace, které potřebujeme, abychom mohli platbu provést. S výjimkou plateb provedených v souladu s oddílem Zásady vracení produktů uvedeným výše odpovídáte za uhrazení všech daní a poplatků, které vám mohou v důsledku této platby vzniknout. Musíte také splnit všechny námi určené další podmínky ohledně vašeho práva na jakoukoli platbu. Pokud obdržíte chybnou platbu, můžeme ji stornovat nebo ji požadovat zpět. Souhlasíte s tím, že s námi budete v takových případech spolupracovat. Platbu ve váš prospěch můžeme také bez předchozího upozornění snížit, abychom vyrovnali případný předchozí přeplatek.
 
18. Dárkové karty. Dárkové karty pro nákupy na fyzických pobočkách Microsoft Storu se řídí podmínkami a ujednáními k fyzickým dárkovým kartám Microsoft Storu, které najdete na adrese www.microsoft.com/store/physical-store-card-terms.
 
Uplatnění a použití jiných dárkových karet společnosti Microsoft se řídí podmínkami a ujednáními pro dárkové karty společnosti Microsoft www.microsoft.com/cardterms.
 
19. Zákaznická podpora. Kontaktní údaje pro dotazy na zákaznickou podporu naleznete na stránce oddělení prodeje a podpory ve Storu. Pokud žijete v Evropě a nedaří se vám vyřešit problém pomocí našich kanálů zákaznické podpory, máte možnost postoupit záležitost platformě EU pro řešení sporů online na adrese https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EN. V takovém případě ve svém podání uveďte kontaktní e-mailovou adresu společnosti Microsoft MSODR@microsoft.com. Upozorňujeme, že tato e-mailová adresa je určena pouze pro využití platformy EU pro řešení sporů online a neslouží jako kontaktní místo pro obecnou podporu nebo dotazy.
 
20. Recyklace. Informace o zásadách společnosti Microsoft týkajících se vracení odpadu a elektrického a elektronického vybavení (tzv. směrnice WEEE) ve vaší jurisdikci naleznete v části Recyklace na adrese https://www.microsoft.com/en-gb/store/b/recycling.
 
Obecné podmínky
 
21. Změny podmínek. Společnost Microsoft může prodejní podmínky kdykoli bez předchozího upozornění změnit. Vaše nákupní transakce se bude řídit prodejními podmínkami platnými v době zadání objednávky (nebo v případě bezplatných aplikací a her v době pokusu o jejich instalaci), které budou mezi námi sloužit jako smlouva o transakci. Může se stát, že před další transakcí změní společnost Microsoft bez upozornění prodejní podmínky. Při každé návštěvě Storu si proto prodejní podmínky prostudujte. Doporučujeme vám, abyste si v době nákupu prodejní podmínky uložili nebo vytiskli, abyste se na ně mohli v budoucnu odkázat.
 
22. Oprávněné používání; věkové omezení. Berete na vědomí, že jste oprávněni zadat objednávku a provádět jakékoli další právní úkony, které se od vás vyžadují na základě těchto prodejních podmínek. Na vaše používání Storu, včetně nákupů, se může vztahovat věkové omezení.
 
23. Ochrana soukromí a osobních údajů. Vaše soukromí je pro nás důležité. K provozování a poskytování služeb Storu používáme určité informace, které od vás získáváme. Přečtěte si Prohlášení společnosti Microsoft o zásadách ochrany osobních údajů https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839, které popisuje, jaké typy dat shromažďujeme o vás a vašich zařízeních („data“), a jak vaše data používáme. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů dále popisuje, jak společnost Microsoft používá vaši komunikaci s ostatními; příspěvky a zpětnou vazbu, které odesíláte společnosti Microsoft prostřednictvím Storu; a soubory, fotografie, dokumenty, audio, digitální díla a videa, která nahráváte, ukládáte nebo sdílíte na svých zařízeních nebo prostřednictvím Storu („váš obsah“).
 
24. Vyobrazení a barvy produktů. Společnost Microsoft si dává záležet, aby vyobrazila barvy a obrázky produktů co nejvěrněji, nemůže však zaručit, že barva, kterou vidíte na obrazovce svého zařízení nebo na monitoru, bude přesně odpovídat barvě produktu.
 
25. Chyby v prezentaci Storu. Usilovně pracujeme na zveřejňování přesných informací, pravidelně Store aktualizujeme a opravujeme nalezené chyby. Jakýkoli obsah ve Storu však může být v kterémkoli okamžiku nesprávný nebo zastaralý. Vyhrazujeme si právo kdykoli provádět ve Storu změny, které se mohou týkat cen produktů, specifikací, nabídek a dostupnosti.
 
