Översikt
Guided Tour

Guided Tour

Välkommen till guiden Konsten att samarbeta

Lär dig hur du förbättrar gruppdynamiken och skapar framgångsrika team med den här guiden.

Vissa funktioner varierar beroende på marknad

Komplexa utmaningar kräver produktivt samarbete

Samarbete är avgörande för att lösa de utmaningar världen står inför idag, men samarbetet kan också vara en utmaning i sig. Olika perspektiv är avgörande för att ett team ska utvecklas, men skillnader kan lätt leda till missförstånd när ett team lider av en negativ gruppdynamik.

Vikten av att etablera en god gruppdynamik

För att bygga motståndskraft och skapa möjligheter för framgång måste team skapa och främja en positiv dynamik. Det första steget är att förstå vad denna dynamik är, och sedan lära sig hur du får den att blomstra i ditt team.

Främja en god gruppdynamik

När dynamiken vårdas kommer ett team att vara bättre rustat för att hantera komplexa, oförutsedda utmaningar. Det här bidrar till att skapa positiva resultat, inklusive en blomstrande företagskultur, bättre beslutsfattande och nöjda teammedlemmar.

Guiden Konsten att samarbeta

Guiden Konsten att samarbeta skapades för att hjälpa ditt team att förbättra samspelet som leder till bättre resultat. Den baseras bland annat på bidrag från en heterogen grupp verkliga teammedlemmar, från chefer till prisbelönta journalister, olympiska idrottare och fiskhandlare.

Översikt

I ramverket för Konsten att samarbeta formuleras de viktigaste elementen som påverkar gruppdynamiken. Detta är avsett att hjälpa team att utnyttja sin mångfald, skapa förtroende och driva innovation. Ramverket kan också ge mervärde till den större organisationskulturen utan att störa de nuvarande grupprocesserna.

Gruppens syfte

Bra samarbete börjar med ett tydligt syfte för teamet, den gemensamma målsättningen som håller team fokuserade, på samma spår, mer produktiva och nöjdare.

Kollektiv identitet

Kollektiv identitet är en gemensam känsla av tillhörighet som skapar sammanhållning och hjälper teammedlemmar att arbeta som en sammansvetsad grupp.

Medvetenhet och delaktighet

Medvetenhet och delaktighet är en förståelse av jaget och andra som gör det möjligt för team att få ett bättre samspel och mer delaktighet.

Förtroende och sårbarhet

Förtroende och sårbarhet är komponenterna i känslomässig säkerhet som möjliggör interpersonellt risktagande i team.

Konstruktiv spänning

Konstruktiv spänning är den produktiva kraften som är resultatet av att ett team drar nytta av sina skillnader.

Översikt

Varje viktigt element har en tankestartare för de som är redo att sätta igång med detsamma och en handledarguide för de som vill introducera det för teamet. Aktiviteterna har utformats för att förbättra samspelet som är avgörande för en grupps förmåga att fungera och vara framgångsrika tillsammans.

Tid och ansträngning

Vissa aktiviteter tar bara fem minuter medan andra kräver en och en halv timme. När du sätter igång hittar du tid- och ansträngningskrav som hjälp för att se var du ska börja och vad som krävs.

Tankestartare

Är du redo att sätta igång? Tankestartare är aktiviteter du kan prova på egen hand eller med ditt team. De hjälper dig att bygga upp din egen förståelse av konsten att samarbeta. Med dem kan du snabbt sätta dig in i tankesätten och perspektiven för bra samarbete.

Handledarguide

Är du redo att gå in på djupet? Handledarguiden hjälper dig att leda teamdiskussioner som hjälper till att skapa nya beteenden och mönster i hela teamet. Handledarguiden innehåller flera av de aktiviteter som finns i tankestartarna, men här får du ta dem ett steg längre med hela ditt team.

Teamet, är ni redo? Nu sätter vi igång!

Nu när du förstår vikten av produktivt samarbete kan du börja jobba med de viktiga elementen. Med den här onlineguiden kan du välja om du vill följa vår rekommenderade väg från början till slut eller gå till det ämne som intresserar dig och börja där.

Välkommen till gruppens syfte

I det här avsnittet får du lära dig om den viktiga roll som gruppens syfte spelar i de mest framgångsrika teamen. Aktiviteterna kommer att hjälpa ditt team att identifiera, formulera och anta ett gemensamt syfte för teamet.

Definiera gruppens syfte

Ett tydligt syfte är grunden till produktiva team. Det är också det bästa stället för teamet att komma igång.

En ambition, inte en siffra

Inte så här: ”Det här är den inverkan vi kan ha på våra KPI:er och slutresultatet.”

Mer så här: ”Det är så här vi vill påverka världen.”

En gemensam övning, inte en order uppifrån

Mer så här: ”Vem är vi? Varför är det här viktigt? Nu tänker vi tillsammans över vilken inverkan vi vill ha som team.”

Inte så här: Ledare: ”Allihop, det här är vårt nya syfte.”

Gemensamma mål

Gemensamma mål är de enskilda, nåbara milstolparna som ett team strävar efter och som utgör steg på vägen mot gruppens syfte. Ett teams gemensamma mål kan vara att göra affärer med 500 nya återförsäljare för att uppnå tillväxtmål.

Gruppens syfte ger klarhet och ser till att teamet jobbar mot samma mål

När ett team har ett klart syfte som alla är överens om, och som resonerar djupt med alla, kommer varje teammedlem att ha en känsla av autonomi. Då kan de fatta beslut och agera på egen hand med trygg vetskap om att teamet som helhet är samlat och jobbar mot samma mål. Detta hjälper ett team att förbli fokuserat, prestera bättre och vara nöjdare.

Gruppens syfte uppmuntrar till gemensamma ansträngningar

Jen Flanz är exekutiv producent för The Daily Show med Trevor Noah. Hon leder ett mångsidigt och begåvat team av författare vars syfte är att göra den bästa möjliga showen varje kväll, även om det ofta innebär att deras individuella bidrag måste offras.

Gruppens syfte på Pike Place Fish Market

Taho är en fiskhandlare på Pike Place Fish Market i Seattle, Washington, som är känd både för sin underhållande personal och färska fisk och skaldjur. Taho-teamets officiella jobb må vara att sälja fisk, men det är något annat som får dem att hoppa ur sängen på morgonen: ”När du bidrar till något större än dig själv – som att göra människor lyckliga – ger det dig mer motivation eftersom du gör något för ett större syfte”, säger Taho.

 

Utforska hela berättelsen om konsten att samarbeta här

 

Det här händer om gruppens syfte saknas

Om ett tydligt syfte saknas kommer teamet ha svårt att formulera vad de kollektivt jobbar mot, vilket kommer att påverka deras förmåga att uppnå långsiktiga och kortsiktiga mål. Teammedlemmar kommer inte att vara inne på samma spår och kommer att vara ofokuserade och delade.

Utforska gruppens syfte

Med följande tankestartare får du hjälp att föreställa dig vad gruppens syfte kan vara och inspirera ditt team att skapa ett tillsammans. Det här tar ungefär 20 minuter. Därefter kan du presentera dessa koncept för ditt team för att få dem att sträva mot samma mål.

 

Ladda ned tankestartare

Hjälp ditt team att komma igång med teamets syfte

Följande aktiviteter är avsedda att hjälpa ditt team att identifiera, formulera och anta ett gemensamt syfte för teamet.

 

Ladda ned handledarguiden

Se hur gruppens syfte stärker ditt team

När du har slutfört de här aktiviteterna borde ditt team vara fokuserat på delade mål, prestera bättre och vara nöjdare. Fortsätt med aktiviteterna över tid för att stärka positivt beteende och göra dem till en del av teamets vanliga rutiner.

Gruppens syfte i praktiken i Teams

Högpresterande team har ett tydligt syfte. Med Microsoft Teams kan de hålla sig på rätt kurs.

Välkommen till kollektiv identitet

I det här avsnittet får du lära dig om den viktiga roll kollektiv identitet spelar i de mest framgångsrika teamen. Aktiviteterna ska hjälpa ditt team att samlas kring gemensamma värderingar, skapa avtal som kontinuerligt ses över, lära känna varandra och skapa samhörighet genom delade erfarenheter samt öva på ritualer som är unika för er.

Definiera den kollektiva identiteten

Kollektiv identitet är en gemensam känsla av tillhörighet som skapar sammanhållning och hjälper ett team att arbeta som en sammansvetsad grupp. Det kan också förbättra teamets förmåga att engagera sig i konstruktiv spänning.

Värderingar och avtal

Kollektiv identitet handlar om att skapa upplevelser som återspeglar teamets gemensamma värderingar och avtal.

Inne på samma spår utan att behöva rätta in sig i ledet

Mer så här: Ha gemensamma värderingar som teamet strävar efter att upprätthålla.
Inte så här: Förordna vissa beteenden.

Ritualer, inte möten

Mer så här: ”Efter våra veckomöten ska vi gå runt och prata om en inspirerande händelse från helgen.”
Inte så här: ”Efter våra veckomöten ska vi träffas som marknadsföringsteamet för att gå över mer specifika uppdateringar.”

Viktiga komponenter

Ett team bildar en kollektiv identitet genom att samlas kring gemensamma värderingar, skapa avtal som kontinuerligt ses över, lära känna varandra genom delade erfarenheter samt öva på ritualer som är unika för teamet. Ett team med en stark känsla av kollektiv identitet har en gemensam känsla av tillhörighet som skapar sammanhållning och hjälper ett team att arbeta som en sammansvetsad grupp.

Gemensamma värderingar

Gemensamma värderingar är de åsikter och attityder som ett team definierar som nödvändiga för att lyckas. Ett exempel på gemensamma värderingar för ett team kan vara att ”välkomna flertydigheter” eller ”göra andra framgångsrika”. När ett team formulerar gemensamma värderingar aktiveras de genom vardagliga beteenden.

Avtal

Avtal är de konkreta, överenskomna resultaten av ett teams värderingar. Avtal kan visa sig i ditt team som dagliga start- och sluttider eller i de överenskomna metoderna för att ge feedback.

