Prejsť na hlavný obsah
Centrum dôveryhodnosti

Kontrolný zoznam hĺbkovej analýzy cloudových služieb

Pred výberom poskytovateľa cloudových služieb si jasne definujte svoje ciele a požiadavky.

Ako používať kontrolný zoznam

Spoločnosť Microsoft vytvorila kontrolný zoznam hĺbkovej analýzy cloudových služieb, inštrukcie a hárok, prostredníctvom ktorých môžete splniť podnikové potreby využitím štandardizovaného prístupu.

Fotografia osoby, ktorá má na hlave slúchadlá a sedí za pultom, pričom sa dotýka obrazovky prenosného počítača
Fotografia dvoch ľudí, ktorí stoja v špičkovom továrenskom priestore, rozprávajú sa a ukazujú, pričom jeden z nich drží zariadenie Surface v režime tabletu

Formalizované špecifikácie služieb

Keď poznáte svoje ciele a požiadavky, môžete vytvoriť formalizované špecifikácie služieb, prostredníctvom ktorých zodpoviete podnikové potreby, ktoré poskytovatelia služieb vyžadujú na vytvorenie vhodného riešenia.

Ako kontrolný zoznam pomáha organizáciám s vykonaním hĺbkovej analýzy

Kontrolný zoznam slúži na dôkladnú prípravu prechodu na cloud, poskytuje štruktúrovaný sprievodný materiál a konzistentný opakovateľný prístup na výber poskytovateľa cloudových služieb. 
Prijatie cloudu už nie je len technologickým rozhodnutím. Keďže požiadavky kontrolného zoznamu sa dotýkajú všetkých aspektov organizácie, slúžia na prepojenie všetkých kľúčových interných rozhodujúcich osôb – riaditeľa pre informačné technológie, manažéra informačnej bezpečnosti, ako aj odborníkov zameriavajúcich sa na právo, riadenie rizík, obstarávanie a súlad. Týmto sa zvýši účinnosť rozhodovacieho procesu a rozhodnutia budú založené na solídnom odôvodnení, čím sa zníži pravdepodobnosť nepredvídateľných prekážok v rámci procesu prijatia. Spoločnosť Convergent Computing, konzultačná firma zameraná na IT so sídlom v San Franciscu, použila kontrolný zoznam, aby dosiahla konsenzus v inak chaotickom rozhodovacom procese, a rozhodovací cyklus sa skrátil zo šiestich mesiacov na šesť týždňov
Zistite, akú ochranu vám poskytuje kontrolný zoznam hĺbkovej analýzy cloudových služieb. 
Stiahnite si informácie o tom, ako kontrolný zoznam pomáha chrániť organizácie >

Čo poskytuje kontrolný zoznam

Kľúčové témy pre pracovníkov s rozhodovacími právomocami

Zdôraznia sa kľúčové témy diskusie, ktorá by mala prebehnúť medzi rozhodujúcimi osobami na začiatku procesu prijatia cloudu.

Podpora prostredníctvom podnikových diskusií

Kontrolný zoznam poskytuje podporu prostredníctvom podnikových diskusií zameraných na nariadenia a ciele.

Pomoc s identifikáciou potenciálnych problémov

Kontrolný zoznam pomáha organizáciám identifikovať potenciálne problémy, ktoré by mohli ovplyvniť cloudový projekt.

Konzistentné otázky

Konzistentné otázky pre všetkých poskytovateľov cloudových služieb umožňujú zjednodušiť porovnávanie rôznych ponúk.

Výsledky štúdie spoločnosti Forrester Research

Informačná grafika o zmluve o poskytovaní cloudových služieb

Správa o zmluve o poskytovaní cloudových služieb

Prečo spoločnosť Microsoft vytvorila kontrolný zoznam hĺbkovej analýzy cloudových služieb

Spoločnosť Microsoft vytvorila kontrolný zoznam hĺbkovej analýzy cloudových služieb, aby organizáciám pomohla vykonať hĺbkovú analýzu počas zvažovania prechodu na cloud. Poskytuje štruktúru pre organizáciu akejkoľvek veľkosti a akéhokoľvek typu – súkromné podniky, organizácie verejného sektora vrátane rozličných úrovní štátnej správy a neziskové organizácie – pomocou ktorej možno identifikovať ciele a požiadavky týkajúce sa výkonu, služieb, správy údajov a riadenia. Vďaka tomuto hodnoteniu tak majú možnosť lepšie porovnať ponuky rozličných poskytovateľov cloudových služieb s cieľom vytvoriť základ pre zmluvu o poskytovaní cloudových služieb.