26. Ukončení používání nebo přístupu. Společnost Microsoft může váš účet nebo používání Storu kdykoli ukončit, a to z jakéhokoli oprávněného důvodu. Takovým důvodem může být mimo jiné porušení těchto prodejních podmínek či zásad Storu, případně situace, kdy Store přestane být provozován společností Microsoft. Používáním Storu souhlasíte s tím, že (v souladu s těmito podmínkami) odpovídáte za jakékoli provedené objednávky nebo poplatky, které vám budou před takovým ukončením účtovány. Společnost Microsoft může kdykoli, z jakéhokoli důvodu a bez předchozího upozornění provoz Storu změnit, ukončit nebo jinak pozastavit. Pokud taková změna, ukončení nebo pozastavení ovlivní vaše používání služby nebo produktu, případně jinak naruší vaši objednávku, obraťte se na oddělení prodeje a podpory.
 
27. Záruky produktu. Mnoho produktů dostupných ve Storu (včetně některých produktů společnosti Microsoft a některých produktů třetích stran) je dodáváno se zárukami výrobce. V příslušných zárukách výrobců, které k produktům dostanete, najdete konkrétní informace o řešení problémů, na které se tyto záruky vztahují. U některých produktů budete mít možnost zakoupit si za příplatek rozšířený plán služeb. Podrobnosti naleznete v konkrétních plánech.
 
Na produkty prodávané nebo nabízené prostřednictvím Storu (včetně zboží, služeb a digitálního obsahu) se mohou vztahovat také práva a záruky, které nelze v souladu se zákonem vyloučit. Mezi taková práva a záruky patří zákonná ochrana spotřebitele týkající se vadného, poškozeného nebo nesprávně popsaného zboží, digitálního obsahu nebo služeb. Vedle těchto povinných spotřebitelských práv platí také jakékoli obchodní záruky poskytované výrobcem, poskytovatelem služeb nebo vývojářem. Další informace o obchodních zárukách a zákonných právech najdete na adrese https://www.microsoft.com/en-gb/store/b/aboutwarranties.
 
SPOLEČNOST MICROSOFT A JEJÍ DODAVATELÉ, DISTRIBUTOŘI, PRODEJCI A POSKYTOVATELÉ OBSAHU NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ DODATEČNÉ ZÁRUKY, GARANCE NEBO PODMÍNKY, VČETNĚ ZÁRUKY PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, VLASTNICKÝCH PRÁV NEBO NEPORUŠENÍ PRÁV NA ZÁKLADĚ TĚCHTO PRODEJNÍCH PODMÍNEK.
 
SPOLEČNOST MICROSOFT NEZARUČUJE PŘESNOST ANI AKTUÁLNOST INFORMACÍ DOSTUPNÝCH VE STORU NEBO V RÁMCI SLUŽEB. UZNÁVÁTE, ŽE POČÍTAČOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY NEJSOU BEZCHYBNÉ A MŮŽE DOCHÁZET K OBČASNÝM VÝPADKŮM. SPOLEČNOST MICROSOFT NERUČÍ ZA TO, ŽE PŘÍSTUP KE STORU NEBO SLUŽBÁM BUDE PROBÍHAT NEPŘERUŠOVANĚ, VČAS, BEZPEČNĚ ČI BEZCHYBNĚ NEBO ŽE NEDOJDE KE ZTRÁTĚ OBSAHU.
 
28. Omezení odpovědnosti. Žádné ustanovení těchto omezení odpovědnosti nevylučuje ani neomezuje povinnou ochranu spotřebitele, která je vám poskytována ve vaší zemi, ani žádnou jinou odpovědnost, kterou nelze ze zákona vyloučit. Totéž platí pro odpovědnost společnosti Microsoft, jejích pověřených zástupců nebo právních zástupců v případě podvodu nebo nedbalosti s následkem zranění nebo úmrtí jednotlivce.
 
a. Společnost Microsoft, její pověření zástupci nebo právní zástupci neodpovídají za žádné nepřímé škody, včetně finančních ztrát, jako je ušlý zisk, pokud se společnost Microsoft, její pověření nebo právní zástupci nedopustili hrubé nedbalosti nebo úmyslného nekalého jednání.
 
b. Společnost Microsoft neodpovídá za vaše příspěvky, obsah, materiál ani za aktivity uživatelů. Takový obsah a aktivity nelze přisoudit společnosti Microsoft ani nevyjadřují její názory.
 
c. Mnoho aplikací, služeb a jiného digitálního obsahu poskytovaného ve Storu je nabízeno jinými subjekty, než je společnost Microsoft („obsah třetích stran“). Kromě povinné ochrany spotřebitele, na kterou máte v souladu se zákony vaší země nebo území nárok, společnost Microsoft nenese odpovědnost za žádný obsah třetích stran ani za nároky s ním spojené. Viz oddíl Záruky produktu výše.
 
d. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoli nesplnění nebo opožděné splnění svých povinností vyplývajících z těchto podmínek v rozsahu, v jakém je toto nesplnění nebo opožděné splnění zapříčiněno okolnostmi, které společnost Microsoft není schopna rozumně ovlivnit (například pracovní spory, zásah vyšší moci, válka nebo teroristická činnost, úmyslné poškození, nehody nebo dodržování platných zákonů či nařízení vlády). Společnost Microsoft bude usilovat o minimalizaci dopadů těchto událostí a plnění povinností, které nebudou těmito událostmi zasaženy.
 
