Trace Id is missing
Prejsť na hlavný obsah
Zabezpečenie od spoločnosti Microsoft

Čo je to SOAR?

Zisťujte a zastavujte útoky v celom zabezpečenom podniku pomocou služby Microsoft Sentinel, moderného riešenia pre bezpečnostné tímy.

Definícia technológie SOAR

Orchestrácia, automatizácia a odozva zabezpečenia (SOAR) predstavuje skupinu služieb a nástrojov, ktoré automatizujú ochranu pred kybernetickými útokmi a reakciu na ne. Túto automatizáciu dosiahnete zjednotením integrácií, definovaním spôsobu vykonávania úloh a vypracovaním plánu odozvy na incidenty, ktorý vyhovuje potrebám vašej organizácie. 

Vďaka technológii SOAR sú tímy centra zabezpečenia prevádzky (SOC), ktoré boli predtým zahltené opakujúcimi sa a časovo náročnými úlohami, teraz schopné riešiť incidenty efektívnejšie, čo znižuje náklady, odstraňuje medzery v pokrytí a zvyšuje produktivitu.

Ako funguje technológia SOAR?

Technológia SOAR zvyčajne pozostáva z troch súčastí, ktoré spolupracujú pri vyhľadávaní a zastavovaní útokov: orchestrácia, automatizácia a odozva na incidenty.  

Orchestrácia spája interné a externé nástroje vrátane predpripravených a vlastných integrácií tak, aby boli prístupné z jedného centrálneho miesta. To vám umožní konsolidovať údaje a zjednodušiť procesy a pripraviť tak pôdu pre automatizáciu. 

Automatizácia programuje úlohy tak, aby sa vykonávali samostatne. Toto je možné dosiahnuť prostredníctvom štandardizovaných postupov alebo kolekcií pracovných postupov, ktoré sa automaticky spustia na základe pravidla alebo incidentu. Manuály umožňujú automatizovať úlohy, spravovať upozornenia a vytvárať odozvy na hrozby a incidenty.

Orchestrácia a automatizácia sú základom pre odozvu na incidenty založenú na umelej inteligencii, čo vedie k rýchlejším a presnejším odozvám a menšiemu počtu bezpečnostných problémov, ktoré je potrebné napraviť.

SOAR verzus SIEM

Ak skúmate bezpečnostné riešenia, pravdepodobne ste sa stretli so súvisiacim bezpečnostným nástrojom s podobne znejúcim akronymom: Security Information and Event Management (SIEM). Čo je SIEM a v čom sa líši od technológie SOAR? Kedy by sa malo použiť jedno riešenie a kedy druhé?

Zatiaľ čo nástroje SOAR sa primárne používajú na orchestráciu a automatizáciu odozvy na hrozby, SIEM ponúka lepšiu viditeľnosť aktivít prostredníctvom detekcie hrozieb, správy denníkov, analýzy incidentov a dodržiavania predpisov a noriem. Táto viditeľnosť sa dosahuje zaznamenávaním viacerých tokov údajov z celej siete do denníka a ich konsolidáciou, čo poskytuje pohľad z vtáčej perspektívy na celkové prostredie zabezpečenia vašej organizácie.

Tieto dva systémy fungujú najlepšie v tandeme. SIEM zhromažďuje a analyzuje údaje, SOAR pracuje na základe týchto údajov a vytvára tak ucelené riešenie na detekciu, viditeľnosť a odozvu v oblasti rizík.

Automatizácia a orchestrácia

Poďme sa bližšie pozrieť na dve základné zložky, ktoré umožňujú fungovanie technológie SOAR – automatizáciu a orchestráciu zabezpečenia – a na to, ako sa od seba líšia a ako sa navzájom dopĺňajú.

Automatizácia zabezpečenia vám umožňuje určiť priebeh akcie, ktorá bude fungovať samostatne. Automatizáciu môžete použiť napríklad na programovanie úloh, upozornení alebo odoziev na incidenty. Automatizácia tiež pomáha urýchľovať procesy týkajúce sa zabezpečenia, ako je vyhľadávanie hrozieb a náprava, takže potenciálne hrozby v prostredí sa riešia v menšom počte krokov. Zjednodušením úloh a procesov trávia tímy SOC menej času triedením nekonečného množstva upozornení a môžu sa sústrediť na dôležité signály.  

Orchestrácia zabezpečenia vám umožňuje pripojiť sa k širokej škále nástrojov a integrácií, aby ste informácie mohli centralizovať a zdieľať. Orchestrácia tiež umožňuje týmto nástrojom reagovať na incidenty ako na skupinu v rámci celého prostredia, aj keď sú údaje rozšírené po celej sieti. Vzhľadom na tieto možnosti je orchestrácia kľúčová pre koordináciu rozsiahlej automatizácie.  

