Plany i ceny usługi Azure Active Directory

Wybierz najlepszą wersję dla swojej firmy

Usługa Azure Active Directory jest dostępna w czterech wersjach. Skorzystaj z poniższej tabeli, aby zobaczyć funkcje zawarte w poszczególnych wersjach.

Azure Active Directory — wersja Bezpłatna

Azure Active Directory — wersja Bezpłatna Bezpłatne
 

Bezpłatna wersja usługi Azure AD jest zawarta w subskrypcji komercyjnej usługi online, takiej jak Azure, Dynamics 365, Intune, Power Platform oraz innych.1

Office 365

Office 365 Bezpłatne

Dodatkowe funkcje usługi Azure AD są zawarte w subskrypcjach usługi Office 365 E1, E3, E5, F1 i F3.2

Azure Active Directory Premium P1

Azure Active Directory Premium P1 €5.10
za użytkownika/miesiąc
Cena nie uwzględnia podatku VAT.

Usługa Azure AD — wersja Premium P1 zawarta w platformie Microsoft 365 E3 oferuje bezpłatną 30-dniową wersję próbną. Subskrybenci platformy Azure i usługi Office 365 mogą kupić usługę Azure AD — wersja Premium P1 online.

Azure Active Directory Premium P2

Azure Active Directory Premium P2 €7.60
za użytkownika/miesiąc
Cena nie uwzględnia podatku VAT.

Usługa Azure AD — wersja Premium P2 zawarta w platformie Microsoft 365 E5 oferuje bezpłatną 30-dniową wersję próbną. Subskrybenci platformy Azure i usługi Office 365 mogą kupić usługę Azure Active Directory — wersja Premium P2 online.

Porównaj funkcje produktów pakietu Microsoft Office
Nazwa funkcji Azure Active Directory — wersja Bezpłatna Office 365 Azure Active Directory Premium P1 Azure Active Directory Premium P2

Uwierzytelnianie, logowanie jednokrotne i uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA)

Ta funkcja jest częściowo uwzględniona
Ta funkcja jest częściowo uwzględniona
included
included

Uwierzytelnianie w chmurze
(Uwierzytelnianie przekazujące, synchronizacja skrótu hasła)

included
included
included
included

Uwierzytelnianie federacyjne

(Usługi Active Directory Federation Services lub federacja z innymi dostawcami tożsamości)

included
included
included
included

Logowanie jednokrotne (SSO) bez ograniczeń3

included
included
included
included

Uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA)4

included
included
included
included

Bez hasła

(Windows Hello dla firm, Microsoft Authenticator, integracje klucza zabezpieczeń FIDO25)

included
included
included
included

Umowa dotycząca poziomu usług6

not included
not included
included
included

Dostęp aplikacji

Ta funkcja jest częściowo uwzględniona
Ta funkcja jest częściowo uwzględniona
included
included

Aplikacje typu SaaS z nowoczesnym uwierzytelnianiem

(Aplikacje galerii aplikacji usługi Azure AD, SAML i OAUTH 2.0)

included
included
included
included

Przypisanie grupy do aplikacji

Częściowo uwzględnione

Częściowo dostępne

included
included

Odnajdowanie aplikacji w chmurze (Microsoft Defender for Cloud Apps)7

Częściowo dostępne

Częściowo uwzględnione

included
included

Serwer proxy aplikacji dla lokalnego, opartego na nagłówku i zintegrowanego uwierzytelnienia systemu Windows

niedostępne

niedostępne

included
included

Partnerstwa w zakresie bezpiecznego dostępu hybrydowego8

(Uwierzytelnianie Kerberos, NTLM, LDAP, RDP i SSH)

included
included
included
included

Autoryzacja i dostęp warunkowy

Ta funkcja jest częściowo uwzględniona
Ta funkcja jest częściowo uwzględniona
Ta funkcja jest częściowo uwzględniona
included

Kontrola dostępu na podstawie ról (RBAC)

included
included
included
included

Dostęp warunkowy

niedostępne

niedostępne

included
included

Ograniczony dostęp do programu SharePoint

niedostępne

niedostępne

included
included

Zarządzanie czasem życia sesji Dowiedz się więcej

niedostępne

niedostępne

included
included

Ochrona tożsamości

(Ryzykowne logowania, ryzykowni użytkownicy, dostęp warunkowy uzależniony od oceny ryzyka)

niedostępne

niedostępne

niedostępne

included

Niestandardowe atrybuty zabezpieczeń

niedostępne

niedostępne

included
included

Administracja i tożsamość hybrydowa

Ta funkcja jest częściowo uwzględniona
Ta funkcja jest częściowo uwzględniona
included
included

