Tổng quan Lợi ích Quyền sử dụng Bắt đầu

Tổng quan


Với SPLA, nhà cung cấp dịch vụ và các ISV có thể cấp phép hàng tháng cho các sản phẩm đủ điều kiện của Microsoft, trong suốt thời hạn thỏa thuận ba năm, để lưu trữ các dịch vụ và ứng dụng phần mềm cho khách hàng của họ. SPLA hỗ trợ nhiều trường hợp lưu trữ để giúp bạn cung cấp giải pháp hữu hiệu và mang tính tùy chỉnh cao cho nhiều khách hàng.

Để tìm hiểu thêm, hãy tải xuống Hướng dẫn về chương trình SPLA (PDF, 4,56 MB) và Thẻ tham chiếu SPLA (PDF, 509 KB).

Khách hàng của chương trình Cấp phép số lượng lớn có thể cấp phép các ứng dụng máy chủ tại cơ sở và trên đám mây trong môi trường phần cứng dùng chung của nhà cung cấp dịch vụ đủ điều kiện đối với các ứng dụng cụ thể. Hãy xem thông tin chi tiết về lợi ích Chuyển giấy phép thông qua Bảo hiểm phần mềm.