Select Plus pro vzdělávání

Multilicenční program pro velké akademické instituce s 250 a více počítači, který ovšem umožňuje zahrnutí ostatních akademických institucí, takže i nejmenší školy mohou objednávat v rámci jedné smlouvy.

V ČR je uzavřena smlouva Select Plus pro vzdělávání s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, a proto všechny akreditované školy mohou pod hlavičkou této smlouvy objednávat své licence.

Program Select Plus pro vzdělávání nabízí nekonečnou smlouvu (na dobu neurčitou) prostřednictvím, které si mohou zákazníci objednávat licence vždy, když je potřebují na základě unikátního registračního čísla. To zjednodušuje licenční management i ve složitější struktuře instituce s mnoha odděleními.

V případě nákupu samostatné licence je vyžadovaná okamžitá platba. Pokud se ale společně s licencí pořizuje i Software Assurance, tak je možnost platbu rozdělit do tří rovnoměrných ročních splátek. V rámci tohoto programu získá škola trvalé licence.

Výhody programu Select Plus pro vzdělávání

 • Zjednodušený nákup. Jediná, nekonečná smlouva pro objednávky licencí nabízí zákazníkům více flexibility bez nutnosti každé tři roky znovu vyjednávat a obnovovat smlouvu.
 • Vylepšený licenční management. Smlouva Select Plus pro vzdělávání je ve spojení jednotlivými registračními čísli afilací schopná poskytnout zákazníkům podrobný přehled o pořízených licencích i ve vnitro-organizační struktuře. Vylepšený samoobslužný on-line nástroj dává zákazníkům a partnerům lepší možnosti pro licenční management.
 • Úspory. Speciální akademická cenová úroveň použitá pro nákupy licencí celou organizací včetně jednotlivých součástí jako jsou samostatná pracoviště, katedry, nebo členové asociací akademických zákazníků či jiných akademických sdružení.
 • Multilicenční software. Na rozdíl od OEM nebo krabic umožňuje multilicenční software hromadnou instalaci a aktivaci produktu nebo dává právo používat předchozí nebo jiné platformové či jazykové verze.
 • Spravedlivější Software Assurance. Při pořízení licencí se Software Assurance je k dispozici vždy plných 36 měsíců pro čerpání všech benefitů bez ohledu na načasování objednávky.

Software Assurance

Software Assurance je jednoduchý způsob, jak udržovat produkty společnosti Microsoft aktuální. V době platnosti Software Assurance má zákazník právo k instalaci jakékoli nové verze daného produktu uvedených na trh. V rámci programu Select Plus pro vzdělávání zákazník získává úplné 36 měsíční krytí bez ohledu na to, kdy Software Assurance zakoupí. Je možné získat Software Assurance pro jednotlivé licence nebo pro celé skupiny produktů (aplikace, systémy nebo servery) a mohou přinést též další výhody, jako jsou např. eLearningové kurzy. Další informace o výhodách programu Software Assurance.

Select Plus pro vzdělávání v České republice

Dne 10. 6. 2009 byla ministryní školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Miroslavou Kopicovou podepsána smlouva Select Plus pro vzdělávání. Tato smlouva navazuje na všechny předchozí smlouvy Select pro vzdělávání v rámci kterých mohli všechny akademické instituce České republiky získávat produkty společnosti Microsoft za nejvýhodnějších cenových podmínek.

Jak objednat licence?

V rámci smlouvy se mohou jednotlivé školy zaregistrovat a následně objednávat licence podle aktuálních potřeb na IT dané školy. Registrace škole umožní sledovat množství nakoupených licencí přímo v systémech společnosti Microsoft, na stejném místě také čerpat benefity získané těmito nákupy, stahovat potřebné instalace produktů a zobrazovat vlastní instalační a aktivační klíče.

Registrace může proběhnout:

 • elektronicky (schválení prostřednictvím emailu)
 • fyzicky (odpovědný zástupce akademické instituce společně s partnerem/ dodavatelem vyplní papírové formuláře, které postoupí společnosti Microsoft ke zpracování)

Po akceptaci společností Microsoft získá odpovědná kontaktní osoba akademického zákazníka:

 • potvrzení o Registraci
 • registrační číslo, se kterým bude vždy v budoucnu objednávat licence softwarových produktů
 • informace o způsobu přihlášení na zabezpečené webové stránky s výše uvedenými službami (přehled licencí, aktivační a instalační klíče…)

Doporučení pro vyplnění Registrace:

Název zákazníka

 • Je nutné doplnit závorkou s IČem.
 • Může obsahovat max. 100 znaků i s mezerami a výše uvedeným IČem.
 • Musí být stejný ve všech použitých formulářích (pokud se používají zkratky, tak všude).

Formulář pro výběr médií

V případě zájmu o stahování médií z webových stránekje potřeba vyplnit formulář pro výběr médií, který zákazník získá od dodavatele.

Kontaktní osoby

Registrační formulář musí vždy obsahovat minimálně jednu odpovědnou kontaktní osobu příslušné akademické instituce.

Změna partnera

V rámci vyplnění Registrace je potřeba vybrat dodavatele licencí. Tím může být pouze LAR (Large Account Reseller). Vzhledem k tomu, že každý zákazník může mít pouze jednu Registraci, musí v případě změny dodavatele oficiálně informovat společnost Microsoft prostřednictvím formuláře, který získá od dodavatele.