Kontrolný zoznam poskytuje rámec, ktorý je v súlade s klauzulami novej medzinárodnej normy ISO/IEC 19086 pre zmluvy o poskytovaní cloudových služieb. Táto norma ponúka zjednotenú skupinu vecí, ktoré by mali organizácie zvážiť, čím im pomáha rozhodnúť sa o prijatí cloudu, ako aj vytvoriť spoločný základ umožňujúci porovnať ponuky cloudových služieb.

Spoločnosť Microsoft je aktívnym členom tímu odborníkov, ktorý túto normu v priebehu troch rokov vytvorili. Kontrolný zoznam je zhrnutím 37 strán normy do jednoduchšieho dvojstranového dokumentu a organizácie ho môžu používať pri rokovaní o zmluve o poskytovaní cloudových služieb, ktorá splní ich podnikové ciele. Keďže kontrolný zoznam je založený na novej norme, nevzťahuje sa na konkrétne služby ani konkrétneho poskytovateľa a vzťahuje sa na akúkoľvek organizáciu vyžadujúcu cloudové služby či poskytovateľa cloudových služieb.

Zobraziť normu ISO/IEC 19086-1 >

Spoločnosť Microsoft a norma ISO/IEC 19086-1: Rámec zmluvy o úrovni cloudových služieb z roku 2016

Spoločnosť Microsoft bola jednou z mnohých organizácií, ktoré sa podieľali na viacročnom vývoji normy ISO/IEC 19086-1. Na základe našej angažovanosti sme vytvorili kontrolný zoznam hĺbkovej analýzy cloudových služieb. Organizácie môžu využiť kontrolný zoznam a systematicky zvážiť požiadavky na cloudové projekty a štruktúrovanie zmlúv o poskytovaní cloudových služieb a zmlúv o úrovni služieb, ktoré spĺňajú ich podnikové ciele. Keďže kontrolný zoznam je založený na novej norme, nevzťahuje sa na konkrétne služby ani konkrétneho poskytovateľa a vzťahuje sa na akúkoľvek organizáciu vyžadujúcu cloudové služby či akéhokoľvek poskytovateľa služieb, ktorý ich ponúka.

Najčastejšie otázky

  • ISO/IEC 19086-1 je prvou časťou novej medzinárodnej normy pozostávajúcej zo štyroch častí, ktorá určuje rámec a terminológiu pre zmluvy o úrovni cloudových služieb. Ponúka zjednotenú skupinu aspektov, ktoré by mali zvážiť spoločnosti uvažujúce nad prijatím cloudu, a bežnú terminológiu, aby mohli jednoduchšie porovnať cloudové služby a poskytovateľov s cieľom vytvorenia zmluvy o úrovni služieb.

  • Nie. Norma ISO/IEC 19086-1 nezahŕňa certifikačný proces. Ide o usmerňovaciu normu, ktorá poskytuje rámec, čím pomáha organizáciám vykonávať dôkladné hodnotenie cloudových služieb a formulovať zmluvy o poskytovaní cloudových služieb, ktoré budú vyhovovať ich podnikaniu.

  • Norma bola vytvorená Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (ISO) a Medzinárodnou elektrotechnickou komisiou (IEC). Organizácia ISO je nezávislou mimovládnou organizáciou a najväčším tvorcom dobrovoľných medzinárodných noriem. Komisia IEC je najvýznamnejšou svetovou organizáciou, ktorá pripravuje a publikuje medzinárodné normy pre elektronické, elektrické a súvisiace technológie. V priebehu rokov spoločný podvýbor organizácie ISO a komisie IEC vytvoril normu ISO/IEC 19086-1, pričom spoločnosť Microsoft bola jednou z mnohých členských organizácií, ktoré sa toho zúčastnili.

  • Organizácie by mali zvolať účastníkov projektu z celej spoločnosti, aby prediskutovali, ako sa jednotlivé položky kontrolného zoznamu vzťahujú na organizáciu a špecificky na daný cloudový projekt. Tím môže určiť minimálne požiadavky, zvážiť dôležitosť jednotlivých položiek zoznamu a stanoviť dôležitosť jednotlivých položiek. Organizácie tak budú v lepšej pozícii, ktorá im umožní požiadať poskytovateľov, aby reagovali na jednotlivé hľadiská zoznamu, porovnať odpovede a rozhodnúť sa, ktorý poskytovateľ najlepšie spĺňa ciele ich organizácie.

Ďalšie zdroje

Zistite, ako vám kontrolný zoznam hĺbkovej analýzy cloudových služieb pomáha zaistiť ochranu.

Vaša ochrana

Zistite, ako vám kontrolný zoznam hĺbkovej analýzy cloudových služieb pomáha zaistiť ochranu.

Kontrolný zoznam hĺbkovej analýzy cloudových služieb

Sledujte Microsoft