เงื่อนไขในการจำหน่ายของ MICROSOFT

อัปเดตเมื่อกุมภาพันธ์ 2017 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านค้าออนไลน์และร้านค้าปลีกของ Microsoft "ร้านค้า (Store)" หมายถึง สถานที่ออนไลน์และค้าปลีกของเราซึ่งให้คุณสามารถเรียกดู ดู ได้มา ซื้อ และให้คะแนนและวิจารณ์ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์ เกมคอนโซล เนื้อหาดิจิทัล แอปพลิเคชัน เกม บริการ และอื่นๆ อีกมากมาย เงื่อนไขในการจำหน่ายเหล่านี้ ("เงื่อนไขในการจำหน่าย") จะครอบคลุมการใช้ Microsoft Store, Office Store, Xbox Store, Windows Store และบริการอื่นๆ ของ Microsoft ซึ่งกล่าวถึงเงื่อนไขในการจำหน่ายเหล่านี้ (เรียกรวมกันว่า "ร้านค้า") Microsoft จะจัดให้มีการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรที่หลากหลายผ่านทางร้านค้า รวมถึงพื้นที่ดาวน์โหลด ซอฟต์แวร์ เครื่องมือ และข้อมูลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ บริการ และผลิตภัณฑ์ทางการค้าอื่นๆ (เรียกรวมกันว่า "บริการ" และเรียกรวมกับร้านค้าว่า "ร้านค้า") ผลิตภัณฑ์ บริการ และเนื้อหามากมายที่เสนอในร้านค้าจะเป็นผลิตภัณฑ์ของบุคคลภายนอกที่เสนอโดยนิติบุคคลอื่นนอกเหนือจาก Microsoft โดยการใช้ร้านค้า หรือโดยการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการจากร้านค้า แสดงว่าคุณยอมรับและตกลงตามเงื่อนไขในการจำหน่ายเหล่านี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Microsoft (โปรดดูหัวข้อสิทธิความเป็นส่วนตัวและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลด้านล่าง) และข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบาย หรือการปฏิเสธความรับผิดชอบที่ใช้บังคับซึ่งพบได้ในร้านค้าหรือกล่าวถึงในเงื่อนไขในการจำหน่ายเหล่านี้ (เรียกรวมกันว่า "นโยบายของร้านค้า") เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายของร้านค้าอย่างละเอียด คุณจะไม่สามารถใช้ร้านค้าหรือบริการได้หากคุณไม่ได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามนโยบายของร้านค้า 

หากเรามี Microsoft Retail Store ตั้งอยู่ในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ Microsoft Retail Store ดังกล่าวก็อาจมีนโยบายที่แตกต่างกันไปหรือมีนโยบายเพิ่มเติม Microsoft อาจปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายใดๆ เมื่อใดก็ได้โดยไม่มีการบอกกล่าว 

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ร้านค้าของคุณ 

1. บัญชีของสมาชิก หากร้านค้ากำหนดให้คุณต้องเปิดบัญชี คุณจะต้องดำเนินการลงทะเบียนทุกขั้นตอนให้เสร็จเรียบร้อย โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นปัจจุบันตามที่แบบฟอร์มการลงทะเบียนที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ อาจมีการกำหนดให้ท่านยอมรับข้อตกลงของบริการหรือเงื่อนไขการใช้ที่แยกต่างหากเป็นเงื่อนไขในการเปิดบัญชีอีกด้วย การที่คุณใช้บัญชีเพื่อเข้าถึงร้านค้าและเนื้อหาที่คุณได้มาจากร้านค้าจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดทั้งหมดที่ใช้บังคับกับบัญชี Microsoft หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ข้อตกลงการใช้บริการของ Microsoft ท่านต้องรับผิดชอบในการเก็บข้อมูลบัญชีและรหัสผ่านของท่านไว้เป็นความลับ รวมถึงรับผิดชอบในการดำเนินการทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของท่าน 

2. ห้ามใช้งานโดยผิดกฎหมายหรือตามที่ได้ห้ามไว้ โดยเป็นเงื่อนไขข้อหนึ่งในการใช้ร้านค้าและบริการของคุณ คุณรับประกันกับเราว่าคุณจะไม่ใช้ร้านค้าเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือตามที่ห้ามไว้โดยเงื่อนไขในการจำหน่ายเหล่านี้ นโยบายของร้านค้า หรือข้อกำหนดอื่นใดที่ใช้บังคับกับการใช้ร้านค้าของคุณ คณไม่สามารถใช้ร้านค้าในลักษณะที่ทำให้เซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft หรือเครือข่ายอื่นใดที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft เกิดความเสียหาย ไม่สามารถใช้การได้ รับภาระเกินควร หรือเกิดการชำรุด หรือรบกวนการใช้งานและความเพลิดเพลินของผู้อื่นที่ได้จากร้านค้า คุณต้องไม่พยายามเข้าถึงร้านค้า รวมทั้งบัญชี ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายอื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ใดๆ ของ Microsoft หรือกับร้านค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยวิธีการเจาะระบบ การถอดรหัสผ่าน หรือวิธีการอื่นใด คุณไม่สามารถได้มาหรือพยายามให้ได้มาซึ่งเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ผ่านวิธีการใดๆ ที่ไม่ได้ตั้งใจให้มีอยู่ผ่านร้านค้า คุณไม่สามารถใช้ร้านค้าในลักษณะที่เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก รวมถึงการจงใจทำให้บุคคลหรือนิติบุคคล รวมทั้ง Microsoft เสียหาย คุณไม่สามารถแจกจ่าย เผยแพร่ อนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ข้อมูล หรือบริการใดๆ ที่ได้รับจากร้านค้าในเชิงพาณิชย์ได้ 

3. เนื้อหาที่คุณให้กับ Microsoft หรือโพสต์ไว้ในร้านค้า Microsoft ไม่ได้อ้างความเป็นเจ้าของในเนื้อหาที่คุณให้กับ Microsoft (รวมถึงความเห็น การให้คะแนน คำวิจารณ์ และคำแนะนำ) หรือโพสต์ อัปโหลด ป้อนเข้า หรือส่งไปยังร้านค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องของ Microsoft เพื่อให้ผู้อื่นได้ดู (ซึ่งแต่ละประเภทเรียกว่า "การนำส่ง" และเรียกรวมกันว่า "การนำส่ง") อย่างไรก็ตาม คุณให้ Microsoft ได้รับสิทธิที่ไม่มีค่าสิทธิ ไม่จำกัดระยะเวลา ไม่สามารถเพิกถอนได้ ใช้ได้ทั่วโลก ไม่ผูกขาด และสามารถให้ใช้สิทธิช่วงได้เพื่อใช้ ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน ทำซ้ำ สร้างงานสืบเนื่องจาก แปล แก้ไข ดำเนินการ แจกจ่าย และแสดงการนำส่งของคุณ รวมถึงชื่อของคุณ ในสื่อใดๆ หากคุณเผยแพร่การนำส่งของคุณในพื้นที่ของร้านค้าที่จัดไว้ให้อย่างกว้างขวางทางออนไลน์โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ การนำส่งของคุณก็อาจปรากฏอยู่ในการจัดแสดงหรือเนื้อหาที่สนับสนุนร้านค้าและ/หรือผลิตภัณฑ์ บริการ และเนื้อหาที่เสนอในร้านค้า คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมี (และจะมี) สิทธิที่จำเป็นทั้งหมดในการจัดทำการนำส่งใดๆ ที่คุณให้ไว้และให้สิทธิเหล่านี้แก่ Microsoft 

จะไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนเกี่ยวกับการใช้การนำส่งของท่าน Microsoft ไม่มีหน้าที่ที่จะต้องโพสต์หรือใช้การนำส่งใดๆ และ Microsoft สามารถลบทิ้งการนำส่งใดๆ เมื่อใดก็ได้ตามดุลพินิจของ Microsoft แต่เพียงผู้เดียว Microsoft จะไม่ต้องรับผิดชอบและไม่มีความรับผิดใดๆ สำหรับการนำส่งของคุณหรือเนื้อหาที่ผู้อื่นโพสต์ อัปโหลด ป้อนเข้า หรือส่งโดยใช้ร้านค้า 

หากคุณให้คะแนนหรือวิจารณ์แอปพลิเคชันในร้านค้า คุณก็อาจได้รับอีเมลจาก Microsoft ซึ่งมีเนื้อหาจากผู้จัดจำหน่ายแอปพลิเคชันนั้น 

4. ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก ร้านค้าอาจมีลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก ซึ่งทำให้คุณออกจากร้านค้า ไซต์ที่เชื่อมโยงไปถึงเหล่านี้ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ Microsoft และ Microsoft จะไม่รับผิดชอบในเนื้อหาของไซต์ที่เชื่อมโยงไปถึงใดๆ หรือลิงก์ใดๆ ที่มีอยู่ในไซต์ที่เชื่อมโยงไปถึง Microsoft จัดเตรียมลิงก์เหล่านี้ให้แก่ท่านเพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และการรวมลิงก์ใดๆ เข้าไว้ด้วยกันไม่ได้แสดงนัยยะถึงการรับรองของ Microsoft ต่อไซต์ดังกล่าว การที่คุณใช้เว็บไซต์ของบุคคลภายนอกอาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบุคคลภายนอกดังกล่าว 

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการให้กับคุณ 

5. พื้นที่ที่ให้บริการ ผลิตภัณฑ์และบริการที่จัดไว้ให้อาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรืออุปกรณ์ของคุณ นอกจากนี้ อาจมีการจำกัดสถานที่ที่เราสามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์ได้ตามที่ระบุไว้ในนโยบายการจัดส่งของเรา ในการซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณให้เสร็จสมบูรณ์ คุณอาจต้องมีที่อยู่ในการออกใบเรียกเก็บเงินและที่อยู่ในการจัดส่งที่ถูกต้องภายในประเทศหรือภูมิภาคของร้านค้าที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์ 

6. เฉพาะผู้ใช้ขั้นปลาย คุณจะต้องเป็นผู้ใช้ขั้นปลายเพื่อที่จะซื้อผลิตภัณฑ์และบริการจากร้านค้า ผู้จัดจำหน่ายจะไม่มีสิทธิในการซื้อ 

7. ข้อจำกัดในการส่งออก ผลิตภัณฑ์และบริการที่ซื้อมาจากร้านค้าอาจอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบด้านภาษีศุลกากรและการส่งออก คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบในประเทศและระหว่างประเทศที่ใช้บังคับทั้งหมด 

8. การเรียกเก็บเงิน โดยการจัดเตรียมวิธีการชำระเงินให้กับ Microsoft เท่ากับว่าคุณ (i) รับรองว่าคุณมีอำนาจในการใช้วิธีการชำระเงินที่คุณได้กำหนดไว้ และข้อมูลการชำระเงินใดๆ ที่คุณให้ไว้นั้นจะเป็นข้อมูลที่เป็นความจริงและถูกต้อง (ii) ให้อำนาจแก่ Microsoft ที่จะเรียกเก็บค่าบริการจากคุณสำหรับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือเนื้อหาที่มีอยู่ซึ่งได้ซื้อโดยใช้วิธีการชำระเงินของคุณ และ (iii) ให้อำนาจแก่ Microsoft ที่จะเรียกเก็บค่าบริการจากคุณสำหรับคุณลักษณะที่ต้องชำระเงินของร้านค้าซึ่งคุณเลือกที่จะสมัครหรือใช้ ท่านตกลงที่จะปรับปรุงข้อมูลบัญชีผู้ใช้และข้อมูลอื่นๆ ของท่านทันที ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงที่อยู่อีเมลและหมายเลขบัตรเครดิตกับวันหมดอายุของท่าน เพื่อให้เราสามารถดำเนินธุรกรรมของท่านและติดต่อท่านตามที่ต้องการเกี่ยวกับธุรกรรมของท่าน เราอาจเรียกเก็บเงินจากคุณ (ก) ล่วงหน้า (ข) ในเวลาที่ซื้อ (ค) ในเวลาไม่นานหลังจากที่ซื้อ หรือ (ง) เป็นงวดสำหรับการสมัครสมาชิก นอกจากนี้ เราสามารถเรียกเก็บเงินจากคุณได้ไม่เกินจำนวนที่คุณได้อนุมัติ และเราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในจำนวนเงินที่จะเรียกเก็บสำหรับการสมัครสมาชิกเป็นงวดๆ โดยเป็นไปตามข้อกำหนดของการสมัครสมาชิกของคุณ เราอาจเรียกเก็บเงินสำหรับจำนวนเงินที่ยังไม่ได้รับการประมวลผลก่อนหน้านี้จากคุณ ในเวลาเดียวกันกับรอบการเรียกเก็บที่มีก่อนหน้า โปรดดูหัวข้อการต่ออายุโดยอัตโนมัติด้านล่าง 

หากคุณกำลังเข้าร่วมข้อเสนอสำหรับช่วงทดลองใช้งานใดๆ คุณจะต้องยกเลิกบริการดังกล่าวก่อนหมดช่วงทดลองใช้งานเพื่อป้องกันการเรียกเก็บค่าบริการใหม่ เว้นแต่เราจะได้แจ้งให้คุณทราบเป็นอย่างอื่น หากคุณไม่ได้ยกเลิกบริการเมื่อหมดช่วงทดลองใช้งาน เท่ากับว่าคุณให้อำนาจเราในการเรียกเก็บเงินตามวิธีการชำระเงินของคุณสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

9. การชำระเงินเป็นงวด เมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์ บริการ หรือเนื้อหาตามการสมัครสมาชิก (เช่น รายสัปดาห์ รายเดือน ทุกสามเดือน หรือรายปี (แล้วแต่กรณี)) เท่ากับคุณยอมรับและตกลงว่าคุณกำลังอนุญาตให้มีการชำระเงินเป็นงวด และจะต้องทำการชำระเงินให้กับ Microsoft ด้วยวิธีที่คุณได้เลือกไว้ที่ระยะเวลาต่องวดตามที่คุณกำหนดจนกว่าคุณหรือ Microsoft จะบอกเลิกการเป็นสมาชิกหรือเป็นไปตามข้อกำหนดของ Microsoft โดยการอนุญาตให้มีการชำระเงินเป็นงวด เท่ากับคุณกำลังอนุญาตให้ Microsoft ประมวลผลการชำระเงินดังกล่าวในลักษณะการหักเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือการโอนเงิน หรือในลักษณะตั๋วแลกเงินอิเล็กทรอนิกส์จากบัญชีที่กำหนดไว้ของคุณ (ในกรณีของ Automated Clearing House หรือการชำระเงินในทำนองเดียวกัน) หรือในลักษณะการเรียกเก็บจากบัญชีที่กำหนดไว้ของคุณ (ในกรณีของบัตรเครดิตหรือการชำระเงินในทำนองเดียวกัน) (ซึ่งเรียกรวมกันว่า "การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์") โดยทั่วไปแล้วค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกจะมีการเรียกเก็บล่วงหน้าระยะเวลาการเป็นสมาชิกนั้นๆ หากการชำระเงินใดๆ ถูกตีกลับมาว่ายังไม่ได้จ่ายหรือหากบัตรเครดิตหรือการทำธุรกรรมใดๆ ในทำนองเดียวกันได้ถูกปฏิเสธ Microsoft หรือผู้ให้บริการของ Microsoft ขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บจำนวนเงินที่ส่งคืน จำนวนเงินที่ถูกปฏิเสธ หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตไว้ 

