Tất cả đã xong?

Nếu bạn đã xong việc với ngân hàng, hãy quay lại ứng dụng hoặc trò chơi và hoàn thành yêu cầu mua hàng.