Správa dat v Microsoftu

Two people working together using a Surface Pro in studio mode. One of them is drinking a smoothie.

Ochrana a správa vašich zákaznických dat


Vaše údaje patří vám

Microsoft použije vaše zákaznická data pouze k tomu, aby mohl poskytovat dohodnuté služby, a pro účely, které jsou v souladu s poskytováním těchto služeb. Vaše data nesdílíme s našimi službami financovanými inzerenty ani z nich netěžíme údaje pro marketing a reklamu. Pokud službu přestanete využívat, podnikneme potřebné kroky k tomu, aby vaše data i nadále patřila vám.1

A person using a Surface Pro in laptop mode at the airport
A person seated on a couch using a Surface Pro with red keyboard

Zákaznická data nevyužíváme ani nesdílíme pro účely reklamy

Data nesdílíme se službami financovanými inzerenty, ani z nich netěžíme údaje pro marketing. Naše zásady se opírají o smlouvy a o mezinárodní směrnici ISO-IEC 27018 pro zajištění ochrany osobních údajů v cloudu.


Jak používáme data ke zlepšení služeb

Řešení potíží

Řešení potíží zahrnuje prevenci, zjišťování a řešení problémů s fungováním služeb.

Vylepšování funkcí

Průběžné vylepšování funkcí včetně zvyšování spolehlivosti a ochrany služeb a dat.

Individuální možnosti pro zákazníky

Data používáme k zajištění individuálních vylepšení a vylepšení možností pro zákazníky.


Co se s vašimi daty stane, pokud službu přestanete využívat

Microsoft se řídí přísnými pravidly: ze systémů, nad kterými máme kontrolu, odebíráme zákaznická data uložená v cloudu, před dalším použitím přepisujeme úložiště a z vyřazeného hardwaru buď zcela odstraníme všechna data, nebo ho zničíme.

|

Microsoft se ve svých podmínkách pro produkty smluvně zavazuje ke konkrétním krokům poté, co zákazník přestane využívat cloudovou službu nebo vyprší platnost předplatného. Mezi tyto kroky patří i odstranění zákaznických dat ze systémů, nad kterými máme kontrolu.

  • Pokud ukončíte předplatné cloudové služby nebo toto předplatné vyprší (s výjimkou bezplatných zkušebních verzí), Microsoft vaše zákaznická data na 90 dnů („doba uchování“) uloží na účet s omezenými funkcemi. Máte tak čas si svá data uložit nebo obnovit předplatné. Během tohoto období vás Microsoft na vzniklou situaci několikrát upozorní, takže budete o blížícím se odstranění dat informováni s dostatečnými předstihem.
  • Po 90denní době uchování Microsoft účet deaktivuje a všechna zákaznická data včetně případných kopií uložených v mezipaměti nebo záložních kopií odstraní. U služeb, které spadají do rozsahu upraveného našimi podmínkami ochrany údajů, dojde k tomuto odstranění do 90 dnů po ukončení doby uchování. (Rozsah služeb je definován v části Podmínky ochrany údajů v našich Podmínkách pro produkty Microsoftu.)

V případech, kdy jsou zákaznická data hostována v prostředí s více tenanty v rámci cloudových služeb Microsoft pro firmy, pečlivě dbáme na to, abychom zákaznická data logicky oddělili. Tím se zabrání úniku dat jednoho zákazníka do dat jiného zákazníka a současně tato opatření brání tomu, aby některý zákazník získal přístup k odstraněným datům jiného zákazníka.

Pokud dojde k hardwarovému selhání diskové jednotky používané jako úložiště, je tato jednotka bezpečně vymazána nebo zničena před tím, než ji Microsoft vrátí výrobci s žádostí o výměnu nebo opravu. Data na jednotce jsou zcela přepsána a je tak zajištěno, že nebude možné je žádným způsobem obnovit.

Při vyřazení z provozu jsou tato zařízení vymazána nebo zničena v souladu s normou NIST 800-88, která stanoví pravidla pro bezpečnou likvidaci médií.

Zásady služeb Microsoft pro správu dat

Ochrana dat v Azure

Odstraňování dat („Data deletion“) je upraveno na straně 21 v dokumentu Data Protection in Azure (Ochrana dat v Azure).

Přehled ochrany dat v Intune

 Nakládání s daty („Data disposition“) je upraveno na straně 9 v dokumentu Intune Privacy and Data Protection Overview (Přehled ochrany osobních údajů a dalších dat v Intune).

Přístup k datům v Dynamics 365

Přečtěte si další informace o přístupu k datům v Dynamics 365.

Zdroje informací ke správě dat

Jak Microsoft kategorizuje data

Umístění vašich dat

Kdo má přístup k vašim datům

Seznam subdodavatelů, kteří pracují s daty

Reakce na žádosti státní správy

Další zdroje informací

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Microsoft

Seznamte se s tím, jaké má Microsoft procesy týkající se osobních údajů a jakým způsobem a k jakým účelům tyto údaje zpracovává.

Licenční podmínky Microsoftu

Licenční podmínky a další informace k multilicenčním programům Microsoftu.

Ochrana osobních údajů

Microsoft získal pro své zákazníky lepší ochranu osobních údajů.

1. Informace na této stránce se nevztahují na služby Windows ani na služby Vyhledávání Bingu – s výjimkou konfigurace služeb Microsoft Defender for Endpoint a Desktop Analytics a procesoru diagnostických dat Windows.