10. ความพร้อมและปริมาณกับข้อจำกัดในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ราคาผลิตภัณฑ์และความพร้อมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบเป็นการล่วงหน้า Microsoft อาจกำหนดข้อจำกัดปริมาณการซื้อสำหรับแต่ละคำสั่งซื้อ แต่ละบัญชี แต่ละบัตรเครดิต แต่ละบุคคล หรือแต่ละครัวเรือน หากผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณสั่งซื้อไม่ได้พร้อมให้บริการ เราอาจติดต่อคุณเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์อื่นให้กับคุณ หากท่านไม่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อื่นแทน เราจะยกเลิกคำสั่งซื้อของท่าน 

Microsoft อาจปฏิเสธหรือไม่ยอมรับคำสั่งซื้อได้ตลอดเวลา โดยคืนเงินให้กับคุณในจำนวนที่คุณชำระตามคำสั่งซื้อ ด้วยเหตุผลต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีที่คุณไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเวลาที่สั่งซื้อ กรณีที่การชำระเงินของคุณไม่สามารถประมวลผลได้ กรณีที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สั่งซื้อไม่ได้มีอยู่ หรือกรณีของข้อผิดพลาดในการกำหนดราคาหรือข้อผิดพลาดอื่นๆ ในกรณีของข้อผิดพลาดในการกำหนดราคาหรือข้อผิดพลาดอื่นๆ เราขอสงวนสิทธิตามดุลพินิจของเราที่จะ (ก) ยกเลิกคำสั่งซื้อหรือการซื้อของคุณ หรือ (ข) ติดต่อคุณเพื่อขอคำแนะนำ ในกรณีที่มีการยกเลิก การเข้าถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องของคุณก็จะถูกปิดใช้งาน 

เราอาจปิดใช้งานการเข้าถึงเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม นอกจากนี้ เราอาจปิดใช้งานหรือลบเกม แอปพลิเคชัน เนื้อหา หรือบริการบนอุปกรณ์ของคุณเพื่อคุ้มครองร้านค้าหรือบุคคลที่อาจได้รับผลกระทบ เนื้อหาและแอปพลิเคชันบางอย่างอาจไม่พร้อมให้บริการเป็นครั้งคราวหรืออาจเสนอให้ในระยะเวลาที่จำกัด ความพร้อมให้บริการอาจได้รับผลกระทบโดยขึ้นอยู่กับภูมิภาค เพราะฉะนั้น หากคุณเปลี่ยนบัญชีหรืออุปกรณ์ของคุณไปยังอีกภูมิภาคหนึ่ง คุณก็อาจไม่สามารถดาวน์โหลดเนื้อหาหรือแอปพลิเคชันได้ใหม่ หรือสตรีมเนื้อหาบางอย่างที่คุณซื้อไปแล้วได้ใหม่ คุณอาจจำเป็นต้องซื้อเนื้อหาหรือแอปพลิเคชันที่คุณได้ชำระเงินไปแล้วในภูมิภาคก่อนหน้านี้อีกครั้ง เว้นแต่เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดไว้ เราไม่มีภาระหน้าที่ที่จะต้องจัดให้มีการดาวน์โหลดใหม่หรือการเปลี่ยนแทนที่เนื้อหาหรือแอปพลิเคชันใดๆ ที่คุณซื้อ 

11. การปรับปรุง หากทำได้ Microsoft จะตรวจหาและดาวน์โหลดการปรับปรุงไปยังแอปพลิเคชันของคุณโดยอัตโนมัติ แม้ว่าคุณจะไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ร้านค้าก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของคุณได้หากคุณต้องการที่จะไม่รับการปรับปรุงอัตโนมัติไปยังโปรแกรมของร้านค้า อย่างไรก็ตาม โปรแกรมของ Office Store บางอย่างที่มีการให้บริการบริหารจัดการ (Host) ทางออนไลน์ทั้งหมดหรือบางส่วนอาจได้รับการปรับปรุงเมื่อใดก็ได้โดยนักพัฒนาโปรแกรมและอาจไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากคุณในการปรับปรุง 

12. การอนุญาตให้ใช้สิทธิในซอฟต์แวร์และสิทธิการใช้ ซอฟต์แวร์และเนื้อหาดิจิทัลอื่นๆ ที่จัดไว้ให้ผ่านร้านค้าจะเป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ไม่ได้เป็นการขายให้กับคุณ แอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดโดยตรงจากร้านค้าจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับแอปพลิเคชันฉบับมาตรฐาน ("SALT") ซึ่งมีอยู่ที่ [https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=838610&clcid=0x041e] เว้นเสียแต่ว่าแอปพลิเคชันนั้นจะมาพร้อมกับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่แตกต่างออกไป (แอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดจาก Office Store จะไม่อยู่ภายใต้ SALT และมีเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่แยกต่างหาก) โปรแกรม เกม และเนื้อหาดิจิทัลอื่นๆ ที่ได้รับผ่านร้านค้าจะอยู่ภายใต้กฎการใช้ซึ่งมีอยู่ที่ https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143 คุณเข้าใจและยอมรับว่าสิทธิของคุณเกี่ยวกับสินค้าดิจิทัลเหล่านี้จะถูกจำกัดโดยเงื่อนไขในการจำหน่ายเหล่านี้ กฎหมายลิขสิทธิ์ และกฎการใช้ที่กล่าวไว้ข้างต้น การอนุญาตให้ใช้สิทธิในซอฟต์แวร์ที่ซื้อจาก Microsoft Retail Store จะอยู่ภายใต้ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ และคุณจะต้องตกลงตามข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเวลาที่คุณติดตั้งซอฟต์แวร์นั้น การทำซ้ำหรือการแจกจ่ายต่อซึ่งซอฟต์แวร์หรือผลิตภัณฑ์ทางการค้าใดๆ โดยไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่เกี่ยวข้อง กฎการใช้ และกฎหมายที่ใช้บังคับจะเป็นการกระทำที่ต้องห้ามโดยชัดแจ้ง และอาจได้รับโทษขั้นรุนแรงทั้งทางแพ่งและทางอาญา ผู้ฝ่าฝืนมีความเสี่ยงที่จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายสูงสุด 

โปรดติดต่อ MICROSOFT RETAIL STORE (ตามที่อธิบายไว้ด้านล่างในหัวข้อการบอกกล่าวและการสื่อสาร) หากคุณต้องการสำเนาข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ใช้บังคับสำหรับซอฟต์แวร์ที่อยู่ในกล่อง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ก่อนที่คุณจะเปิดบรรจุภัณฑ์ซอฟต์แวร์ใดๆ 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ นอกเหนือจากซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้แล้ว ผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ที่มีให้ซื้อหรือทดลองใช้ในร้านค้านั้นยังอาจเสนอให้กับคุณภายใต้ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับผู้ใช้ เงื่อนไขการใช้ เงื่อนไขการให้บริการ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่แยกต่างหาก หากคุณซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้น คุณก็อาจยังต้องยอมรับข้อกำหนดดังกล่าวโดยเป็นเงื่อนไขข้อหนึ่งในการซื้อ ติดตั้ง หรือใช้งาน 

