Trace Id is missing
Bỏ qua để tới nội dung chính
Microsoft Security

Các gói và giá của Microsoft Defender cho IoT

Bảo vệ các thiết bị cần thiết cho hoạt động kinh doanh hiện đại, hệ thống công nghiệp, quy trình sản xuất và cơ sở hạ tầng quan trọng.

Tùy chọn cấp phép IoT doanh nghiệp

Sử dụng Defender cho IoT để giúp bảo vệ tất cả các thiết bị IoT (eIoT) doanh nghiệp của bạn.

Được bao gồm trong Microsoft 365 E5

Originally starting from Bao gồm now starting from Bao gồm

Bao gồm Bao gồm

Defender cho IoT dành cho doanh nghiệp được bao gồm trong gói đăng ký này. Với mỗi giấy phép người dùng, khách hàng có thể bảo vệ tối đa năm thiết bị eIoT.

Microsoft Defender for IoT - EIoT Device License - add-on

Originally starting from USD$0.85 now starting from USD$0.85

USD$0.85 USD$0.85

thiết bị/tháng

Phần bổ trợ dành cho Microsoft Defender cho Điểm cuối Gói 2 mở rộng khả năng bảo vệ cho các thiết bị IoT doanh nghiệp. Khả năng bảo vệ được cấp phép cho mỗi thiết bị eIoT.

Quay về các tab

Theo dõi Microsoft