Къде се намират вашите данни

Като клиент на бизнес услугите на Microsoft, знаете къде се съхраняват вашите данни.

Стриктна защита за нашите центрове за данни

Microsoft поддържа непрекъснато разширяваща се мрежа от центрове за данни по целия свят и проверява дали всеки център за данни отговаря на строгите изисквания за защита.

Photograph of an IT person standing at a small table in a data center working on a laptop.

|

Клиентските данни могат да се копират в избрана географска област за подобрена дълготрайност на данните, в случай че има голямо бедствие в центъра за данни, а в някои случаи няма да бъдат копирани извън нея.

 

Microsoft също така отговаря на международните закони за защита на данните, които се отнасят за пренасянето на клиентски данни през граници. Например:

  • За да се осигури непрекъснатият поток от информация, изискван от международния бизнес (включително трансграничното пренасяне на лични данни), повечето бизнес услуги в облака на Microsoft предлагат на клиентите стандартни договорни клаузи на ЕС, които предоставят допълнителни договорни гаранции за трансфера на лични данни за обхванатите услуги в облака. Нашата реализация на клаузите по образец на ЕС беше валидирана от органите за защита на данните на ЕС, че са в съответствие със строгите стандарти за поверителност, които регулират международните трансфери на данни от дружествата, които работят в нейните страни-членки.
  • В допълнение към ангажиментите, поети по стандартните договорни клаузи и други типови договори, Microsoft е сертифициран за рамката „Щит на поверителността ЕС-САЩ“, предвидена от Департамента по търговия на САЩ, обаче Microsoft вече не разчита на рамката „Щит на поверителността ЕС-САЩ“ като правно основание за предаване на лични данни извън ЕС в контекста на решението на Съда на ЕС по дело C-311/18.
  • Microsoft няма да прехвърля на трети страни (даже с цел съхранение) данните, които предоставяте на Microsoft, чрез използването на нашите бизнес услуги в облака, които са обхванати от Условия за продукти на Microsoft.

Обърнете внимание, че без значение на това, къде се съхраняват клиентските данни, Microsoft не контролира или не ограничава местоположението, от което клиентите или техните крайни потребители имат достъп до данните си.

Допълнителни ресурси за местоположение на данни

Съображения за поверителност в облака

Защита, поверителност и съответствие в Microsoft Azure

Съответствие с нормативната уредба за Microsoft 365 и Dynamics 365

Достъп до данни в Dynamics 365 и Microsoft 365