Trace Id is missing
Bỏ qua để tới nội dung chính
Microsoft Security

Azure Active Directory (Azure AD) hiện là Microsoft Entra ID.

Tìm hiểu thêm

Khám phá, hạn chế và giám sát quyền truy nhập

Đảm bảo tài khoản người quản trị của bạn luôn an toàn bằng cách giới hạn quyền truy nhập vào các hoạt động quan trọng thông qua các giải pháp quản lý danh tính đặc quyền (PIM).

Tái định hình khả năng truy nhập an toàn với Microsoft Entra

Khám phá những cải tiến mới nhất đối với quyền truy nhập và danh tính, cũng như cách tăng cường hệ thống phòng thủ của bạn với Microsoft Entra.

Quản lý danh tính đặc quyền là gì?

Quản lý danh tính đặc quyền cung cấp khả năng kích hoạt vai trò dựa trên thời gian và sự phê duyệt để giảm thiểu rủi ro về việc truy nhập quá mức, không cần thiết hoặc lạm dụng quyền truy nhập vào các tài nguyên quan trọng trong tổ chức của bạn.

Quản lý danh tính đặc quyền trong Microsoft Entra ID

Quản lý danh tính đặc quyền trong Microsoft Entra cho phép bạn giới hạn quyền truy nhập sẵn có của người quản trị cho các vai trò đặc quyền, khám phá những ai có quyền truy nhập và đánh giá quyền truy nhập đặc quyền.

Giới thiệu về giải pháp quản lý danh tính đặc quyền

Quản lý, kiểm soát và giám sát quyền truy nhập vào các tài nguyên quan trọng trong tổ chức của bạn với giải pháp quản lý danh tính đặc quyền trong Microsoft Entra ID.

Quản lý quyền truy nhập đặc quyền tối thiểu

Thực thi nguyên tắc đặc quyền tối thiểu bằng cách đánh giá định kỳ, gia hạn và mở rộng quyền truy nhập vào tài nguyên.

Sử dụng quyền truy nhập đặc quyền vừa đúng lúc

Loại bỏ quyền truy nhập liên tục và thực thi quyền truy nhập có giới hạn về thời gian đối với các vai trò quan trọng trong giải pháp quản lý danh tính đặc quyền.

Khám phá và giám sát quyền truy nhập

Đảm bảo bạn biết ai có quyền truy nhập vào nội dung nào, cũng như nhận thông báo khi các vai trò đặc quyền được kích hoạt.

Tìm hiểu sâu về giải pháp quản lý danh tính đặc quyền trong Microsoft Entra

Tài nguyên quản lý danh tính đặc quyền bổ sung

Bắt đầu với giải pháp quản lý danh tính đặc quyền

Tìm hiểu về các điều kiện tiên quyết và chuẩn bị triển khai giải pháp quản lý danh tính đặc quyền.

Triển khai giải pháp quản lý danh tính đặc quyền

Xem hướng dẫn từng bước về cách lập kế hoạch triển khai giải pháp quản lý danh tính đặc quyền trong tổ chức của bạn.

Đặt cấu hình giải pháp quản lý danh tính đặc quyền

Tìm hiểu về cách đặt cấu hình giải pháp quản lý danh tính đặc quyền với phần khám phá và thông tin chuyên sâu cho các vai trò Microsoft Entra ID.

Bảo vệ tổ chức của bạn bằng giải pháp danh tính liền mạch

Theo dõi Microsoft