Microsoft จัดประเภทข้อมูลสำหรับบริการออนไลน์อย่างไร

ข้อมูลที่ใช้ในการมอบบริการออนไลน์และบริการแบบมืออาชีพ

คำจำกัดความอื่นๆ ของข้อมูล Microsoft

ข้อมูลของผู้ดูแลระบบ

ข้อมูลผู้ดูแลระบบคือข้อมูลเกี่ยวกับผู้ดูแลระบบที่รวบรวมระหว่างการลงทะเบียน การซื้อ หรือการดูแลระบบบริการของ Microsoft เช่น ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล ซึ่งรวมถึงข้อมูลการใช้งานโดยรวมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ เช่น ตัวควบคุมที่คุณเลือก เราจะใช้ข้อมูลของผู้ดูแลระบบในการให้บริการ ทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ ให้บริการบัญชี ตรวจหาและป้องกันการฉ้อโกง

ข้อมูลการชำระเงิน

ข้อมูลการชำระเงินคือข้อมูลที่คุณมอบให้เมื่อคุณซื้อบางอย่างทางออนไลน์กับ Microsoft ซึ่งอาจมีหมายเลขบัตรเครดิตและรหัสความปลอดภัย ชื่อ ที่อยู่เรียกเก็บเงิน และข้อมูลด้านการเงินอื่นๆ เราจะใช้ข้อมูลการชำระเงินในการทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ และเพื่อตรวจหาและป้องกันการฉ้อโกง