เพื่อความสะดวกของคุณ MICROSOFT อาจจัดให้มีเครื่องมือและโปรแกรมอรรถประโยชน์โดยเป็นส่วนหนึ่งของร้านค้าหรือบริการ หรือในซอฟต์แวร์หรือผลิตภัณฑ์ทางการค้าของ MICROSOFT เพื่อให้ใช้งานและ/หรือดาวน์โหลดซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จำหน่าย เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต MICROSOFT จะไม่รับรองหรือรับประกันถึงความถูกต้องแม่นยำของผลลัพธ์หรือผลที่ได้จากเครื่องมือหรือโปรแกรมอรรถประโยชน์ดังกล่าว 

โปรดเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นเมื่อใช้เครื่องมือและโปรแกรมอรรถประโยชน์ที่จัดไว้ให้ผ่านร้านค้า หรือในซอฟต์แวร์หรือผลิตภัณฑ์ทางการค้า 

13. รหัสสำหรับการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และเนื้อหา ซอฟต์แวร์และเนื้อหาบางอย่างจะได้รับการจัดส่งให้กับคุณโดยการสร้างลิงก์สำหรับดาวน์โหลดให้มีอยู่ในบัญชี Microsoft ของคุณที่เกี่ยวข้องกับการซื้อของคุณ ตามย่อหน้าด้านล่างนี้ โดยปกติแล้วเราจะเก็บลิงก์สำหรับดาวน์โหลดและรหัสดิจิทัลที่เกี่ยวข้องสำหรับการซื้อเหล่านี้ไว้ในบัญชี Microsoft ของคุณเป็นระยะเวลา 3 ปีนับจากวันที่ซื้อ แต่ไม่ได้ให้คำมั่นว่าจะจัดเก็บไว้ตลอดระยะเวลาใดๆ ดังกล่าว สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องสมัครสมาชิกซึ่งจัดส่งให้โดยการระบุลิงก์สำหรับดาวน์โหลด เงื่อนไขและสิทธิในการจัดเก็บที่ต่างออกไปอาจมีผลใช้บังคับ ซึ่งคุณจะสามารถตรวจสอบและยอมรับได้ในเวลาที่คุณสมัครสมาชิก 

ท่านตกลงว่าเราอาจยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนโปรแกรมการจัดเก็บรหัสดิจิทัลของเราได้ตลอดเวลา คุณยังตกลงว่าเราอาจหยุดให้การสนับสนุนการจัดเก็บรหัสของผลิตภัณฑ์ไม่ว่าหนึ่งอย่างหรือหลายอย่างเมื่อใดก็ได้และด้วยเหตุผลใดก็ตาม รวมถึง ตัวอย่างเช่น ในช่วงท้ายของวงจรอายุการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ ซึ่งคุณจะไม่สามารถเข้าถึงลิงก์สำหรับดาวน์โหลดหรือรหัสดิจิทัลได้อีกต่อไปหลังจากนั้น หากเรายกเลิกหรือปรับเปลี่ยนโปรแกรมของเราจนทำให้คุณไม่สามารถเข้าใช้ลิงก์สำหรับดาวน์โหลดหรือรหัสดิจิทัลในบัญชีของคุณได้อีกต่อไป เราจะบอกกล่าวให้คุณทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วันตามข้อมูลสำหรับติดต่อของบัญชี Microsoft ที่เกี่ยวข้อง 

14. การกำหนดราคา หากเรามี Microsoft Retail Store อยู่ในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ ราคา การเลือกผลิตภัณฑ์ และการส่งเสริมการขายที่เสนอไว้ที่นั่นอาจแตกต่างไปจากราคา การเลือกผลิตภัณฑ์ และการส่งเสริมการขายบนร้านค้าออนไลน์ เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต Microsoft ไม่ได้รับประกันว่าราคา ผลิตภัณฑ์ หรือการส่งเสริมการขายที่เสนอทางออนไลน์จะยังมีอยู่หรือเป็นไปตามนั้นที่ Microsoft Retail Store หรือราคา ผลิตภัณฑ์ หรือการส่งเสริมการขายซึ่งเสนอที่ Microsoft Retail Store จะยังมีอยู่หรือเป็นไปตามนั้นสำหรับทางออนไลน์ 

ร้านค้าจะไม่มีการรับประกันราคาที่เท่ากัน ราคาของเราอาจไม่เท่ากับราคาที่โฆษณาซึ่งผู้ค้าปลีกรายอื่นได้เสนอสำหรับสินค้ารายการเดียวกัน 

เราอาจเสนอตัวเลือกสำหรับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์บางอย่างล่วงหน้าก่อนถึงวันที่ผลิตภัณฑ์นั้นพร้อมให้บริการ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการสั่งซื้อล่วงหน้าของเรา โปรดดู หน้าการสั่งซื้อล่วงหน้า https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=834935&clcid=0x041e ของเรา 

เว้นเสียแต่ว่าจะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ราคาที่แสดงในร้านค้าจะไม่รวมภาษีหรือค่าบริการ ("ภาษี") ที่อาจมีผลใช้กับการซื้อของคุณ และราคาที่แสดงอยู่ในร้านค้าก็ยังไม่ได้รวมค่าจัดส่งเช่นกัน ภาษีและค่าจัดส่ง (แล้วแต่กรณี) จะนำมารวมกับจำนวนเงินสำหรับการซื้อของคุณและแสดงอยู่บนหน้าการเช็คเอาท์ คุณจะต้องรับผิดชอบในการชำระภาษีและค่าใช้จ่ายดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว 

โดยขึ้นอยู่กับสถานที่ของคุณ การทำธุรกรรมบางอย่างอาจต้องมีการแปลงสกุลเงินต่างประเทศหรือมีการประมวลผลในประเทศอื่น ธนาคารของคุณอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากคุณสำหรับบริการดังกล่าวเมื่อคุณใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต โปรดติดต่อธนาคารของคุณหากต้องการทราบรายละเอียด 

15. การเลือกให้ต่ออายุโดยอัตโนมัติ หากการต่ออายุโดยอัตโนมัติเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ในประเทศ ภูมิภาค จังหวัด/เขตพื้นที่ หรือมลรัฐของคุณ คุณก็สามารถเลือกให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการต่ออายุได้โดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาบริการที่กำหนดไว้ หากคุณได้เลือกที่จะต่ออายุผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณโดยอัตโนมัติ เราก็จะสามารถต่ออายุผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวได้โดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาบริการปัจจุบัน และเรียกเก็บเงินจากคุณในราคาปัจจุบันสำหรับระยะเวลาที่ต่อออกไป เว้นเสียแต่ว่าคุณได้เลือกที่จะยกเลิกผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง เราจะเรียกเก็บค่าต่ออายุตามวิธีการชำระเงินที่คุณได้เลือกไว้ ไม่ว่าจะอยู่ในแฟ้มในวันที่ต่ออายุหรือมีการจัดไว้ให้ในภายหลัง คุณสามารถยกเลิกผลิตภัณฑ์หรือบริการก่อนวันที่ต่ออายุได้ โดยคุณจะต้องยกเลิกก่อนวันที่ต่ออายุเพื่อไม่ให้ถูกเรียกเก็บเงินสำหรับการต่ออายุ 

