Dell reorganizuje produkcję dzięki elastycznemu systemowi ERP

*
*Od czasu wdrożenia systemu Microsoft Dynamics AX udało nam się obniżyć koszty informatyczne związane z produkcją o 96 mln USD. Samo rozwiązanie Microsoft Dynamics przyniosło nam
ok. 50 mln USD oszczędności.
*

Matt Griffiths
dyrektor ds. informatycznych
rozwiązań produkcyjnych
w firmie Dell

*
Wprowadzenie

Od czasu swoich skromnych początków w akademiku Uniwersytetu Teksasu w Austin firma Dell Inc. przeszła długą drogę i stała się jedną z najbardziej znanych marek technologicznych na świecie. Przedsiębiorstwo jako jedno z pierwszych sprzedawało swoje produkty bezpośrednio klientom, konfigurując każde urządzenie zgodnie ze specyfikacją nabywcy.

Fakt, że marka opierała się na niestandardowych konfiguracjach i niskiej cenie, pociągał jednak za sobą szereg wyzwań. W 2010 r. rosnące koszty informatyczne związane z produkcją w Stanach Zjednoczonych i coraz większa konkurencja z zagranicy wystawiły na próbę stosowany przez firmę Dell model produkcji, który bazował na dużych wolumenach, znacznym zróżnicowaniu i konfiguracji na zamówienie (CTO).

W ramach tego modelu przedsiębiorstwo stworzyło osiem całkowicie odmiennych zakładów produkcyjnych. Każda fabryka stosowała inne procesy do wytwarzania tych samych produktów, a poszczególne zakłady nierzadko rywalizowały ze sobą, aby zwiększyć produktywność i innowacyjność całej firmy. W nowych warunkach rynkowych, cechujących się ostrzejszą konkurencją i niższymi cenami, takie różnice stawiały przed przedsiębiorstwem dodatkowe wyzwania, zwłaszcza w zakresie rozwiązań informatycznych. Każda fabryka miała na przykład własną, unikalną infrastrukturę IT, obejmującą nawet 600 fizycznych serwerów. Do obsługi swojej działalności zakłady używały ponad 70 bardzo niestandardowych aplikacji, które towarzyszyły każdej pozycji asortymentu w całym cyklu produkcji aż do wysyłki do klienta.

Złożoność środowiska IT przyczyniała się do wysokich kosztów informatycznych sprzedawanych produktów. Niemal każda aplikacja była opracowywana na zamówienie, przez co fabryki odnotowywały sporo przestojów (w niektórych przypadkach ponad 2%). Niekompatybilność sprawiała z kolei, że wymiana danych w ramach wykorzystującego outsourcing łańcucha dostaw była bardzo trudna.

Co jednak jeszcze ważniejsze, globalny rynek komputerów PC zaczął skłaniać się w kierunku produktów o standardowej konfiguracji, a sprzedaż detaliczna i szybkie dostawy wyparły tradycyjny model CTO. Aby utrzymać przewagę nad konkurencją w tym coraz bardziej wymagającym środowisku, firma Dell musiała diametralnie zmienić swoją działalność produkcyjną, uprościć powiązaną z nią infrastrukturę i na nowo zaprojektować procesy produkcyjne od początku do końca.

„Model CTO w dalszym ciągu sprawdzał się w przypadku naszego przedsiębiorstwa i dużych firm, jednak klientom indywidualnym zależało na prostszej ofercie produktów” – powiedział Matt Griffiths, dyrektor ds. informatycznych rozwiązań produkcyjnych w firmie Dell. „Musieliśmy zadać sobie pytanie, jak powinniśmy zareagować na tę zmianę i przenieść wzrost wydajności płynący z uproszczenia asortymentu do naszych fabryk i łańcuchów dostaw, aby wydobyć z tej zmiany oszczędności i korzyści” – dodał.

Wdrożenie

Pierwszym krokiem procesu transformacji biznesowej w firmie Dell było uproszczenie produkcji. Przedsiębiorstwo na nowo zaprojektowało swoje procesy w oparciu o koncepcję produkcji odchudzonej (lean). Wprowadzono na przykład dostawy komponentów od setek kontrahentów w systemie just-in-time. Nowy model wymagał też optymalizacji infrastruktury technologicznej oraz przeprojektowania niemal wszystkich systemów pod kątem nowych, uproszczonych procesów.

