Privileged Identity Management

Khám phá, hạn chế và giám sát quyền truy nhập

Đảm bảo tài khoản người quản trị của bạn luôn an toàn bằng cách giới hạn quyền truy nhập vào các hoạt động quan trọng.

Privileged Identity Management là gì?

Privileged Identity Management cung cấp kích hoạt vai trò dựa trên thời gian và phê duyệt để giảm thiểu rủi ro về việc truy nhập vào các tài nguyên quan trọng trong tổ chức của bạn quá mức, không cần thiết hoặc bị lạm dụng.

Privileged Identity Management
Avanade

Với giải pháp hiện có, CNTT không có cách nào để theo dõi xem người dùng đang tương tác với nội dung nào, đã chia sẻ tài nguyên trong bao lâu, tài khoản có đang hoạt động không và liệu đặc quyền người dùng có nguy cơ hết hạn không — cơn ác mộng kiểm tra.

Privileged Identity Management trong Azure AD

Azure AD Privileged Identity Management cho phép bạn giới hạn quyền truy nhập người quản trị vào các vai trò đặc quyền, khám phá những ai có quyền truy nhập và đánh giá quyền truy nhập đặc quyền.

Giới thiệu về Privileged Identity Management

Quản lý, kiểm soát và giám sát quyền truy nhập vào các tài nguyên quan trọng trong tổ chức của bạn với Privileged Identity Management trong Azure AD.

Quản lý quyền truy nhập đặc quyền tối thiểu

Thực thi nguyên tắc của đặc quyền tối thiểu bằng cách đánh giá định kỳ, gia hạn và mở rộng quyền truy nhập đến tài nguyên.

Sử dụng quyền truy nhập đặc quyền vừa đúng lúc

Loại bỏ quyền truy nhập liên tục và thực thi quyền truy nhập có giới hạn về thời gian đối với các vai trò quan trọng trong Privileged Identity Management.

Khám phá và giám sát quyền truy nhập

Đảm bảo bạn biết ai có quyền truy nhập vào nội dung nào, cũng như nhận thông báo khi các vai trò đặc quyền được kích hoạt.

Tìm hiểu thêm về Azure AD Privileged Identity Management.

Microsoft

Xem cách Microsoft sử dụng Privileged Identity Management để quản lý quyền truy nhập nâng cao cho những người dùng có vai trò đặc quyền của dịch vụ Azure.

Tài nguyên Privileged Identity Management bổ sung

Bắt đầu với Privileged Identity Management

Tìm hiểu về các điều kiện tiên quyết và chuẩn bị triển khai Privileged Identity Management của bạn.

Triển khai Privileged Identity Management

Xem hướng dẫn từng bước về cách lập kế hoạch triển khai Privileged Identity Management trong tổ chức Azure AD.

Đặt cấu hình Privileged Identity Management

Tìm hiểu về đặt cấu hình Privileged Identity Management với Khám phá và Thông tin chuyên sâu cho các vai trò Azure AD.