LICENSVILKÅR FOR STANDARDPROGRAMMER
MICROSOFT STORE, WINDOWS STORE OG XBOX STORE
Opdateret oktober 2017

Disse licensvilkår er en aftale mellem dig og programudgiveren. Læs licensvilkårene. De gælder for softwareprogrammer, du henter fra Microsoft Store, Windows Store eller Xbox Store (som der hver især henvises til som "Store" i disse licensvilkår), herunder eventuelle opdateringer eller udvidelser til programmet, medmindre programmet kommer med separate vilkår, hvor disse vilkår i så fald gælder.

VED AT HENTE ELLER BRUGE PROGRAMMET, ELLER FORSØGE AT GØRE NOGEN AF DISSE, ACCEPTERER DU DISSE VILKÅR. HVIS DU IKKE KAN ACCEPTERE DISSE VILKÅR, HAR DU INGEN RET TIL AT BRUGE OG MÅ IKKE DOWNLOADE PROGRAMMET.

Programudgiveren er den organisationsenhed, der licenserer programmet til dig, som identificeret i Store.

Hvis du overholder disse licensvilkår, har du nedenstående rettigheder.
1. INSTALLATIONS- OG BRUGSRETTIGHEDER; UDLØB. Du må installere og bruge programmet på Windows-enheder eller Xbox-konsoller, som beskrevet i vores regler for brug. Microsoft forbeholder sig ret til at ændre vores regler for brug til enhver tid.
2. INTERNETBASEREDE TJENESTER.

a. Samtykke til internetbaserede eller trådløse tjenester. Hvis programmet opretter forbindelse til computersystemer via internettet, som kan ske via et trådløst netværk, fungerer din brug af programmet som dit samtykke til overførsel af standardenhedsoplysninger (herunder, men ikke begrænset til, tekniske oplysninger om din enhed, dit system samt softwareprogram og dine eksterne enheder) til internetbaserede eller trådløse tjenester. Hvis andre vilkår præsenteres i forbindelse med din brug af de tjenester, du tilgår ved brug af programmet, gælder disse vilkår også.

b. Misbrug af internetbaserede tjenester. Du må ikke bruge nogen internetbaseret tjeneste på en måde, hvor du kan forvolde skade på den eller forringe nogen andens brug af den eller det trådløse netværk. Du må ikke bruge tjenesten til at forsøge at få uautoriseret adgang til tjenester, data, konti eller netværk på nogen måde.

3. OMFANGET AF LICENSEN. Programmet er licenseret, ikke solgt. Denne aftale giver dig kun visse rettigheder til at bruge programmet. Hvis Microsoft deaktiverer muligheden for at bruge programmerne på dine enheder i henhold til din aftale med Microsoft, ophører alle tilknyttede licensrettigheder. Programudgiveren forbeholder sig alle øvrige rettigheder. Medmindre gældende lovgivning giver dig flere rettigheder på trods af denne begrænsning, må du kun bruge programmet som udtrykkeligt tilladt i denne aftale. Dermed skal du overholde eventuelle tekniske begrænsninger i programmet, der kun tillader dig at bruge det på bestemte måder. Du må ikke:

a. Omgå tekniske begrænsninger i programmet.

b. Foretage reverse engineering, dekompilering eller disassemblering af programmet, undtagen og kun i det omfang gældende lovgivning udtrykkeligt tillader det på trods af denne begrænsning.

c. Lave flere kopier af programmet end angivet i denne aftale eller tilladt af gældende lovgivning på trods af denne begrænsning.

d. Udgive eller på anden måde gøre programmet tilgængeligt for andre til at kopiere.

e. Leje, lease eller udlåne programmet.

