Trace Id is missing
Преминаване към основното съдържание
Център за сигурност

Къде се намират вашите данни

Като клиент на бизнес услугите на Microsoft, знаете къде се съхраняват вашите данни.

Microsoft 365 Data Residency

Местоживеенето на данните се отнася до географското местоположение, където данните се съхраняват в покой. Много клиенти, особено в публичния сектор и регулираните индустрии, имат специфични изисквания за защита на лична или чувствителна информация.  Освен това в някои държави от клиентите се очаква да се съобразяват със закони и разпоредби, които изрично регламентират местоположението на съхранение на данни.

В много региони Microsoft 365 предлага спектър от възможности за съхраняване на вашите данни в покой, включително в местни региони на центрове за данни (чрез продуктовите условия и добавката Advanced Data Residency) или разширени до множество географски региони (възможности Multi-Geo).

Мъж се разхожда в център за данни на Microsoft
Снимка на ИТ специалист, който стои на малка маса в център за данни и работи с лаптоп.

Стриктна защита за нашите центрове за данни

Microsoft поддържа непрекъснато разширяваща се мрежа от центрове за данни по целия свят и проверява дали всеки център за данни отговаря на строгите изисквания за защита.

 • Клиентските данни могат да се копират в избрана географска област за подобрена дълготрайност на данните, в случай че има голямо бедствие в центъра за данни, а в някои случаи няма да бъдат копирани извън нея.

  Microsoft също така отговаря на международните закони за защита на данните, които се отнасят за пренасянето на клиентски данни през граници. Например:

  • За да се осигури непрекъснатият поток от информация, изискван от международния бизнес (включително трансграничното прехвърляне на лични данни), повечето бизнес услуги в облака на Microsoft предлагат на клиентите стандартни договорни клаузи на ЕС, които предоставят допълнителни договорни гаранции за прехвърлянето на лични данни за обхванатите услуги в облака. Нашата реализация на клаузите по модел на ЕС беше валидирана от органите за защита на данните на ЕС като съответстваща на строгите стандарти за поверителност, които регулират международните прехвърляни на данни от дружества, които работят в нейните страни членки.
  • В допълнение към ангажиментите, поети по стандартните договорни клаузи и други типови договори, Microsoft е сертифициран за рамката „Щит на поверителността ЕС-САЩ“, предвидена от Департамента по търговия на САЩ, обаче Microsoft вече не разчита на рамката „Щит на поверителността ЕС-САЩ“ като правно основание за предаване на лични данни извън ЕС в контекста на решението на Съда на ЕС по дело C-311/18.
  • Microsoft няма да прехвърля към трети лица (даже с цел съхранение) данните, които предоставяте на Microsoft, чрез използването на нашите бизнес услуги в облака, които са обхванати от условията за продукти на Microsoft.

  Обърнете внимание, че без значение къде се съхраняват клиентските данни, Microsoft не контролира и не ограничава местоположението, от което клиентите или техните крайни потребители могат да получават достъп до данните си.

Допълнителни ресурси за местоположение на данни

Съображения за поверителност в облака

Защита, поверителност и съответствие в Microsoft Azure

Съответствие с нормативната уредба за Microsoft 365 и Dynamics 365

Достъп до данни в Dynamics 365 и Microsoft 365

Следвайте Microsoft