Meet the team

Bing News Team

Yumao Lu, Bin Tan, Chen Liao, Cheng Gong, Cindy Liu, Dora Liang, Guangxu Ma, Haiyang Liu, Huan Li, Jay Lee, Kevin Pan, Latu Qida, Ling Li, Lisha Ma, Michael Huang, Qiao Lin (Natalie) Mao, Qiuwu Chen, Ruqi Li, Russel Bie, Sheng Zhao, Stanley Sun, Steven Fan, Tieliang Zhang, Ting Cai, Vera H-C Chan, Wenkai Jiang, Xiaolei Dong, Yaping Chu, Yeyong Pi, Yi Zhang, Yibo Zhang, Yilong Tang, Yongjian Deng, Yue Pan, Yue Zhu, Zhe Liu, Zhichao Zhang

Bing News Team

Beijing, China & Vancouver, BC, Canada