Ritualer

Ritualer är upprepade beteenden och aktiviteter som stärker både formella och informella avtal. En ritual kan vara något så enkelt som att gå ut och äta som ett team på måndagar, ha en gemensam sång eller göra en kreativ övning varje morgon.

Skapar sammanhållning så att ett team kan arbeta som en sammansvetsad grupp

Ett team med en stark känsla av kollektiv identitet har en gemensam känsla av tillhörighet som skapar sammanhållning och hjälper ett team att arbeta som en sammansvetsad grupp.

En värderingsbaserad plan

Caryl Stern är President och CEO för UNICEF USA. Hennes team kom överens om en plan med värderingar som håller teammedlemmarna ansvariga gentemot varandra och det viktiga arbete de gör.

Avtal för liv på Mars

Innan Kellie Gerardis astronautteam placerades långt bort i den avlägsna del av Utah-öknen som liknar ytan på Mars tillbringade hon och hennes lagkamrater timmar i videokonferenssamtal för att diskutera viktiga avtal som de skulle följa under sin rymdsimulering. Det var bara ett av de sätt som teamet bildade en stark känsla av kollektiv identitet, något som var avgörande för att de skulle kunna fullfölja sitt uppdrag.

 

Utforska hela berättelsen om konsten att samarbeta här

Det här händer om kollektiv identitet saknas

Om kollektiv identitet saknas saknar teamet en känsla av en teamidentitet som hjälper medlemmarna att skapa samhörighet. Det här kan leda till att teammedlemmar känner en distans till varandra och det kan minska deras motivation för att delta fullt ut.

Utforska kollektiv identitet

Utforska de styrkor och det unika perspektiv du ger teamet. Det här kan inspirera ditt team att skapa er kollektiva identitet tillsammans. Gör dig redo för en liten stund av självreflektion!

 

Ladda ned tankestartare

Hjälp ditt team att komma igång med kollektiv identitet

Följande aktiviteter är avsedda att hjälpa ditt team att samlas kring gemensamma värderingar, skapa avtal som kontinuerligt ses över, lära känna varandra och skapa samhörighet genom delade erfarenheter samt öva på ritualer som är unika för er.

 

Ladda ned handledarguiden

Se hur kollektiv identitet stärker ditt team

När du har slutfört de kollektiva identitetsaktiviteterna borde alla i ditt team känna sig säkra på roller och ansvar, ha fått god kontakt med varandra, skapat sammanhållning och tagit till sig samma uppsättning värderingar. Fortsätt öva med de här aktiviteterna över tid för att stärka positivt beteende och göra dem till en del av teamets vanliga rutiner.

Välkommen till medvetenhet och delaktighet

I det här avsnittet får du lära dig om den viktiga roll medvetenhet och delaktighet spelar i de mest framgångsrika teamen. De här aktiviteterna ska hjälpa ditt team att öka medvetenheten och främja en inkluderande kultur där teammedlemmarna har ett bra samspel.

Definiera medvetenhet och delaktighet

Medvetenhet och delaktighet ger en förståelse av jaget och andra som gör det möjligt för team att få ett fungerande samspel. När medvetenhet och delaktighet definieras kan det också förbättra teamets förmåga att engagera sig i konstruktiv spänning.

Respektera skillnader, släta inte över dem

Mer så här: Var medveten om olika behov och preferenser.

Inte så här: Förordna ett visst sätt att arbeta.

Förstå dina egna behov

Mer så här: ”Det här är de omständigheter som gör att jag kan bidra till teamet.”
Inte så här: ”Det är så här du måste arbeta med mig.” 

Viktiga komponenter

Det finns tre nivåer av medvetenhet. När ett team har en bättre känsla för medvetenhet främjar det en inkluderande kultur där teammedlemmar får ett fungerande samspel.

Självmedvetenhet

Självmedvetenhet och självkännedom är förmågan att både känna igen sina känslor och förstå varför man känner dem. Ju mer medvetna vi är om källan till våra känslor, desto mer kan vi reagera på ett produktivt sätt och fråga efter det vi behöver.

Medvetenhet om andra

Medvetenhet och kännedom om andra är förmågan att känna igen andras känslor och förstå den påverkan ens handlingar har på andra. Det här är det första steget i att vara empatisk. Om du till exempel vet att en teammedlem inte kan fokusera när hög musik spelas kan du öva genom att hålla hörlurarna på.

Situationsmedvetenhet

Situationsmedvetenhet handlar om att beakta inte bara dig själv och dina lagkamrater, utan också det sammanhang du befinner dig i. Om det exempelvis är nödvändigt att ha ett samtal med en teammedlem om prestationsfrågor, görs det troligtvis bäst privat så att resten av teamet inte tappar tråden.

Hjälp team att få ett bättre samspel

När ett team har en bättre känsla för medvetenhet skapar de en inkluderande kultur där teammedlemmar kan interagera med varandra på ett harmoniskt sätt och få ett bättre samspel.

De bästa teamen är anpassningsbara och engagerade

Shane Snow är författaren till ”Dream Teams”. De bästa teamen som han varit en del av är de med en djup känsla av medvetenhet, där den inkluderande kulturen gör att teammedlemmar kan vara sig själva fullt ut och vara anpassningsbara.

Samtal om känslor i vildmarken

När Alex Grishaver hade svårt att leda ett team för sök- och räddningsutbildning på grund av utmattning, använde han sig av sina lärdomar från träningen om känslomässig medvetenhet och bad en kollega att ta över i stället för att ensam kämpa sig igenom det. Att kunna identifiera hur han kände och sedan kommunicera det till sitt team hjälpte till att hålla dem alla säkra.

 

Utforska hela berättelsen om konsten att samarbeta här

Det här händer om medvetenhet och delaktighet saknas

När team saknar en känsla av medvetenhet och delaktighet kan medlemmarna vara oengagerade, oempatiska och ha svårt att hantera konflikter mellan personer.

Utforska medvetenhet och delaktighet

Reflektera över de omständigheter som gör dig framgångsrik på jobbet. Om du introducerar detta för ditt team kan det inspirera dem att lära sig om varje teammedlems individuella behov och preferenser och fundera kring hur man bäst stöder varandra.

 

Ladda ned tankestartare

Hjälp ditt team att komma igång med medvetenhet och delaktighet

Följande aktiviteter är avsedda att hjälpa ditt team att förstå och uppskatta varandras behov och uppmuntra er att proaktivt leta efter möjligheter att engagera varandra och bjuda in nya perspektiv.

 

Ladda ned handledarguiden

Se hur medvetenhet och delaktighet stärker ditt team

När du har slutfört de här aktiviteterna borde ditt team ha en större känsla av medvetenhet och uppskattning för de individuella behov, preferenser och arbetssätt som gör det möjligt för var och en att lyckas. Fortsätt öva med de här aktiviteterna över tid för att stärka positivt beteende och göra dem till en del av teamets vanliga rutiner.

Medvetenhet och delaktighet i praktiken i Microsoft Teams

Personer som arbetar i team med en positiv dynamik är medvetna om sig själva och andra. Med Microsoft Teams får allas röster höras.

Välkommen till förtroende och sårbarhet

I det här avsnittet får du lära dig om den viktiga roll förtroende och sårbarhet spelar i de mest framgångsrika teamen. Aktiviteterna ska hjälpa ditt team att skapa en stark känsla av psykologisk säkerhet. Teammedlemmar som känner sig säkra kan ta interpersonella risker bättre. Då kan de också uttrycka sig själva fullt ut arbetet, vilket i sin tur skapar goda förutsättningar för innovativa idéer att blomstra.

Definiera förtroende och sårbarhet

Förtroende och sårbarhet är komponenterna i känslomässig säkerhet som möjliggör interpersonellt risktagande i team. De kan också förbättra deras förmåga att engagera sig i konstruktiv spänning.

Förtroende måste förtjänas över tid

Mer så här: Möt dina teammedlemmar där de är för att bygga en relation.
Inte så här: Kasta ut sig på djupt vatten första dagen.

Sårbarhet är öppenhet, inte en känsla av utsatthet

Mer så här: Dela det du känner dig bekväm med att dela.
Inte så här: Dela varje enskild detalj i ditt liv.

Viktiga komponenter

Den goda cykeln av förtroende och sårbarhet skapar psykologisk säkerhet i ett team. Teammedlemmar som känner sig säkra kan ta interpersonella risker bättre. Då kan de också uttrycka sig själva fullt ut arbetet, vilket i sin tur skapar goda förutsättningar för innovativa idéer att blomstra.

Förtroende

Förtroende är när du vet att du kan vara sårbar med någon utan att bli avfärdad eller sårad. När ett team till exempel visar ett orubbligt stöd för en teammedlem som kämpar med ett personligt trauma fördjupas teammedlemmens tillit till teamet.

Sårbarhet

Sårbarhet handlar om att gå in i situationer som innehåller risker och delgivande av känslor. Till exempel kan en teammedlem visa sårbarhet genom att berätta för teamet om ett personligt trauma som denna kämpar med.

Psykologisk säkerhet

Psykologisk säkerhet finns där en person känner sig bekväm med att dela sina åsikter och idéer utan rädsla för beskyllningar, kritik eller hätskhet. Psykologisk säkerhet skapas med den goda cykeln av förtroende och sårbarhet.

Skapar förtroende så teammedlemmarna känner sig säkra att ta risker

När team skapar förtroende och ger varandra tillstånd att vara sårbara känner alla sig säkrare och bekvämare att ta risker i teamet.

Ge teammedlemmar tillåtelse att uttrycka sig själva

Fernando Garcia är Co-Creative Director för Oscar de la Renta. Hans team arbetar bättre när designerna känner sig säkra och vågar bidra med sina vildaste och mest fantasifulla idéer. Detta händer bara när de känner en stark känsla av psykologisk säkerhet, som upprättas genom att kontinuerlig öva cykeln av sårbarhet och förtroende.