16. นโยบายการคืนสินค้า เราจะยอมรับการส่งคืนและการแลกเปลี่ยนสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีสิทธิในเวลา 14 วันนับจากวันที่มีการซื้อหรือดาวน์โหลด แล้วแต่กรณี เพียงแต่ส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่มีสิทธิในสภาพเหมือนใหม่และในบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิม พร้อมด้วยชิ้นส่วน ส่วนประกอบ คู่มือการใช้ และเอกสารประกอบทั้งหมดซึ่งได้รวมอยู่ตั้งแต่แรก นโยบายการคืนสินค้านี้ไม่ได้มีผลต่อสิทธิใดๆ ตามกฎหมายที่อาจมีผลใช้กับการซื้อของคุณ 

ซอฟต์แวร์และเกมที่อยู่ในกล่องบรรจุภัณฑ์จะต้องได้รับการส่งคืนพร้อมกับซีลที่ไม่ชำรุดเสียหายและต้องมีสื่อและหมายเลขผลิตภัณฑ์ทั้งหมด โดยเป็นข้อยกเว้นที่จำกัด บรรจุภัณฑ์ของซอฟต์แวร์และเกมที่ได้เปิดแล้วจะสามารถส่งคืนได้ในระหว่างระยะเวลาการส่งคืนหากคุณไม่ได้ตกลงตามข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ แต่เฉพาะในกรณีที่คุณไม่ได้ทำหรือใช้สำเนาใดๆ เท่านั้น

ผลิตภัณฑ์บางอย่างจะไม่มีสิทธิในการส่งคืน เว้นแต่กฎหมายหรือข้อเสนอสำหรับผลิตภัณฑ์นั้นๆ จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทเหล่านี้ทั้งหมดจะถือเป็นที่สุดและไม่สามารถขอเงินคืนได้ กล่าวคือ

โปรแกรมดิจิทัล เกม เนื้อหาและการสมัครสมาชิกในโปรแกรม ดนตรี ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ และเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บัตรของขวัญและบัตรบริการ/การสมัครสมาชิก (เช่น Skype, Xbox Live, Groove Music Pass)

ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการปรับให้เข้ากับบุคคลหรือมีการปรับแต่ง

ผลิตภัณฑ์ที่มีการสั่งซื้อเป็นพิเศษ ในกรณีที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอการส่งเสริมการขายของร้านค้า

ผลิตภัณฑ์ที่มีหน่วยความจำชั่วคราว ("RAM")

บริการที่ได้ให้หรือใช้ และ

สินค้าที่ขายล้างสต๊อกหรือสินค้าที่มีเครื่องหมายระบุ เช่น "การขายครั้งสุดท้าย" หรือ "ไม่สามารถส่งคืนได้"

เมื่อคุณทำการส่งคืนที่ตรงตามคุณสมบัติ เราจะให้เครดิตเต็มจำนวน โดยหักค่าธรรมเนียมการจัดการและการจัดส่งเดิม (หากมี) และโดยปกติแล้วคุณจะได้รับเงินคืนในเวลาประมาณ 3-5 วันทำการ การคืนเงินใดๆ จะนำมาใช้กับบัญชีเดียวกัน และโดยใช้วิธีการชำระเงินเดียวกันกับที่ใช้ในการส่งคำสั่งซื้อ (เว้นแต่คุณจะเลือกเครดิตของร้านค้าในจำนวนเงินที่คืน)

หากต้องการทราบรายละเอียดทั้งหมดสำหรับวิธีที่จะส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่มีสิทธิ โปรดดู หน้าการคืนเงินและการคืนสินค้า https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=723276&clcid=0x041e ของเรา

หากคุณอาศัยอยู่ในไต้หวัน โปรดทราบว่าตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของไต้หวันและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง การซื้อทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาดิจิทัลซึ่งจัดไว้ให้ผ่านทางรูปแบบที่ไม่สามารถจับต้องได้และ/หรือบริการออนไลน์จะถือเป็นที่สุดและไม่สามารถขอเงินคืนได้ในเมื่อเนื้อหาหรือบริการดังกล่าวได้จัดไว้ให้ทางออนไลน์ คุณไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องระยะปลอดพันธะหรือเงินคืนใดๆ

17. การชำระเงินให้กับคุณ หากเราต้องชำระเงินให้กับคุณ คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลใดๆ กับเราโดยตรงเวลาและถูกต้องตามที่เราต้องใช้ในการชำระเงินให้กับคุณ คุณต้องรับผิดชอบในค่าภาษีและค่าธรรมเนียมที่อาจเกิดขึ้นกับคุณซึ่งเป็นผลมาจากการชำระเงินนี้ให้กับคุณ เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต คุณยังต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นใดที่เรากำหนดไว้เกี่ยวกับสิทธิของคุณในการได้รับชำระเงินใดๆ หากคุณรับชำระเงินด้วยความผิดพลาด เราอาจถอนเงินคืนหรือกำหนดคุณให้คืนการชำระเงิน คุณตกลงที่จะร่วมมือกับเราในความพยายามที่จะดำเนินการดังกล่าว นอกจากนี้ เรายังสามารถลดการชำระเงินให้กับคุณได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อปรับการชำระเงินที่เกินมาในครั้งก่อน

18. บัตรของขวัญ บัตรของขวัญที่ซื้อใน Microsoft Retail Store จะอยู่ภายใต้ข้อตกลงบัตรของขวัญสำหรับการค้าปลีกซึ่งมีอยู่ที่ https://www.microsoftstore.com/store/msusa/html/pbPage.Help_Retail_Stores#GiftCards

ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรของขวัญของ Skype จะมีอยู่บนหน้าความช่วยเหลือของ Skype (https://support.skype.com/en/faq/FA12197/what-is-a-skype-gift-card-and-where-can-i-buy-one)

การแลกคะแนนและการใช้บัตรของขวัญอื่นๆ ของ Microsoft จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับบัตรของขวัญของ Microsoft (https://commerce.microsoft.com/PaymentHub/Help/Show/toc_link_no_62)

19. การบริการลูกค้า โปรดเข้าไปที่ หน้าฝ่ายขายและสนับสนุน https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=824761&clcid=0x041e หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการบริการลูกค้า

ข้อกำหนดทั่วไป

20. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด Microsoft อาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการจำหน่ายเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ เงื่อนไขในการจำหน่ายที่ใช้บังคับในเวลาที่คุณส่งคำสั่งซื้อของคุณจะมีผลบังคับใช้กับการซื้อของคุณ และทำหน้าที่เป็นสัญญาการซื้อขายระหว่างเรา ก่อนที่คุณจะซื้อครั้งถัดไป Microsoft อาจได้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการจำหน่ายโดยไม่แจ้งให้คุณทราบ โปรดตรวจสอบ เงื่อนไขในการจำหน่าย ทุกครั้งที่คุณเยี่ยมชมร้านค้า เราขอแนะนำให้คุณบันทึกหรือพิมพ์สำเนาของเงื่อนไขในการจำหน่ายเพื่อการอ้างอิงในอนาคตเมื่อคุณทำการซื้อ

21. ข้อจำกัดด้านอายุ ข้อจำกัดด้านอายุอาจมีผลใช้บังคับกับการใช้ร้านค้าของคุณ รวมถึงการซื้อ