Aby usprawnić tę transformację, firma wdrożyła system Microsoft Dynamics AX. Zarząd przedsiębiorstwa wiedział, że rozwiązanie to umożliwi standaryzację procesów biznesowych w oparciu o najlepsze procedury w branży i spójny, globalny model działalności. Oprogramowanie miało też pomóc firmie w utrzymaniu maksymalnej elastyczności we wszystkich fabrykach, aby umożliwić im szybką reakcję na zmieniające się warunki rynkowe. Z myślą o jeszcze większej elastyczności przedsiębiorstwo wdrożyło topologię gwiazdy (hub-and-spoke), w której każda fabryka funkcjonuje jako niezależna jednostka produkcyjna, finanse są natomiast przetwarzane w odpowiednich systemach w siedzibie głównej.

Firma Dell przykładała dużą wagę do elastyczności na poziomie fabryk. Z myślą o szybszym wdrożeniu zdecydowała się jednak wykorzystać znaczną część funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics AX w wersji standardowej. „W ciągu ostatnich trzech lat udało się nam wdrożyć oprogramowanie Microsoft Dynamics AX w siedmiu spośród ośmiu naszych zakładów produkcyjnych. Kończymy właśnie ostatnie wdrożenie w Polsce” – powiedział Matt Griffiths.

Jak mówi dyrektor ds. informatycznych rozwiązań produkcyjnych, pierwsze wdrożenie zajęło firmie sześć miesięcy, kolejne projekty przebiegały już jednak szybciej – drugie wdrożenie trwało tylko cztery miesiące, a trzy ostatnie zrealizowano równocześnie.

Przegląd systemu

Microsoft Dynamics AX działa już w siedmiu spośród ośmiu zakładów produkcyjnych firmy Dell. Rozwiązanie to pełni rolę podstawowego systemu realizacji produkcji (ang. Manufacturing Execution System – MES), pozwalając usprawnić jego działalność w oparciu o koncepcję lean i najlepsze procedury branżowe.

System MES obejmuje wbudowane w oprogramowanie Microsoft Dynamics AX moduły do szczupłego zarządzania (Lean), obsługi produkcji (Production) oraz zarządzania zapasami (Inventory), jakością (Quality) i działalnością handlową (Trade). Przetwarza ponad milion transakcji dziennie i obsługuje wszystkie operacje w fabrykach firmy Dell. „Korzystamy z systemu Microsoft Dynamics AX w pełnym zakresie” – stwierdził Matt Griffiths. „Rozwiązanie to obsługuje u nas po prostu wszystko: od odbioru surowców przez kompletację i zarządzanie materiałami aż po procesy nagrywania nośników z danymi i wysyłkę produktów do klientów”.

Microsoft Dynamics AX umożliwia płynną komunikację i współpracę z zewnętrzną siecią produkcyjną firmy Dell. Łączy się również z innymi aplikacjami biznesowymi przedsiębiorstwa za pomocą otwartych, elastycznych metod komunikacji oferowanych przez oprogramowanie Microsoft BizTalk Server.

Korzyści biznesowe

Wdrożenie systemu Microsoft Dynamics AX pomogło firmie Dell znacząco uprościć jej infrastrukturę informatyczną i przeprojektować procesy produkcyjne w oparciu o zasady szczupłego zarządzania. Utrzymano przy tym elastyczność, która jest dla firmy niezbędna, aby móc szybko reorganizować fabryki pod kątem potrzeb konsumentów w zakresie nowych lub odmiennych produktów. Dzięki nowemu systemowi MES przedsiębiorstwu udało się uzyskać znaczne oszczędności w zakresie kosztów informatycznych, a zarazem zwiększyć wydajność i elastyczność swojej działalności.

Obniżenie kosztów IT sprzedawanych produktów o ok. 40%

Wdrożenie systemu Microsoft Dynamics AX i zasad produkcji odchudzonej pozwoliło firmie Dell obniżyć koszty IT sprzedawanego asortymentu o ok. 40%. „Od czasu wdrożenia systemu Microsoft Dynamics AX udało nam się obniżyć koszty informatyczne związane z produkcją o 50 mln USD” – powiedział Matt Griffiths.

Dyrektor Griffiths stwierdził również, że okres zwrotu z inwestycji w system Microsoft Dynamics AX wyniósł 6 miesięcy. Tyle samo zajęło przywrócenie pełnej wydajności fabryk.

*
*W pierwszej indyjskiej fabryce, w której wdrożyliśmy to oprogramowanie, pracownicy rozwijają oficjalny skrót MES jako ‘Magic Energy System’, czyli ‘system magicznej energii’. Fakt, że operatorzy w fabryce tak szybko zaakceptowali te narzędzia, jest dla nas bardzo satysfakcjonujący.*

Matt Griffiths
dyrektor ds. informatycznych
rozwiązań produkcyjnych
w firmie Dell

*

Uproszczenie środowiska technologicznego i ograniczenie przestojów

Przy okazji wdrożenia systemu Microsoft Dynamics AX firma Dell wycofała z eksploatacji niemal 2000 serwerów fizycznych i 75 stworzonych na zamówienie aplikacji, co pozwoliło jej zmniejszyć powierzchnię posiadanej infrastruktury informatycznej o ok. 75%.