En trygg plats där man får göra misstag

På det medicinska simuleringscentret INOVA utbildas läkare i att hantera krissituationer på liv och död. Programchefen Maybelle Kou tycker att det är viktigt för läkare att lära sig i en miljö där de kan göra misstag utan att vara rädda för återverkningar. Hon tror nämligen att det bästa sättet att lära sig är utan rädsla. Hon har också erfarna läkare som pratar med läkarna som utbildas. De delar med sig av sårbara stunder då de gjorde misstag. 

 

Utforska hela berättelsen om konsten att samarbeta här

Det här händer om förtroende och sårbarhet saknas

Ett team som saknar en konsekvent cykel av förtroende och sårbarhet kan inte fullt ut utnyttja teammedlemmarnas potential. När teammedlemmarna inte känner sig trygga med att dela åsikter på grund av rädsla för kritik eller hätskhet avstår de från att delta fullt ut, vilket påverkar kvaliteten på teamets kollektiva arbete negativt.

Utforska förtroende och sårbarhet

Reflektera över de förhållanden som hjälper dig att skapa förtroende och vara mer sårbar på jobbet. När du är klar och delar dem med ditt team kan det bidra till att bygga känslomässig säkerhet, vilket möjliggör interpersonellt risktagande.

 

Ladda ned tankestartare

Hjälp ditt team att komma igång med förtroende och sårbarhet

Följande aktiviteter är avsedda att hjälpa ditt team att skapa känslomässig säkerhet genom att bygga upp förtroende och möjliggöra stunder av sårbarhet.

 

Ladda ned handledarguiden

Se hur förtroende och sårbarhet stärker ditt team

När du har slutfört dessa aktiviteter ska ditt team skapa en stark känsla av psykologisk säkerhet som ger teammedlemmarna möjlighet att ta större interpersonella risker och uttrycka sig själva fullt ut på arbetet. Fortsätt öva med de här aktiviteterna över tid för att stärka positivt beteende och göra dem till en del av teamets vanliga rutiner.

Välkommen till konstruktiv spänning

I det här avsnittet får du lära dig om den viktiga roll konstruktiv spänning spelar i de mest framgångsrika teamen. Aktiviteterna ska hjälpa ditt team att utnyttja den goda gruppdynamiken som etablerades i de föregående avsnitten för att omvandla spänningar till en konstruktiv kraft.

Definiera konstruktiv spänning

Konstruktiv spänning är den produktiva kraften som kommer fram när ett team drar nytta av sina skillnader. Det är resultatet av att de andra viktiga komponenterna för gruppdynamiken – gruppens syfte, kollektiv identitet, medvetenhet, delaktighet och förtroende och sårbarhet – vårdas och är i balans.

Spänning är en produktiv kraft

Spänning är ett laddat ämne. Men det kan också vara ett produktivt sätt att få ditt team att tänka vidare och få bredare synvinklar. De mest effektiva teamen vet hur man utnyttjar alla spänningar för att utvecklas tillsammans som ett team.

Olika tankesätt, inte olika åsikter

Mer så här: På ett respektfullt sätt inte hålla med dina teammedlemmar om något.
Inte så här: På ett obevekligt sätt föra fram ett eget perspektiv.

Lösningar, inte eskaleringar

Mer så här: Känna igen ett ögonblick av spänning och använda verktyg för att lösa det.
Inte så här: Reagera på ett ögonblick av spänning med ilska eller aggression.

Viktiga komponenter

Olika perspektiv bäddar för spänning. Denna spänning blir en destruktiv kraft i team med negativ dynamik. Men när spänningen utnyttjas genom att främja en god gruppdynamik blir det en konstruktiv kraft som producerar innovativa idéer.

Olika perspektiv

Olika perspektiv är, när de utnyttjas ordentligt, avgörande för innovationen. Perspektiven kan komma från en mångfald av tankesätt, bakgrund, etnicitet, temperament, roll, kön, sexualitet med mera.

Sunda förhållanden

Konstruktiv spänning är den produktiva kraften som uppstår när olika perspektiv får blomstra under sunda förhållanden. Motsatsen är destruktiv spänning, som är den negativa kraften som uppstår när mångfalden kolliderar under dåliga förhållanden.

Skapar möjligheter för innovation och framsteg

Konstruktiv spänning är en produktiv kraft. När teammedlemmarna känner sig trygga och oförskräckt kan bidra med sina olika perspektiv och färdigheter, kan teamet förnya sig och utvecklas på sätt som inte skulle vara möjligt med en begränsad, enskild tankegång.

Utnyttja spänningar och inspirera till sammanhållning

När den erfarna konfliktreportern Farnaz Fassihis rapporteringsgrupp med personer från olika bakgrund inte kunde lämna kaoset i det irakiska kriget utanför kontoret, var hon tvungen att hitta ett sätt att utnyttja spänningen och inspirera till sammanhållning för att hålla teamet fokuserat på att genomföra det gemensamma uppdraget.

Utbildar genom att välkomna mångfald

I flera Harvard Business School-avdelningar fokuserar de på mångfalden när de utformar klassen. Man tror att elever med olika perspektiv som utmanar varandra är ett av de bästa sätten att fördjupa förståelsen för ett ämne och uppmuntra till nya tankesätt.

 

Utforska hela berättelsen om konsten att samarbeta här

Det här händer om konstruktiv spänning saknas

När ett team har en negativ dynamik blir spänningen en destruktiv kraft med potential att riva teamet isär.

Utforska konstruktiv spänning

Reflektera över de olika typerna av spänning som finns i ditt team och orsakerna till att de finns.

 

Ladda ned tankestartare

Hjälp ditt team att komma igång med konstruktiv spänning

Följande aktiviteter är avsedda att hjälpa ditt team att känna igen spända situationer, deras ursprung och hur man omvandlar dem till en konstruktiv kraft.

 

Ladda ned handledarguiden

Se hur konstruktiv spänning stärker ditt team

När du har slutfört de här aktiviteterna borde ditt team kunna utnyttja kraften i konstruktiv spänning för att föra arbetet framåt på ett positivt och produktivt sätt. Fortsätt använda de här aktiviteterna över tid för att stärka positivt beteende och göra dem till en del av teamets vanliga rutiner.

Konstruktiv spänning i praktiken i Microsoft Teams

När spänningar uppstår i team med en god dynamik leder det till nytänkande och bättre innovationer. Microsoft Teams är ett stöd i detta.

 Fler resurser för dig som vill lära dig mer

I det här avsnittet hittar du resurser som hjälper dig att dela verktygen med ditt team och resurser med mer information om Microsoft Teams.

 Ladda ned alla de olika verktygen på en och samma plats

Vill du gå igenom alla tankestartare eller handledarguider? Ladda ned alla i en enkel nedladdning här. Planera lite tid åt dig själv eller med ditt team och kom igång.

 

Ladda ned alla verktyg

 

Snabbkurs om Teams

Du har lärt dig principerna för en positiv gruppdynamik och hur Microsoft Teams kan hjälpa dig. Läs mer om hur Teams kan vara ett stöd för bättre samarbete med den här snabbkursen.

 

