Edycje Często zadawane pytania

Edycje

Zasady licencjonowania System Center 2016, służącego do zarządzania serwerami, zapewniają maksymalne korzyści z wdrożenia chmury prywatnej, a jednocześnie upraszczają proces zakupu licencji. Wszystkie licencje na zarządzanie serwerami (serwerowe licencje ML, Server management license - Server ML) zawierają te same komponenty i umożliwiają zarządzanie dowolnymi usługami. Serwerowe licencje ML oprogramowania System Center 2016 są dostępne w dwóch edycjach, Standard i Datacenter, różniących się wyłącznie uprawnieniami do wirtualizacji.

Edycje do zarządzania serwerami


Edycja Zastosowanie Model licencjonowania
Datacenter  Zarządzanie serwerami o wysokim stopniu wirtualizacji
Serwery zarządzające*
(na rdzeń)
Standard Zarządzanie serwerami bez wirtualizacji lub o niskim stopniu wirtualizacji
Serwery zarządzające*
(na rdzeń)
*Wszystkie rdzenie fizyczne serwera muszą być objęte licencjami. Wymaganych jest co najmniej 8 licencji na rdzeń dla każdego procesora fizycznego i co najmniej 16 licencji na rdzeń dla każdego serwera.

Funkcje zarządzania serwerami


Licencje na zarządzanie serwerami (server ML) są wymagane do zarządzania serwerowymi środowiskami systemu operacyjnego (OSE), w tym maszynami wirtualnymi (VM), kontenerami Hyper-V i kontenerami Windows Server. Poniższa tabela zawiera porównanie obu edycji serwerowych licencji ML oprogramowania System Center 2016:


Datacenter Standard
Liczba zarządzanych środowisk OSE/kontenerów Hyper-V
Nieograniczona 2*
Liczba zarządzanych kontenerów Windows Server
Nieograniczona Nieograniczona
Zarządzanie instalacją Nano Server**
Configuration Manager***
Data Protection Manager
Endpoint Protection
Operations Manager
Service Manager
Virtual Machine Manager
Prawo do uruchamiania serwerowego oprogramowania zarządzającego oraz wspierającego go oprogramowania SQL Server Runtime (SQL Server Standard Edition)
Zarządzanie wpieranymi usługami dowolnego typu
Uwaga: Komponenty serwerowych licencji ML nie są dostępne odrębnie.

*Edycja Standard uprawnia do zarządzania fizycznym środowiskiem systemu operacyjnego (OSE) na licencjonowanym serwerze (oprócz zarządzania dwoma wirtualnymi środowiskami systemu operacyjnego), o ile to środowisko fizyczne jest używane wyłącznie do hostowania wirtualnych środowisk systemu operacyjnego i zarządzania nimi.

**Do zarządzania instalacją Nano Server w środowisku produkcyjnym jest wymagany pakiet Software Assurance dla serwerowych licencji ML.

***Klienci, mający aktywny pakiet Software Assurance dla licencji System Center Configuration Manager lub równoważne uprawnienia subskrypcyjne, mogą korzystać z opcji aktualizacji Current Branch. (Current Branch to model udostępniania wersji produktu o wyższej częstotliwości udostępniania).

Licencje na zarządzanie dla klienta oraz funkcjonalność


Licencje na zarządzanie dla klienta (klienckie licencje ML, client management license - client ML) są wymagane do zarządzania urządzeniami z innymi niż serwerowe środowiskami systemu operacyjnego (OSE). Poniższa tabela zawiera porównanie dostępnych edycji klienckich licencji ML na oprogramowanie System Center 2016:


Configuration Manager Endpoint Protection Client Management Suite
Dostępne komponenty
Configuration Manager

Virtual Machine Manager
Endpoint Protection
Service Manager

Operations Manager

Data Protection Manager

Orchestrator
Wymagania dotyczące licencji
Kliencka licencja ML*
(na użytkownika/środowisko OSE)
Subskrypcja*
(na użytkownika/urządzenie)
Kliencka licencja ML*
(na użytkownika/środowisko OSE)
Dostępne w pakiecie Core CAL
Dostępne w pakiecie Enterprise CAL
Uwaga: Komponenty klienckich licencji ML nie są dostępne oddzielnie.

*Klienckie licencje ML są wymagane do zarządzania innymi niż serwerowe środowiskami OSE.

Pokrewne witryny

Pokrewne witryny


Uzyskaj szczegółowe informacje na temat ewaluacji, zakupu i wdrażania oprogramowania System Center 2016.

(PDF, 360 KB)
Przeczytaj omówienie zasad licencjonowania oprogramowania System Center 2016.