Automatizácia zabezpečenia zjednodušuje úlohy tak, aby prebiehali plynulejšie, kým orchestrácia zabezpečenia spája nástroje tak, aby fungovali spoločne. Obe súčasti riešenia SOAR spolupracujú a vytvárajú ucelenejší systém, ktorý maximalizuje efektivitu od začiatku až do konca.

Prečo je technológia SOAR dôležitá?

Kybernetické útoky sú častejšie ako kedykoľvek predtým a stávajú sa čoraz sofistikovanejšími. To je dôvod, prečo mnohé organizácie v súčasnosti uprednostňujú kybernetickú bezpečnosť a prečo spoločnosti aj spotrebitelia z roka na rok zvyšujú svoje výdavky na riešenia zabezpečenia.

Napriek tomu kybernetickí zločinci vo svojich snahách nepoľavili. Počet únikov údajov stúpa, čo vedie k obrovskému množstvu upozornení, ktoré denne zaťažujú tímy SOC. Manuálne reagovanie na tieto upozornenia môže byť časovo náročné, zdĺhavé a nepresné. Vzhľadom na obrovské množstvo upozornení prichádzajúcich z rôznych systémov je čoraz ťažšie získať jasný a komplexný obraz o prostredí zabezpečenia.  

Práve tu prichádza na rad technológia SOAR. Technológia SOAR poskytuje komplexný systém, ktorý automaticky identifikuje riziká a reaguje na ne bez ľudského zásahu. Vďaka nástrojom SOAR môže organizácia definovať a nastaviť spôsob reakcie na udalosť, takže ušetrí čas a financie a môže sa sústrediť na projekty s vyššou prioritou.

Výhody technológie SOAR

Nástroje SOAR sú nevyhnutné na zjednodušenie vášho prístupu k bezpečnostnému tímu. Objavte mnohé dlhodobé výhody pridania technológie SOAR do svojho balíka riešení zabezpečenia.

 • Vyššia produktivita

  Nástroje SOAR znižujú množstvo opakovaných a časovo náročných úloh a prebiehajúcich operácií. Vďaka tomu môže váš tím pracovať efektívnejšie, nie ťažšie.

 • Centralizované zobrazenie aktivity

  Riešenia SOAR integrujú rôzne nástroje od rôznych dodávateľov tak, aby boli všetky na jednom mieste. Tímy SOC majú potom ľahší prístup k informáciám, ktoré potrebujú na vyšetrovanie a nápravu incidentov.

 • Optimalizácia nákladov

  Konsolidácia dodávateľov zabezpečenia vám môže pomôcť znížiť prevádzkové náklady až o 60 percent, vďaka čomu môžete z rozpočtu vyhradiť prostriedky na potreby s vyššou prioritou.

 • Jednoduchá spolupráca a zaradenie

  Nástroje orchestrácie zjednocujú systémy tak, že vkladajú správne nástroje do rúk správnych ľudí. Poskytujú im údaje, ktoré potrebujú na to, aby mohli začať prijímať informovanejšie rozhodnutia.

 • Rýchlejšie odozvy

  Vďaka automatizácii odoziev na incidenty pre rôzne scenáre nástroje SOAR výrazne skracujú priemerný čas potrebný na odozvu, čo vedie k rýchlejším a presnejším riešeniam s až o 79 percent nižším počtom falošne pozitívnych hrozieb.

 • Zabránenie vyvíjajúcim sa útokom

  Nástroje SOAR na analýzu hrozieb poskytujú prostredníctvom údajov lepší prehľad o potenciálnych rizikách a umožňujú vášmu tímu vykonávať zmysluplnejšie vyšetrovanie komplexných incidentov.

Osvedčené postupy SOAR

Uistite sa, že riešenie SOAR spĺňa potreby vašej organizácie. Pomocou týchto navrhovaných funkcií a možností zistite, na čo sa zamerať.

 • Automatizovaná odozva na incidenty

  Efektívne riešenie SOAR by malo byť schopné monitorovať upozornenia zabezpečenia a reagovať na ne pomocou nástrojov, ktoré uľahčujú automatizáciu.

 • Orchestrácia

  Nástroje by mali byť navzájom prepojené a fungovať ako celok. Taktiež sa budete chcieť uistiť, či sú preferované integrácie kompatibilné s vaším existujúcim prostredím.

 • Analýza hrozieb

  Mnohé platformy SOAR využívajú analýzu hrozieb na zhromažďovanie kontextových údajov o potenciálne škodlivých aktivitách. Pomáha to bezpečnostným tímom pri výbere najlepšieho spôsobu ochrany.