Ta snabbkursen om Microsoft Teams

Skaffa Microsoft Teams utan kostnad

Vissa funktioner varierar beroende på marknad

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Nästa","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46bGW?ver=3d7e","imageAlt":"Four people sitting around a table talking. One of them is using a Surface Pro, while two of them use permanent markers to write on sheets of paper.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":3,"name":"Etablera en god gruppdynamik","videoHref":"","content":"<p>För att bygga motståndskraft och skapa möjligheter för framgång måste team skapa och främja en positiv dynamik. Det första steget är att förstå vad denna dynamik är, och sedan lära sig hur du får den att blomstra i ditt team.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Vikten av att etablera en god gruppdynamik"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Nästa","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46bHw?ver=4d34","imageAlt":"Two people sitting on a modern chair and couch using a Surface laptop and smiling","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":4,"name":"Främja en god dynamik","videoHref":"","content":"<p>När dynamiken vårdas kommer ett team att vara bättre rustat för att hantera komplexa, oförutsedda utmaningar. Det här bidrar till att skapa positiva resultat, inklusive en blomstrande företagskultur, bättre beslutsfattande och nöjda teammedlemmar.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Främja en god gruppdynamik"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Nästa","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46oFe?ver=a759","imageAlt":"Close-up photograph of three people’s hands as they write with permanent marker on Purpose Statement Drafting worksheets from The Art of Teamwork Toolkit.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":5,"name":"Hjälper dig att samarbeta bättre","videoHref":"","content":"<p>Guiden Konsten att samarbeta skapades för att hjälpa ditt team att förbättra samspelet som leder till bättre resultat. Den baseras bland annat på bidrag från en heterogen grupp verkliga teammedlemmar, från chefer till prisbelönta journalister, olympiska idrottare och fiskhandlare.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Guiden Konsten att samarbeta"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"importance-of-teamwork","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":2,"name":"Vikten av samarbete","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Nästa","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46gTR?ver=009d","imageAlt":"Diagram representing the five core elements of The Art of Teamwork framework","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":7,"name":"Översikt över ramverket","videoHref":"","content":"<p>I ramverket för Konsten att samarbeta formuleras de viktigaste elementen som påverkar gruppdynamiken. Detta är avsett att hjälpa team att utnyttja sin mångfald, skapa förtroende och driva innovation. Ramverket kan också ge mervärde till den större organisationskulturen utan att störa de nuvarande grupprocesserna.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Översikt"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Nästa","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSG?ver=2780","imageAlt":"Diagram of The Art of Teamwork framework with only the main circle in full color and opacity and the words “team purpose” at the top of the circle.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":8,"name":"Gruppens syfte","videoHref":"","content":"<p>Bra samarbete börjar med ett tydligt syfte för teamet, den gemensamma målsättningen som håller team fokuserade, på samma spår, mer produktiva och nöjdare.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Gruppens syfte"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Nästa","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSJ?ver=2bc2","imageAlt":"Diagram of The Art of Teamwork framework with only one of the three center circles in full color and opacity and the words “collective identity” at the center of that circle.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":9,"name":"Kollektiv identitet","videoHref":"","content":"<p>Kollektiv identitet är en gemensam känsla av tillhörighet som skapar sammanhållning och hjälper teammedlemmar att arbeta som en sammansvetsad grupp.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Kollektiv identitet"},{"order":0,"position":3,"tiles":[],"arialabel":"Nästa","id":"4","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSN?ver=8531","imageAlt":"Diagram of The Art of Teamwork framework with only one of the three center circles in full color and opacity and the words “awareness and inclusion” at the center of that circle.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":10,"name":"Medvetenhet och delaktighet","videoHref":"","content":"<p>Medvetenhet och delaktighet är en förståelse av jaget och andra som gör det möjligt för team att få ett bättre samspel och mer delaktighet.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Medvetenhet och delaktighet"},{"order":0,"position":4,"tiles":[],"arialabel":"Nästa","id":"5","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSQ?ver=36ba","imageAlt":"Diagram of The Art of Teamwork framework with only one of the three center circles in full color and opacity and the words “trust and vulnerability” at the center of that circle.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":11,"name":"Förtroende och sårbarhet","videoHref":"","content":"<p>Förtroende och sårbarhet är komponenterna i känslomässig säkerhet som möjliggör interpersonellt risktagande i team.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Förtroende och sårbarhet"},{"order":0,"position":5,"tiles":[],"arialabel":"Nästa","id":"6","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nST?ver=c19e","imageAlt":"Diagram of The Art of Teamwork framework with only the band of lines that surround the center circles appearing in full color and opacity and the words constructive tension” at the bottom.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":12,"name":"Konstruktiv spänning","videoHref":"","content":"<p>Konstruktiv spänning är den produktiva kraften som är resultatet av att ett team drar nytta av sina skillnader.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Konstruktiv spänning"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"art-of-teamwork","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":6,"name":"Ramverk för konsten att samarbeta","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Nästa","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46gU8?ver=6033","imageAlt":"Close-up photograph of two people’s hands as they write in permanent marker on Value Chain worksheets from The Art of Teamwork toolkit","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":14,"name":"Översikt över aktiviteter","videoHref":"","content":"<p>Varje viktigt element har en tankestartare för de som är redo att sätta igång med detsamma och en handledarguide för de som vill introducera det för teamet. Aktiviteterna har utformats för att förbättra samspelet som är avgörande för en grupps förmåga att fungera och vara framgångsrika tillsammans.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Översikt"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Nästa","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46mad?ver=02a6","imageAlt":"Photograph of three people sitting around a conference table writing on worksheets from The Art of Teamwork toolkit","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":15,"name":"Tid och ansträngning","videoHref":"","content":"<p>Vissa aktiviteter tar bara fem minuter medan andra kräver en och en halv timme. När du sätter igång hittar du tid- och ansträngningskrav som hjälp för att se var du ska börja och vad som krävs.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Tid och ansträngning"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Nästa","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46tT8?ver=93fe","imageAlt":"Photograph of a person writing on a worksheet with permanent marker and looking at a Surface laptop screen.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":16,"name":"Tankestartare","videoHref":"","content":"<p>Är du redo att sätta igång? Tankestartare är aktiviteter du kan prova på egen hand eller med ditt team. De hjälper dig att bygga upp din egen förståelse av konsten att samarbeta. Med dem kan du snabbt sätta dig in i tankesätten och perspektiven för bra samarbete.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Tankestartare"},{"order":0,"position":3,"tiles":[],"arialabel":"Nästa","id":"4","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46tTb?ver=c4a9","imageAlt":"Photograph of four people discussing team purpose. One holds a paper on the wall that says “Our team purpose is to inspire cohesion by facilitating community engagement.” Another holds a one that says, “We help teams succeed.”","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":17,"name":"Handledarguide","videoHref":"","content":"<p>Är du redo att gå in på djupet? Handledarguiden hjälper dig att leda teamdiskussioner som hjälper till att skapa nya beteenden och mönster i hela teamet. Handledarguiden innehåller flera av de aktiviteter som finns i tankestartarna, men här får du ta dem ett steg längre med hela ditt team.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Handledarguide"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"activities","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":13,"name":"Aktiviteter","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Nästa","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4mMJf?ver=6a64","imageAlt":"Three people working together in front of a whiteboard. Two of them are gesturing as they speak.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":19,"name":"Komma igång","videoHref":"","content":"<p>Nu när du förstår vikten av produktivt samarbete kan du börja jobba med de viktiga elementen. Med den här onlineguiden kan du välja om du vill följa vår rekommenderade väg från början till slut eller gå till det ämne som intresserar dig och börja där.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Teamet, är ni redo? Nu sätter vi igång!"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"lets-begin","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":18,"name":"Nu sätter vi igång!","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null}],"arialabel":null,"id":"introduction","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44vHb?ver=2558","imageAlt":"Photograph of three people standing and talking in front of a paper calendar on the wall. One of them is pointing to a sticky note on the calendar.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":1,"name":"Introduktion","videoHref":"","content":"<p>Samarbete är avgörande för att lösa de utmaningar världen står inför idag, men samarbetet kan också vara en utmaning i sig. Olika perspektiv är avgörande för att ett team ska utvecklas, men skillnader kan lätt leda till missförstånd när ett team lider av en negativ gruppdynamik.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSD?ver=8234","logoAlt":"[noalt]","logoHeight":30,"logoWidth":30,"title":"Komplexa utmaningar kräver produktivt samarbete"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Nästa","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46oGA?ver=2f35","imageAlt":"Illustration of a solid circle, three overlapping circles and a shape made of banded lines, with arrows leading from one to the other, left to right.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":22,"name":"Definiera gruppens syfte","videoHref":"","content":"<p>Ett tydligt syfte är grunden till produktiva team. Det är också det bästa stället för teamet att komma igång.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Definiera gruppens syfte"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Nästa","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46md1?ver=9abc","imageAlt":"Photograph of a person holding a tablet and presenting to a room full of people in an informal setting. One person near the front of the room is working on a laptop.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":23,"name":"En ambition","videoHref":"","content":"<p>Inte så här: ”Det här är den inverkan vi kan ha på våra KPI:er och slutresultatet.”</p><p>Mer så här: ”Det är så här vi vill påverka världen.”</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"En ambition, inte en siffra"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Nästa","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46mdg?ver=ac39","imageAlt":"People seated and talking in a casual area of a large building","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":24,"name":"En gemensam övning","videoHref":"","content":"<p>Mer så här: ”Vem är vi? Varför är det här viktigt? Nu tänker vi tillsammans över vilken inverkan vi vill ha som team.”</p><p>Inte så här: Ledare: ”Allihop, det här är vårt nya syfte.”</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"En gemensam övning, inte en order uppifrån"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"what-it-is","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":21,"name":"Vad det är","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Nästa","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4a0mQ?ver=fef5","imageAlt":"Illustration of a large circle with eight spokes capped with a small circle at the end of each spoke. At the center of the large circle are the words “Team Purpose.” Underneath the bottom spoke are the words “Shared goals.”","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":26,"name":"Gemensamma mål","videoHref":"","content":"<p>Gemensamma mål är de enskilda, nåbara milstolparna som ett team strävar efter och som utgör steg på vägen mot gruppens syfte. Ett teams gemensamma mål kan vara att göra affärer med 500 nya återförsäljare för att uppnå tillväxtmål.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Gemensamma mål"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"key-components","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":25,"name":"Viktiga komponenter","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Nästa","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46rlb?ver=22c8","imageAlt":"Photograph of five people collaborating on a large whiteboard, four of them writing something as one looks on.