Var finns dina data?

Som en av Microsofts företagstjänstekunder vet du var dina data lagras.

Robust säkerhet för våra datacenter

Microsoft hanterar ett ständigt växande nätverk av datacenter runt om i världen och kontrollerar att varje datacenter uppfyller hårda säkerhetskrav.

Photograph of an IT person standing at a small table in a data center working on a laptop.

|

Kunddata kan replikeras inom ett valt geografiskt område för ökat dataskydd vid ett eventuellt större datacenterhaveri, och replikeras i vissa fall inte utanför det.

 

Microsoft följer också internationella dataskyddslagar gällande överföring av kunddata över landsgränser. Till exempel:

  • Det oavbrutna dataflöde som krävs inom internationell verksamhet (vilket omfattar överföring av personuppgifter över landsgränser) möjliggörs genom att många av Microsofts molntjänster för företag ger kunderna EU:s standardavtalsklausuler för dataskydd, vilket ger ytterligare avtalsgarantier när det gäller överföring av personuppgifter inom molntjänster som omfattas. Vår implementering av EU:s standardklausuler har kontrollerats av EU:s dataskyddsmyndigheter och funnits vara i enlighet med de strikta sekretesstandarder som reglerar internationella dataöverföringar som görs av företag som är verksamma inom EU:s medlemsstater.
  • Utöver våra åtaganden enligt standardavtalsklausulerna för dataskydd (Standard Contractual Clauses, SCC) och andra modellavtal är Microsoft certifierat enligt EU-U.S. Privacy Shield Framework från USA:s handelsdepartement när det gäller insamling, användning och kvarhållande av personuppgifter som skickas från EU till USA. Microsofts deltagande i Privacy Shield gäller för alla personuppgifter som är underställda Microsofts sekretesspolicy och som tas emot från EU, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz. Microsoft följer också schweizisk dataskyddslag gällande behandling av personuppgifter från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz.
  • Microsoft överför inte data du tillhandahåller till Microsoft genom användning av vår molntjänst för företag som omfattas av Microsofts villkor för onlinetjänster till någon tredje part (inte ens för lagringsändamål).

Obs! Oavsett var kunddata lagras kontrollerar eller begränsar Microsoft inte de platser från vilka kunder eller deras slutanvändare kan komma åt sina data.

Ytterligare dataplatsresurser

Skydda e-post mot husrannsakan

Sekretessöverväganden för molnet

Säkerhet, sekretess och efterlevnad med Microsoft Azure

Regelefterlevnad med Office 365 och Dynamics 365

Dataåtkomst i Dynamics 365 och Office 365

Klicka här för att visa översikten över sekretess- och dataskydd i Microsoft Intune