Czym są rozszerzone możliwości wykrywania zagrożeń i reagowania na nie (XDR)?

Dowiedz się, jak rozwiązania rozszerzonych możliwości wykrywania zagrożeń i reagowania na nie (XDR) zapobiegają zagrożeniom i skracają czas odpowiedzi w obciążeniach.

Definicja rozszerzonych możliwości wykrywania zagrożeń i reagowania na nie (XDR)

Rozszerzone możliwości wykrywania zagrożeń i reagowania na nie, często określane skrótem XDR, to narzędzie SaaS, które oferuje kompleksowe, zoptymalizowane zabezpieczenia, integrując produkty zabezpieczające oraz dane w uproszczone rozwiązania. W czasach, gdy przedsiębiorstwa coraz częściej napotykają zmieniający się krajobraz zagrożeń i stają przed złożonymi wyzwaniami związanymi z bezpieczeństwem pracowników w wielochmurowych, hybrydowych środowiskach, zabezpieczenia XDR stanowią bardziej wydajne, proaktywne rozwiązanie. W przeciwieństwie do systemów takich jak wykrywanie i reagowanie w punktach końcowych (EDR), system XDR rozszerza zakres zabezpieczeń, integrując ochronę z szerszą gamą produktów, w tym z punktami końcowymi organizacji, serwerami, aplikacjami w chmurze, pocztą e-mail i nie tylko. Dzięki temu system XDR łączy zapobieganie, wykrywanie, badanie i reagowanie, zapewniając widoczność, analizę, skorelowane alerty o incydentach i automatyczne reakcje w celu poprawy  bezpieczeństwa danych  i zwalczania zagrożeń.

Najważniejsze funkcje systemu XDR

Systemy XDR oferują liczne możliwości, które zwiększają bezpieczeństwo przedsiębiorstwa, ochronę przed zagrożeniami i możliwości naprawcze.

 

Skorelowane incydenty
System XDR zbiera i koreluje alerty, tworząc pełniejszy obraz incydentu lub ataku związanego z bezpieczeństwem oraz umożliwiając analitykom poświęcenie czasu na bardziej ukierunkowane badania.

 

Analizy
Ze względu na to, że systemy XDR badają duże obszary danych pochodzących z wielu źródeł — tożsamości, punkty końcowe, poczta e-mail, dane, sieci, pamięć masowa, Internet rzeczy i aplikacje — w celu zrozumienia aktywności zagrożeń niezbędne są zaawansowane analizy. Rozbudowane narzędzia analityczne systemu XDR umożliwiają wgląd w oś czasu zagrożeń i ułatwiają analitykom znajdowanie zagrożeń, które w innym przypadku mogłyby pozostać niewykryte.
 

Zautomatyzowane wykrywanie i reagowanie
System XDR automatycznie identyfikuje, ocenia i naprawia znane zagrożenia w czasie rzeczywistym, zmniejszając i upraszczając obciążenie organizacji oraz wyłapując trudne do wykrycia zagrożenia.


Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe
System XDR stosuje sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe, tworząc skalowalność i wydajność. Od wykrywania zachowań i alertów po badanie i korygowanie — system XDR wykorzystuje sztuczną inteligencję do monitorowania niebezpiecznych zachowań oraz automatycznego reagowania na możliwe ataki i ich łagodzenia. Dzięki uczeniu maszynowemu system XDR może tworzyć profile podejrzanego zachowania, oznaczając je do zbadania przez analityków.


Automatyczne naprawianie zaatakowanych zasobów
System XDR przywraca zaatakowane zasoby do bezpiecznego stanu, podejmując działania naprawcze, takie jak przerywanie złośliwych procesów, usuwanie złośliwych reguł przekazywania i identyfikowanie zagrożonych użytkowników w katalogu organizacji.

Jak działa system XDR?

System XDR wykorzystuje automatyzację, aby zapewnić szerszą widoczność z ujednoliconego punktu widzenia, umożliwiając kontekstowe zrozumienie zagrożeń.


Zbieranie danych i integracja
System XDR monitoruje dane w środowisku technologicznym przedsiębiorstwa, od urządzeń punktów końcowych po chmurę i niektóre aplikacje innych firm. System XDR identyfikuje incydenty i zagrożenia w całym środowisku i zestawia powiązane zdarzenia, optymalizując liczbę alertów bezpieczeństwa i umożliwiając zespołom ds. zabezpieczeń lepsze zrozumienie cyberataku.


