Co to jest SIEM?

Zarządzanie informacjami i zdarzeniami zabezpieczeń (SIEM) to rozwiązanie zabezpieczające, które ułatwia organizacjom wykrywanie zagrożeń, zanim zakłócą one działalność firmy.

Definicja SIEM

Zarządzanie informacjami i zdarzeniami zabezpieczeń, w skrócie SIEM, to rozwiązanie, które ułatwia organizacjom wykrywanie i analizowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa oraz reagowanie na nie, zanim zaszkodzą one operacjom biznesowym.
 

SIEM, wymawiane jako „sim”, łączy zarządzanie informacjami zabezpieczeń (SIM) i zarządzanie zdarzeniami zabezpieczeń (SEM) w jeden system zarządzania zabezpieczeniami. Technologia SIEM zbiera dane dziennika zdarzeń z szeregu źródeł, identyfikuje aktywność odbiegającą od normy za pomocą analizy w czasie rzeczywistym oraz podejmuje odpowiednie działania.
 

Podsumowując, SIEM daje organizacjom wgląd w aktywność w ich sieci, aby mogły one szybko reagować na potencjalne cyberataki oraz spełniać wymagania dotyczące zgodności z przepisami.
 

W ubiegłej dekadzie technologia SIEM ewoluowała, aby wykrywanie zagrożeń i reagowanie na zdarzenia odbywało się inteligentniej i szybciej dzięki sztucznej inteligencji.

Jak działają narzędzia SIEM?

Narzędzia SIEM zbierają, agregują i analizują wolumeny danych pochodzących z aplikacji, urządzeń, serwerów i od użytkowników organizacji w czasie rzeczywistym, dzięki czemu zespoły ds. zabezpieczeń mogą wykrywać ataki i blokować je. Narzędzia SIEM używają wstępnie ustalonych reguł, aby wspomagać zespoły ds. zabezpieczeń w definiowaniu zagrożeń oraz generowaniu alertów.

Funkcje i przypadki użycia SIEM

Systemy SIEM różnią się pod względem możliwości, ale na ogół udostępniają te funkcje podstawowe:
 

• Zarządzanie dziennikiem: Systemy SIEM gromadzą w jednym miejscu duże ilości danych, organizują je, a następnie ustalają, czy wykazują one oznaki zagrożenia, ataku lub naruszenia zabezpieczeń.
• Korelacja zdarzeń: Te dane są następnie sortowane w celu zidentyfikowania relacji i wzorców, aby umożliwić szybkie wykrywanie potencjalnych zagrożeń i reagowanie na nie.
• Monitorowanie zdarzeń i reagowanie na nie: Technologia SIEM monitoruje zdarzenia zabezpieczeń w sieci organizacji i udostępnia alerty oraz inspekcje dotyczące całej aktywności związanej ze zdarzeniem.
 

Systemy SIEM mogą łagodzić ryzyko cybernetyczne za pomocą szeregu przypadków użycia, takich jak wykrywanie podejrzanej aktywności użytkownika, monitorowanie zachowania użytkownika, ograniczanie prób uzyskania dostępu oraz generowanie raportów zgodności.

Korzyści z używania SIEM

Narzędzia SIEM oferują wiele korzyści, które pozwalają wzmocnić ogólny stan zabezpieczeń organizacji, takich jak:

• Centralny widok potencjalnych zagrożeń

• Identyfikowanie zagrożenia i reagowanie na nie w czasie rzeczywistym
• Zaawansowana analiza zagrożeń
• Inspekcja i raportowanie dotyczące zgodności z przepisami
• Większa transparentność monitorowania użytkowników, aplikacji i urządzeń

Jak wdrożyć rozwiązanie SIEM

Organizacje wszelkich rozmiarów używają rozwiązań SIEM do łagodzenia ryzyka dla cyberbezpieczeństwa oraz przestrzegania standardów zgodności z przepisami. Najlepsze rozwiązania dotyczące wdrażania systemu SIEM:

• Zdefiniuj wymagania dotyczące wdrożenia rozwiązania SIEM
• Przeprowadź uruchomienie testowe
• Zbierz odpowiednie dane
• Opracuj plan reagowania na zdarzenia
• Stale ulepszaj rozwiązanie SIEM

Rola SIEM dla firm

SIEM to ważna część ekosystemu cyberbezpieczeństwa organizacji. SIEM udostępnia zespołom ds. zabezpieczeń centralne miejsce na gromadzenie, agregowanie i analizowanie wolumenów danych w przedsiębiorstwie, co skutecznie usprawnia przepływy pracy zabezpieczeń. Zapewnia także funkcje operacyjne, takie jak raportowanie dotyczące zgodności, zarządzanie zdarzeniami oraz pulpity nawigacyjne z priorytetami nadanymi zagrażającej aktywności.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu SIEM

Często zadawane pytania

|

Rozwiązanie SIEM to oprogramowanie zabezpieczające, które zapewnia organizacjom widok aktywności w całej sieci z lotu ptaka, dzięki czemu mogą szybciej reagować na zagrożenia — zanim działalność firmy zostanie zakłócona.

