Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah
Zabezpečení od Microsoftu

Co je SOAR?

Zjistěte a zastavte útoky napříč vaším zabezpečeným podnikem pomocí řešení Microsoft Sentinel, moderního řešení SecOps.

Definice SOAR

Bezpečnostní orchestrace, automatizace a reakce (SOAR) odkazuje na sadu služeb a nástrojů, které automatizují prevenci kybernetického útoku a reakci na něj. Této automatizace je dosaženo sjednocením vašich integrací, definicí způsobu, jak by úlohy měly být spouštěny, a vývojem plánu reakce na incident, který odpovídá potřebám organizace. 

Díky využití technologie SOAR, jsou nyní týmy Security Operation Center (SOC), které byly dříve zahlceny opakovanými a časově náročnými úkoly, schopny efektivněji řešit incidenty, čímž pak snižují náklady, vyplňují mezery pokrytí a zvyšují produktivitu.

Jak SOAR funguje?

SOAR se obvykle skládá ze tří komponent, které společně vyhledávají a zastavují útoky: orchestrace, automatizace a reakce na incidenty.  

Orchestrace propojuje interní a externí nástroje, včetně předem připravených a vlastních integrací, aby k nim bylo možné přistupovat z jednoho centrálního místa. Umožňuje se tím konsolidace dat a zjednodušení procesů, čímž se nastavuje prostředí pro automatizaci. 

Automatizace programuje úkoly tak, aby se mohly spouštět samy. K tomu se používají playbooky, neboli kolekce pracovních postupů, které se automaticky spustí po aktivaci pravidlem nebo incidentem. Playbooky umožňují automatizovat úkoly, spravovat upozornění a vytvářet odezvy na hrozby a incidenty.

Orchestrace a automatizace tvoří základ reakce na incident využívající umělou inteligenci. Výsledkem jsou rychlejší a přesnější reakce a menší počet bezpečnostních problémů, které je potřeba řešit.

SOAR vs SIEM

Pokud prozkoumáváte bezpečnostní řešení, pak jste zřejmě narazili na související bezpečnostní nástroj s podobně znějící zkratkou: Security Information and Event Management (SIEM). Co je SIEM a jak se liší od SOAR? Kdy by mělo jedno řešení mít přednost před druhým?

Zatímco nástroje SOAR se primárně používají k orchestraci a automatizaci reakcí na hrozby, SIEM nabízí lepší viditelnost aktivity prostřednictvím detekce hrozeb, správy protokolů, analýzy incidentů a dodržování právních předpisů a standardů. Této viditelnosti je dosaženo protokolováním a konsolidací více streamů dat z vaší sítě, které poskytují nadhled nad celkovým zabezpečením vaší organizace.

Tyto dva systémy fungují nejlépe společně. SIEM shromažďuje a analyzuje data, SOAR se spouští na základě těchto dat – tvoří tak kompletní řešení pro detekci rizika, viditelnost a reakci.

Automatizace a orchestrace

Pojďme se podrobněji podívat na dvě základní komponenty, které SOAR umožňují – bezpečnostní automatizaci a orchestraci, a na to, jak se navzájem liší a doplňují.

Bezpečnostní automatizace poskytuje možnost stanovit průběh akce, která funguje samostatně. Automatizaci můžete například použít k programování úkolů, upozornění nebo reakcí na incidenty. Automatizace dále pomáhá urychlit procesy, jako jsou zjišťování a náprava hrozeb, aby bylo možné hrozby ve vašem prostředí řešit pomocí menšího počtu kroků. Díky zjednodušení úkolů a procesů pak týmy SOC tráví méně času tříděním neustálých upozornění a mohou se soustředit na důležité signály. 

Bezpečnostní orchestrace poskytuje možnost propojení se širokou řadou nástrojů a integrací za účelem centralizace a sdílení informací. Orchestrace dále těmto nástrojům umožňuje reagovat na incidenty skupinově napříč celým prostředím, i když jsou data rozprostřena v celé síti. Vzhledem k těmto možnostem je orchestrace nezbytná pro koordinaci rozsáhlé automatizace. 