 • Odolné spravovanie incidentov

  Incidenty by sa mali dokumentovať, spravovať a vyšetrovať z jedného centralizovaného miesta. Pomáha to identifikovať a spravovať potenciálne aj neznáme hrozby.

 • Automatizácia štandardizovaného postupu

  Pri vyhodnocovaní riešení SOAR budete chcieť mať možnosť vytvárať rôzne štandardizované postupy a mať prístup k vopred pripraveným aj vlastným pracovným postupom.

 • Škálovateľná a flexibilná infraštruktúra

  Vzhľadom na neustále sa meniace technológie sú škálovateľnosť a dostupnosť riešenia SOAR nevyhnutné. Nájdite riešenie, ktoré dokáže zväčšiť alebo zmenšiť svoje pokrytie podľa vašich potrieb.

Riešenia SOAR

Každá organizácia je iná, preto môže byť náročné nájsť to správne riešenie SOAR. V záujme optimálnej spolupráce by riešenie SOAR malo byť kompatibilné s vašimi preferovanými nástrojmi a procesmi, ako aj s vaším existujúcim prostredím. Malo by ponúkať predpripravené automatizácie, ktoré sú odolné a prispôsobiteľné a flexibilné z hľadiska nasadenia, pričom by sa malo škálovať podľa vašich potrieb.

Ak chcete získať komplexné riešenie pre podniky, ktoré zahŕňa detekciu útokov, viditeľnosť hrozieb a reakciu na ne, mali by ste preskúmať služby s funkciami SOAR aj SIEM. Microsoft Sentinel je škálovateľné cloudové riešenie pre bezpečnostné tímy, ktoré je je vybavené vstavaným systémom orchestrácie a automatizácie a poskytuje prehľad v rámci celého podniku. Microsoft Sentinel je jedna platforma, ktorá vyrieši všetky vaše potreby týkajúce sa zabezpečenia.

Získajte ďalšie informácie o zabezpečení od spoločnosti Microsoft

Microsoft SIEM a XDR

Získajte integrovanú ochranu pred hrozbami vo všetkých svojich zariadeniach pomocou cloudových riešení SIEM a XDR.

Microsoft Defender XDR

Neutralizujte útoky medzi doménami vďaka rozšírenej viditeľnosti a bezkonkurenčnej umelej inteligencii jednotného riešenia XDR.

Štúdia Total Economic Impact™ of Microsoft SIEM and XDR (Celkový ekonomický vplyv riešení Microsoft SIEM a XDR)

Objavte dlhodobé úspory nákladov a obchodné výhody investovania do technológií Microsoft SIEM a XDR.

Najčastejšie otázky

 • Organizácie používajú nástroje SOAR na automatizáciu zabezpečenia prevádzky a efektívnejšiu reakciu na incidenty. Tento zjednodušený prístup k zabezpečeniu umožňuje lepšie šetriť náklady, znížiť počet medzier v pokrytí a zvýšiť produktivitu tímu zabezpečenia prevádzky.

 • Technológia SOAR sa zvyčajne implementuje prostredníctvom orchestrácie, automatizácie a odozvy. Nástroje orchestrácie spájajú rôzne integrácie a systémy do jedného centralizovaného miesta, zatiaľ čo automatizácia, ktorá je zvyčajne aktivovaná prostredníctvom štandardizovaných postupov, nastavuje a definuje, kedy sa má akcia spustiť. Obe zložky pracujú v tandeme a vytvárajú automatizovaný systém odozvy na incidenty, ktorý pracuje efektívne a rýchlo.

 • Tímy SOC denne dostávajú veľké množstvo upozornení týkajúcich sa zabezpečenia. Nástroje SOAR pomáhajú čiastočne zmierniť toto zaťaženie tým, že automatizujú časovo náročné úlohy a procesy a vytvárajú základ systému odozvy na incidenty, ktorý sám reaguje na upozornenia a rieši ich. Tímom SOC tak ušetria čas, aby sa mohli sústrediť na úlohy s vyššou prioritou. 

 • Novšia technológia rozšírenej detekcie a reakcie (XDR) , ktorá má veľa podobností s technológiami SIEM a SOAR, integruje údaje v rámci prostredia s cieľom zisťovať hrozby a reagovať na ne. Riešenia XDR aj SOAR dokážu automatizovať pracovné postupy a odozvu, avšak SOAR je jediné riešenie, ktoré podporuje orchestráciu.

 • Technológia orchestrácie, automatizácie a odozvy zabezpečenia (SOAR) predstavuje skupinu nástrojov alebo služieb, ktoré pomáhajú integrovať a automatizovať úlohy a procesy súvisiace s bezpečnosťou.

Sledovať Microsoft 365