Những người đàn ông đang làm việc trên bàn trong sân nhỏ

Chúng tôi là ai

Satya Nadella, mỉm cười

Tìm hiểu về Satya Nadella và những nhà lãnh đạo khác đang định hình tầm nhìn của chúng tôi.

John W. Thompson, Chủ tịch Hội đồng quản trị

Gặp gỡ các thành viên trong Hội đồng Quản trị.

Một người phụ nữ đang thuyết trình

Tìm hiểu về một số nhân viên, địa điểm và ý tưởng của chúng tôi.

Một người phụ nữ đang cười

Tham gia cộng đồng nhân viên cũ của Microsoft qua Mạng lưới Cựu sinh viên Microsoft và Tổ chức Cựu sinh viên Microsoft.