f. Overføre programmet eller denne aftale til eventuel tredjepart.
4. DOKUMENTATION. Hvis dokumentationen leveres sammen med programmet, kan du kopiere og bruge dokumentationen til personlige referenceformål.
5. TEKNOLOGI- OG EKSPORTBEGRÆNSNINGER. Programmet kan være underlagt teknologisk kontrol eller eksportlove og -forordninger i USA eller internationalt. Du skal overholde alle danske og internationale eksportlove og -forordninger, der gælder for den teknologi, som anvendes eller understøttes af programmet. Disse love omfatter begrænsninger vedrørende destinationer, slutbrugere og slutbrug. Du kan finde oplysninger om produkter fra Microsoft ved at gå til Microsofts eksportwebsted (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=242130).
6. SUPPORTTJENESTER. Kontakt programudgiveren for at afgøre, om nogen supporttjenester er tilgængelige. Microsoft, hardwareproducenten og din trådløse mobiloperatør (medmindre en af dem er programudgiveren) er ikke ansvarlig for at levere supporttjenester til programmet.
7. HELE AFTALEN. Denne aftale, eventuel gældende politik om beskyttelse af personlige oplysninger, eventuelle yderligere vilkår, der følger med programmet, samt vilkårene for udvidelser og opdateringer er hele licensaftalen mellem dig og programudgiveren for programmet.
8. GÆLDENDE LOVGIVNING.

a. USA og Canada. Hvis du har købt programmet i USA eller Canada, er det lovgivningen i den stat eller provins, hvor du bor (eller, hvis en virksomhed, hvor dit hovedforretningssted er beliggende), der regulerer fortolkningen af disse vilkår, krav i forbindelse med misligholdelse af dem samt alle andre krav (herunder forbrugerbeskyttelse, unfair konkurrence og skadevoldende handlinger), uanset konflikter i lovprincipperne.

b. Uden for USA og Canada. Hvis du har købt programmet i et andet land, gælder lovgivningen i dette land.
9. JURIDISK VIRKNING. I denne aftale beskrives bestemte juridiske rettigheder. Du kan have andre rettigheder i henhold til lovene i dit land. Denne aftale ændrer ikke dine rettigheder i henhold til lovene i dit land, hvis lovene i dit land ikke tillader dette.
10. FRASKRIVELSE AF GARANTI. Programmet gives i licens "som det er og forefindes", "med alle fejl" og "som tilgængeligt". Enhver risiko ved at bruge det påhviler dig. Programudgiveren, på vegne af sig selv, Microsoft (hvis Microsoft ikke er programudgiveren), trådløse mobiloperatører (over hvis netværk, programmet tilbydes) samt hver af vores respektive associerede selskaber, forhandlere, repræsentanter og leverandører ("omfattede parter" ) giver ingen yderligere udtrykkelige garantier, garantier eller betingelser i forbindelse med programmet. Du bærer den fulde risiko med hensyn til programmets kvalitet, sikkerhed, komfort og ydeevne. Hvis programmet viser sig at være defekt eller utilstrækkeligt, skal du påtage dig alle omkostninger for al nødvendig service og reparation. Du kan have andre forbrugerrettigheder i henhold til din lokale lovgivning, som denne aftale ikke kan ændre. I det omfang den lokale lovgivning tillader det, frasiger de omfattede parter sig alle stiltiende garantier og betingelser, herunder dem vedrørende salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, sikkerhed, komfort og ikke-krænkelse.
11. BEGRÆNSNING OG FRASKRIVELSE AF RETSMIDLER OG ERSTATNING. I det omfang det ikke er forbudt ved lov, gælder følgende: Hvis du på noget grundlag kan kræve erstatning for tab, kan du kun kræve et beløb for direkte tab af programudgiveren, der svarer til det beløb, du betalte for programmet, eller $1,00 (USD), alt efter hvilket beløb der er størst. Du kan ikke få og giver afkald på enhver ret til at søge erstatning for andre skader, herunder følgeskader, tabt fortjeneste, særlige skader, indirekte eller hændelige skader, fra programudgiveren. Hvis din lokale lovgivning pålægger en garanti eller betingelse, som ikke fremgår af disse vilkår, er dens varighed begrænset til 90 dage fra den dato, hvor du downloadede programmet.

Denne begrænsning gælder for:
Alt, der er relateret til programmet, eller tjenester, der gøres tilgængelige via programmet; og
Erstatningskrav for brud på kontrakt, garanti eller betingelse, objektivt ansvar, uagtsomhed eller andre skadegørende handlinger, overtrædelse af en statut eller regulering, uberettiget berigelse eller på andet grundlag – alle i det omfang det tillades af gældende lov.

Det gælder også, selvom følgende er tilfældet:
Misligholdelsesbeføjelsen kompenserer ikke fuldt for eventuelle tab; eller
Programudgiveren vidste eller burde have haft kendskab til risikoen for skaderne/tabene.