Tak znacznie uproszczone środowisko odnotowało zarazem wyraźną poprawę w zakresie ciągłości pracy. „Jeszcze w roku 2008 nasze przestoje sięgały ok. 2%” – powiedział Griffiths. „Dziś dotarliśmy do punktu, w którym przestoje w naszej najbardziej rozwiniętej fabryce to 0,5%. Oznacza to 75-procentową poprawę” – dodał.

Usprawnienie produkcji i utrzymanie przewagi nad konkurencją

Dzięki nowemu systemowi MES firma Dell dostosowała procesy produkcyjne we wszystkich swoich zakładach do określonych standardów. Zmiana ta pozwoliła przedsiębiorstwu nie tylko wdrożyć zasady produkcji odchudzonej, lecz także utrzymać się na pozycji lidera w dziedzinie produktów niestandardowych, wytwarzanych w trybie just-in-time.

Wszystkie te procesy są realizowane teraz w jednym systemie. Dell może więc realizować zamówienia klientów terminowo, a przy tym utrzymać pełną przejrzystość i kontrolę nad swoimi operacjami produkcyjnymi.

Co jednak jeszcze ważniejsze, nowe środowisko produkcyjne pozwoliło firmie wdrożyć nowy sposób prowadzenia całej działalności biznesowej. „Wraz ze zmianami w branży produkcyjnej i odejściem od pełnego zróżnicowania każdej fabryki udało nam się również zmodyfikować nasze procesy biznesowe pod kątem tych aspektów” – powiedział Matt Griffiths. „System Microsoft Dynamics AX i moduł Lean odegrały kluczową rolę w osiągnięciu tego celu”.

Zwiększenie elastyczności

Niestandardowe konfiguracje to podstawowy filar marki. Firma Dell zdała więc sobie sprawę, że musi być w stanie utrzymać elastyczność, aby zaspokajać potrzeby swoich klientów. W tym zakresie system Microsoft Dynamics AX pomógł globalnej sieci fabryk przedsiębiorstwa w funkcjonowaniu na zasadzie jednej, zoptymalizowanej i elastycznej struktury.

„Gdy chcemy wprowadzić do naszych zakładów nowe produkty i procesy, wystarczy opracować je tylko raz, a potem wdrożyć we wszystkich lokalizacjach” – powiedział Matt Griffiths, komentując zdolność firmy do szybkiego reagowania na zmiany. „Przed instalacją oprogramowania Microsoft Dynamics musieliśmy tworzyć procesy dosłownie siedem razy od samego początku. Teraz nasze zespoły programistyczne działają znacznie sprawniej. Możemy wielokrotnie wykorzystać testy z różnych fabryk, a wszelkie wykryte usterki naprawić tylko raz, a potem zastosować w całej firmie”.

Dzięki systemowi Microsoft Dynamics AX kierownictwo przedsiębiorstwa dysponuje pełnym wglądem w sytuację poszczególnych działów w czasie rzeczywistym. Umożliwia to optymalizację aspektów finansowych, kadrowych i zasobów materiałowych jako całości, a przy tym gwarantuje firmie Dell pozycję lidera wśród dostawców niestandardowych rozwiązań technologicznych na całym świecie.

Customer Size: Large Organization
Industry: Other Services
Country or Region: Poland
Solutions:
  • Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Business Situation: Rosnące koszty informatyczne związane z produkcją w Stanach Zjednoczonych i coraz większa konkurencja z zagranicy wystawiły na próbę stosowany przez firmę Dell model produkcji, który bazował na dużych wolumenach, znacznym zróżnicowaniu i konfiguracji na zamówienie (CTO). Do obsługi swojej działalności zakłady używały ponad 70 bardzo niestandardowych aplikacji, które towarzyszyły każdej pozycji asortymentu w całym cyklu produkcji aż do wysyłki do klienta.
Benefits: Optymalizacja infrastruktury informatycznej i oszczędności na poziomie ok. 50 mln USD rocznie, Pełen zwrot z inwestycji w ciągu 6 miesięcy, Standaryzacja procesów i wsparcie produkcji odchudzonej (lean manufacturing), Utrzymanie przewagi nad konkurencją, Poprawa ciągłości pracy infrastruktury IT, Zwiększenie elastyczności
Downloadable ResourcesWord Document