 

Usługi, narzędzia i oprogramowanie SIEM wykrywają oraz blokują zagrożenia dla bezpieczeństwa dzięki analizie w czasie rzeczywistym. Zbierają one dane z szeregu źródeł, identyfikują aktywność odbiegającą od normy i podejmują odpowiednie działania.

Zarządzanie informacjami zabezpieczeń (SIM) to proces zbierania, przechowywania i monitorowania zdarzeń oraz danych dziennika aktywności na potrzeby analizy. Jest to uznawane za proces raczej długoterminowy o szerszym zakresie.

 

Zarządzanie zdarzeniami zabezpieczeń (SEM) to proces monitorowania i analizowania w czasie rzeczywistym alertów i zdarzeń zabezpieczeń w celu podejmowania działań związanych z zagrożeniami, identyfikowania wzorców oraz reagowania na incydenty. W tym procesie, w przeciwieństwie do SIM, są dokładniej analizowane konkretne zdarzenia, które mogą być sygnałami ostrzegawczymi.

 

SIEM łączy te dwa podejścia w jednym rozwiązaniu.

Rozwiązania SIEM zostały przystosowane, aby dotrzymać tempa stale ewoluującym cyberzagrożeniom. Narzędzia SIEM, gdy po raz pierwszy pojawiły się ponad 15 lat temu, były używane do ułatwiania organizacjom przestrzegania różnych przepisów, takich jak normy bezpieczeństwa PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Obecnie efektywne rozwiązania SIEM są chmurowe i wykorzystują sztuczną inteligencję do przyspieszania wykrywania zagrożeń, badań i reagowania.

Obie technologie, SIEM i SOAR, odgrywają ważne role w cyberbezpieczeństwie.

 

W najprostszym ujęciu SIEM ułatwia organizacjom poznanie istoty danych zebranych z aplikacji, urządzeń, sieci i serwerów przez identyfikowanie, kategoryzowanie i analizowanie incydentów oraz zdarzeń.

 

SOAR to orkiestracja zabezpieczeń, automatyzacja i reagowanie. Jest to oprogramowanie służące do obsługi zarządzania zagrożeniami i lukami w zabezpieczeniach, reagowania na zdarzenia zabezpieczeń oraz automatyzowania operacji dotyczących zabezpieczeń (SecOps).

 

SOAR ułatwia zespołom ds. zabezpieczeń ustalanie priorytetów zagrożeń i alertów tworzonych przez SIEM poprzez automatyzowanie przepływów pracy reagowania na zdarzenia. Ułatwia także szybsze znajdowanie i rozpoznawanie krytycznych zagrożeń dzięki rozległej automatyzacji między domenami. SOAR identyfikuje realne zagrożenia wśród ogromnych ilości danych oraz szybciej rozwiązuje zdarzenia.

Rozszerzone możliwości wykrywania zagrożeń i reagowania na nie, w skrócie XDR, to stosunkowo nowe podejście do cyberbezpieczeństwa polegające na ulepszaniu wykrywania zagrożeń i reagowania na nie przy zapewnianiu głębokiego kontekstu dla konkretnych zasobów.

Platforma XDR ułatwia:

  • Badanie ataków z uwzględnieniem istoty konkretnych zasobów na platformach i w chmurach — ujednolicone między punktami końcowymi, użytkownikami, aplikacjami, IoT oraz obciążeniami w chmurze.

Chronienie zasobów i wzmacnianie stanu zabezpieczeń w celu obrony przed zagrożeniami, takimi jak oprogramowanie wymuszające okup oraz wyłudzanie informacji. Szybsze reagowanie na zagrożenia przy użyciu automatycznego korygowania. Rozwiązania SIEM zapewniają kompleksowe środowisko sterowania i kontroli dla operacji dotyczących zabezpieczeń w całym przedsiębiorstwie.

Platforma SIEM ułatwia:

  • Zarządzanie operacjami zabezpieczeń z poziomu widoku zasobów z lotu ptaka.
  • Zbieranie i analizowanie danych z całej organizacji w celu wykrywania i badania zdarzeń przekraczających bariery oraz reagowania na nie.
  • Poprawianie skuteczności operacji dotyczących zabezpieczeń za pomocą wykrywania z możliwością dostosowywania, analizy i wbudowanej automatyzacji

Strategia obejmująca zarówno szeroki wgląd we wszystkie zasoby cyfrowe, jak i głęboką wiedzę o konkretnych zagrożeniach, która łączy rozwiązania SIEM i XDR, ułatwia zespołom ds. operacji dotyczących zabezpieczeń mierzenie się z codziennymi wyzwaniami.