Ujednolicone analizy
System XDR automatyzuje analizę skorelowanych incydentów, ułatwiając szybką i skuteczną reakcję oraz naprawę. Funkcje sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego systemu XDR umożliwiają analizę rozległych punktów danych oraz lokalizowanie ataków i złośliwego zachowania w czasie rzeczywistym znacznie szybciej, niż zespoły ds. bezpieczeństwa próbujące ręcznie skorelować incydenty i naprawiać zagrożenia.


Zarządzanie incydentami
System XDR umożliwia przedsiębiorstwom automatyczną lub ręczną reakcję na incydenty zagrożeń. Zgodnie z ustalonymi warunkami system XDR może usuwać zagrożenia, między innymi blokując adresy IP lub domeny serwerów pocztowych bądź poddając urządzenia kwarantannie. Analitycy zabezpieczeń mogą także przeglądać raporty dotyczące incydentów i zalecane rozwiązania, a następnie podejmować odpowiednie działania.


Najczęstsze przypadki użycia systemu XDR
• Wykrywanie luk w zabezpieczeniach urządzenia końcowego
• Wyszukiwanie zagrożeń w różnych domenach
• Badanie incydentów dotyczących bezpieczeństwa
• Sprawdzanie kondycji punktów końcowych
• Przewidywanie przyszłych ataków
• Ustalanie priorytetów i korelowanie alertów

Kluczowe korzyści systemu XDR

System XDR oferuje szereg korzyści w zakresie bezpieczeństwa, które zapewniają przedsiębiorstwom całościową, elastyczną i wydajną ochronę przed zagrożeniami.

 • Większa widoczność

  System XDR poszerza perspektywę przedsiębiorstwa, oferując pełniejsze zrozumienie środowiska zabezpieczeń. Integrując dane telemetryczne z wielu punktów końcowych, sieci, poczty e-mail, aplikacji i nie tylko, system XDR uwidacznia relacje między alertami i incydentami, zapewniając szerszy widok zagrożeń i pozwalając zaoszczędzić czas i zasoby analityków.

 • Zarządzanie alertami

  System XDR zmniejsza ilość czasu spędzanego przez analityków na ręcznym badaniu zagrożeń. Skorelowane alerty usprawniają działanie powiadomień i redukują szum w skrzynkach odbiorczych analityków. Dzięki zestawieniu powiązanych alertów system XDR zwiększa wydajność i zapewnia pełniejszy obraz incydentu.

 • Określanie priorytetów incydentów

  System XDR analizuje incydenty i dostarcza wyważone oceny w celu ustalenia priorytetów działań naprawczych, a ponadto rekomenduje działania zgodne z kluczowymi standardami branżowymi lub regulacyjnymi albo niestandardowymi wymaganiami przedsiębiorstwa.

 • Zautomatyzowane zadania

  System XDR oferuje narzędzia automatyzujące powtarzalne zadania, co pozwala zredukować obciążenie pracą analityków.

 • Większa wydajność

  Scentralizowane narzędzia do zarządzania systemu XDR zwiększają dokładność alertów i minimalizują liczbę rozwiązań, których muszą używać analitycy, aby ocenić zagrożenia.

 • Wykrywanie zagrożeń w czasie rzeczywistym

  System XDR identyfikuje zagrożenia w czasie rzeczywistym i wdraża zautomatyzowane środki zaradcze, całkowicie eliminując dostęp osoby atakującej lub skracając czas, przez jaki ma ona dostęp do danych i systemów przedsiębiorstwa.

 • Zintegrowana reakcja wielu narzędzi zabezpieczających

  System XDR koryguje zagrożenia we wszystkich produktach zabezpieczających przedsiębiorstwa oraz zapewnia scentralizowaną analizę, reakcję i działania naprawcze.

Jak zaimplementować system XDR

Określanie potrzeb w zakresie magazynowania danych
Przedsiębiorstwa wdrażające system XDR powinny przed wdrożeniem określić swoje potrzeby w zakresie rejestrowania i danych telemetrycznych, aby uzyskać jasny obraz wymagań dotyczących miejsca do magazynowania systemu XDR.


Planowanie stopniowego wprowadzania
Rozpocznij integrację systemu XDR z wybranymi usługami przed rozszerzeniem go na całe środowisko technologiczne.


