Bắt đầu với Azure Active Directory

Nếu bạn đang sử dụng Microsoft 365, bạn có Azure Active Directory (Azure AD).

Tôi có Office 365, Microsoft 365, Azure, Dynamics 365, Intune hoặc Power Platform

Tôi không có dịch vụ Microsoft Cloud

  • Bước 1:

    Đăng ký bản dùng thử Azure miễn phí 12 tháng để truy nhập Azure AD trong cổng thông tin Microsoft Entra.

  • Bước 2:

    Đăng nhập vào cổng thông tin Microsoft Entra bằng tài khoản Azure mới của bạn.

Tài nguyên

Azure AD Premium cho khách hàng mới

Tìm hiểu cách mua Azure AD nếu bạn không có Azure hoặc Microsoft 365.

Khách hàng Microsoft 365 và Azure

Đăng ký gói Azure AD Premium.

Hướng dẫn sử dụng Azure AD

Tìm hiểu cách triển khai Azure AD, từ các khái niệm cơ bản đến các tính năng nâng cao.