Zarządzanie użytkownikami i grupami

included
included
included
included

Zaawansowane zarządzanie grupami

(Grupy dynamiczne, zasady nadawania nazw, wygasanie, domyślna klasyfikacja)

niedostępne

niedostępne

included
included

Synchronizacja katalogów — Azure AD Connect (synchronizacja i synchronizacja w chmurze)

included
included
included
included

Raportowanie usługi Azure AD Connect Health9

niedostępne

niedostępne

included
included

Administracja delegowana — wbudowane role

included
included
included
included

Globalna ochrona hasłem i zarządzanie — użytkownicy tylko w chmurze

included
included
included
included

Globalna ochrona hasłem i zarządzanie — zabronione niestandardowo hasła, użytkownicy synchronizowani z lokalnej usługi Active Directory

niedostępne

niedostępne

included
included

Licencja dostępowa (CAL) dla użytkownika programu Microsoft Identity Manager10

niedostępne

niedostępne

included
included

Samoobsługa użytkowników

Ta funkcja jest częściowo uwzględniona
Ta funkcja jest częściowo uwzględniona
Ta funkcja jest częściowo uwzględniona
included

Portal uruchamiania aplikacji (Moje aplikacje)

included
included
included
included

Kolekcje aplikacji użytkownika w portalu Moje aplikacje

included
included
included
included

Portal samoobsługowego zarządzania kontem (Moje konto)

included
included
included
included

Samoobsługowa zmiana hasła dla użytkowników w chmurze

included
included
included
included

Samoobsługowe resetowanie haseł/zmienianie/odblokowywanie przy użyciu lokalnego zapisu zwrotnego

niedostępne

niedostępne

included
included

Samoobsługowe wyszukiwanie i raportowanie aktywności dotyczącej logowania

niedostępne

included
included
included

Samoobsługowe zarządzanie grupą (Moje grupy)

niedostępne

niedostępne

included
included

Samoobsługowe zarządzanie uprawnieniami (Mój dostęp)

niedostępne

niedostępne

niedostępne

included

Zarządzanie tożsamościami

Ta funkcja jest częściowo uwzględniona
Ta funkcja jest częściowo uwzględniona
Ta funkcja jest częściowo uwzględniona
included

Zautomatyzowana aprowizacja użytkowników w aplikacjach

included
included
included
included

Zautomatyzowana aprowizacja grup w aplikacjach

niedostępne

niedostępne

included
included

Aprowizowanie sterowane przez kadry

niedostępne

niedostępne

included
included

Zaświadczanie warunków użytkowania

niedostępne

niedostępne

included
included

Uzyskiwanie dostępu do certyfikacji i recenzji

niedostępne

niedostępne

niedostępne

included

Zarządzanie uprawnieniami

niedostępne

niedostępne

niedostępne

included

Privileged Identity Management (PIM) — dostęp just-in-time

niedostępne

niedostępne

niedostępne

included

Rejestrowanie zdarzeń i raportowanie

Ta funkcja jest częściowo uwzględniona
Ta funkcja jest częściowo uwzględniona
Ta funkcja jest częściowo uwzględniona
included

Podstawowe raporty dotyczące zabezpieczeń i użycia

included
included
included
included

Zaawansowane raporty dotyczące zabezpieczeń i użycia

niedostępne

niedostępne

included
included

Ochrona tożsamości: luki w zabezpieczeniach i ryzykowne konta

niedostępne

niedostępne

niedostępne

included

Ochrona tożsamości: badanie zdarzeń o podwyższonym ryzyku, łączność SIEM

niedostępne

niedostępne

niedostępne

included

Pracownicy pierwszego kontaktu

niedostępne

niedostępne

included
included

Logowanie przy użyciu wiadomości SMS

niedostępne

niedostępne

included
included

Wylogowywanie się z urządzenia udostępnionego

niedostępne

niedostępne

included
included

Portal zarządzania użytkownikiem delegowanym (Mój personel)

niedostępne

niedostępne

included
included

External Identities

Zobacz ceny

niedostępne

niedostępne

niedostępne

niedostępne

Azure AD Domain Services (zwirtualizowana usługa Active Directory)11

Zobacz ceny

 

niedostępne

niedostępne

niedostępne

niedostępne

Często zadawane pytania

|

Będzie potrzebna subskrypcja platformy Azure lub usługi Office 365. Możesz użyć istniejącej subskrypcji lub skonfigurować nową, a następnie zalogować się do portalu platformy Microsoft 365 przy użyciu poświadczeń, aby kupić licencje usługi Azure AD. Dowiedz się więcej.