Bezpečnostní automatizace zjednodušuje úkoly, aby mohly běžet hladce, zatímco bezpečnostní orchestrace propojuje nástroje, aby mohly fungovat společně. Obě komponenty SOAR fungují společně, aby vytvořily ucelenější systém a maximalizovaly celkovou efektivitu.

Proč je řešení SOAR důležité?

Kybernetické útoky jsou dnes častější než kdy dřív – a jsou stále sofistikovanější. Proto je nyní pro mnoho organizací kybernetická bezpečnost prioritou a proto také společnosti a zákazníci každým rokem zvyšují svoje výdaje na bezpečnostní řešení.

Kybernetičtí zločinci však ani přesto svoje úsilí nesnižují. Stoupá počet úniků dat, čímž se zvyšuje zahlcující počet upozornění, která denně kladou velké nároky na týmy SOC. Ruční reakce na tato upozornění může být časově náročná, těžkopádná a nepřesná. S obrovským množstvím oznámení, která přicházejí z různých systémů, je získání jasného a uceleného obrazu o vašem zabezpečení extrémně obtížné.  

Tady přichází na řadu SOAR. Technologie SOAR poskytuje kompletní systém, který automaticky identifikuje ohrožení zabezpečení a reaguje na ně bez lidského zásahu. Organizace může pomocí nástrojů SOAR definovat a nastavit, jak bude na události reagovat, a uvolnit tak čas i peníze na projekty s vyšší prioritou.

Výhody SOAR

Nástroje SOAR jsou nezbytné pro zjednodušení vašeho přístupu k SecOps. Objevte spoustu dlouhodobých výhod, které přidání SOAR do vaší sady bezpečnostních řešení přináší.

 • Vyšší produktivita

  Nástroje SOAR snižují počet opakovaných a časově náročných úkolů a probíhajících operací. Díky tomu může váš tým pracovat chytřeji, nikoli tvrději.

 • Centralizovaný pohled na aktivitu

  Řešení SOAR integrují různé nástroje od různých dodavatelů, aby mohly být na jednom místě. Týmy SOC pak mohou pohodlně přistupovat k informacím, které potřebují prošetřit, a incidenty napravit.

 • Optimalizace nákladů

  Konsolidace dodavatelů vašeho zabezpečení vám může pomoct snížit provozní náklady až o 60 %, čímž se ve vašem rozpočtu uvolní peníze na potřeby s vyšší prioritou.

 • Snadná spolupráce a onboarding

  Nástroje orchestrace sjednocují systémy tak, že vloží správné nástroje do rukou správných lidí a poskytnou jim data potřebná k tomu, aby mohli činit informovanější rozhodnutí.

 • Rychlejší reakce

  Nástroje SOAR do značné míry redukují průměrnou dobu odezvy prostřednictvím automatizované reakce na různé scénáře. Výsledkem jsou rychlejší a přesnější řešení s až o 79 % menším počtem falešně pozitivních výsledků.

 • Prevence vyvíjejících se útoků

  Díky analýze hrozeb poskytují nástroje SOAR lepší přehled potenciálních rizik prostřednictvím dat a umožňují týmu provádět smysluplnější šetření složitých incidentů.

Osvědčené postupy se SOAR

Ujistěte se, že vaše řešení SOAR odpovídá potřebám vaší organizace. Zjistěte, co hledat, pomocí těchto doporučených funkcí a možností.

 • Automatizovaná reakce na incidenty

  Efektivní řešení SOAR by mělo být schopno monitorovat bezpečnostní upozornění a reagovat na ně pomocí nástrojů usnadňujících automatizaci.

 • Orchestrace

  Nástroje by měly být navzájem propojené a měly by se chovat jako skupina. Také se chcete ujistit, že vaše upřednostňované integrace jsou kompatibilní s vaším stávajícím prostředím.

 • Analýza hrozeb

  Mnoho platforem SOAR využívá analýzu hrozeb ke shromažďování kontextových dat týkajících se potenciálně škodlivé aktivity. Pomáhají tak bezpečnostním týmům rozhodovat o nejlepším průběhu akce pro zachování ochrany.