29. Postoupení. Svá práva a povinnosti vyplývající z těchto prodejních podmínek můžeme kdykoli bez předchozího upozornění postoupit či převést nebo jiným způsobem předat, a to buď v celku, nebo částečně. Vy svá práva vyplývající z těchto prodejních podmínek postoupit ani převést nemůžete.
 
30. Rozhodné právo a místo pro řešení sporů. Pokud je místem vašeho pobytu (nebo hlavním místem podnikání) Evropa, upravují všechny vaše nároky týkající se bezplatných služeb a bezplatně získaných produktů ze Storu zákony státu Washington v USA, aniž by byla dotčena závazná ustanovení zákonů platná v zemi vašeho obvyklého bydliště. Všechny vaše nároky týkající se hrazených nákupů ze Storů a placených služeb se řídí zákony platnými v zemi vašeho bydliště. S ohledem na jurisdikci můžete vy nebo společnost Microsoft zvolit příslušný soud v zemi, v níž máte své bydliště, a to pro všechny spory vzniklé v důsledku těchto prodejních podmínek či v souvislosti s nimi, případně si můžete zvolit příslušný soud ve státě Washingtonu v USA.
 
31. Oznámení.
a. Oznámení a postupy týkající se uplatňování nároků při porušení práv k duševnímu vlastnictví. Společnost Microsoft respektuje práva k duševnímu vlastnictví třetích stran. Pokud si přejete odeslat oznámení o porušení práv duševního vlastnictví, včetně stížností na porušení autorských práv, použijte naše postupy pro podávání oznámení o porušení (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.aspx). POŽADAVKY, KTERÉ S TÍMTO POSTUPEM NESOUVISEJÍ, NEBUDOU ZODPOVĚZENY. Společnost Microsoft reaguje na oznámení o porušení autorských práv podle postupů uvedených v hlavě 17 oddílu 512 sbírky zákonů Spojených států. Za odpovídajících okolností může společnost Microsoft rovněž zakázat nebo ukončit účty uživatelů služeb Microsoft, kteří se porušení dopustili opakovaně.
 
b. Oznámení o autorských právech a ochranných známkách. Veškerý obsah Storu a služeb je chráněn autorským právem ©2016 společnosti Microsoft Corporation anebo jejích dodavatelů a poskytovatelů třetích stran na adrese One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Všechna práva vyhrazena. My nebo naši dodavatelé a další poskytovatelé třetích stran jsme držiteli vlastnických, autorských a jiných práv na ochranu duševního vlastnictví týkajících se Storu, služeb a obsahu. Microsoft a názvy, loga a ikony všech produktů a služeb společnosti Microsoft mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Microsoft ve Spojených státech, Kanadě a v jiných zemích.
 
Seznam ochranných známek společnosti Microsoft naleznete na adrese: https://www.microsoft.com/trademarks. Názvy skutečných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků. Všechna práva, která nejsou těmito prodejními podmínkami výslovně udělena, jsou vyhrazena.
 
32. Bezpečnostní upozornění. Aby nedošlo k možnému zranění, nepohodlí či namáhání zraku, je třeba používání her nebo jiných aplikací pravidelně přerušovat, zejména pokud vám jejich používání způsobuje nějaké bolesti či únavu. Pokud máte nepříjemné pocity, udělejte si přestávku. Nepříjemné pocity mohou zahrnovat nevolnost, závratě, dezorientaci, bolesti hlavy, únavu, namáhání zraku nebo suché oči. Používání aplikací vás může rozptylovat a zhoršovat vaši schopnost vnímat okolí. Vyvarujte se schodům a jiným místům, kde můžete zakopnout, nízkým stropům a křehkým nebo cenným předmětům, které by se mohly poškodit. Vystavení určitým vizuálním obrazům, jako jsou blikající světla nebo vzory, které se mohou v aplikacích objevit, může u velmi malého procenta lidí vyvolat záchvaty. I lidé bez předchozích záchvatů mohou mít nediagnostikovaný zdravotní problém, který je může způsobit. Mezi příznaky mohou patřit závratě, změna vidění, tiky, záškuby nebo třes končetin, dezorientace, zmatenost, ztráta vědomí nebo křeče. Pokud takové příznaky zaznamenáte, ihned přestaňte aplikaci používat a vyhledejte lékaře. Pokud se u vás příznaky spojené se záchvaty vyskytly už někdy dříve, poraďte se s lékařem ještě před použitím aplikace. Rodiče by měli sledovat, zda jejich děti při používání aplikací takové příznaky nevykazují.