-

Prehlásenie o ochrane osobných údajov v nástroji Microsoft Safety Scanner

Aktualizované: 5. januára 2011

V spoločnosti Microsoft tvrdo pracujeme na tom, aby sme ochránili vaše súkromie a dodávali vám produkty, ktoré vám prinášajú požadovaný výkon a pohodlie pri práci s osobným počítačom. Toto prehlásenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje mnohé z postupov zhromažďovania a používania údajov zo strany nástroja Microsoft Safety Scanner („MSS“). Zameriava sa na funkcie, ktoré komunikujú s Internetom a nejde o zoznam, ktorý má byť úplný. Nevzťahuje sa na žiadne iné online ani offline lokality, produkty ani služby spoločnosti Microsoft.

Nástroj MSS kontroluje počítače, či nie sú infikované škodlivým softvérom, a pomáha odstraňovať nájdené infekcie.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie

Ak nástroj MSS zaznamená škodlivý softvér alebo ak sa počas používania nástroja MSS vyskytne chyba, spoločnosti Microsoft sa odošle správa, ktorá obsahuje základné informácie o škodlivom softvéri alebo o chybe. Správy odoslané spoločnosti Microsoft zahŕňajú technické informácie o nástroji MSS, nájdenom škodlivom softvéri a vašom počítači, ako napríklad:

 • číslo verzie nástroja MSS,
 • názvy súborov, kryptografické hodnoty hash, veľkosť, dátumovú pečiatku a iné charakteristiky akéhokoľvek škodlivého softvéru, ktorý sa odstránil z počítača,
 • úspešnosť alebo zlyhanie pri odstraňovaní škodlivého softvéru,
 • výrobcu počítača, model a architektúru procesora,
 • verziu operačného systému počítača, miestne nastavenie a adresu IP (Internet Protocol),
 • identifikátor GUID (Globally Unique Identifier), ktorý nám umožňuje počítať jednotlivé počítače pomocou nástroja MSS a ktorý nepredstavuje náhodne generované číslo, neobsahuje žiadne osobné informácie a nepoužíva sa na vašu identifikáciu.

  Správy môžu neúmyselne obsahovať osobné informácie. Niektorý škodlivý softvér napríklad môže vytvárať položky v databáze Registry počítača, ktoré obsahujú aj informácie, ako je napríklad vaše meno používateľa. Ak sa v správe budú nachádzať akékoľvek osobné informácie, spoločnosť Microsoft dané informácie nepoužije, aby vás identifikovala alebo kontaktovala.

  Nástroj MSS zobrazí výzvu na odoslanie dodatočných informácií do spoločnosti Microsoft, ak sa v počítači nájde softvér, u ktorého je podozrenie, že je škodlivý. Tieto dodatočné informácie sa odošlú len s vaším súhlasom a obsahujú:
 • súbory, u ktorých je podozrenie, že sú škodlivým softvérom (nástroj MSS vyberie tieto súbory za vás),
 • jedinečný identifikátor priradený k súborom, u ktorých je podozrenie, že sú škodlivým softvérom (tento identifikátor nám umožňuje overiť, či sa súbory úspešne preniesli).

Používanie informácií

Zhromaždené informácie sa použijú na štatistickú analýzu (napr. na určenie toho, koľko zariadení je infikovaných príslušným typom škodlivého softvéru), ako aj na vylepšenie nástroja MSS a iných produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft môže zverejniť súhrnné údaje o používaní nástroja MSS a o škodlivom softvéri, ktorý identifikuje. Príležitostne najímame iné spoločnosti, aby v našom mene za nás poskytovali určité obmedzené služby, ako napríklad odpovedanie na otázky zákazníkov o produktoch alebo službách, alebo aby vykonávali štatistické analýzy našich služieb. Týmto spoločnostiam poskytneme len tie informácie, ktoré potrebujú na dodanie služby a majú zakázané použiť poskytnuté informácie na akýkoľvek iný účel. Okrem toho môžeme prezradiť informácie tretím stranám, aby sme im pomohli vylepšiť funkcie na ochranu proti škodlivému softvéru v ich produktoch alebo službách.

Informácie, ktoré zozbiera spoločnosť Microsoft alebo ktoré sa do spoločnosti Microsoft odošlú, sa môžu uložiť a spracovať v USA alebo akejkoľvek inej krajine, v ktorej spoločnosť Microsoft alebo jej afiliácie, dcérske spoločnosti, prípadne poskytovatelia jej služieb prevádzkujú svoje zariadenia. Používaním tohto nástroja nám udeľujete súhlas na takýto prenos informácií za hranice vašej krajiny. Spoločnosť Microsoft dodržiava princípy bezpečného zhromažďovania, používania a uchovávania údajov z Európskej únie tak, ako to definuje Ministerstvo obchodu USA (U.S. Department of Commerce). Spoločnosť Microsoft môže prezradiť zhromaždené informácie, ak to vyžaduje zákon alebo v dobrej viere, že takáto činnosť je potrebná na: (a) dodržiavanie zákonov alebo v prípade súdneho sporu so spoločnosťou Microsoft; (b) ochranu a obhajobu práv spoločnosti Microsoft (vrátane presadzovania našich zmlúv), prípadne (c) konanie za naliehavých okolností na ochranu osobnej bezpečnosti zamestnancov spoločnosti Microsoft, používateľov produktov alebo služieb spoločnosti Microsoft, prípadne verejnosti.

Výber a kontrola

Ak nechcete, aby nástroj MSS odosielal akékoľvek informácie spoločnosti Microsoft, môžete vypnúť súčasť pre nahlasovanie v nástroji MSS pomocou nastavenia nasledujúceho kľúča databázy Registry.

Podkľúč: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\MSERT
Názov položky: \DontReportInfectionInformation
Typ: REG_DWORD
Údaj hodnoty: 1

Zabezpečenie vašich informácií

Spoločnosť Microsoft sa snaží chrániť bezpečnosť vašich informácií. Používame celú škálu technológií zabezpečenia a postupov, aby sme pomohli ochrániť svoje informácie pred neoprávneným prístupom, používaním alebo odhalením. Aby sme pomohli ochrániť vaše súkromie, informácie, ktoré nástroj MSS odošle do spoločnosti Microsoft, sú šifrované pomocou protokolu Secure Sockets Layer (SSL).

Zmeny v tomto prehlásení o ochrane osobných údajov

Toto prehlásenie o ochrane osobných údajov môžeme príležitostne aktualizovať. Keď k tomu dôjde, zmeníme aj dátum poslednej aktualizácie na začiatku tohto prehlásenia o ochrane osobných údajov. Vyzývame vás, aby ste pravidelne prezerali toto prehlásenie o ochrane osobných údajov, aby ste boli informovaní o tom, ako pomáhame chrániť zhromaždené informácie.

Ďalšie informácie

Ak máte akékoľvek otázky k tomuto prehláseniu o ochrane osobných údajov, kontaktujte nás e-mailom na adrese msertpriv@microsoft.com.

MSS Privacy
Microsoft Corporation
One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052