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":28,"name":"Mot samma mål","videoHref":"","content":"<p>När ett team har ett klart syfte som alla är överens om, och som resonerar djupt med alla, kommer varje teammedlem att ha en känsla av autonomi. Då kan de fatta beslut och agera på egen hand med trygg vetskap om att teamet som helhet är samlat och jobbar mot samma mål. Detta hjälper ett team att förbli fokuserat, prestera bättre och vara nöjdare.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Gruppens syfte ger klarhet och ser till att teamet jobbar mot samma mål"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Nästa","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":29,"name":"Uppmuntrar till gemensamma ansträngningar","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4L6OH","content":"<p>Jen Flanz är exekutiv producent för The Daily Show med Trevor Noah. Hon leder ett mångsidigt och begåvat team av författare vars syfte är att göra den bästa möjliga showen varje kväll, även om det ofta innebär att deras individuella bidrag måste offras.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Gruppens syfte uppmuntrar till gemensamma ansträngningar"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Nästa","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4oBYR?ver=0d52","imageAlt":"Photograph of a fishmonger at Pike Place Fish Market","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":30,"name":"Ger jobbet mening","videoHref":"","content":"<p>Taho är en fiskhandlare på Pike Place Fish Market i Seattle, Washington, som är känd både för sin underhållande personal och färska fisk och skaldjur. Taho-teamets officiella jobb må vara att sälja fisk, men det är något annat som får dem att hoppa ur sängen på morgonen: ”När du bidrar till något större än dig själv – som att göra människor lyckliga – ger det dig mer motivation eftersom du gör något för ett större syfte”, säger Taho.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2110618\" aria-label=\"Utforska hela berättelsen om konsten att samarbeta här.\">Utforska hela berättelsen om konsten att samarbeta här</a></p><p>&nbsp;</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Gruppens syfte på Pike Place Fish Market"},{"order":0,"position":3,"tiles":[],"arialabel":"Nästa","id":"4","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46jzL?ver=7fed","imageAlt":"Photograph of a person working on a laptop and wearing large headphones around their neck.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":31,"name":"Om det saknas","videoHref":"","content":"<p>Om ett tydligt syfte saknas kommer teamet ha svårt att formulera vad de kollektivt jobbar mot, vilket kommer att påverka deras förmåga att uppnå långsiktiga och kortsiktiga mål. Teammedlemmar kommer inte att vara inne på samma spår och kommer att vara ofokuserade och delade.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Det här händer om gruppens syfte saknas"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"why-it-is-important","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":27,"name":"Varför det är viktigt","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Nästa","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46mdQ?ver=8ef7","imageAlt":"Photograph of a person working on a laptop in a large, modern workspace. Two more laptops are open on the table along with scattered papers, mugs, and disposable coffee cups.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":33,"name":"Tankestartare","videoHref":"","content":"<p>Med följande tankestartare får du hjälp att föreställa dig vad gruppens syfte kan vara och inspirera ditt team att skapa ett tillsammans. Det här tar ungefär 20 minuter. Därefter kan du presentera dessa koncept för ditt team för att få dem att sträva mot samma mål.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110802\" aria-label=\"Ladda ned tankestartare\">Ladda ned tankestartare</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Utforska gruppens syfte"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Nästa","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46tW4?ver=0302","imageAlt":"Photograph of three people seated at a conference table each writing with a permanent marker on a sheet of paper.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":34,"name":"Handledarguide","videoHref":"","content":"<p>Följande aktiviteter är avsedda att hjälpa ditt team att identifiera, formulera och anta ett gemensamt syfte för teamet.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110528\" aria-label=\"Ladda ned handledarguiden\">Ladda ned handledarguiden</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Hjälp ditt team att komma igång med teamets syfte"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Nästa","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46mes?ver=a21d","imageAlt":"Photograph of five people talking while seated around a conference table","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":35,"name":"Fortsätta arbetet med gruppens syfte","videoHref":"","content":"<p>När du har slutfört de här aktiviteterna borde ditt team vara fokuserat på delade mål, prestera bättre och vara nöjdare. Fortsätt med aktiviteterna över tid för att stärka positivt beteende och göra dem till en del av teamets vanliga rutiner.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Se hur gruppens syfte stärker ditt team"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"activities","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":32,"name":"Aktiviteter","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Nästa","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":37,"name":"Gruppens syfte i Teams","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE42Fhh","content":"<p>Högpresterande team har ett tydligt syfte. Med Microsoft Teams kan de hålla sig på rätt kurs.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Gruppens syfte i praktiken i Teams"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"in-microsoft-teams","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":36,"name":"I Microsoft Teams","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null}],"arialabel":null,"id":"team-purpose","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE487pF?ver=6f6e","imageAlt":"3D image of a round shape with ripples radiating out from the center","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":20,"name":"Gruppens syfte","videoHref":"","content":"<p>I det här avsnittet får du lära dig om den viktiga roll som gruppens syfte spelar i de mest framgångsrika teamen. Aktiviteterna kommer att hjälpa ditt team att identifiera, formulera och anta ett gemensamt syfte för teamet.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSD?ver=8234","logoAlt":"[noalt]","logoHeight":30,"logoWidth":30,"title":"Välkommen till gruppens syfte"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Nästa","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46meQ?ver=cc27","imageAlt":"Illustration of a solid circle, three overlapping circles and a shape made of banded lines. Arrows lead from one to the other, left to right. Above one of the overlapping circles are the words “collective identity.”","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":40,"name":"Definiera den kollektiva identiteten","videoHref":"","content":"<p>Kollektiv identitet är en gemensam känsla av tillhörighet som skapar sammanhållning och hjälper ett team att arbeta som en sammansvetsad grupp. Det kan också förbättra teamets förmåga att engagera sig i konstruktiv spänning.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Definiera den kollektiva identiteten"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Nästa","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46BDZ?ver=2350","imageAlt":"Person seated at desk engaged in a Teams meeting with four people that are displayed on a monitor","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":41,"name":"Värderingar och avtal","videoHref":"","content":"<p>Kollektiv identitet handlar om att skapa upplevelser som återspeglar teamets gemensamma värderingar och avtal.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Värderingar och avtal"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Nästa","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46z2L?ver=3f4a","imageAlt":"Photograph of four people working together around a table looking a photos","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":42,"name":"Inne på samma spår","videoHref":"","content":"<p>Mer så här: Ha gemensamma värderingar som teamet strävar efter att upprätthålla.<br />\nInte så här: Förordna vissa beteenden.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Inne på samma spår utan att behöva rätta in sig i ledet"},{"order":0,"position":3,"tiles":[],"arialabel":"Nästa","id":"4","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46BE6?ver=4f2a","imageAlt":"Photograph of four people seated around a table at a restaurant talking","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":43,"name":"Ritualer","videoHref":"","content":"<p>Mer så här: ”Efter våra veckomöten ska vi gå runt och prata om en inspirerande händelse från helgen.”<br />\nInte så här: ”Efter våra veckomöten ska vi träffas som marknadsföringsteamet för att gå över mer specifika uppdateringar.”</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ritualer, inte möten"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"what-it-is","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":39,"name":"Vad det är","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Nästa","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46EfV?ver=c1be","imageAlt":"Diagram showing the progression from abstract to tangible, from left to right: shared values, agreements, rituals","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":45,"name":"Kollektiv identitet","videoHref":"","content":"<p>Ett team bildar en kollektiv identitet genom att samlas kring gemensamma värderingar, skapa avtal som kontinuerligt ses över, lära känna varandra genom delade erfarenheter samt öva på ritualer som är unika för teamet. Ett team med en stark känsla av kollektiv identitet har en gemensam känsla av tillhörighet som skapar sammanhållning och hjälper ett team att arbeta som en sammansvetsad grupp.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Viktiga komponenter"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Nästa","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46GQG?ver=32da","imageAlt":"In the diagram showing the progression from abstract to tangible, the circle for shared values is in full color and everything else is dimmed.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":46,"name":"Gemensamma värderingar","videoHref":"","content":"<p>Gemensamma värderingar är de åsikter och attityder som ett team definierar som nödvändiga för att lyckas. Ett exempel på gemensamma värderingar för ett team kan vara att ”välkomna flertydigheter” eller ”göra andra framgångsrika”. När ett team formulerar gemensamma värderingar aktiveras de genom vardagliga beteenden.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Gemensamma värderingar"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Nästa","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46M3q?ver=599b","imageAlt":"In the diagram showing the progression from abstract to tangible, the circle for agreements is in full color and everything else is dimmed.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":47,"name":"Avtal","videoHref":"","content":"<p>Avtal är de konkreta, överenskomna resultaten av ett teams värderingar. Avtal kan visa sig i ditt team som dagliga start- och sluttider eller i de överenskomna metoderna för att ge feedback.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Avtal"},{"order":0,"position":3,"tiles":[],"arialabel":"Nästa","id":"4","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46JrV?ver=ae0d","imageAlt":"In the diagram showing the progression from abstract to tangible, the circle for rituals is in full color and everything else is dimmed.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":48,"name":"Ritualer","videoHref":"","content":"<p>Ritualer är upprepade beteenden och aktiviteter som stärker både formella och informella avtal. En ritual kan vara något så enkelt som att gå ut och äta som ett team på måndagar, ha en gemensam sång eller göra en kreativ övning varje morgon.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ritualer"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"key-components","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":44,"name":"Viktiga komponenter","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Nästa","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4mPy5?ver=83d9","imageAlt":"Four people having a meeting in person in a conference room with many others in attendance via Microsoft Teams, visible on a large monitor mounted on the wall.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":50,"name":"Skapar sammanhållning","videoHref":"","content":"<p>Ett team med en stark känsla av kollektiv identitet har en gemensam känsla av tillhörighet som skapar sammanhållning och hjälper ett team att arbeta som en sammansvetsad grupp.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Skapar sammanhållning så att ett team kan arbeta som en sammansvetsad grupp"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Nästa","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":51,"name":"Uppmuntrar till gemensamma ansträngningar","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4L6O2","content":"<p>Caryl Stern är President och CEO för UNICEF USA. Hennes team kom överens om en plan med värderingar som håller teammedlemmarna ansvariga gentemot varandra och det viktiga arbete de gör.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"En värderingsbaserad plan"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Nästa","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46z4z?ver=d054","imageAlt":"Photograph of two people dressed in astronaut suits walking in the desert in Utah.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":52,"name":"Avtal och ansvarsskyldighet","videoHref":"","content":"<p>Innan Kellie Gerardis astronautteam placerades långt bort i den avlägsna del av Utah-öknen som liknar ytan på Mars tillbringade hon och hennes lagkamrater timmar i videokonferenssamtal för att diskutera viktiga avtal som de skulle följa under sin rymdsimulering. Det var bara ett av de sätt som teamet bildade en stark känsla av kollektiv identitet, något som var avgörande för att de skulle kunna fullfölja sitt uppdrag.