22. สิทธิความเป็นส่วนตัวและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณมีความสำคัญกับเรา เราจะใช้ข้อมูลบางอย่างที่เราเก็บรวบรวมมาจากคุณเพื่อดำเนินการและจัดเตรียมร้านค้า โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Microsoft เนื่องจากเป็นนโยบายที่อธิบายถึงประเภทของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณและอุปกรณ์ของคุณ ("ข้อมูล") และวิธีที่เราใช้ข้อมูลของคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวยังอธิบายถึงวิธีที่ Microsoft ใช้การสื่อสารของคุณที่มีกับผู้อื่น ข้อความที่โพสต์หรือความเห็นที่คุณส่งให้กับ Microsoft ผ่านร้านค้า และไฟล์ รูปถ่าย เอกสาร เสียง งานดิจิทัล และวิดีโอที่คุณอัปโหลด จัดเก็บ หรือแบ่งปันบนอุปกรณ์ของคุณหรือผ่านร้านค้า ("เนื้อหาของคุณ") ด้วยการใช้ร้านค้า เท่ากับว่าคุณยินยอมโดยชัดแจ้งให้ Microsoft เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยเนื้อหาและข้อมูลของคุณตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

23. การแสดงและสีของผลิตภัณฑ์ Microsoft จะพยายามแสดงสีและภาพของผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้อง แต่เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าสีที่คุณเห็นบนหน้าจออุปกรณ์หรือจอภาพของคุณจะตรงกับสีของผลิตภัณฑ์

24. ข้อผิดพลาดในการนำเสนอร้านค้า เราทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง ปรับปรุงร้านค้าอย่างสม่ำเสมอ และแก้ไขข้อผิดพลาดเมื่อพบ อย่างไรก็ตาม เนื้อหาใดๆ ในร้านค้าอาจไม่ถูกต้องหรือไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด ณ เวลานั้นๆ เราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงร้านค้าได้ทุกเมื่อ ซึ่งรวมถึงราคา ข้อกำหนดเฉพาะ ข้อเสนอ และความพร้อมให้บริการของผลิตภัณฑ์

25. การบอกเลิกการใช้หรือการเข้าถึง Microsoft อาจบอกเลิกบัญชีหรือการใช้ร้านค้าของคุณเมื่อใดก็ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีที่คุณละเมิดเงื่อนไขในการจำหน่ายเหล่านี้หรือนโยบายของร้านค้า หรือกรณีที่ Microsoft ไม่ได้จัดการร้านค้าอีกต่อไป โดยการใช้ร้านค้า แสดงว่าคุณตกลงที่จะรับผิดชอบ (ตามข้อกำหนดเหล่านี้) ในคำสั่งซื้อที่คุณได้ทำขึ้นหรือการเรียกเก็บเงินใดๆ จากคุณก่อนการบอกเลิกดังกล่าว Microsoft อาจเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือระงับร้านค้าได้ทุกเมื่อไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามโดยไม่บอกกล่าวให้คุณทราบล่วงหน้า

26. การรับประกันและข้อจำกัดเกี่ยวกับการแก้ไขเยียวยา เท่าที่กฎหมายในพื้นที่ของคุณอนุญาต MICROSOFT และผู้จัดหา ผู้จัดจำหน่าย ผู้จำหน่าย และผู้ให้บริการเนื้อหาของ MICROSOFT ไม่ได้ให้การรับประกัน การรับรอง หรือเงื่อนไขไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงการรับประกัน การรับรอง หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ การมีคุณภาพเป็นที่น่าพอใจ ความเหมาะสมเพื่อการใช้งานเฉพาะด้าน ความพยายามในด้านฝีมือ กรรมสิทธิ์ หรือการไม่ละเมิด ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ขายหรือจัดไว้ให้ในร้านค้าจะได้รับการรับประกัน หากมี เฉพาะภายใต้ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือการรับประกันของผู้ผลิตที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวเท่านั้น ทั้งนี้ เว้นแต่ตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือการรับประกันของผู้ผลิตที่มาพร้อมกันโดยอยู่ภายใต้สิทธิตามกฎหมายของคุณ

การซื้อและการใช้ของคุณจะเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

เราให้ผลิตภัณฑ์และบริการ "ตามที่เป็น" "ภายใต้ข้อบกพร่องทั้งหมด" และ "ตามที่มี"

คุณเป็นผู้รับความเสี่ยงในเรื่องคุณภาพและประสิทธิภาพการทำงานของผลิตภัณฑ์และบริการ และ

คุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการรับบริการหรือการซ่อมแซมที่จำเป็นทุกอย่าง

MICROSOFT ไม่ได้รับรองความถูกต้องหรือการตรงตามกำหนดเวลาของข้อมูลที่มีอยู่จากร้านค้าหรือบริการ คุณยอมรับว่าระบบคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมไม่ได้ปราศจากข้อผิดพลาดและอาจมีช่วงเวลาที่ไม่สามารถใช้งานได้ในบางครั้ง เราไม่ได้รับรองว่าการเข้าถึงร้านค้าหรือบริการจะไม่ถูกรบกวน เกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสม ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือการสูญเสียเนื้อหาจะไม่เกิดขึ้น

แม้ว่าจะมีเงื่อนไขในการจำหน่ายเหล่านี้ หากคุณมีมูลฐานใดๆ ในการเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับร้านค้า บริการ หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่เสนอให้ เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต การแก้ไขเยียวยาแต่เพียงอย่างเดียวของคุณก็คือการเรียกค่าเสียหายจาก Microsoft หรือซัพพลายเออร์ ผู้จำหน่าย ผู้จัดจำหน่าย และผู้ให้บริการเนื้อหาของ Microsoft เป็นค่าเสียหายโดยตรงทั้งหมดไม่เกิน (1) ราคาหรือค่าธรรมเนียมหนึ่งเดือนของบริการ การสมัครสมาชิก หรือค่าธรรมเนียมในทำนองเดียวกัน (ไม่รวมถึงราคาซื้อสำหรับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การสนับสนุน หรือการรับประกันที่ขยายระยะเวลาออกไป) หรือ (2) 100.00 ดอลลาร์สหรัฐในกรณีที่ไม่มีบริการ การสมัครสมาชิก หรือค่าธรรมเนียมในทำนองเดียวกัน

คุณอาจมีสิทธิบางอย่างภายใต้กฎหมายในพื้นที่ของคุณ ไม่มีสิ่งใดในสัญญานี้ที่ตั้งใจให้กระทบต่อสิทธิเหล่านั้น หากมีผลใช้บังคับ

สำหรับลูกค้าที่อาศัยอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ คุณอาจมีสิทธิตามกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติการรับประกันต่อผู้บริโภค (Consumer Guarantees Act) ของประเทศนิวซีแลนด์ และไม่มีสิ่งใดในเงื่อนไขในการจำหน่ายเหล่านี้ที่ตั้งใจให้กระทบต่อสิทธิเหล่านั้น

27. ข้อจำกัดการรับผิด เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต คุณตกลงว่าคุณจะไม่สามารถเรียกค่าเสียหายหรือการสูญเสียอื่นใด รวมถึงค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายต่อเนื่อง หรือค่าเสียหายที่เป็นการลงโทษ หรือการสูญเสียผลกำไร ข้อจำกัดและข้อยกเว้นในข้อ 26 และ 27 จะใช้บังคับแม้ว่าจะเกิดค่าเสียหายกับคุณและแม้ว่าเราจะได้ทราบหรือควรได้ทราบเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของค่าเสียหายดังกล่าวก็ตาม บางมลรัฐหรือจังหวัด/เขตพื้นที่จะไม่อนุญาตให้มีข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดของค่าเสียหายต่อเนื่องหรือค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ดังนั้น ข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นข้างต้นก็อาจไม่มีผลใช้บังคับกับคุณ

เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับจะอนุญาตไว้สูงสุด ข้อจำกัดและข้อยกเว้นเหล่านี้จะใช้บังคับกับการเรียกร้องสิทธิทั้งหมด ภายใต้ทฤษฎีทางกฎหมายใดๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับร้านค้า บริการ เงื่อนไขในการจำหน่ายเหล่านี้ หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่เสนอให้ รวมถึงการสูญเสียเนื้อหา ไวรัสหรือมัลแวร์ใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ร้านค้าหรือบริการของคุณ หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่ได้มาจากร้านค้า และความล่าช้าหรือข้อผิดพลาดในการเริ่มต้นหรือดำเนินการถ่ายโอนหรือการทำธุรกรรมใดๆ ให้เสร็จสิ้น

28. การตีความข้อกำหนดเหล่านี้ ทุกส่วนของเงื่อนไขในการจำหน่ายเหล่านี้จะใช้บังคับเท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้สูงสุด คุณอาจมีสิทธิเพิ่มขึ้นในเขตอำนาจศาลของพื้นที่ที่คุณอาศัยอยู่ (หรือสถานประกอบธุรกิจหลักของคุณในกรณีที่เป็นองค์กรธุรกิจ) หากมีการตัดสินว่าเราไม่สามารถบังคับใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของเงื่อนไขในการจำหน่ายเหล่านี้ได้ตามที่ระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เราจะสามารถแทนที่ข้อกำหนดดังกล่าวด้วยข้อกำหนดในทำนองเดียวกันเท่าที่จะสามารถบังคับใช้ได้ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงส่วนที่เหลือของเงื่อนไขในการจำหน่ายเหล่านี้ เงื่อนไขในการจำหน่ายเหล่านี้มีขึ้นเฉพาะเพื่อผลประโยชน์ของคุณและเราเท่านั้น ไม่ได้มีขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลอื่นใด ยกเว้นผู้รับช่วงต่อและผู้รับโอนของ Microsoft ข้อกำหนดอื่นๆ อาจมีผลบังคับใช้หากท่านซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ จากเว็บไซต์อื่นๆ ของ Microsoft

29. การโอน เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต เราจะสามารถโอน ถ่ายโอน หรือขจัดสิทธิและภาระหน้าที่ของเราภายใต้เงื่อนไขในการจำหน่ายเหล่านี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ แต่คุณจะไม่สามารถโอนสิทธิหรือถ่ายโอนสิทธิใดๆ ภายใต้เงื่อนไขในการจำหน่ายเหล่านี้ได้

30. การบอกกล่าวและการสื่อสาร สำหรับการขอการสนับสนุนสำหรับลูกค้า โปรดดูหน้าฝ่ายขายและสนับสนุนในร้านค้า สำหรับกรณีของข้อพิพาท โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนการบอกกล่าวในหัวข้อนี้

31. นิติบุคคลผู้ทำสัญญา การเลือกใช้กฎหมาย และสถานที่ในการระงับข้อพิพาท

a. ประเทศในอเมริกาเหนือหรืออเมริกาใต้ที่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา หากคุณอาศัยอยู่ใน (หรือในกรณีที่เป็นองค์กรธุรกิจ สถานประกอบธุรกิจหลักของคุณตั้งอยู่ใน) ประเทศในอเมริกาเหนือหรืออเมริกาใต้ที่ไม่ใช่สหรัฐอเมริกาและแคนาดา คุณกำลังทำสัญญากับ Microsoft Corporation ซึ่งตั้งอยู่ที่ One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. ทั้งนี้ ให้ใช้กฎหมายของมลรัฐวอชิงตันในการตีความเงื่อนไขในการจำหน่ายเหล่านี้และการเรียกร้องสิทธิจากการละเมิดเงื่อนไขในการจำหน่ายเหล่านี้ โดยไม่คำนึงถึงหลักการเลือกใช้กฎหมาย กฎหมายของประเทศที่เราจัดให้มีร้านค้าและบริการจะใช้บังคับกับการเรียกร้องสิทธิอื่นๆ ทั้งหมด (รวมถึงการเรียกร้องสิทธิเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และการละเมิด)

b. ตะวันออกกลางหรือแอฟริกา หากคุณอาศัยอยู่ใน (หรือในกรณีที่เป็นองค์กรธุรกิจ สถานประกอบธุรกิจหลักของคุณตั้งอยู่ใน) ตะวันออกกลางหรือแอฟริกา คุณกำลังทำสัญญากับ Microsoft Ireland Operations Limited ซึ่งตั้งอยู่ที่ The Atrium Building , Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland ทั้งนี้ ให้ใช้กฎหมายของไอร์แลนด์ในการตีความเงื่อนไขในการจำหน่ายเหล่านี้และการเรียกร้องสิทธิจากการละเมิดเงื่อนไขในการจำหน่ายเหล่านี้ โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมายขัดกัน กฎหมายของประเทศที่เราจัดให้มีร้านค้าและบริการจะใช้บังคับกับการเรียกร้องสิทธิอื่นๆ ทั้งหมด (รวมถึงการเรียกร้องสิทธิเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และการละเมิด) คุณกับเราได้ยอมรับโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ต่อเขตอำนาจศาลและสถานที่พิจารณาคดีแต่เพียงแห่งเดียวของศาลไอร์แลนด์สำหรับข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขในการจำหน่ายเหล่านี้หรือร้านค้า

c. เอเชียหรือแปซิฟิกใต้ เว้นแต่จะมีการแยกประเทศไว้ด้านล่างนี้ หากคุณอาศัยอยู่ใน (หรือในกรณีที่เป็นองค์กรธุรกิจ สถานประกอบธุรกิจหลักของคุณตั้งอยู่ใน) เอเชีย (ยกเว้นประเทศจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี หรือไต้หวัน) คุณกำลังทำสัญญากับ Microsoft Regional Sales Corporation ซึ่งเป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของมลรัฐเนวาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีสาขาอยู่ในสิงคโปร์และฮ่องกง ซึ่งมีสถานประกอบธุรกิจหลักอยู่ที่ 438B Alexandra Road, #04-09/12, Block B, Alexandra Technopark, Singapore, 119968 ทั้งนี้ ให้ใช้กฎหมายของมลรัฐวอชิงตันในการตีความเงื่อนไขในการจำหน่ายเหล่านี้และการเรียกร้องสิทธิจากการละเมิดเงื่อนไขในการจำหน่ายเหล่านี้ โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมายขัดกัน กฎหมายของประเทศที่เราจัดให้มีร้านค้าจะใช้บังคับกับการเรียกร้องสิทธิอื่นๆ ทั้งหมด (รวมถึงการเรียกร้องสิทธิเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และการละเมิด) ข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขในการจำหน่ายเหล่านี้หรือร้านค้า รวมถึงคำถามใดๆ เกี่ยวกับการดำรงอยู่ ความสมบูรณ์ หรือการบอกเลิกของเงื่อนไขในการจำหน่ายเหล่านี้หรือร้านค้า จะได้รับการยื่นเรื่องไปยังและระงับข้อพิพาทให้สิ้นสุดโดยอนุญาโตตุลาการในสิงคโปร์ตามกฎอนุญาโตตุลาการของ Singapore International Arbitration Center (SIAC) ซึ่งจะถือว่ากฎเหล่านี้ได้ผนวกรวมเข้ากับข้อกำหนดนี้โดยการอ้างอิง โดยองค์คณะจะประกอบด้วยอนุญาโตตุลาการหนึ่งคนที่ได้รับการแต่งตั้งโดยประธานของ SIAC ภาษาที่ใช้ในการวินิจฉัยโดยอนุญาโตตุลาการคือภาษาอังกฤษ คำตัดสินของอนุญาโตตุลาการจะถือเป็นที่สุด มีผลผูกพัน และไม่สามารถโต้แย้งได้ รวมทั้งอาจนำไปใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินในประเทศหรือภูมิภาคอื่นๆ ได้