Ocenianie danych punktu odniesienia
Przeznacz czas na to, aby w pełni ocenić system XDR i jego dane punktu odniesienia w celu zapewnienia dokładności.

Składniki systemu XDR

Fronton
Typowy system XDR zawiera co najmniej trzy rozwiązania frontonu skoncentrowane na identyfikowaniu zagrożeń i reagowaniu. Te rozwiązania mogą obejmować m.in. wykrywanie i reagowanie w punktach końcowych (EDR), wykrywanie i reagowanie w sieci (NDR), krawędź usług zabezpieczeń (SSE), zabezpieczenia poczty e-mail oraz wykrywanie zagrożeń mobilnych.


Zaplecze
Po stronie zaplecza systemy XDR oferują funkcje integracji interfejsu API, usługę Data Lake Storage, zaawansowaną analizę, zautomatyzowane reakcje i skorelowane alerty.

Jak działa rozwiązanie XDR w połączeniu z rozwiązaniem SIEM?

System XDR uzupełnia istniejące systemy zarządzania informacjami i zdarzeniami zabezpieczeń (SIEM) przedsiębiorstwa. Systemy SIEM, które przede wszystkim oferują narzędzia do wykrywania, agregują duże ilości płytkich danych i identyfikują zagrożenia bezpieczeństwa oraz nietypowe zachowanie, ale nie mogą reagować na zagrożenia ani ich korygować i zwykle wymagają odpowiedzi ręcznej. System XDR oferuje tę funkcję reagowania i współpracuje z systemami SIEM w ramach zestawu zabezpieczeń organizacji, wykorzystując szeroką gamę danych udostępnianych przez systemy SIEM.

Rola systemu XDR dla firm

W coraz bardziej złożonym krajobrazie zagrożeń systemy XDR są elastycznymi i wydajnymi narzędziami do wymuszania zabezpieczeń i korygowania. W przypadku firm, które chcą zoptymalizować czas i pracę analityków zabezpieczeń, systemy XDR maksymalizują wydajność i skracają czas przebywania złośliwego użytkownika w sieci firmowej. System XDR dobrze integruje się z istniejącym ekosystemem przedsiębiorstwa, minimalizując czas wdrażania i maksymalizując wydajność.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach zabezpieczających firmy Microsoft

Często zadawane pytania

|

Platforma XDR to oparte na usługach SaaS narzędzie zabezpieczające, które działa na bazie istniejących narzędzi zabezpieczających przedsiębiorstwa, integrując je w scentralizowany system zabezpieczeń. System XDR pobiera nieprzetworzone dane telemetryczne z wielu narzędzi, takich jak aplikacje chmurowe, zabezpieczenia poczty e-mail, tożsamości i zarządzanie dostępem. Następnie, korzystając ze sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, system XDR przeprowadza automatyczną analizę, badanie i reakcję w czasie rzeczywistym. Ponadto system XDR koreluje alerty zabezpieczeń w większe incydenty, zapewniając zespołom ds. bezpieczeństwa lepszy wgląd w ataki, oraz określa priorytety incydentów, ułatwiając analitykom interpretację poziomu ryzyka zagrożenia.

System XDR jest naturalnym rozszerzeniem systemu wykrywania i reagowania w punktach końcowych (EDR), który skupia się głównie na zabezpieczaniu punktów końcowych. System XDR rozszerza zakres systemu EDR, oferując zintegrowane zabezpieczenia w szerszym zakresie produktów, od sieci i serwerów po punkty końcowe i aplikacje oparte na chmurze. System XDR oferuje elastyczność i integrację wszystkich istniejących produktów i narzędzi zabezpieczających przedsiębiorstwa.

Natywne systemy XDR są zintegrowane z istniejącymi narzędziami zabezpieczającymi przedsiębiorstwa, natomiast hybrydowe systemy XDR korzystają również z integracji narzędzi innych firm w celu zbierania danych telemetrycznych.

System XDR oferuje szereg integracji, w tym z istniejącymi systemami SOAR i SIEM przedsiębiorstwa, punktami końcowymi, środowiskami chmurowymi i systemami lokalnymi.

Zarządzane wykrywanie i reagowanie (MDR) zapewnia usługi zabezpieczeń zarządzane przez człowieka. Dostawcy MDR często korzystają z systemów XDR, aby spełnić wymagania przedsiębiorstwa w zakresie zabezpieczeń.