Ανακαλύψτε τη δέσμευσή μας για προσβασιμότητα

Η Microsoft είναι αφοσιωμένη στο να διασφαλίζει ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της έχουν σχεδιαστεί για όλους, συμπεριλαμβανομένων των –άνω του ενός δισεκατομμυρίου– ατόμων με αναπηρίες.

Photograph of a person with a disability sitting in a wheelchair outside while working on a Surface in laptop mode

Οι αναφορές συμμόρφωσης προσβασιμότητας της Microsoft αποδεικνύουν τη δέσμευσή μας για προσβασιμότητα. Για τους επαγγελματίες στις επιχειρήσεις, την εκπαίδευση και τους δημόσιους οργανισμούς, αυτές οι αναφορές είναι χρήσιμες για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις συμβάσεις προμηθειών και την ενσωμάτωση προϊόντων σε έναν οργανισμό.


Πώς η Microsoft ενσωματώνει την προσβασιμότητα

Η υπόσχεσή μας για προσβασιμότητα διέπεται από τρεις βασικές αρχές: Τη διαφάνεια, τη συμπεριληψιμότητα και την υπευθυνότητα. Κατά την ανάπτυξη των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, λαμβάνουμε υπόψη μας κορυφαία παγκόσμια πρότυπα προσβασιμότητας, τα οποία περιλαμβάνουν:

  • EN 301 549
  • Αναφορές του Άρθρο 508
  • Οδηγίες προσβασιμότητας περιεχομένου Web (WCAG)

Η Microsoft συνεργάζεται επίσης με κυβερνήσεις και οργανισμούς σε ολόκληρο τον κόσμο για την παροχή των πλεονεκτημάτων της ψηφιακής τεχνολογίας στα άτομα με αναπηρίες.

Υπευθυνότητα

Δίνουμε προτεραιότητα στον σχεδιασμό χωρίς αποκλεισμούς και στην προσβασιμότητα, για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Η Microsoft δημοσιεύει αναφορές συμμόρφωσης προσβασιμότητας (ACR) που περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας υποστηρίζουν τα κριτήρια του Ευρωπαϊκού προτύπου προσβασιμότητας EN 301 549, το Άρθρο 508 του νόμου "Rehabilitation Act" των ΗΠΑ και τις οδηγίες προσβασιμότητας περιεχομένου Web (WCAG).

A person with visual impairment sits in front of a laptop smiling. Their white cane is at their side.
Photograph of a person with a disability using a Sip and Puff or SNP device while sitting in a wheelchair at a desk with a laptop and multiple display monitors

Συμμετοχικότητα

Θέλουμε να υποστηρίζουμε τις δυνατότητες όλων των ανθρώπων, με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και την τεχνολογία μας, στο πλαίσιο της φιλοσοφίας της Microsoft. Η προσέγγισή μας σάς επιτρέπει να συνεργαστείτε με άτομα που έχουν διαφορετικές αναπηρίες.

Διαφάνεια

Προσφέρουμε διαφάνεια σχετικά με τα σχέδιά μας να διασφαλίσουμε ότι τα προϊόντα μας είναι προσβάσιμα. Η τοποθεσία Web για Προσβασιμότητα της Microsoft παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας, τις πιο πρόσφατες εξελίξεις ανάπτυξης και τα εργαλεία προσβασιμότητας.

 

Photograph of a group of people standing at a counter looking at a laptop screen with the Windows Magnifier accessibility feature that makes text easier to read

Παγκόσμια πρότυπα προσβασιμότητας

Αναφορές του προτύπου EN 301 549

Το cloud της Microsoft περιλαμβάνει πολλές υπηρεσίες για αυτό και είναι απαραίτητες πολλές διαφορετικές αναφορές συμμόρφωσης.

Αναφορές του Άρθρου 508 του νόμου "Rehabilitation Act" των ΗΠΑ

Η Microsoft διαθέτει λεπτομερείς αναφορές συμμόρφωσης προσβασιμότητας που περιγράφουν την προσβασιμότητα για πολλές από τις υπηρεσίες της στο cloud.

Αναφορές WCAG (ISO/IEC 40500)

Αναφορές της Microsoft για πλήρη προϊόντα ή υπηρεσίες, ή τμήματα που μπορούν να εγκατασταθούν ξεχωριστά.

Answer Desk για εταιρικά ερωτήματα σχετικά με τις αναπηρίες

Παρέχουμε αποκλειστική υποστήριξη στους εταιρικούς πελάτες μας, για ερωτήματα σχετικά με την προσβασιμότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας ή σχετικά με τις αναφορές μας για τη συμμόρφωση με πρότυπα προσβασιμότητας.