d. ญี่ปุ่น หากคุณอาศัยอยู่ใน (หรือในกรณีที่เป็นองค์กรธุรกิจ สถานประกอบธุรกิจหลักของคุณตั้งอยู่ใน) ประเทศญี่ปุ่น คุณกำลังทำสัญญากับ Microsoft Japan Co., Ltd (MSKK) ซึ่งตั้งอยู่ที่ Shinagawa Grand Central Tower, 2-16-3 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075 ทั้งนี้ ให้ใช้กฎหมายของญี่ปุ่นกับเงื่อนไขในการจำหน่ายเหล่านี้และประเด็นใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขในการจำหน่ายเหล่านี้หรือร้านค้า

e. สาธารณรัฐเกาหลี หากคุณอาศัยอยู่ใน (หรือในกรณีที่เป็นองค์กรธุรกิจ สถานประกอบธุรกิจหลักของคุณตั้งอยู่ใน) สาธารณรัฐเกาหลี คุณกำลังทำสัญญากับ Microsoft Korea, Inc. ซึ่งตั้งอยู่ที่ 11th Floor, Tower A, K-Twin Tower, Jongro 1 gil 50, Jongro-gu, Seoul, Republic of Korea, 110-150 ทั้งนี้ ให้ใช้กฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลีกับเงื่อนไขเหล่านี้และประเด็นใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขเหล่านี้หรือร้านค้า

f. ไต้หวัน หากคุณอาศัยอยู่ใน (หรือในกรณีที่เป็นองค์กรธุรกิจ สถานประกอบธุรกิจหลักของคุณตั้งอยู่ใน) ไต้หวัน คุณกำลังทำสัญญากับ Microsoft Taiwan Corporation ซึ่งตั้งอยู่ที่ 18F, No. 68, Sec. 5, Zhongxiao E. Rd., Xinyi District, Taipei 11065, Taiwan ทั้งนี้ ให้ใช้กฎหมายของไต้หวันกับเงื่อนไขในการจำหน่ายเหล่านี้และประเด็นใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขในการจำหน่ายเหล่านี้หรือร้านค้า หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Microsoft Taiwan Corporation โปรดดูเว็บไซต์ที่กระทรวงเศรษฐกิจแห่งสาธารณรัฐจีน (Ministry of Economic Affairs R.O.C.) ได้ระบุไว้ (https://gcis.nat.gov.tw/main/index.jsp) คุณกับเราได้กำหนดโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ให้ศาลแขวงไทเปในไต้หวันเป็นศาลชั้นต้นที่มีเขตอำนาจศาลเหนือข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขเหล่านี้หรือร้านค้า ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายไต้หวันอนุญาต

32. การบอกกล่าว

a. คำบอกกล่าวและกระบวนการเรียกร้องสิทธิในกรณีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา Microsoft เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก หากคุณต้องการส่งคำบอกกล่าวเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการเรียกร้องสิทธิในกรณีละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดใช้กระบวนการของเราในการส่ง คำบอกกล่าวเกี่ยวกับการละเมิด (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.aspx) ข้อซักถามทั้งหมดที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้จะไม่ได้รับการตอบกลับ

Microsoft จะใช้กระบวนการที่ระบุไว้ในข้อ 17 ของ United States Code มาตรา 512 เพื่อดำเนินการกับคำบอกกล่าวกรณีละเมิดลิขสิทธิ์ ในกรณีที่สมควร Microsoft ยังอาจปิดใช้งานหรือบอกเลิกบัญชีของผู้ใช้บริการ Microsoft ซึ่งเป็นผู้ที่ละเมิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า

b. ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

เนื้อหาทั้งหมดของร้านค้าและบริการเหล่านี้เป็นลิขสิทธิ์ ©2016 ของ Microsoft Corporation และ/หรือผู้จัดหาและผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกของ Microsoft Corporation ซึ่งตั้งอยู่ที่ One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA สงวนลิขสิทธิ์ เราหรือผู้จัดหาของเราและผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกอื่นๆ จะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ในร้านค้า บริการ และเนื้อหา Microsoft และชื่อ โลโก้ และไอคอนของผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ทั้งหมด อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และ/หรือประเทศอื่น

ท่านสามารถดูรายการเครื่องหมายการค้าของ Microsoft ได้ที่: https://www.microsoft.com/trademarks ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์ตามความเป็นจริงอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของผู้เป็นเจ้าของตามลำดับ ขอสงวนสิทธิใดๆ ที่ไม่ได้ให้ไว้อย่างชัดแจ้งในเงื่อนไขในการจำหน่ายเหล่านี้

33. คำเตือนด้านความปลอดภัย เพื่อหลีกเลี่ยงอาการเจ็บปวด ความไม่สบาย หรืออาการตาล้าที่อาจเกิดขึ้นได้ คุณควรหยุดพักจากการใช้เกมหรือแอปพลิเคชันอื่นๆ เป็นระยะๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่คุณรู้สึกปวดเมื่อยหรือเหนื่อยล้าซึ่งเป็นผลมาจากการใช้งาน หากคุณรู้สึกถึงความไม่สบาย ให้หยุดพัก อาการไม่สบายอาจรวมถึงความรู้สึกคลื่นไส้ ภาวะป่วยจากการเคลื่อนไหว เวียนศีรษะ ความงุนงงสับสน ปวดศีรษะ ความเหนื่อยล้า ตาล้า หรือตาแห้ง การใช้แอปพลิเคชันอาจทำให้คุณเสียสมาธิและกีดขวางสภาพแวดล้อมของคุณ หลีกเลี่ยงอันตรายจากการสะดุดล้ม บันได เพดานต่ำ หรือสิ่งของที่เปราะบางหรือมีค่าซึ่งอาจเสียหายได้ มีผู้คนจำนวนน้อยมากที่อาจมีอาการชักเมื่อเจอกับภาพที่มองเห็นบางภาพ อย่างเช่นแสงสว่างที่ส่องแสงวาบหรือจังหวะการส่องแสงวาบที่อาจปรากฏอยู่ในแอปพลิเคชัน แม้แต่บุคคลที่ไม่มีประวัติของอาการชักก็อาจมีอาการที่ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยมาก่อนซึ่งอาจก่อให้เกิดอาการชักเหล่านี้ได้ อาการต่างๆ อาจรวมถึงอาการวิงเวียนศีรษะ การมองเห็นเปลี่ยนไป การเกร็งกระตุก แขนขาเหวี่ยงสะบัดหรือสั่น การสูญเสียการรับรู้ต่อสถานที่ เวลา และบุคคล อาการสับสน อาการหมดสติไม่รู้สึกตัว หรือการสั่นอย่างรุนแรง ให้หยุดใช้ทันทีและปรึกษาแพทย์หากคุณประสบกับอาการใดๆ เหล่านี้ หรือปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะใช้แอปพลิเคชันหากคุณเคยประสบกับอาการที่เกี่ยวข้องกับอาการชักมาก่อน บิดามารดาควรเฝ้าติดตามการใช้แอปพลิเคชันของบุตรหลานของตนเพื่อตรวจหาสัญญาณของอาการต่างๆ