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110803\" aria-label=\"Utforska hela berättelsen om konsten att samarbeta här.\">Utforska hela berättelsen om konsten att samarbeta här</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Avtal för liv på Mars"},{"order":0,"position":3,"tiles":[],"arialabel":"Nästa","id":"4","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46EhH?ver=e4ef","imageAlt":"Photograph of two people working alone at separate tables with a wall between them.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":53,"name":"Om det saknas","videoHref":"","content":"<p>Om kollektiv identitet saknas saknar teamet en känsla av en teamidentitet som hjälper medlemmarna att skapa samhörighet. Det här kan leda till att teammedlemmar känner en distans till varandra och det kan minska deras motivation för att delta fullt ut.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Det här händer om kollektiv identitet saknas"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"why-it-is-important","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":49,"name":"Varför det är viktigt","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Nästa","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46z4S?ver=edab","imageAlt":"Photograph of a person sitting alone writing on a sheet of paper with a permanent marker.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":55,"name":"Tankestartare","videoHref":"","content":"<p>Utforska de styrkor och det unika perspektiv du ger teamet. Det här kan inspirera ditt team att skapa er kollektiva identitet tillsammans. Gör dig redo för en liten stund av självreflektion!</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110627\" aria-label=\"Ladda ned tankestartare\">Ladda ned tankestartare </a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Utforska kollektiv identitet"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Nästa","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46RhC?ver=9c45","imageAlt":"Photograph of three people collaborating using sticky notes on a glass wall. One of them is writing on a sticky note.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":56,"name":"Handledarguide","videoHref":"","content":"<p>Följande aktiviteter är avsedda att hjälpa ditt team att samlas kring gemensamma värderingar, skapa avtal som kontinuerligt ses över, lära känna varandra och skapa samhörighet genom delade erfarenheter samt öva på ritualer som är unika för er.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110529\" aria-label=\"Ladda ned handledarguiden\">Ladda ned handledarguiden</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Hjälp ditt team att komma igång med kollektiv identitet"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Nästa","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46Ri1?ver=a83a","imageAlt":"People talking and using laptops sit or stand in a conference room with large windows","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":57,"name":"Fortsätta arbetet med kollektiv identitet","videoHref":"","content":"<p>När du har slutfört de kollektiva identitetsaktiviteterna borde alla i ditt team känna sig säkra på roller och ansvar, ha fått god kontakt med varandra, skapat sammanhållning och tagit till sig samma uppsättning värderingar. Fortsätt öva med de här aktiviteterna över tid för att stärka positivt beteende och göra dem till en del av teamets vanliga rutiner.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Se hur kollektiv identitet stärker ditt team"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"activities","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":54,"name":"Aktiviteter","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null}],"arialabel":null,"id":"collective-identity","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE487qF?ver=f3a2","imageAlt":"Illustration of a human figure comprising different geometric shapes, which represents collective identity in The Art of Teamwork framework.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":38,"name":"Kollektiv identitet","videoHref":"","content":"<p>I det här avsnittet får du lära dig om den viktiga roll kollektiv identitet spelar i de mest framgångsrika teamen. Aktiviteterna ska hjälpa ditt team att samlas kring gemensamma värderingar, skapa avtal som kontinuerligt ses över, lära känna varandra och skapa samhörighet genom delade erfarenheter samt öva på ritualer som är unika för er.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSD?ver=8234","logoAlt":"[noalt]","logoHeight":30,"logoWidth":30,"title":"Välkommen till kollektiv identitet"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Nästa","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46z5s?ver=f22c","imageAlt":"Illustration of a solid circle, three overlapping circles and a shape made of banded lines. Arrows lead from one to the other, left to right. Below one of the overlapping circles are the words “awareness and inclusion.”","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":60,"name":"Definiera medvetenhet och delaktighet","videoHref":"","content":"<p>Medvetenhet och delaktighet ger en förståelse av jaget och andra som gör det möjligt för team att få ett fungerande samspel. När medvetenhet och delaktighet definieras kan det också förbättra teamets förmåga att engagera sig i konstruktiv spänning.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Definiera medvetenhet och delaktighet"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Nästa","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4oBYU?ver=ecfb","imageAlt":"Photograph of two people working together while having lunch at a restaurant. An open laptop, a journal, a binder and some papers are on the table.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":61,"name":"Respektera skillnader","videoHref":"","content":"<p>Mer så här: Var medveten om olika behov och preferenser.</p><p>Inte så här: Förordna ett visst sätt att arbeta.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Respektera skillnader, släta inte över dem"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Nästa","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4a5KM?ver=ef25","imageAlt":"Photograph of two people talking in an open office. One of them sits in a chair, and the other sits on a metal stool.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":62,"name":"Förstå dina egna behov","videoHref":"","content":"<p>Mer så här: ”Det här är de omständigheter som gör att jag kan bidra till teamet.”<br />\nInte så här: ”Det är så här du måste arbeta med mig.”&nbsp;</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Förstå dina egna behov"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"what-they-are","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":59,"name":"Vad de är","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Nästa","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE49PXG?ver=3e1c","imageAlt":"Illustration of three concentric circles. The innermost circle is labeled self-awareness. The next circle outward is labeled co awareness. The outermost circle is labeled situational awareness","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":64,"name":"Medvetenhet och delaktighet","videoHref":"","content":"<p>Det finns tre nivåer av medvetenhet. När ett team har en bättre känsla för medvetenhet främjar det en inkluderande kultur där teammedlemmar får ett fungerande samspel.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Viktiga komponenter"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Nästa","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4a0mV?ver=155b","imageAlt":"Illustration of three concentric circles. The innermost circle is the only one in full color and is labeled self-awareness.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":65,"name":"Självmedvetenhet","videoHref":"","content":"<p>Självmedvetenhet och självkännedom är förmågan att både känna igen sina känslor och förstå varför man känner dem. Ju mer medvetna vi är om källan till våra känslor, desto mer kan vi reagera på ett produktivt sätt och fråga efter det vi behöver.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Självmedvetenhet"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Nästa","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE49KLG?ver=2387","imageAlt":"Illustration of three concentric circles. The second circle outward is the only one in full color and is labeled co awareness.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":66,"name":"Medvetenhet om andra","videoHref":"","content":"<p>Medvetenhet och kännedom om andra är förmågan att känna igen andras känslor och förstå den påverkan ens handlingar har på andra. Det här är det första steget i att vara empatisk. Om du till exempel vet att en teammedlem inte kan fokusera när hög musik spelas kan du öva genom att hålla hörlurarna på.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Medvetenhet om andra"},{"order":0,"position":3,"tiles":[],"arialabel":"Nästa","id":"4","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE49Szq?ver=3dd5","imageAlt":"Illustration of three concentric circles. The outermost circle is the only one in full color and is labeled situational awareness.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":67,"name":"Situationsmedvetenhet","videoHref":"","content":"<p>Situationsmedvetenhet handlar om att beakta inte bara dig själv och dina lagkamrater, utan också det sammanhang du befinner dig i. Om det exempelvis är nödvändigt att ha ett samtal med en teammedlem om prestationsfrågor, görs det troligtvis bäst privat så att resten av teamet inte tappar tråden.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Situationsmedvetenhet"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"key-components","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":63,"name":"Viktiga komponenter","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Nästa","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4mMLL?ver=f319","imageAlt":"Three people having a casual meeting seated on a couch and arm chair, Two of them are holding laptops.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":69,"name":"Hjälp för ett bättre samspel","videoHref":"","content":"<p>När ett team har en bättre känsla för medvetenhet skapar de en inkluderande kultur där teammedlemmar kan interagera med varandra på ett harmoniskt sätt och få ett bättre samspel.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Hjälp team att få ett bättre samspel"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Nästa","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":70,"name":"Öka anpassningsbarheten och engagemanget","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4L6Oq","content":"<p>Shane Snow är författaren till ”Dream Teams”. De bästa teamen som han varit en del av är de med en djup känsla av medvetenhet, där den inkluderande kulturen gör att teammedlemmar kan vara sig själva fullt ut och vara anpassningsbara.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"De bästa teamen är anpassningsbara och engagerade"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Nästa","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46TUq?ver=1acb","imageAlt":"Photograph of three people outdoors in nature looking at maps and papers laid out over a large rock and held in place by smaller rocks.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":71,"name":"Förbättra kommunikationen","videoHref":"","content":"<p>När Alex Grishaver hade svårt att leda ett team för sök- och räddningsutbildning på grund av utmattning, använde han sig av sina lärdomar från träningen om känslomässig medvetenhet och bad en kollega att ta över i stället för att ensam kämpa sig igenom det. Att kunna identifiera hur han kände och sedan kommunicera det till sitt team hjälpte till att hålla dem alla säkra.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110803\" aria-label=\"Utforska hela berättelsen om konsten att samarbeta här.\">Utforska hela berättelsen om konsten att samarbeta här</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Samtal om känslor i vildmarken"},{"order":0,"position":3,"tiles":[],"arialabel":"Nästa","id":"4","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE474jm?ver=de68","imageAlt":"Two people in a meeting look attentively at a third person whose back is to the camera","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":72,"name":"Det här händer om de saknas","videoHref":"","content":"<p>När team saknar en känsla av medvetenhet och delaktighet kan medlemmarna vara oengagerade, oempatiska och ha svårt att hantera konflikter mellan personer.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Det här händer om medvetenhet och delaktighet saknas"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"why-theyre-important","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":68,"name":"Varför de är viktiga","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Nästa","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE46Zb6?ver=edd7","imageAlt":"Close-up photograph of a person’s hands as they fill out the Profile of Me worksheet from The Art of Teamwork toolkit.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":74,"name":"Tankestartare","videoHref":"","content":"<p>Reflektera över de omständigheter som gör dig framgångsrik på jobbet. Om du introducerar detta för ditt team kan det inspirera dem att lära sig om varje teammedlems individuella behov och preferenser och fundera kring hur man bäst stöder varandra.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110530\" aria-label=\"Ladda ned tankestartare\">Ladda ned tankestartare </a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Utforska medvetenhet och delaktighet"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Nästa","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47cco?ver=bcb7","imageAlt":"Photograph of four people using cards to guide their discussion.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":75,"name":"Handledarguide","videoHref":"","content":"<p>Följande aktiviteter är avsedda att hjälpa ditt team att förstå och uppskatta varandras behov och uppmuntra er att proaktivt leta efter möjligheter att engagera varandra och bjuda in nya perspektiv.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110628\" aria-label=\"Ladda ned handledarguiden\">Ladda ned handledarguiden</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Hjälp ditt team att komma igång med medvetenhet och delaktighet"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Nästa","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4mRDo?ver=ca53","imageAlt":"Five people of visibly diverse backgrounds working in an open workspace on desks with many large desktop monitors.