Quản lý quyền truy nhập & danh tính

Duy trì bảo mật cho quyền truy nhập vào tổ chức của bạn

Đơn giản hóa và bảo vệ quyền truy nhập vào các thiết bị và ứng dụng bằng khả năng quản lý danh tính và quyền truy nhập thông minh nhằm tăng cường bảo mật và năng suất với Microsoft 365.

Các công cụ quản lý danh tính và quyền truy nhập


Đơn giản hóa việc đăng nhập một lần với Azure Active Directory

Microsoft 365 sử dụng Azure Active Directory để quản lý danh tính người dùng ở hậu trường. Các gói Enterprise có chứa đăng ký miễn phí cho Azure AD nên bạn có thể tích hợp với Microsoft 365 để đồng bộ mật khẩu hoặc thiết lập đăng nhập một lần.

A man seated at desk typing on a Surface Pro with a cup of coffee beside it
A man signing into a laptop using Windows Hello

Giảm bớt rủi ro về vi phạm bảo mật và sử dụng phương pháp không cần mật khẩu

Windows Hello cho Doanh nghiệp thay thế mật khẩu bằng khả năng xác thực đa yếu tố mạnh mẽ trên Windows 10. Đăng nhập bằng việc quét khuôn mặt, mống mắt, dấu vân tay hoặc sử dụng mã PIN để xác thực ứng dụng, nội dung và tài nguyên mà không cần phải lưu trữ mật khẩu.

Bảo vệ chống lại tin tặc bằng phương pháp thông minh, dựa trên rủi ro

Các giải pháp quản lý danh tính và quyền truy nhập của Microsoft 365 Enterprise E5 cung cấp thông tin cho bạn để phát hiện hành vi đăng nhập rủi ro, cùng các chức năng để áp dụng chính sách giúp hạn chế hoặc chặn quyền truy nhập tùy theo các quy tắc bạn áp dụng.

A woman and a man standing while looking over a laptop in an office setting

Tìm hiểu thêm về việc quản lý danh tính và quyền truy nhập


British Telecom Technology logo

Windows Hello cho Doanh nghiệp mang tính cá nhân, đơn giản, đồng thời cung cấp trải nghiệm người dùng tuyệt vời với bảo mật cao. Mọi người thích đăng nhập bằng dấu vân tay hoặc khuôn mặt của họ.

Peter Scott, Giám đốc bộ phận CNTT Động, British Telecom Technology