Oceny skutków dla ochrony danych (DPIA)

Jak firma Microsoft pomaga administratorom danych przeprowadzać oceny skutków dla ochrony danych RODO.

Dokumentacja wspierająca ocenę skutków dla ochrony danych

Microsoft Professional Services


Oceny skutków dla ochrony danych (DPIA) — często zadawane pytania

Poniżej znajdują się ważne pytania i odpowiedzi dotyczące wymagań RODO.

|

Zgodnie z przepisami RODO, będąc administratorem danych, musisz przeprowadzić DPIA przed rozpoczęciem przetwarzania danych, które najprawdopodobniej spowoduje duże zagrożenie dla praw i swobód osób — dotyczy to w szczególności przetwarzania z użyciem nowych technologii. RODO udostępnia następującą, niewyczerpującą listę przypadków, gdy należy przeprowadzić DPIA:

  • Zautomatyzowane przetwarzanie do celów profilowania i podobnych działań, które mają skutki prawne lub w podobnie istotny sposób wpływają na osoby, których dane dotyczą;
  • Przetwarzanie w dużej skali specjalnych kategorii danych osobowych – danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, opinie polityczne itp. — lub danych związanych z wyrokami karnymi i przestępstwami;
  • Systematyczny monitoring publicznie dostępnego obszaru w dużej skali.

RODO wymaga również przeprowadzenia konsultacji z urzędem ds. ochrony danych (DPA) przed rozpoczęciem jakiegokolwiek przetwarzania, jeśli nie możesz zidentyfikować wystarczających czynników ograniczających w celu minimalizacji dużego ryzyka dla osób, których dotyczą dane.

Firma Microsoft praktycznie zapewnia prywatność w projektach i domyślnie w ramach swoich funkcji inżynieryjnych i biznesowych. W ramach tych starań firma Microsoft przeprowadza wszechstronne przeglądy prywatności dotyczące operacji przetwarzania danych mogących potencjalnie wpływać na prawa i swobody osób, których dotyczą dane. Zespoły zajmujące się ochroną prywatności osadzone w grupach usług przeglądają projekty i wdrożenia usług, aby zapewnić, że dane osobowe są przetwarzane z szacunkiem oraz zgodnie z prawem międzynarodowym, oczekiwaniami użytkownika i naszym wyraźnym zaangażowaniem. Te przeglądy prywatności stają się bardzo szczegółowe — konkretna usługa może być objęta dziesiątkami lub setkami przeglądów. Firma Microsoft grupuje te szczegółowe przeglądy prywatności w oceny skutków dla ochrony danych (DPIA, Data Protection Impact Assessment) dotyczące głównych grup przetwarzania, które następnie są sprawdzane przez inspektora ochrony danych (DPO, Data Protection Officer) firmy Microsoft w UE. DPO ocenia zagrożenia związane z przetwarzaniem danych w celu zapewnienia, że są stosowane wystarczające środki ograniczające. Jeśli DPO odnajdzie zagrożenia bez środków ograniczających, zaleci grupie inżynieryjnej wprowadzenie zmian. DPIA będą przeglądane i aktualizowane w miarę zmiany zagrożeń dla ochrony danych.

Firma Microsoft, jako podmiot przetwarzający dane, ma obowiązek pomagać administratorom danych w zapewnieniu zgodności z wymaganiami DPIA określonymi w RODO.

 

Aby wesprzeć naszych klientów, odpowiednie sekcje DPIA firmy Microsoft zostały streszczone i będą udostępniane za pośrednictwem tej sekcji w przyszłych aktualizacjach w celu umożliwienia administratorom danych, którzy polegają na usługach firmy Microsoft, wykorzystanie streszczenia w celu utworzenia własnych DPIA.