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":76,"name":"Fortsätta arbetet med medvetenhet och delaktighet","videoHref":"","content":"<p>När du har slutfört de här aktiviteterna borde ditt team ha en större känsla av medvetenhet och uppskattning för de individuella behov, preferenser och arbetssätt som gör det möjligt för var och en att lyckas. Fortsätt öva med de här aktiviteterna över tid för att stärka positivt beteende och göra dem till en del av teamets vanliga rutiner.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Se hur medvetenhet och delaktighet stärker ditt team"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"activities","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":73,"name":"Aktiviteter","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Nästa","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":78,"name":"Medvetenhet och delaktighet i Teams","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4L55r","content":"<p>Personer som arbetar i team med en positiv dynamik är medvetna om sig själva och andra. Med Microsoft Teams får allas röster höras.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Medvetenhet och delaktighet i praktiken i Microsoft Teams"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"in-microsoft-teams","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":77,"name":"I Microsoft Teams","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null}],"arialabel":null,"id":"awareness-inclusion","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4orxd?ver=62e3","imageAlt":"Illustration of overlapping rings within a circle.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":58,"name":"Medvetenhet och delaktighet","videoHref":"","content":"<p>I det här avsnittet får du lära dig om den viktiga roll medvetenhet och delaktighet spelar i de mest framgångsrika teamen. De här aktiviteterna ska hjälpa ditt team att öka medvetenheten och främja en inkluderande kultur där teammedlemmarna har ett bra samspel.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSD?ver=8234","logoAlt":"[noalt]","logoHeight":30,"logoWidth":30,"title":"Välkommen till medvetenhet och delaktighet"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Nästa","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47mt1?ver=c25a","imageAlt":"Illustration of a solid circle, three overlapping circles and a shape made of banded lines. Arrows lead from one to the other, left to right. Below one of the overlapping circles are the words “trust and vulnerability.”","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":81,"name":"Definiera förtroende och sårbarhet","videoHref":"","content":"<p>Förtroende och sårbarhet är komponenterna i känslomässig säkerhet som möjliggör interpersonellt risktagande i team. De kan också förbättra deras förmåga att engagera sig i konstruktiv spänning.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Definiera förtroende och sårbarhet"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Nästa","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47jRG?ver=1344","imageAlt":"Photograph of two people seated at a desk talking with an open laptop on the desk.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":82,"name":"Förtroende måste förtjänas","videoHref":"","content":"<p>Mer så här: Möt dina teammedlemmar där de är för att bygga en relation.<br />\nInte så här: Kasta ut sig på djupt vatten första dagen.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Förtroende måste förtjänas över tid"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Nästa","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47wSv?ver=547b","imageAlt":"Photograph of two people talking and looking at a smartphone screen in the hallway of a modern office.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":83,"name":"Sårbarhet är öppenhet","videoHref":"","content":"<p>Mer så här: Dela det du känner dig bekväm med att dela.<br />\nInte så här: Dela varje enskild detalj i ditt liv.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Sårbarhet är öppenhet, inte en känsla av utsatthet"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"what-they-are","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":80,"name":"Vad de är","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Nästa","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47rFL?ver=5c4b","imageAlt":"Illustration showing the relationship between trust, vulnerability, and psychological safety.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":85,"name":"Förtroende och sårbarhet","videoHref":"","content":"<p>Den goda cykeln av förtroende och sårbarhet skapar psykologisk säkerhet i ett team. Teammedlemmar som känner sig säkra kan ta interpersonella risker bättre. Då kan de också uttrycka sig själva fullt ut arbetet, vilket i sin tur skapar goda förutsättningar för innovativa idéer att blomstra.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Viktiga komponenter"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Nästa","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47ztp?ver=bbf8","imageAlt":"Illustration that shows the relationship between trust, vulnerability, and psychological safety. Only the trust element is in full color.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":86,"name":"Förtroende","videoHref":"","content":"<p>Förtroende är när du vet att du kan vara sårbar med någon utan att bli avfärdad eller sårad. När ett team till exempel visar ett orubbligt stöd för en teammedlem som kämpar med ett personligt trauma fördjupas teammedlemmens tillit till teamet.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Förtroende"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Nästa","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47hor?ver=67c4","imageAlt":"Illustration that shows the relationship between trust, vulnerability, and psychological safety. Only the vulnerability element is in full color.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":87,"name":"Sårbarhet","videoHref":"","content":"<p>Sårbarhet handlar om att gå in i situationer som innehåller risker och delgivande av känslor. Till exempel kan en teammedlem visa sårbarhet genom att berätta för teamet om ett personligt trauma som denna kämpar med.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Sårbarhet"},{"order":0,"position":3,"tiles":[],"arialabel":"Nästa","id":"4","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47wSz?ver=e261","imageAlt":"Illustration that shows the relationship between trust, vulnerability, and psychological safety. Only the psychological safety element is in full color at the center of the illustration.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":88,"name":"Psykologisk säkerhet","videoHref":"","content":"<p>Psykologisk säkerhet finns där en person känner sig bekväm med att dela sina åsikter och idéer utan rädsla för beskyllningar, kritik eller hätskhet. Psykologisk säkerhet skapas med den goda cykeln av förtroende och sårbarhet.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Psykologisk säkerhet"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"key-components","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":84,"name":"Viktiga komponenter","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Nästa","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47uh7?ver=cce3","imageAlt":"Photograph of two people in a meeting. One of them is speaking and gesturing with their hands.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":90,"name":"Förtroende och säkerhet","videoHref":"","content":"<p>När team skapar förtroende och ger varandra tillstånd att vara sårbara känner alla sig säkrare och bekvämare att ta risker i teamet.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Skapar förtroende så teammedlemmarna känner sig säkra att ta risker"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Nästa","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":91,"name":"Uttrycka sig själv","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4LcvC","content":"<p>Fernando Garcia är Co-Creative Director för Oscar de la Renta. Hans team arbetar bättre när designerna känner sig säkra och vågar bidra med sina vildaste och mest fantasifulla idéer. Detta händer bara när de känner en stark känsla av psykologisk säkerhet, som upprättas genom att kontinuerlig öva cykeln av sårbarhet och förtroende.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ge teammedlemmar tillåtelse att uttrycka sig själva"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Nästa","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47ztC?ver=e323","imageAlt":"Photograph taken through a glass wall of five medical professionals standing together and talking.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":92,"name":"En plats för inlärning och deltagande","videoHref":"","content":"<p>På det medicinska simuleringscentret INOVA utbildas läkare i att hantera krissituationer på liv och död. Programchefen Maybelle Kou tycker att det är viktigt för läkare att lära sig i en miljö där de kan göra misstag utan att vara rädda för återverkningar. Hon tror nämligen att det bästa sättet att lära sig är utan rädsla. Hon har också erfarna läkare som pratar med läkarna som utbildas. De delar med sig av sårbara stunder då de gjorde misstag.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110618\" aria-label=\"Utforska hela berättelsen om konsten att samarbeta här.\">Utforska hela berättelsen om konsten att samarbeta här</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"En trygg plats där man får göra misstag"},{"order":0,"position":3,"tiles":[],"arialabel":"Nästa","id":"4","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47wT7?ver=b13c","imageAlt":"Photograph of three people sitting around a low table talking. One of them holds a book open on the table.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":93,"name":"Det här händer om de saknas","videoHref":"","content":"<p>Ett team som saknar en konsekvent cykel av förtroende och sårbarhet kan inte fullt ut utnyttja teammedlemmarnas potential. När teammedlemmarna inte känner sig trygga med att dela åsikter på grund av rädsla för kritik eller hätskhet avstår de från att delta fullt ut, vilket påverkar kvaliteten på teamets kollektiva arbete negativt.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Det här händer om förtroende och sårbarhet saknas"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"why-theyre-important","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":89,"name":"Varför de är viktiga","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Nästa","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4bGpT?ver=8ed8","imageAlt":"Close-up photograph of a person’s hands as they write on a recognize/reward worksheet from The Art of Teamwork Toolkit.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":95,"name":"Tankestartare","videoHref":"","content":"<p>Reflektera över de förhållanden som hjälper dig att skapa förtroende och vara mer sårbar på jobbet. När du är klar och delar dem med ditt team kan det bidra till att bygga känslomässig säkerhet, vilket möjliggör interpersonellt risktagande.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110629\" aria-label=\"Ladda ned tankestartare\">Ladda ned tankestartare</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Utforska förtroende och sårbarhet"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Nästa","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47hoL?ver=b0a9","imageAlt":"Photograph of five people working having a conversation. The wall behind them, out of focus, is covered in printed photographs.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":96,"name":"Handledarguide","videoHref":"","content":"<p>Följande aktiviteter är avsedda att hjälpa ditt team att skapa känslomässig säkerhet genom att bygga upp förtroende och möjliggöra stunder av sårbarhet.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110720\" aria-label=\"Ladda ned handledarguiden\">Ladda ned handledarguiden</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Hjälp ditt team att komma igång med förtroende och sårbarhet"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Nästa","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47hoP?ver=f050","imageAlt":"Photograph of two people working together with textiles on a large table, while another person works in the background.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":97,"name":"Fortsätta arbetet med förtroende och sårbarhet","videoHref":"","content":"<p>När du har slutfört dessa aktiviteter ska ditt team skapa en stark känsla av psykologisk säkerhet som ger teammedlemmarna möjlighet att ta större interpersonella risker och uttrycka sig själva fullt ut på arbetet. Fortsätt öva med de här aktiviteterna över tid för att stärka positivt beteende och göra dem till en del av teamets vanliga rutiner.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Se hur förtroende och sårbarhet stärker ditt team"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"activities","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":94,"name":"Aktiviteter","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null}],"arialabel":null,"id":"trust-vulnerability","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47ZyX?ver=e8c5","imageAlt":"Illustration of a heart comprised of dots which represents trust and vulnerability in The Art of Teamwork framework.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":79,"name":"Förtroende och sårbarhet","videoHref":"","content":"<p>I det här avsnittet får du lära dig om den viktiga roll förtroende och sårbarhet spelar i de mest framgångsrika teamen. Aktiviteterna ska hjälpa ditt team att skapa en stark känsla av psykologisk säkerhet. Teammedlemmar som känner sig säkra kan ta interpersonella risker bättre. Då kan de också uttrycka sig själva fullt ut arbetet, vilket i sin tur skapar goda förutsättningar för innovativa idéer att blomstra.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSD?ver=8234","logoAlt":"[noalt]","logoHeight":30,"logoWidth":30,"title":"Välkommen till förtroende och sårbarhet"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Nästa","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47rGh?ver=09a1","imageAlt":"Illustration of a solid circle, three overlapping circles and a shape made of banded lines, with arrows leading from one to the other, left to right. Below the shape made of banded lines are the “constructive tension.”","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":100,"name":"Definiera konstruktiv spänning","videoHref":"","content":"<p>Konstruktiv spänning är den produktiva kraften som kommer fram när ett team drar nytta av sina skillnader. Det är resultatet av att de andra viktiga komponenterna för gruppdynamiken – gruppens syfte, kollektiv identitet, medvetenhet, delaktighet och förtroende och sårbarhet – vårdas och är i balans.