Aby zarządzać licencjami usług Azure Active Directory — wersja Premium P1 lub Premium P2 albo Enterprise Mobility + Security, zaloguj się przy użyciu swoich poświadczeń lub dowiedz się więcej.

Licencje pakietu Enterprise Mobility + Security E3 obejmują usługę Azure Active Directory — wersja Premium P1. Licencje pakietu Enterprise Mobility + Security E5 obejmują usługę Azure Active Directory — wersja Premium P2.

Pomoc techniczna i umowa dotycząca poziomu usług

Pomoc techniczna dla usługi Azure Active Directory jest dostępna przez pomoc techniczną platformy Azure. Pomoc techniczna dotycząca rozliczeń i zarządzania kontem jest świadczona bez dodatkowych kosztów. Dowiedz się więcej.

 

Umowa dotycząca poziomu usług (SLA): Wydania usługi Azure Active Directory — wersja Premium dają gwarancję rzędu 99,99% od 1 kwietnia 2021 r. z dostępnością miesięczną. Bezpłatne usługi, takie jak Azure Active Directory — wersja Bezpłatna, nie są objęte umową SLA. Aby uzyskać więcej szczegółów, odwiedź stronę umowy Azure SLA.

1. Bezpłatna wersja usługi Azure AD jest zawarta w subskrypcji komercyjnej usługi online, takiej jak Azure, Dynamics 365, Intune, Power Platform oraz innych w krajach, w których są one dostępne na sprzedaż.
2. Dodatkowe funkcje usługi Azure AD są zawarte w subskrypcjach usługi Office 365 E1, E3, E5, F1 i F3 w krajach, w których są one dostępne na sprzedaż.
3. Dzięki bezpłatnej wersji usługi Azure AD użytkownicy końcowi, którym przypisano dostęp do aplikacji SaaS (oprogramowanie jako usługa), mogą uzyskiwać dostęp do nieograniczonej liczby aplikacji w chmurze za pomocą logowania jednokrotnego. Aplikacje lokalne wymagają serwera proxy aplikacji usługi Azure AD lub bezpiecznych hybrydowych integracji partnerskich dostępnych w subskrypcjach Azure AD — wersja Premium P1 i Premium P2.
4. Metody uwierzytelniania i możliwości konfiguracji mogą się różnić w zależności od subskrypcji. Dowiedz się więcej.
5. Partnerzy klucza zabezpieczeń FIDO2.
6. Warunki umów dotyczących poziomu usług.
7. Aby uzyskać dostęp do funkcji odnajdowania aplikacji w chmurze, przejdź do portalu zabezpieczeń aplikacji w chmurze i zaloguj się przy użyciu poświadczeń usługi Azure AD Premium P1. Klienci usługi Azure AD — wersja Premium P2 nie będą musieli wprowadzać poświadczeń i zostaną automatycznie przekierowani.
8. Partnerstwa w zakresie bezpiecznego dostępu hybrydowego; Interfejs API dostępu warunkowego wymaga wersji Premium P1; interfejs API ryzykownego użytkownika wymaga wersji Premium P2 na potrzeby bezpiecznego dostępu hybrydowego.
9. Pierwszy agent monitorowania wymaga co najmniej jednej licencji. Każdy dodatkowy agent wymaga 25 dodatkowych licencji przyrostowych. Agenci monitorowania usług Azure AD Federation Services, Azure AD Connect i Azure AD Domain Services są uznawani za odrębnych agentów.
10. Prawa do oprogramowania serwera Microsoft Identity Manager Server są udzielane wraz z licencjami systemu Windows Server (dowolna wersja). Ponieważ usługa Microsoft Identity Manager działa w systemie operacyjnym Windows Server OS, dopóki serwer jest uruchomiony w ważnej, licencjonowanej kopii systemu Windows Server, usługa Microsoft Identity Manager może być instalowana i używana na tym serwerze. Dla programu Microsoft Identity Manager Server nie jest wymagana żadna osobna licencja.
11. Ceny usług Azure Active Directory Domain Services.