GDPR: Zahtevi lica na koja se odnose podaci (DSR-ovi)

Kako vam Microsoft omogućava da odgovarate na zahteve lica na koja se odnose podaci.

GDPR dodeljuje fizičkim licima (odnosno licima na koja se odnose podaci) određena prava u vezi sa obradom njihovih ličnih podataka, uključujući i pravo da ispravke netačne podatke, izbrišu podatke ili ograniče njihovu obradu, dobiju podatke i ispune zahteve za prenos podataka drugom kontroloru. U nastavku ćemo govoriti o tome šta GDPR zahteva od kontrolora (vas) i obrađivača (korporacije Microsoft) da biste odgovorili na te zahteve i na koji način vam Microsoft omogućava da to uradite.


DSR dokumentacija za usluge na mreži

Office 365

Dynamics 365

Visual Studio Family

Microsoft Professional Services

Administrativne alatke za zahteve lica na koja se odnose podaci

Centar za bezbednost i usaglašenost

Podaci koje generišu korisnici izvoze se putem Centra za bezbednost i usaglašenost ili funkcija u aplikacijama.

Azure AD centar administracije

Izbrišite lice na koje se odnose podaci iz usluge Azure Active Directory i povezanih usluga pomoću Azure AD centra administracije.

Izvoz Microsoft evidencije podataka

Evidencije koje generiše sistem mogu da izvoze administratori zakupaca pomoću izvoza Microsoft evidencije podataka.

Najčešća pitanja zahtevima lica na koja se odnose podaci

U nastavku su važna pitanja i odgovori vezani za reagovanje na DSR.

|

GDPR od vas kao kontrolora zahteva sledeće:

  • Da date licima na koja se odnose podaci kopiju ličnih podataka, zajedno sa objašnjenjem kategorija njihovih podataka koji se obrađuju, svrhu takve obrade i kategorije trećih lica kojima se njihovi podaci možda otkrivaju.
  • Da pomognete svakom fizičkom licu da ostvari svoja prava na ispravku netačnih podataka, brisanje podataka ili ograničenje njihove obrade, prijem svojih podataka u čitljivom obliku i, kada je primenljivo, ispunjavanje zahteva za prenos podataka na drugog kontrolora.

 

Moramo da primenimo odgovarajuće tehničke i organizacione mere da bismo vam pružili pomoć pri ispunjavanju zahteva lica na koja se odnose podaci u ostvarivanju njihovih prava, kao što je prethodno navedeno.

Niz članaka vezanih za GDPR možete da vidite ovde. Njih piše Microsoft i oni navode preporučene pristupe za lokalna radna opterećenja za SharePoint Server, Exchange Server, Skype za posao Server, Project Server, Office Web Apps Server, Office Online Server i lokalne resurse datoteka.

Usluge na mreži nude niz mogućnosti koje vam omogućavaju da kao kontrolor odgovorite na zahtev lica na koje se odnose podaci. Microsoft Enterprise usluge na mreži i administrativne kontrole pomažu vam da obavljate radnje da biste odgovorili na zahteve lica na koja se odnose podaci u vezi sa ličnim podacima, što vam omogućava da otkrivate podatke, pristupate im, ispravite ih, ograničite, izbrišete i izvezete lične podatke koji se nalaze u okviru podataka kojima upravlja kontrolor i koji se skladište u Microsoft oblaku. Usluge na mreži takođe pružaju podatke u mašinski čitljivom obliku, za slučaj da vam zatrebaju.

 

DSR dokumentacija pruža više informacija o načinu na koji vam određene Microsoft usluge na mreži omogućavaju da obrađujete zahteve lica na koja se odnose podaci, uključujući i opšta uputstva o izvršavanju DSR-a.