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Definiera konstruktiv spänning"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Nästa","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47wTb?ver=c787","imageAlt":"Photograph of eight culinary professionals in action in a commercial kitchen.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":101,"name":"En produktiv kraft","videoHref":"","content":"<p>Spänning är ett laddat ämne. Men det kan också vara ett produktivt sätt att få ditt team att tänka vidare och få bredare synvinklar. De mest effektiva teamen vet hur man utnyttjar alla spänningar för att utvecklas tillsammans som ett team.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Spänning är en produktiv kraft"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Nästa","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4mHJw?ver=b40e","imageAlt":"Three people looking at a laptop screen and having a discussion in a casual setting, seated on a couch and armchair. One of them holds a pen and tablet.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":102,"name":"Olika tankesätt","videoHref":"","content":"<p>Mer så här: På ett respektfullt sätt inte hålla med dina teammedlemmar om något.<br />\nInte så här: På ett obevekligt sätt föra fram ett eget perspektiv.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Olika tankesätt, inte olika åsikter"},{"order":0,"position":3,"tiles":[],"arialabel":"Nästa","id":"4","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47jS5?ver=69b9","imageAlt":"Photograph of four people wearing hard hats and having a conversation in an industrial setting.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":103,"name":"Lösningar","videoHref":"","content":"<p>Mer så här: Känna igen ett ögonblick av spänning och använda verktyg för att lösa det.<br />\nInte så här: Reagera på ett ögonblick av spänning med ilska eller aggression.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Lösningar, inte eskaleringar"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"what-it-is","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":99,"name":"Vad det är","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Nästa","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47uhf?ver=a6e9","imageAlt":"Illustration of the relationship between diverse perspectives, teamship elements, and constructive and destructive tension.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":105,"name":"Konstruktiv spänning","videoHref":"","content":"<p>Olika perspektiv bäddar för spänning. Denna spänning blir en destruktiv kraft i team med negativ dynamik. Men när spänningen utnyttjas genom att främja en god gruppdynamik blir det en konstruktiv kraft som producerar innovativa idéer.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Viktiga komponenter"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Nästa","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47rGp?ver=0de8","imageAlt":"Illustration of the relationship between diverse perspectives, teamship elements, and constructive and destructive tension. Only the diverse perspectives piece of the illustration is in full color.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":106,"name":"Olika perspektiv","videoHref":"","content":"<p>Olika perspektiv är, när de utnyttjas ordentligt, avgörande för innovationen. Perspektiven kan komma från en mångfald av tankesätt, bakgrund, etnicitet, temperament, roll, kön, sexualitet med mera.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Olika perspektiv"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Nästa","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47uhi?ver=338d","imageAlt":"Illustration of the relationship between diverse perspectives, teamship elements, and constructive and destructive tension. Only the constructive tension piece is in full color.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":107,"name":"Sunda förhållanden","videoHref":"","content":"<p>Konstruktiv spänning är den produktiva kraften som uppstår när olika perspektiv får blomstra under sunda förhållanden. Motsatsen är destruktiv spänning, som är den negativa kraften som uppstår när mångfalden kolliderar under dåliga förhållanden.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Sunda förhållanden"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"key-components","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":104,"name":"Viktiga komponenter","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Nästa","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47hoT?ver=a881","imageAlt":"Photograph of two people talking in a busy, open-layout office while other people work seated at their computers in the background.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":109,"name":"Innovation och framsteg","videoHref":"","content":"<p>Konstruktiv spänning är en produktiv kraft. När teammedlemmarna känner sig trygga och oförskräckt kan bidra med sina olika perspektiv och färdigheter, kan teamet förnya sig och utvecklas på sätt som inte skulle vara möjligt med en begränsad, enskild tankegång.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Skapar möjligheter för innovation och framsteg"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Nästa","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":110,"name":"Inspirerar till sammanhållning","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4LcvV","content":"<p>När den erfarna konfliktreportern Farnaz Fassihis rapporteringsgrupp med personer från olika bakgrund inte kunde lämna kaoset i det irakiska kriget utanför kontoret, var hon tvungen att hitta ett sätt att utnyttja spänningen och inspirera till sammanhållning för att hålla teamet fokuserat på att genomföra det gemensamma uppdraget.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Utnyttja spänningar och inspirera till sammanhållning"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Nästa","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47uhl?ver=7802","imageAlt":"Photograph of students in an auditorium-style classroom. One student is raising a hand and the instructor is calling on them.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":111,"name":"Välkomnar mångfald","videoHref":"","content":"<p>I flera Harvard Business School-avdelningar fokuserar de på mångfalden när de utformar klassen. Man tror att elever med olika perspektiv som utmanar varandra är ett av de bästa sätten att fördjupa förståelsen för ett ämne och uppmuntra till nya tankesätt.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110618\" aria-label=\" Utforska hela berättelsen om konsten att samarbeta här\">Utforska hela berättelsen om konsten att samarbeta här</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Utbildar genom att välkomna mångfald"},{"order":0,"position":3,"tiles":[],"arialabel":"Nästa","id":"4","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47mto?ver=d9bd","imageAlt":"Photograph of three medical professionals standing together having a conversation.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":112,"name":"Om det saknas","videoHref":"","content":"<p>När ett team har en negativ dynamik blir spänningen en destruktiv kraft med potential att riva teamet isär.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Det här händer om konstruktiv spänning saknas"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"why-it-is-important","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":108,"name":"Varför det är viktigt","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Nästa","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4bDOD?ver=da46","imageAlt":"Close-up photograph of a person’s hands as they write on a harness/diffuse worksheet from The Art of Teamwork Toolkit.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":114,"name":"Tankestartare","videoHref":"","content":"<p>Reflektera över de olika typerna av spänning som finns i ditt team och orsakerna till att de finns.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110532\" aria-label=\"Ladda ned tankestartare\">Ladda ned tankestartare</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Utforska konstruktiv spänning"},{"order":0,"position":1,"tiles":[],"arialabel":"Nästa","id":"2","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47mtr?ver=43fb","imageAlt":"Photograph of a group of people having a meeting seated casually in a circle.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":115,"name":"Handledarguide","videoHref":"","content":"<p>Följande aktiviteter är avsedda att hjälpa ditt team att känna igen spända situationer, deras ursprung och hur man omvandlar dem till en konstruktiv kraft.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110721\" aria-label=\"Ladda ned handledarguiden\">Ladda ned handledarguiden</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Hjälp ditt team att komma igång med konstruktiv spänning"},{"order":0,"position":2,"tiles":[],"arialabel":"Nästa","id":"3","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47ztI?ver=42af","imageAlt":"Photograph of eight people in a meeting, most of them are looking at a laptop screen.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":116,"name":"Fortsätta arbetet med konstruktiv spänning","videoHref":"","content":"<p>När du har slutfört de här aktiviteterna borde ditt team kunna utnyttja kraften i konstruktiv spänning för att föra arbetet framåt på ett positivt och produktivt sätt. Fortsätt använda de här aktiviteterna över tid för att stärka positivt beteende och göra dem till en del av teamets vanliga rutiner.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Se hur konstruktiv spänning stärker ditt team"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"activities","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":113,"name":"Aktiviteter","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Nästa","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":118,"name":"Konstruktiv spänning i Teams","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4KWxQ","content":"<p>När spänningar uppstår i team med en god dynamik leder det till nytänkande och bättre innovationer. Microsoft Teams är ett stöd i detta.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Konstruktiv spänning i praktiken i Microsoft Teams"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"microsoft-teams","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":117,"name":"Microsoft Teams","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null}],"arialabel":null,"id":"constructive-tension","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE482eV?ver=2f7b","imageAlt":"Illustration of a geometric shape outline comprising three lines inside a circle.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":98,"name":"Konstruktiv spänning","videoHref":"","content":"<p>I det här avsnittet får du lära dig om den viktiga roll konstruktiv spänning spelar i de mest framgångsrika teamen. Aktiviteterna ska hjälpa ditt team att utnyttja den goda gruppdynamiken som etablerades i de föregående avsnitten för att omvandla spänningar till en konstruktiv kraft.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSD?ver=8234","logoAlt":"[noalt]","logoHeight":30,"logoWidth":30,"title":"Välkommen till konstruktiv spänning"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Nästa","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47hp6?ver=cf53","imageAlt":"Photograph of five people in a meeting, one of them stands at the front of the room to write on the whiteboard.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":121,"name":"Ladda ned alla verktyg","videoHref":"","content":"<p>Vill du gå igenom alla tankestartare eller handledarguider? Ladda ned alla i en enkel nedladdning här. Planera lite tid åt dig själv eller med ditt team och kom igång.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110548\" aria-label=\"Ladda ned alla verktyg\">Ladda ned alla verktyg</a></p><p>&nbsp;</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":" Ladda ned alla de olika verktygen på en och samma plats"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"full-toolkit-download","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":120,"name":"Ladda ned alla verktyg","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null},{"order":0,"position":0,"slides":[{"order":0,"position":0,"tiles":[],"arialabel":"Nästa","id":"1","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE47rGL?ver=cfa5","imageAlt":"Photograph of a person attending a Teams meeting with four other people who appear on the screen of her desktop monitor.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":123,"name":"  Snabbkurs om Microsoft Teams","videoHref":"","content":"<p>Du har lärt dig principerna för en positiv gruppdynamik och hur Microsoft Teams kan hjälpa dig. Läs mer om hur Teams kan vara ett stöd för bättre samarbete med den här snabbkursen.</p><p>&nbsp;</p><p><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2110107\" aria-label=\"Ta snabbkursen om Teams\">Ta snabbkursen om Microsoft Teams</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Snabbkurs om Teams"}],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"getting-started-with-teams","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":122,"name":"Komma igång med Microsoft Teams ","videoHref":"","content":null,"isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":null}],"arialabel":null,"id":"keep-learning","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE45bgx?ver=5ff8","imageAlt":"Photograph of three people working together and looking at the screen of a Surface laptop.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":119,"name":"Lär dig mer","videoHref":"","content":"<p>I det här avsnittet hittar du resurser som hjälper dig att dela verktygen med ditt team och resurser med mer information om Microsoft Teams.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"https://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE44nSD?ver=8234","logoAlt":"[noalt]","logoHeight":30,"logoWidth":30,"title":" Fler resurser för dig som vill lära dig mer"}],"itemsCount":123}