Meet the team

Team Charts 3D

Alok Agrawal, Bibhu Choudhary, Bikash Ranjan Swain, Hindol Adhya, Lijins Joseph, Nikita Sinha, Nithin Ismail, Poonam Agrawal, Prashant Priyadarshi, Prateek Agrawal, Priyanka Borar, Rahul Roy, Saurabh Shrivastava, Shalu Gupta, and Surabhi Bhatnagar.

Team Charts 3D

Hyderabad, India