Skip to main content
Licensing
Prosimy o przesłanie opinii na temat nowej witryny postanowień licencyjnych za pomocą przycisku opinii dostępnego poniżej. Poprzednie i bieżące wersje Postanowień dotyczących Produktów i Postanowień dotyczących Usług Online są dostępnetutaj.
Wyszukiwanie terminów

Postanowienia dotyczące Produktów

Postanowienia, które wcześniej były zawarte w „Postanowieniach dotyczących Usług Online”, zostały przeniesione do „Postanowień dotyczących Produktów” i nie są już dostępne jako odrębne postanowienia. Ujednolicone Postanowienia dotyczące Produktów są integralną częścią umów regulujących używanie przez Klienta Produktów i Usług Profesjonalnych Microsoft.

Wersje Postanowień dotyczących Produktów i Postanowień dotyczących Usług Online opublikowanych przed lutym 2021 r. są dostępne tutaj. Aktualizacje Praw do Używania wprowadzane przez Microsoft mają zastosowanie do Klienta zgodnie z umową zawartą z Klientem.

Wszystkie odniesienia do poniższych postanowień w odpowiednich umowach Microsoft dotyczą teraz odpowiednich sekcji w Postanowieniach dotyczących Produktów lub powiązanej zawartości w ramach Postanowień dotyczących Produktów.

POPRZEDNIE ODNIESIENIE W POSTANOWIENIACH DOTYCZĄCYCH PRODUKTÓW
Prawa do Używania Znajdują się na karcie „Prawa do Używania” w ramach każdej pozycji z oferty produktów na stronie Oferta produktów.
Postanowienia dotyczące Produktów Ta witryna.
Postanowienia dotyczące Usług Online Postanowienia, które wcześniej były zawarte w „Postanowieniach dotyczących Usług Online”, zostały przeniesione do „Postanowień dotyczących Produktów” i nie są już dostępne jako odrębne postanowienia.
Inne postanowienia prawne Zob. nawigacja po lewej stronie.
Szczególne postanowienia licencyjne Zob. Oferta Produktów.
Postanowienia dotyczące modelu licencjonowania Znajdują się na karcie „Model licencjonowania” w ramach każdej pozycji oferty produktów na stronie Oferta Produktów.
Powszechne postanowienia licencyjne Zob. Powszechne postanowienia licencyjne.

Używanie witryny

Postanowienia dotyczące Produktów zawierają postanowienia dotyczące wszystkich produktów i usług oferowanych w ramach programów licencyjnych Microsoft oraz umożliwiają filtrowanie i wyświetlanie wyłącznie postanowień dotyczących produktów z konkretnego programu licencyjnego. Pozwala to na uzyskanie dokładnie tych informacji, które są w danej chwili potrzebne.

Wybór Programu

Aby wyświetlić stosowne postanowienia, należy najpierw określić program licencyjny. Więcej informacji na temat tych programów można znaleźć tutaj.

przykładowy pasek narzędzi

Po wybraniu programu należy przejść na stronę Oferta produktów i wybrać tam odpowiedni produkt lub odpowiednią usługę, aby wyświetlić stosowne postanowienia.

Nawigacja

Na bocznym pasku nawigacyjnym przedstawiono ogólną zawartość Postanowień dotyczących Produktów oraz pasek wyszukiwania służący do przeszukiwania tej zawartości. W większości przypadków zaczyna się od strony Oferta produktów, a następnie przechodzi do pozycji Oprogramowanie lub Usługi Online.

przykładowy boczny pasek nawigacyjny

Aby wyświetlić postanowienia dotyczące produktu Exchange Server, należy:

  1. Kliknąć łącze Oferta Produktów
  2. W kategorii Oprogramowanie wyszukać i kliknąć Exchange Server. Alternatywnie można wyszukać ciągu Exchange Server na pasku wyszukiwania.
  3. U góry strony wyświetli się następująca ścieżka nawigacji:
Postanowienia dotyczące Produktów > Oferta produktów > Oprogramowanie > Usługi Office > Exchange Server

Ścieżka ta oznacza przeglądanie postanowień dotyczących produktu Exchange Server w wybranym programie licencyjnym.

Aby wyświetlić postanowienia dotyczące produktu Exchange Online, należy:

  1. Kliknąć łącze Oferta Produktów
  2. W kategorii Usługi Online wyszukać i kliknąć Exchange Server. Alternatywnie można wyszukać ciągu Exchange Online na pasku wyszukiwania.
  3. U góry strony wyświetli się następująca ścieżka nawigacji:
Postanowienia dotyczące Produktów > Oferta produktów > Usługi Online > Usługi Office 365 > Exchange Online

Ścieżka ta oznacza przeglądanie postanowień dotyczących produktu Exchange Online w wybranym programie licencyjnym.