Quản lý Microsoft 365 từ thiết bị di động của bạn

Thêm người dùng, đặt lại mật khẩu, quản lý thiết bị, tạo yêu cầu hỗ trợ và nhận các thông báo quan trọng mọi lúc, mọi nơi với ứng dụng Quản trị Microsoft 365.

Photograph of a mobile device displaying the Microsoft 365 Admin app screen
Photograph of a person in the backseat of a car looking at a mobile device

Luôn cập nhật

Nhận thông báo quan trọng về các sự cố tình trạng dịch vụ, các thay đổi lớn sắp tới và cảnh báo thanh toán—được gửi trực tiếp đến thiết bị di động của bạn.

Quản lý người dùng, thiết bị và nhóm

Truy nhập các nhiệm vụ phổ biến mọi lúc, mọi nơi để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm. Thêm và bỏ chặn người dùng, đặt lại mật khẩu, loại bỏ dữ liệu công ty, quản lý nhóm, gán giấy phép sản phẩm, v.v..

Photograph of a mobile device displaying the Users screen
Photograph of a person interacting with their mobile device

Nhận hỗ trợ

Theo dõi các yêu cầu dịch vụ của Microsoft 365, tạo yêu cầu mới và nhận hỗ trợ trên thiết bị di động của bạn.

Quản trị Microsoft 365

Quản lý các ứng dụng, dịch vụ, dữ liệu, thiết bị và người dùng trên đăng ký Microsoft 365 của bạn.

iTunes, iPhone và iPad là các thương hiệu đã đăng ký của Apple Inc. tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Android là thương hiệu của Google Inc.