 • Robustní správa incidentů

  Incidenty by měly být dokumentovány, spravovány a prošetřovány z jednoho centralizovaného místa. To pomáhá identifikovat a spravovat hrozby, které jsou jak potenciální, tak neznámé.

 • Automatizace playbooků

  Při vyhodnocování řešení SOAR budete chtít být schopni vytvářet různé playbooky a mít přístup k předem vytvořenými i vlastním pracovním postupům.

 • Škálovatelná, flexibilní infrastruktura

  Škálovatelnost a dostupnost jsou při neustále se měnících technologiích pro řešení SOAR zcela nezbytné. Najděte si řešení, které umí navýšit i snížit kapacitu na základě vašich potřeb.

Řešení SOAR

Každá organizace je jiná, a proto může být hledání toho pravého řešení SOAR složité. Aby zajistilo optimální spolupráci, musí být řešení SOAR kompatibilní s vašimi upřednostňovanými nástroji a procesy a také s vaším stávajícím prostředím. Mělo by nabízet předem připravené automatizace, které budou robustní a upravitelné a umožní flexibilní nasazení, a mělo by zvládat škálování dle vašich potřeb.

Pokud chcete mít kompletní podnikové řešení, které pokrývá detekci útoku, viditelnost hrozby a reakci, budou vás zajímat služby, které mají možnosti SOAR i SIEM. Microsoft Sentinel je škálovatelné řešení SecOps nativní pro cloud, které je dodáváno s předem připravenou orchestrací a automatizací a které poskytuje viditelnost napříč celým podnikem. Řešení Microsoft Sentinel nabízí jednu platformu, která vyřeší všechny vaše bezpečnostní potřeby.

Další informace o zabezpečení od Microsoftu

Microsoft SIEM a XDR

Získejte integrovanou ochranu před hrozbami napříč všemi vašimi zařízeními se SIEM a XDR nativními pro cloud.

Microsoft Defender XDR

Narušujte útoky napříč doménami díky rozšířené viditelnosti a bezkonkurenční umělé inteligenci ve sjednoceném řešení XDR.

The Total Economic Impact™ of Microsoft SIEM and XDR

Objevte dlouhodobé úspory nákladů a podnikové výhody investice do technologie Microsoft SIEM a XDR.

Časté otázky

 • Organizace používají nástroje SOAR k automatizaci svých bezpečnostních operací a k efektivnější reakci na incidenty. Tento jednodušší přístup k zabezpečení umožňuje větší úspory nákladů, menší počet mezer pokrytí a produktivnější tým operací zabezpečení.

 • SOAR se obvykle implementuje prostřednictvím orchestrace, automatizace a reakce. Nástroje orchestrace převádí různé integrace a systémy na jedno centralizované místo, zatímco automatizace, která je obvykle umožněna prostřednictvím playbooků, nastavuje a definuje, kdy je potřeba spustit akci. Obě komponenty pracují společně a tvoří systém automatizovaných reakcí na incidenty, který funguje efektivně a rychle.

 • Každý den obdrží týmy SOC enormní počet bezpečnostních upozornění. Nástroje SOAR pomáhají tento tlak zmírnit prostřednictvím automatizace časově náročných úkolů a procesů. Jsou základem systému reakcí na incidenty, který samostatně reaguje na upozornění a řeší je. Týmy SOC díky tomu získají prostor zaměřit se na úkoly s vyšší prioritou. 

 • Novější technologie označovaná jako rozšířená detekce a reakce (XDR), která se v mnohém podobá SIEM a SOAR, integruje data napříč prostředím za účelem detekce hrozeb a reakce na ně. XDR i SOAR umožňují automatické pracovní postupy a reakce. SOAR je ale jediné řešení, které podporuje orchestraci.

 • Technologie SOAR (bezpečnostní orchestrace, automatizace a reakce) odkazuje na sadu nástrojů a služeb, které pomáhají integrovat a automatizovat úkoly a procesy související se zabezpečením.

Sledujte Microsoft 365