Správa údajov v spoločnosti Microsoft

Two people working together using a Surface Pro in studio mode. One of them is drinking a smoothie.

Ochrana a správa zákazníckych údajov


Vaše údaje vlastníte vy

Spoločnosť Microsoft bude zákaznícke údaje používať len na poskytovanie dohodnutých služieb a na účely kompatibilné s poskytovaním týchto služieb. Vaše údaje nezdieľame so službami podporovanými zadávateľmi reklám a ani ich nedolujeme na marketingové či reklamné účely. Ak službu opustíte, urobíme všetko preto, aby sme zaistili neprerušené vlastníctvo vašich údajov.1

A person using a Surface Pro in laptop mode at the airport
A person seated on a couch using a Surface Pro with red keyboard

Zákaznícke údaje nepoužívame ani nezdieľame na reklamné účely

Údaje nezdieľame so službami podporovanými zadávateľmi reklám a ani ich nedolujeme na marketingové účely. Naša politika je podložená zmluvami a prijatím medzinárodného kódexu pre ochranu osobných údajov v cloude ISO-IEC 27018.


Používanie údajov na vylepšenie služby

Riešenie problémov

Riešenie problémov s cieľom prevencie, odhaľovania a opravy problémov ovplyvňujúcich prevádzku služieb.

Vylepšenie funkcií

Neustále vylepšovanie funkcií vrátane zvýšenia spoľahlivosti a ochrany služieb a údajov.

Prispôsobené možnosti zákazníkov

Údaje sa používajú na poskytovanie prispôsobených vylepšení a možností zákazníkov.


Čo sa stane s vašimi údajmi, ak službu opustíte

Spoločnosť Microsoft sa riadi prísnymi normami. Cloudové zákaznícke údaje odstráni zo systémov pod našou kontrolou, zdroje úložiska prepíše pred opätovným použitím a obsah vyradeného hardvéru vymaže alebo daný hardvér zničí.

|

V našich podmienkach používania produktov od spoločnosti Microsoft sa spoločnosť Microsoft zmluvne zaväzuje k určitým procesom, ktoré sa vzťahujú na prípady, kedy zákazník opustí cloudovú službu alebo mu uplynie platnosť predplatného. Medzi dané procesy patrí odstránenie zákazníckych údajov zo systémov pod našou kontrolou.

  • Ak zrušíte cloudové predplatné alebo ak skončí jeho platnosť (s výnimkou bezplatných skúšobných verzií), spoločnosť Microsoft vaše zákaznícke údaje uloží do konta s obmedzenými funkciami na 90 dní (takzvané obdobie uchovávania údajov), čím vám poskytne čas na extrakciu údajov alebo na obnovenie predplatného. Počas tohto obdobia vám spoločnosť Microsoft odošle niekoľko oznámení, aby ste boli v dostatočnom predstihu upozornení na nadchádzajúce odstránenie údajov.
  • Po uplynutí 90-dňového obdobia uchovávania údajov spoločnosť Microsoft dané konto zakáže a zákaznícke údaje vrátane záložných kópií a kópií uložených vo vyrovnávacej pamäti odstráni. V prípade rámcových služieb k danému odstráneniu dôjde v priebehu 90 dní po skončení obdobia uchovávania údajov. (Rámcové služby sú definované v sekcii Podmienky spracovania údajov v našich podmienkach používania produktov od spoločnosti Microsoft.)

Keď sú zákaznícke údaje hosťované v prostrediach s viacerými nájomníkmi podnikových cloudových služieb spoločnosti Microsoft, podnikáme kroky na logické oddelenie zákazníckych údajov. Bránime tak neplánovanému presunu údajov jedného zákazníka do údajov druhého, čo tiež pomáha zabrániť zákazníkovi získať prístup k odstráneným údajom iného zákazníka.

Ak hardvér diskovej jednotky používanej na ukladanie údajov zlyhá, spoločnosť Microsoft najskôr údaje bezpečne vymaže alebo jednotku zničí a až potom ju odošle výrobcovi na opravu alebo výmenu. Údaje na jednotke sú v plnej miere prepísané, aby v žiadnom prípade nedošlo k ich obnoveniu.

Keď sa takéto zariadenia vyradia, údaje na nich sa vymažú alebo sa samotné zariadenia zničia v súlade s usmerneniami pre sanitáciu médií NIST 800-88 (Guidelines for Media Sanitation).

Politika údajov v rámci služieb Microsoft

Ochrana údajov služby Azure

Problematika odstránenia údajov sa spomína na strane 21 v dokumente Ochrana údajov služby Azure.

Prehľad ochrany údajov v službe Intune

 Problematika vyradenia údajov sa spomína na strane 9 v dokumente Prehľad ochrany osobných informácií a údajov v službe Intune.

Prístup k údajom v službe Dynamics 365

Získajte informácie o prístupe k údajom v službe Dynamics 365.

Zdroje týkajúce sa spravovania údajov

Kategorizovanie údajov spoločnosťou Microsoft

Kde sa vaše údaje nachádzajú

Kto má prístup k vašim údajom

Zoznamy subdodávateľov, ktorí pracujú s údajmi

Reagovanie na žiadosti verejnej správy

Ďalšie zdroje informácií

Vyhlásenie spoločnosti Microsoft o ochrane osobných údajov

Získajte informácie o osobných údajoch spracovávaných spoločnosťou Microsoft, o tom, ako ich spracováva, a o účeloch spracovania.

Licenčné podmienky spoločnosti Microsoft

Licenčné podmienky, požiadavky a doplnkové údaje pre multilicenčné programy spoločnosti Microsoft.

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Microsoft vyhrala ochranu osobných údajov pre svojich zákazníkov.

1. Informácie na tejto stránke sa nevzťahujú na služby vyhľadávania Bing či Windows s výnimkou služieb Rozšírená ochrana pred bezpečnostnými hrozbami pre Microsoft Defender pre koncové body, ako ani na konfiguráciu sprostredkovateľa diagnostických údajov Windowsu.